มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท องค์กรสาธารณกุศล

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 25 สิงหาคม 2566ม...
25/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 25 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 22 สิงหาคม 2566...
22/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 22 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🍀วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566                                              ...
18/08/2023

🍀วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 12,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากคณะบุคคลชมรมความร่วมมือโตโยต้า (สำนักงานใหญ่) 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

🍀วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566                                             ...
17/08/2023

🍀วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงิน จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากโรงเรียนนิธิปริญญา 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 16 สิงหาคม 2566ม...
16/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 16 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 15 สิงหาคม 2566ม...
15/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 15 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 11 สิงหาคม 2566ม...
11/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 11 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 10 สิงหาคม 2566ม...
10/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 10 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 8 สิงหาคม 2566มี...
08/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 8 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 4 สิงหาคม 2566มี...
04/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 4 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 3 สิงหาคม 2566มี...
03/08/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 3 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 26 กรกฎาคม 2566ม...
26/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🍀วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566                                              ...
26/07/2023

🍀วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงิน จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากผู้ใหญ่ใจดีมีจิตกุศลคณะเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 25 กรกฎาคม 2566ม...
25/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 24 กรกฎาคม 2566ม...
24/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 21 กรกฎาคม 2566ม...
21/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🍀วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566                                              ...
21/07/2023

🍀วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงิน จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) จากผู้ใหญ่ใจดีมีจิตกุศล 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 20 กรกฎาคม 2566ม...
20/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 19 กรกฎาคม 2566ม...
19/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 18 กรกฎาคม 2566ม...
18/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 17 กรกฎาคม 2566ม...
17/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เดก็อ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 14 กรกฎาคม 2566ม...
14/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เดก็อ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🍀วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566                                              ...
14/07/2023

🍀วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงิน จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จากผู้ใหญ่ใจดีมีจิตกุศล 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 12 กรกฎาคม 2566ม...
12/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 11 กรกฎาคม 2566ม...
11/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 10 กรกฎาคม 2566ม...
10/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🍀วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566                                               ...
08/07/2023

🍀วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จากผู้ใหญ่ใจดีมีจิตกุศล 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

🍀วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566                                               ...
08/07/2023

🍀วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินโอน จำนวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) จากผู้ใหญ่ใจดีมีจิตกุศล 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 7 กรกฎาคม 2566มี...
07/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🩵วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566                                               ...
07/07/2023

🩵วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงิน จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จาก Terroir Expression Program รุ่นที่ 2 (หลักสูตร TEP 2) 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

#ขอบคุณผู้ร่วมอบรมในหลักสูตรtepรุ่นที่2

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 6 กรกฎาคม 2566มี...
06/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 5 กรกฎาคม 2566มี...
05/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 4 กรกฎาคม 2566มี...
04/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 3 กรกฎาคม 2566มี...
03/07/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

🌞วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 🌸นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษั...
01/07/2023

🌞วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
🌸นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรผลิตภัณฑ์นม นำโดยคุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับมอบนมพร้อมดื่ม UHT จำนวน 26,760 กล่อง (860 ลัง) รวมมูลค่าประมาณราคา 482,100.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และรับมอบ Gift voucher มูลค่า จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในโครงการ Big C World Milk Day : CSR ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 🙏🏼❤️
🏬 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้งท่าน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กในความอุปการะให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฯ สถานสงเคราะห์จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ทุกการให้คือน้ำใจอันงดงาม 👶🎁🥰

🍀วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566                                               ...
01/07/2023

🍀วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
🏠มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับมอบเงินสด จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) จากผู้ใหญ่ใจดีมีจิตกุศล 🙏🏼💚
🏥มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รู้สึกซาบซึ้ง ในกุศลเจตนาของท่าน และทางมูลนิธิฯ จะนำไปร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
#ร่วมบุญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 30 มิถุนายน 2566...
30/06/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 30 มิถุนายน 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 29 มิถุนายน 2566...
29/06/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 29 มิถุนายน 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 28 มิถุนายน 2566...
28/06/2023

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 28 มิถุนายน 2566
มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาสมวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดสัมผัส กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ออกกำลังกาย ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วยเหลืองานบ้าน การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน และพัฒนาการสมวัยจิตใจร่าเริง 😍😍👍
#รวมเป็นหนึ่งที่พึ่งของเด็กและเยาวชน
#ดยเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่อยู่

78/24 ม. 1 ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625847255

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}