กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เป็นกองผลิตภัณฑ์หนึ่ง ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌❗❗❗ ประชาสัมพันธ์ ❗❗❗🔥🔥 ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายนอกเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น (Research u...
07/05/2021

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

❗❗❗ ประชาสัมพันธ์ ❗❗❗

🔥🔥 ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายนอกเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น (Research use only: RUO) ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ 🔥🔥
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ลิงค์👉👉👉 https://qrgo.page.link/MWBj3

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

❗❗❗ ประชาสัมพันธ์ ❗❗❗

🔥🔥 ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายนอกเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น (Research use only: RUO) ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ 🔥🔥
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ลิงค์👉👉👉 https://qrgo.page.link/MWBj3

ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
30/04/2021

ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

28/04/2021

ด้วยขณะนี้​ สถานการณ์โควิค​-19​ ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว​ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล​ สำหรับท่านที่ประสงค์เปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ​ขอให้ท่านส่งเอกสารผ่านทาง​ [email protected]​ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 64 เป็นต้นไป​ หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง (เอกสารตัวจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อที่อยู่ผู้รับ กองควบคุมเรื่องมือแพทย์​(งานเปิดสิทธิ์)​ อาคาร 6 ชั้น 3 เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000)

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️ขออภัยในความไม่สะดวก🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่จ้า
21/04/2021
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ Medical - R2Contact

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่จ้า

กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ท้องตลาด- กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 1(จดแจ้งรายการละเอียด) : โทร. 02-590-7244 -...

#เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรแนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์...
24/03/2021

#เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรแนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)
https://fdafoundation.org/training/

12/03/2021
10/03/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

🔥🔥UPDATE!!!! กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง🔥🔥

❗❗❗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ❗❗❗

1.กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/013/T_0007.PDF

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0069.PDF

3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อมูล ตามที่จดแจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0018.PDF

4.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์และการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0016.PDF

5.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขอจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0013.PDF

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0012.PDF

7.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0014.PDF

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://qrgo.page.link/kCfs3

ด่วน!!! เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมหารือกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ผ่านระบบ video conference วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13....
04/03/2021

ด่วน!!! เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมหารือกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ผ่านระบบ video conference วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
* จำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น *
❗❗❗❗❗หมายเหตุ
1. กรณีท่านไม่สามารถสมัครได้ใน 200 ท่านแรกหรือไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดูวีดีโอบันทึกการประชุมได้ที่ Facebook กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ หรือเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
2. สามารถส่งคำถามมาที่ e-mail: [email protected] เพื่อเจ้าหน้าที่จะรวบรวมและตอบคำถามในที่ประชุม
3. Link การประชุมจะส่งให้ตามอีเมลล์ที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

คลิ๊กสมัคร https://forms.gle/QnBsGmNYpWDzfZX69

ตัวอย่างการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามความเสี่ยงคลิ๊กเลยจ้า  https...
02/03/2021

ตัวอย่างการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์
สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามความเสี่ยง
คลิ๊กเลยจ้า https://qrgo.page.link/rR8nW

🔥🔥🔥🔥 ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ เปิดแล้วจ้า❗️❗️❗️❗️❗️❗️ 🔥🔥🔥🔥📍📍📍 หลักสูตร : วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro di...
23/02/2021

🔥🔥🔥🔥 ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ เปิดแล้วจ้า❗️❗️❗️❗️❗️❗️ 🔥🔥🔥🔥

📍📍📍 หลักสูตร : วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉👉👉👉https://qrgo.page.link/3AH8g

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥UPDATE!!!กฎกระทรวงการขออนุญาต การแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง และค่าธรรมเนียมฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ราย...
16/02/2021

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
UPDATE!!!กฎกระทรวงการขออนุญาต การแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง และค่าธรรมเนียมฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>https://qrgo.page.link/kjXiw

1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/013/T_0001.PDF

2.กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/013/T_0011.PDF

3.กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/013/T_0007.PDF

4.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/013/T_0017.PDF

5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0057.PDF

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0061.PDF

7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0069.PDF

8.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0084.PDF

9.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล
เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0089.PDF

10.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0080.PDF

11.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0082.PDF

11/02/2021
..

Facebook Live : การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เรื่อง การน าพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2562) สู่การปฏิบัติในการก ากับดูแล
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 -12.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์ใหม่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 1...
04/02/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์ใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ @fdathaidevice
https://www.facebook.com/fdathaidevice
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://qrgo.page.link/mz4UH

จากที่ อย. ได้อนุมัติฟังก์ชั่นสุขภาพใน  Smart watch แล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 63 ที่ผ่านมา อย.ยืนยันดำเนินการพิจารณาด้วยคว...
02/02/2021
อย. แจงการอนุมัติฟังก์ชั่นสุขภาพใน Smart watch

จากที่ อย. ได้อนุมัติฟังก์ชั่นสุขภาพใน Smart watch แล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 63 ที่ผ่านมา อย.ยืนยันดำเนินการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค แต่ต้องพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เพราะผู้ใช้งานไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ อาจใช้งานผิดวิธี ส่งผลให้การวิเคราะห์ผิดพลาด สร้างความสับสน และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้
https://oryor.com/อย/detail/media_news/1986

อย., อย. แจงการอนุมัติฟังก์ชั่นสุขภาพใน Smart watch

🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🔥🔥ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจ...
27/01/2021

🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕
🔥🔥ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจดแจ้งเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2563🔥🔥
อ่านประกาศฯ คลิ๊ก👉👉👉https://qrgo.page.link/UBdzL

กรณีปัญหาประเภทหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาด อย. แจง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานการ...
08/01/2021

กรณีปัญหาประเภทหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาด อย. แจง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสถานที่ผลิต รวมทั้งตรวจสอบหลังออกสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ หากประชาชนต้องการซื้อใช้ สามารถสังเกตจากฉลากข้างกล่องมีข้อความเขียนว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical mask หรือ Surgical mask แต่ในช่วงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแพร่ ผ่านละอองฝอย หากประชาชนทั่วไปสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป หรือหน้ากากผ้า ก็สามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูล https://bit.ly/2XiGIKi

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีประชาชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลหันไปซื้อชุดตรวจไวรัสโควิด-19 มาใช้เองที่บ้าน อย. เตือ...
08/01/2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีประชาชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลหันไปซื้อชุดตรวจไวรัสโควิด-19 มาใช้เองที่บ้าน อย. เตือนอย่าซื้อมาตรวจเอง เพราะมีข้อจำกัดการแปลผล เสี่ยงแปลผิด และ เป็นตัวกระจายเชื้อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แนะหากไปพื้นที่เสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือพบอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อรับคำปรึกษาและตรวจคัดกรอง
ข้อมูล https://bit.ly/3rUbqHE

Timeline Photos
08/01/2021

Timeline Photos

สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาต การแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง และกำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2...
08/01/2021

สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาต การแจ้งรายการละเอียด
การจดแจ้ง และกำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564
รายละเอียดคลิ๊ก👉👉👉 https://shorturl.asia/hvGyJ

https://youtube.com/channel/UCX6Grdho643z0uufjR0EeBQฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ด้วยนะค...
29/12/2020
ThaiFDA MCDC - YouTube

https://youtube.com/channel/UCX6Grdho643z0uufjR0EeBQ
ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ด้วยนะคะ
** เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร **
** อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะค้าาาา **

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาMedical Device Control DivisionFood and Drug Administration

28/12/2020
โค้งสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์แบบใหม่https://youtu.be/HpqeeP-0e2c
26/12/2020
โค้งสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์แบบใหม่

โค้งสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์แบบใหม่
https://youtu.be/HpqeeP-0e2c

โค้งสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์แบบใหม่จัดทำโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง...

25/12/2020
การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง (Risk Classification)

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงและประกาศฯ ที่กำลังจะออกใหม่
https://youtu.be/fXDo7BJ-MgY

การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง (Risk Classification)จัดทำโดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอา...

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต...
26/11/2020
(ร่าง) ประกาศสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอฯ - All Documents

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ....
รายละเอียดคลิกที่ลิงค์👉👉👉 https://qrgo.page.link/WEVhP

(ส่งข้อคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

Update ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ 5 ฉบับ ดังนี้1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณ...
06/11/2020
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ Medical - L3Publicize

Update ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ 5 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/257/T_0016.PDF

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางประการที่ไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/260/T_0009.PDF

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียนและระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นำเข้า หรือขายเพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/260/T_0010.PDF

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/260/T_0013.PDF

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดมีแป้ง พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลใช้บังคับ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/260/T_0008.PDF

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แล...
03/11/2020

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>https://qrgo.page.link/dWnXg

นางกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ให้สัมภาษณ์แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
26/10/2020

นางกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ให้สัมภาษณ์แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับความรู้ในการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสามารถป้องกันโรคติดต่อหรือเชื้อไวรัสได้รวมถึงวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

22/10/2020
06/10/2020

แจ้งผู้ประกอบการที่ประสงค์จะต่ออายุจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-7280 และ 7625

ที่อยู่

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Nonthaburi
11000

สายรถเมล์ที่ผ่านด้านถนน งามวงศ์วาน 63 , 69 , 104 , 114 , 134 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.114 , ปอ.126 ด้านถนน ติวานนท์ 32 , 33 , 63 , 90 , 97 , 114 , 356, ปอ.505 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.126 รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีกระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลทั่วไป

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ มีหน้าที่หลักในการกำกับ ดูแล ติดตาม การใช้เครื่องมือแพทย์ ภายในประเทศให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ต่อประชาชนผู้บริโภค

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-590-7250

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองควบคุมเครื่องมือแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามว่า ถ้าเราจะค้น GMDN code เราต้องไปดูคุ่มือที่ไหน
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม; idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
uv disinfection robot เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือไม่ครับ
เห็นทางเมืองนอกบอกว่ามีบริษัทในไทยเอาเข้าชุด PPE โดยใช้แค่ CE อย่างเดียวโดยไม่ต้องขออนุญาตและใช้เอกสารมากมายเหมือนที่ไปปรึกษาที่ อย.เลย ไม่รู้ว่ามาตรฐานหรือสิทธิต่างกันตรงไหน
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง ทักมาที่ idline:weifo1/0923624299
ฝากประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดีๆนะคะ https://www.facebook.com/nccinternationalevents/photos/a.343819746359290/541323829942213/?type=3&theater
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ควบคุมความชื้น20-60%RH..รับประกันดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1 / 092-3624299
บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า