กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วิสัยทัศน์
“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”

พันธกิจกรมราชทัณฑ์
1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์

การราชทัณฑ์ของไทย ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา
ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจการเรือนจำได้ สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆสอดคล้องกับการปกครองแบบจตุดมถ์คือแบ่งเป็นเรือนจำในกรุงเทพฯและเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจำกรุงเทพฯมี 2 ประเภทคือ “คุก”เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ส่วน”ตะราง”ใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้ายสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้นๆ ส่วนการเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขังผู้ต้องโทษเรียกว่า”ตะราง”การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่ โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองมหันตโทษ”และให้สร้างตะรางใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองลหุโทษ”สังกัดกระทรวงนครบาลและในปี พ.ศ.2444(ร.ศ.120)ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ”ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรือนจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้น จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุราโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์”โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา(ขำ ณ ป้อมเพชร)เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก
ในปี พ.ศ.2469 ได้เกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ งบประมานรายได้รายจ่ายไม่ได้ดุลยภาพกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแผนกหนึ่ง(แผนกราชทัณฑ์)สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการเรือนจำ การกักกัน ผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายการฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน และในส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดเป็นเรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จึงได้โอนย้ายกรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(80)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบง พร้อมระบบผันน้ำจากฝายแม่จองไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ หมู่ที่ 2 บ้านแม่จองไฟ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ตามที่นายถวิล วันอ้วน ผู้ใหญ่บ้านแม่เกี่ยมได้ทูลเกล้าฯถวายฏีกาขอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกี่ยม เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร กรมชลประทานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกี่ยมได้ในลักษณะงานชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 1,200 ไร่, ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง 500 ไร่ 2 หมู่บ้าน 229 ครอบครัว 1,296 คน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#อ่างเก็บน้ำห้วยบง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ๑๑,๐๐๐ คนจาก ๖ ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุงเมื่อปี ๒๕๓๑ ชาวบ้านที่ดอยตุงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น และค้าประเวณี
แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวว่าเกิดจากความยากจน และการขาดโอกาสในชีวิต มีพระวิสัยทัศน์ให้คนดอยตุงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัย การดำเนินโครงการจึงเป็นไปในรูปแบบ “ปลูกป่า ปลูกคน” หรือการแก้ปัญหาความยากจนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับความมั่นคงทางสังคม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ดอยตุง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา904 แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนมาชิม จำนวน 500 ครัวเรือน ชุมชนมาชิม ซอยสุขุมวิท 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

🙏🏽💛💜“ด้วยรักและห่วงใยจากใจจิตอาสา”💛💜🙏🏽
———————————————————-
ติดตามกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โปรดสังเกตุ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรมองข้าม

27/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แอดมินมีวีดิโอความรู้ สาระดีๆ มาบอกต่อจ้า
น้ำ คืนชีวิต ตอนที่ ๗ อาสาสมัครชลประทาน ประสานภูมิปัญญา คนต้นแบบ
"เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วม ของกรมชลประทาน. เพื่อแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหา ลงมติ และแจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ในทุกด้าน มีกลยุทธ์และกําหนดวิธีการในการให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมทุกด้าน"

#น้ำคืนชีวิต

27/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แอดมินขอแนะนำคลิปวีดิโอ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
"ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนแนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล และการทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์ "

#โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้แอดขอแนะนำสถานที่น่าเที่ยว ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ในอดีตให้ทุกคนได้รู้จักกัน
.
"ป้อมพระจุลจอมเกล้า" หรือเรียกสั้นๆ ติดปากว่า "ป้อมพระจุล"

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2427 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชัยภูมิเหมาะสม หากมีเรือรบของข้าศึกบุกเข้ามาทางปากน้ำ ป้อมแห่งนี้สร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก และได้ติดตั้งปืนหลุมหรือปืนเสือหมอบ จำนวน 7 กระบอก เข้าประจำการโดยเป็นปืนที่มีสมรรถนะสูง ถือเป็นปืนใหญ่บรรจุท้ายรุ่นแรกที่มีการใช้ในกองทัพเรือ จึงทำให้ป้อมปืนแห่งนี้มีความทันสมัยที่สุดในขณะนั้น

