กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วิสัยทัศน์
“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”

พันธกิจกรมราชทัณฑ์
1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์

การราชทัณฑ์ของไทย ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา
ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจการเรือนจำได้ สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆสอดคล้องกับการปกครองแบบจตุดมถ์คือแบ่งเป็นเรือนจำในกรุงเทพฯและเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจำกรุงเทพฯมี 2 ประเภทคือ “คุก”เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ส่วน”ตะราง”ใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้ายสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้นๆ ส่วนการเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขังผู้ต้องโทษเรียกว่า”ตะราง”การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่ โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองมหันตโทษ”และให้สร้างตะรางใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองลหุโทษ”สังกัดกระทรวงนครบาลและในปี พ.ศ.2444(ร.ศ.120)ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ”ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรือนจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้น จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุราโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์”โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา(ขำ ณ ป้อมเพชร)เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก
ในปี พ.ศ.2469 ได้เกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ งบประมานรายได้รายจ่ายไม่ได้ดุลยภาพกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแผนกหนึ่ง(แผนกราชทัณฑ์)สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการเรือนจำ การกักกัน ผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายการฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน และในส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดเป็นเรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จึงได้โอนย้ายกรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(30)

เปิดเหมือนปกติ

10/02/2021

จิตอาสา904 ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับจิตอาสา นพค.46 แขวงการทางกาญจนดิษฐ์ คุณครูและนักเรียน เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอาจล้มลงกีดขวางการจราจรได้เมื่อลมแรง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู่ใช้รถใช้ถนนทุกคน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

10/02/2021

[ 8 สัญญาณเตือนภัย ! ]
.
ไม่ว่าจะข้อไหน อย่า ! ขับรถต่อ
.
หยุดพักรถ เพื่อลดอุบัติเหตุ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ขับขี่ปลอดภัย

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

27/01/2021

โปรดสังเกตุ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรมองข้าม

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

24/01/2021

4 ข้อที่ต้องรู้ เพื่อป้องกัน ไวรัส COVID-19

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โควิด-19

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์๑. ตำแหน่งที่จะบ...
15/01/2021

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข็งขันฯ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข็งขันฯ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

กรมราชทัณฑ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เ...
10/01/2021

กรมราชทัณฑ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
เปิดรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 19 มกราคม 2564
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา ๙๐๔ ได้ร่วมกันช่วยรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย แจกแผ่นพับข้อควรปฏิบัติในเรื่องการใช้รถใช้ถนน และแจกน้ำดื่มให้กับผู้ใช้เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยตรวจวัดไข้ผู้ร่วมปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ก่อนให้บริการประชาชน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

06/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อประชาชนเดือดร้อน บ้านประสบอัคคีภัย ชาวจิตอาสาและหน่วยงานราชการก็จะลงพื้นที่ ปรุบปรุง ซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน
.
.
.
บ้านหลังใหม่ จากใจจิตอาสา ด้วยพระบารมีในหลวงราชินีทรงเมตตา สอนให้ปวงประชา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
"สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัย"

#จิตอาสา904

ที่อยู่

กรมราชทัณฑ์ ถนนพิบูลย์สงคราม ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี
Nonthaburi
11000

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : 63, 32, 33, 65, 90, 97, 114, 175, 203 รถโดยสารปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.32, ปอ63, ปอ.545 รถตู้ท่าน้ำนนท์-ปากเกร็ด, รถตู้ท่าน้ำนนท์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, รถประจำทางสายรังสิต-นนทบุรี และรถสายบ้านแพน-นนทบุรี เส้นทางน้ำ : เรือด่วนเจ้าพระยาทุกสาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029672222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งไปยังทุกเรือนจำประหารนักโทษข่มขืนทั้งหมด เร่งๆ ประหารไวๆ
เคสนี้ว่าไงครับออกมารับผิดชอบหน่อยครับ
เขาเอาภาพที่เรือนจำไหนก็ไม่รู้ครับ https://www.facebook.com/groups/608967556486881/permalink/722878571762445/
การยื่นกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพใช้เวลาพิจารณานานเท่าไหร่ครับ...เพราะถ้านานเกินไปจะเอาทุนที่ไหนประกอบอาชีพที่สุจริตครับ
ขอความกรุณา ทางต้นสังกัดและหน่วยงาน ช่วยติดตาม การชำระหนีของ นายธวัชชัย วรรณสิทธิ์ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ อำนาจเจริญ เนื่องจากทางผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ หลายครั้ง ทำให้ทางทางธนาคารติดตามการชำระมาที่ ผู้ค้ำประกันคือนายสมพร. มาสู่ อดีตเจ้สหน้าที่กรมราชทัณฑ์ อำนาจเจริญ ซึ่งเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว และทางครอบครัวผู้ค้ำไม่รู้จักกับผู้กู้จึงไม่สามารถติดต่อหรือ ขอให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามกำหนดได้ค่ะ จึงแจ้งมาเพื่อขอความกรุณาจากทางต้นสังกัดด้วยค่ะ
ขอดูรายชื่อผู้ต้องขังปล่อยอภัยโทษ วันที่ 15 กันยายน 2663 ได้ไหมครับ
หยากชราบจะมีการเยื่อมภายในไหมค่ะ
อยากโทรคุยนะแต่ลายเก่าหายแล้วสมัดไม่ได้จะทำไงค่ะไปเองก้ไม่มีรถ
ขอสอบถามหน่อยค่ะ วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดชัยนาท มีการปล่อยตัวนักโทษที่ติดไม่ถึง10เดือนไหมค่ะ พอดีอยากทราบอ่ะค่ะ
แบบ ปรัญญา ประจำหมู่บ้านของเก่าเลยและ ส่งจำหน่าย ทั้งประเทศไทย ฟ้องไปแล้วพี่
สวัดดีครับ พี่ มีสำณวญ 2ความมั่นคง รีมิกเพลง และนักแสดง ทหาร3ทัพ ผมฟ้องไปเรื่องสิ้นใมทดแทน ปปช ให้ด้าน อาชีพ500ปี และ มีกรณี รีมิกเพลง และนักแสดง ทดแทนด้าน ยุทปกรณ์ ชายแดนใต้ครับ เขาไม่ให้ผมลงพื้นที่ แต่พิมลายนิ้วมือ บรรจุไปแล้วครับ