Clicky

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ องค์กรสาธารณกุศล

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 29 ธันวาคม 2565ม...
29/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 29 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 28 ธันวาคม 2565ม...
28/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 28 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะหเด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 26 ธันวาคม 2565มี...
26/12/2022

มูลนิธิสงเคราะหเด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 26 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส เข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 23 ธันวาคม 2565ม...
23/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 23 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมประกอบอาหาร เข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 22 ธันวาคม 2565ม...
22/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 22 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 21 ธันวาคม 2565ม...
21/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 21 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า ตลาดนัดเด็ก เข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

🥰วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565🌸 เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ...
21/12/2022

🥰วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
🌸 เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ
จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰
#ฅนเหล็กมินิมาธอนเข้มแข็ง

🥰วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565🌸 เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 66,425.- บาท (หกหมื่นหกพัน...
21/12/2022

🥰วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
🌸 เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 66,425.- บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) จากคณะธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสายงานบริหารการเงิน
🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ
จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰
#ฅนเหล็กมินิมาธอนเข้มแข็ง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 20 ธันวาคม 2565ม...
20/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 20 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

🥰วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565🌸 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากบ...
20/12/2022

🥰วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
🌸 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท เอสเอ็มซีซี(ประเทศไทย)จำกัด
🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ
จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰
#ฅนเหล็กมินิมาธอนเข้มแข็ง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 19 ธันวาคม 2565ม...
19/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 19 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

🥰วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565🌸 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก...
18/12/2022

🥰วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
🌸 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ได้จัดกิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนเข้มแข็ง เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้ยังยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป
🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ
จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰
#ฅนเหล็กมินิมาธอนเข้มแข็ง

🥰วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน...
17/12/2022

🥰วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 🥰จากคุณปิยวดี จุฑากาญจน์ และครอบครัว🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 16 ธันวาคม 2565ม...
16/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 16 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมประกอบอาหาร เข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 15 ธันวาคม 2565ม...
15/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 15 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 14 ธันวาคม 2565ม...
14/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 14 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า เข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 13 ธันวาคม 2565ม...
14/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 13 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 9 ธันวาคม 2565มี...
09/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 9 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 8 ธันวาคม 2565มี...
08/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 8 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 7 ธันวาคม 2565มี...
07/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 7 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมการใส่บาตรตอนเช้า เข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

🥰วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 24,326.- บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบ...
07/12/2022

🥰วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 24,326.- บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 🥰จาก กลุ่ม OME24X, ศิษย์อาจารย์เชียง,ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์🙏🏼😊 #อาจารย์เชียง #พระพิฆเนศ #เศรษฐีสาธุุ
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 6 ธันวาคม 2565มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยแ...
06/12/2022

กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 6 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

🥰วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 🥰จากคุณเฉลิ...
05/12/2022

🥰วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 🥰จากคุณเฉลิม แซ่เตียง🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

🥰วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 🥰จากคุณกมลช...
03/12/2022

🥰วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 🥰จากคุณกมลชนก แก้วศรีนวล🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

🥰วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 🥰จากคุณอล...
03/12/2022

🥰วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 🥰จากคุณอลงกรณ์​ ชัยสวัสดิ์🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 1 ธันวาคม 2565มี...
01/12/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 1 ธันวาคม 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 30 พฤศจิกายน 256...
30/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมตลาดนัดเด็ก/ตลาดนัดหนังสือ กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

🥰วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 🥰จาก คุณสุด...
30/11/2022

🥰วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 🥰จาก คุณสุดา เพ็งลี🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

🥰วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565🌸เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบ...
29/11/2022

🥰วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565🌸
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 🥰จากบริษัท อีซูซุอึ้งไต๋กรุงเทพ จำกัด (สาขาที่ 3)🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 28 พฤศจิกายน 256...
28/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 24 พฤศจิกายน 256...
24/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 22 พฤศจิกายน 256...
22/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 21 พฤศจิกายน 256...
21/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ การช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 14 พฤศจิกายน 256...
16/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้แบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 15 พฤศจิกายน 256...
16/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้แบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

13/11/2022

DCY อยากให้เข้าใจว่าพี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลการเข้าใจตนเอง และพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของมนุษย์

แต่การที่พี่น้องจะโตไปแล้วจะรักกัน🥰
ไม่เกี่ยวกับการที่ทะเลาะกัน กุญแจสำคัญคือผู้ปกครองที่จะต้องให้ความรัก รักษาความเท่าเทียม
ปลูกฝังให้พี่น้องช่วยเหลือและดูแลกัน
🫶🏻 เท่านี้ก็จะได้พี่น้องที่รักกันไปจนโตแล้วค่ะ

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย.
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กระทรวงพม. #เด็กและเยาวชน

13/11/2022

👨‍👩‍👧‍👦 บทบาทของครอบครัว ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในช่วงปฐมวัย นับตั้งแต่ 0-6 ปีแรกของชีวิต วัยนี้มีความสำคัญมาก เป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