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ป้อมพระจุล

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แอดขอแนะนำอีกสถานที่ก็คือ "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
.
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 400 ปี แห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีฑาทัพผ่านกาญจนบุรีไปทรงยึดกรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2142 สถานที่ตั้งพระบรมราชนุสาวรีย์เป็นสถานที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า หลักฐานที่ค้นพบเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงคราม ทั้งเครื่องศาสตราวุธ เครื่องประดับช้างม้า ลูกประคำม้า เครื่องประดับช้าง ตราม้าศึกและกระสุนปืน
.
พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปประทับช่วงบนพระคชาธาร พระแสงดาบพาดพระเพลา นายควาญช้างและท้ายช้างประกอบขนาดเท่าครึ่งของครึ่งพระองค์จริง น้ำหนักวัสดุทองเหลืองที่ใช้ในการจัดสร้างประมาณ 20 ตัน งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชนุสาวรีย์ เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#พระนเรศวรมหาราช

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 'ในหลวง'เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด'เจ้าคุณพระ’ ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ ๒๖ ม.ค. และเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กระบือ จำนวน ๑ คู่ กับทรงปล่อยนกและพันธุ์สัตว์น้ำ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ที่มา เดลินิวส์

24/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เล่าเรื่องไทยๆกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกที่วังพญาไท ]
" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#วังพญาไท

24/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ น้ำ คืนชีวิต ตอนที่ ๔ จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม สู่การเกษตรที่ยั่งยืน ]
" กรมชลประทานวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้น้ำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น น้ำแล้ง น้ำหลาก และเตรียมมาตรการป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย "

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ชลประทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]

การพัฒนาแหล่งน้ำ 🌧
ในภาคกลาง เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ขอบคุณภาพจาก🙏🏽
ℹ️เพจ สืบสานรักษาต่อยอด

#ทรงพระเจริญ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามี ความทุกข์สุขอย่างไร ที่ทรงเป็นห่วงมาก ก็คือ ความยากจนของราษฎร จึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบันเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยพระราชทานนามว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ตัวอาคารต่างๆ ในพระราชวังสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมหลายแบบทั้งแบบไทย ยุโรป จีน และขอม มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#พระราชวังบางปะอิน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

4 ข้อที่ต้องรู้ เพื่อป้องกัน ไวรัส COVID-19

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โควิด-19

24/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา904 ร่วมบรรจุยาชุดพระราชทาน ประกอบไปด้วยยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง สารส้ม เพื่อมอบให้แก่ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของปวงประชา และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ปัตตานี

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานชุด PPE. 7 แสนชุดแก่บุคลากรการแพทย์ ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 7 แสนชุด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ขณะปฏิบัติหน้าที่ ดูแลประชาชน

19 มกราคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน และให้สัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 7 แสนชุด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชุด PPE. มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ทำให้มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งขณะให้การดูแลรักษาผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ซึ่งทำให้การป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 7 แสนชุดที่ได้รับพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อคลุมแขนยาว (Isolation Gown) 4 แสนชุด ชุดสวมคลุมร่างกายชิ้นเดียว มีฮู้ดคลุมคอและศีรษะ (Coverall Gown) 1 แสนชุด และเสื้อคลุมแขนยาวชนิดใช้ซ้ำได้ (Reusable Isolation Gown) 2 แสนชุด โดยกระทรวงสาธารณสุข จะกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต รวม 4.9 แสนชุด กรุงเทพมหานคร 7 หมื่นชุด และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) 1.4 แสนชุด

#ทรงพระเจริญ
#โควิด19
#พระราชทาน

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์๑. ตำแหน่งที่จะบ...
15/01/2021

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข็งขันฯ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

กรมราชทัณฑ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เ...
10/01/2021

กรมราชทัณฑ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
เปิดรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 19 มกราคม 2564
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา ๙๐๔ ได้ร่วมกันช่วยรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย แจกแผ่นพับข้อควรปฏิบัติในเรื่องการใช้รถใช้ถนน และแจกน้ำดื่มให้กับผู้ใช้เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยตรวจวัดไข้ผู้ร่วมปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ก่อนให้บริการประชาชน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

06/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อประชาชนเดือดร้อน บ้านประสบอัคคีภัย ชาวจิตอาสาและหน่วยงานราชการก็จะลงพื้นที่ ปรุบปรุง ซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน
.
.
.
บ้านหลังใหม่ จากใจจิตอาสา ด้วยพระบารมีในหลวงราชินีทรงเมตตา สอนให้ปวงประชา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
"สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัย"

