Clicky

สำนักโครงการพระราชดำริ โครง

สำนักโครงการพระราชดำริ โครง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักโครงการพระราชดำริ โครง, หน่วยงานราชการ, อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำงานปลัดกระ, Nonthaburi.

เปิดเหมือนปกติ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั...
07/12/2022

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข

🙌 5 ธันวาคม3 วันสำคัญของไทย 🇹🇭1 วันสำคัญของโลก 🌏1) วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินท...
05/12/2022

🙌 5 ธันวาคม
3 วันสำคัญของไทย 🇹🇭
1 วันสำคัญของโลก 🌏

1) วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ประชาชนคนไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ และเทิดทูนพระองค์ด้วยความรัก ความศรัทธา โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2) วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติไทย
“วันชาติ" โดยทั่วไปมักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ ได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของกษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง "วันชาติ” ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ โดยความเป็นมาของวันชาติไทยนั้น แต่เดิมกำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน โดยวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติไทยได้ 21 ปี โดยต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2503 รัฐบาลในขณะนั้น มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศ และเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ จึงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันชาติ" มาจนถึงปัจจุบัน

3) วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันพ่อแห่งชาติ”

นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม ยังมีวันสำคัญของไทย และวันสำคัญของโลกอีก 1 วัน คือ
วันดินโลก (World Soil Day) ทั้งนี้ สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร ดังนั้นในปี พ.ศ.2556 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็น “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

#5ธันวา
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธ สถิตในดวงใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์

น้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
01/12/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 👨‍⚕️ เนื่องในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เป็น”วันแพทย์” แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงข...
14/11/2022

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 👨‍⚕️
เนื่องในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เป็น”วันแพทย์” แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 9​ พฤศจิกายน​ 2565​ ​เวลา 14.00​ ​น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร...
10/11/2022

วันพุธที่ 9​ พฤศจิกายน​ 2565​ ​เวลา 14.00​ ​น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธี​ทอดผ้าป่า​ เพื่อน้อม​เกล้า​น้อม​กระหม่อม​ถวายพระราช​กุศล​แด่พระ​บาท​สมเด็จ​พระบรมชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพลอดุล​ยเดชมหาราช​ บ​รมนาถบพิตร​ เนื่องในวันคล้ายวัน​สวรรคต​ และสมทบทุน​โครงการ​ทุนเล่าเรียนหลวง​สำหรับ​พระสงฆ์​ไทย​ กระทรวงสาธารณสุข โดยนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ และคณะทำงานฯ ได้ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยมี ​ดร.สาธิต​ ปิ​ตุเต​ชะ​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ เป็นประธาน​ในพิธี​ พร้อมด้วย นายแพทย์​โสภณ​ เมฆธน​ ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ประจำ​กระทรว​งสาธารณสุข​ นายแพทย์​โอภาส​ ​กา​รย์​กวิน​พงศ์​ ปลัดกระทรว​งสาธารณสุข​ ผู้แทนอธิบดีจากกรมต่าง ๆ คณ​ะผู้บริหาร​กระทรว​งสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี​ ณ​ อาคารพระธรรม​โกศาจารย์​ วั​ดพุทธปัญญา​ ตำบล​บางเขน​ อำเภอ​เมือง​นนทบุรี​ จังหวัด​นนทบุรี

สำนักโครงการพระราชดำริฯ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลว...
03/11/2022

สำนักโครงการพระราชดำริฯ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารพระธรรมโกศาจารย์ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ขอให้กุศลบุญจงดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 1650

แม้ไม่มี พระวรกาย ให้ได้เห็น แต่ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ นิรันดร์สมัย แม้รูปขันธ์ พระวรกาย ลับหายไป แต่ทรงอยู่ ในดวงใจ ไทยทั้...
13/10/2022

แม้ไม่มี พระวรกาย ให้ได้เห็น
แต่ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ นิรันดร์สมัย
แม้รูปขันธ์ พระวรกาย ลับหายไป
แต่ทรงอยู่ ในดวงใจ ไทยทั้งปวง
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
05/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพ(เพิ่มเติม) การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ป่วยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เขตสุขภาพ...
01/09/2022

รูปภาพ(เพิ่มเติม) การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ป่วยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้...
01/09/2022

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ป่วยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้รับผิดชอบงานผู้ป่วยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

18/08/2022

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จึงได้จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ นำโดยนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
16/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ...
12/08/2022

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
07/08/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
https://wellwishes.royaloffice.th/#

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/626450109097701/

ระบบลงนามถวายพระพร

รูปภาพ (เพิ่มเติม) การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะ...
06/08/2022

รูปภาพ (เพิ่มเติม) การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้...
05/08/2022

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้รับผิดชอบงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2565ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช...
28/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

26/07/2022
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ | ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังขอบแผ่นดินในช่วงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2565 บนเว็บไชต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th หรือที่ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/form/

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
26/07/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระบบลงนามถวายพระพร

26/07/2022

เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จึงได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาไทยและพัฒนาแหล่งน้ำ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดส้มเกลี้ยง เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นำโดยนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
26/07/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
11/07/2022
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน.....

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
01/07/2022
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ 4 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศร...

01/07/2022

สำนักโครงการพระราชดำริฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้มงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยได้เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ วัดลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำจิตอาสา และเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
27/06/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประดับเข็มที่ระลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...
23/06/2022

การประดับเข็มที่ระลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม

ที่มา สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ……..ด้วยเกล้าด้วยกระห...
03/06/2022

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ
……..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ
#3 มิถุนายน

ข่าวประชาสัมพันธ์
02/06/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
01/06/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราช...
04/05/2022

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบ...
26/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ พร้อมคณะ เข้ารดน้ำดำหัวปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ช่วยปลัดกระ...
20/04/2022

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ พร้อมคณะ เข้ารดน้ำดำหัวปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ปี 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักโครงการพระราชดำริฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ แล...
19/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักโครงการพระราชดำริฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ โดยมีนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ และผู้อาวุโส อำนวยพรอันเป็นมงคลแก่บุคลากรทุกคน ณ สำนักโครงการพระราชดำริฯ อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญ……..ด้วยเก...
02/04/2022

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเจริญ
……..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ
#2เมษายน

"1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมเพื่อประชาชน" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565
01/04/2022

"1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมเพื่อประชาชน" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
01/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ...
24/03/2022

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการในด้านการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่

อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำงานปลัดกระ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625901650

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักโครงการพระราชดำริ โครงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

ปลวกแดง 21140 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง  애차 กรมการขนส่งทหารเรือ PDPC Thailand สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital สภ.พนัสนิคม ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ สวท.พะเยา FM 95.25 MHz วนอุทยานพนมสวาย - Phanom Sawai Forest Park RTP Cyber Village สภ.ศรีวิชัย สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