📢 DCY จึงมี 5 วิธี 'เลี้ยงลูก' ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก มาฝากกันค่ะ

1️⃣ เข้าใจความต้องการของลูกอย่างจริงใจ
การเข้าใจธรรมชาติของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ในความจริงแล้ว สิ่งที่เขาเป็นมีความหมายบางอย่างในการเติบโตในแบบของเขาเอง ควรทำความเข้าใจว่าลูกของตัวเองมีธรรมชาติแบบไหน เข้าใจให้ถึงแง่มุมข้อดี ข้อเสีย นิสัยต่างๆ เพราะเด็กแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ต้องเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจลูกเป็นสำคัญ

2️⃣ ดูแลอาหารการกินตามโภชนาการ
เลี้ยงลูกด้วยอาหารที่มีประโยชน์ทุกวัน เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง และควรปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องให้ลูก เช่น การฝึกให้ลูกตักอาหารกินเองเมื่อถึงวัยที่พร้อม กินให้เป็นที่เป็นทาง

3️⃣ ส่งเสริมให้ลูกเล่นตามวัย
ส่งเสริมให้เด็กเล่นตามวัย ของเล่นที่สำคัญที่สุดของเด็กคือพ่อแม่ แค่เพียงมีพ่อแม่อยู่ใกล้เพื่อทำหน้าที่ชี้ชวนให้เด็กเล่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะมีของเล่นอื่นๆ หรือไม่ การเล่นก็สามารถเกิดได้ทุกที่ รวมไปถึงการอ่านนิทานก็เป็นการพัฒนาสมองชั้นดี เป็นช่วงเวลาที่ลูกได้นั่งตักพ่อแม่พร้อมฟังนิทานและดูรูปภาพไปด้วยกัน ลูกจะสนใจไปที่เสียงที่ได้ยิน ภาพที่ได้เห็น สมองของลูกจะจินตนาการเรื่องราวอย่างเต็มที่

4️⃣ อย่าหยุดแสดงความรักต่อลูก
ความรักเป็นที่สิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุด รากฐานที่สำคัญจริงๆ คือการสร้างตัวตนให้กับเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตมาแบบมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พ่อแม่ต้องทำให้เขาตระหนักว่า ถึงแม้เขาจะไม่เก่งแต่เขาก็ยังเป็นที่รัก ถึงแม้เขาจะล้มแต่ก็ยังมีคนคอยประคอง ถึงแม้ว่าเขาไม่มีความสุข แต่ก็จะมีคนๆ หนึ่งรออยู่ในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นความรักที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวเติบโตไปด้วยกัน เป็นพลังครอบครัวและพลังชีวิตให้กับคนที่เป็นลูกด้วย

5️⃣ เลิกอ้างว่าไม่มีเวลาให้ลูก
เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้ลูกได้ รวมทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้หัดสอนกฎ กติกา และสิ่งต่างๆ รอบตัวให้กับลูกน้อย เพื่อที่ตัวเด็กจะได้สำรวจและเลือกเล่นตามที่เขาต้องการ

⚠️ เมื่อมีพ่อแม่คอยช่วยเหลือและแนะนำสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ก็จะช่วยให้ลูกรับรู้ว่าตัวเองเป็นที่รัก เป็นที่ยอมรับ และมีค่า ได้รับรู้ว่ามีใครบางที่สามารถเชื่อใจและอยู่เคียงข้างเสมอเมื่อมีปัญหา เป็นพลังสนับสนุนให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

📱 ขอบคุณข้อมูล : พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

#วิธีเลี้ยงลูก #พัฒนาการเด็ก

🥰วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565🌸มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 🥰จาก...
13/11/2022

🥰วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565🌸
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 🥰จากครอบครัวอมรทิพย์รัตน์🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰

🥰วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565🌸 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 115,101.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้า...
12/11/2022

🥰วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
🌸 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 115,101.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้วน) จากร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อย เนื่องในโอกาส วันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2565
และกิจกรรม #คุณอิ่มท้องน้องอิ่มใจ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยนำยอดขายสุกี้และเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 18.00 น.
ของทุกสาขาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มอบให้มูลนิธิ-สถานสงเคราะห์ต่างๆ และเพจอีจัน 🙏🏼😊
🏫มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ
จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท🙏🏼❤️🥰
ร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อย
🚩 เปิดให้บริการ 12.00 น. - 05.00 น.
“ สุกี้ตี๋น้อย อร่อยไม่อั้นเที่ยงวันยันเช้า ”
บุฟเฟต์ 219 บาท ราคาเดียว ทานได้ทุกอย่าง
(ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มรีฟิลล์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

#สุกี้ตี๋น้อย
#สุกี้
#สุกี้คนกลางคืน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565...
09/11/2022

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้แบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍

ที่อยู่

78/24 ม. 1 ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. น
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625847255

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบส บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ Ditpvaluecreation ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี Ministry of Commerce (Thailand) สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค DBD e-Commerce Do Master : DBD Online Masterclass ITAS NACC Software Park Thailand สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ Ministry of Justice (Thailand)