#จิตอาสา904

06/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พื้นที่เกษตรกรรมมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย แต่จะทำอย่างไรให้ได้ใช้ประสิทธิภาพสูงสุด? จึงก่อเกิดโครงการพระราชดำริต่างๆขึ้นมา
.
.
.
โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่. "โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง พัฒนาพื้นที่การเกษตรตามพระราชดำริ"

#จิตอาสา904

06/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 4]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สวัสดีปีใหม่พี่ๆน้องๆทุกคน วันนี้ชาวจิตอาสายังคงร่วมใจกันทำงานเพื่อทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ เช่นการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ต่างๆ และยังมีการตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้พี่ๆน้องๆมีความสุขตลอดปีจ้า

06/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวง-พระราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ]

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผยในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภริยาเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์"

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 1 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต​ ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์​ เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าพระราชทาน มอบให้แก่ นางสาววีราพร วิจิตร์แสงศรี บุตรสาวของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงราชินี
#ผู้ว่าราชการสมุทรสาคร
#โควิด19
#คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ที่อยู่

222 Nonthaburi 1
Nonthaburi
11000

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : 63, 32, 33, 65, 90, 97, 114, 175, 203 รถโดยสารปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.32, ปอ63, ปอ.545 รถตู้ท่าน้ำนนท์-ปากเกร็ด, รถตู้ท่าน้ำนนท์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, รถประจำทางสายรังสิต-นนทบุรี และรถสายบ้านแพน-นนทบุรี เส้นทางน้ำ : เรือด่วนเจ้าพระยาทุกสาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029672222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความกรุณา ทางต้นสังกัดและหน่วยงาน ช่วยติดตาม การชำระหนีของ นายธวัชชัย วรรณสิทธิ์ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ อำนาจเจริญ เนื่องจากทางผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ หลายครั้ง ทำให้ทางทางธนาคารติดตามการชำระมาที่ ผู้ค้ำประกันคือนายสมพร. มาสู่ อดีตเจ้สหน้าที่กรมราชทัณฑ์ อำนาจเจริญ ซึ่งเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว และทางครอบครัวผู้ค้ำไม่รู้จักกับผู้กู้จึงไม่สามารถติดต่อหรือ ขอให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามกำหนดได้ค่ะ จึงแจ้งมาเพื่อขอความกรุณาจากทางต้นสังกัดด้วยค่ะ
ขอดูรายชื่อผู้ต้องขังปล่อยอภัยโทษ วันที่ 15 กันยายน 2663 ได้ไหมครับ
หยากชราบจะมีการเยื่อมภายในไหมค่ะ
อยากโทรคุยนะแต่ลายเก่าหายแล้วสมัดไม่ได้จะทำไงค่ะไปเองก้ไม่มีรถ
ขอสอบถามหน่อยค่ะ วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดชัยนาท มีการปล่อยตัวนักโทษที่ติดไม่ถึง10เดือนไหมค่ะ พอดีอยากทราบอ่ะค่ะ
แบบ ปรัญญา ประจำหมู่บ้านของเก่าเลยและ ส่งจำหน่าย ทั้งประเทศไทย ฟ้องไปแล้วพี่
สวัดดีครับ พี่ มีสำณวญ 2ความมั่นคง รีมิกเพลง และนักแสดง ทหาร3ทัพ ผมฟ้องไปเรื่องสิ้นใมทดแทน ปปช ให้ด้าน อาชีพ500ปี และ มีกรณี รีมิกเพลง และนักแสดง ทดแทนด้าน ยุทปกรณ์ ชายแดนใต้ครับ เขาไม่ให้ผมลงพื้นที่ แต่พิมลายนิ้วมือ บรรจุไปแล้วครับ
ตอนนี้คุณสรยุทธเค้าอยู่ในเรือนจำแล้วเค้าเป็นแฟนบอลทีมลิเวอร์พูล ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ฝากกรมราชทัณฑ์รบกวนช่วยเปิดโทรทัศน์ให้คุณสรยุทธเค้าดูตอนจอร์แดน เฮนเดอร์สันชูถ้วยด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
เดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวบ้างมั้ยครับ สำหรับตำแหน่งนักทัณฑวิทยา
ดีคับ..