กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วิสัยทัศน์
“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”

พันธกิจกรมราชทัณฑ์
1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์

การราชทัณฑ์ของไทย ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา
ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจการเรือนจำได้ สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆสอดคล้องกับการปกครองแบบจตุดมถ์คือแบ่งเป็นเรือนจำในกรุงเทพฯและเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจำกรุงเทพฯมี 2 ประเภทคือ “คุก”เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ส่วน”ตะราง”ใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้ายสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้นๆ ส่วนการเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขังผู้ต้องโทษเรียกว่า”ตะราง”การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่ โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองมหันตโทษ”และให้สร้างตะรางใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองลหุโทษ”สังกัดกระทรวงนครบาลและในปี พ.ศ.2444(ร.ศ.120)ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ”ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรือนจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้น จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุราโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์”โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา(ขำ ณ ป้อมเพชร)เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก
ในปี พ.ศ.2469 ได้เกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ งบประมานรายได้รายจ่ายไม่ได้ดุลยภาพกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแผนกหนึ่ง(แผนกราชทัณฑ์)สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการเรือนจำ การกักกัน ผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายการฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน และในส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดเป็นเรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จึงได้โอนย้ายกรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

11/12/2021
📌สาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 👉อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th...
01/08/2021

📌สาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564

👉อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ >>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/050/T_0001.PDF

📌สำหรับรายชื่อของผู้พ้นโทษ ผู้ได้รับการลดโทษ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ สามารถสอบถาม และติดตามเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ได้เลยครับ

📌สาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564

👉อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ >>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/050/T_0001.PDF

📌สำหรับรายชื่อของผู้พ้นโทษ ผู้ได้รับการลดโทษ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ สามารถสอบถาม และติดตามเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ได้เลยครับ

10/02/2021

จิตอาสา904 ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับจิตอาสา นพค.46 แขวงการทางกาญจนดิษฐ์ คุณครูและนักเรียน เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอาจล้มลงกีดขวางการจราจรได้เมื่อลมแรง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู่ใช้รถใช้ถนนทุกคน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

10/02/2021

[ 8 สัญญาณเตือนภัย ! ]
.
ไม่ว่าจะข้อไหน อย่า ! ขับรถต่อ
.
หยุดพักรถ เพื่อลดอุบัติเหตุ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ขับขี่ปลอดภัย

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
10/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

27/01/2021

โปรดสังเกตุ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรมองข้าม

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

24/01/2021

4 ข้อที่ต้องรู้ เพื่อป้องกัน ไวรัส COVID-19

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โควิด-19

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/01/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์๑. ตำแหน่งที่จะบ...
15/01/2021

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข็งขันฯ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

กรมราชทัณฑ์ ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข็งขันฯ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

กรมราชทัณฑ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เ...
10/01/2021

กรมราชทัณฑ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๒๕ อัตรา
(๑) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๕ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
- ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน ๓๐๐ อัตรา
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย หรืประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
*****************
เปิดรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 19 มกราคม 2564
เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

ที่อยู่

222 Nonthaburi 1
Nonthaburi
11000

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : 63, 32, 33, 65, 90, 97, 114, 175, 203 รถโดยสารปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.32, ปอ63, ปอ.545 รถตู้ท่าน้ำนนท์-ปากเกร็ด, รถตู้ท่าน้ำนนท์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, รถประจำทางสายรังสิต-นนทบุรี และรถสายบ้านแพน-นนทบุรี เส้นทางน้ำ : เรือด่วนเจ้าพระยาทุกสาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029672222

เว็บไซต์

http://www.correct.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections
" เราดำเนินงาน อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในองค์กร" ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 เขตบริหารเรือนจำเขต 5 ตามโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นทัณฑสถานฯ ต้นแบบในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความโปร่งใสในองค์กร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นำโดยนางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา 2019 เข็มที่ 1 ให้กับผู้ต้องขัง ตามที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมควบคุมโรค ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ และสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา 2019 สำหรับ ผู้ต้องขังที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 1,520 โดส โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เข็มที่ 1) ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2564 ให้แก่ ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 1,286 คน ผู้ต้องกักขังหญิง จำนวน 5 คน และผู้ต้องกักขังชาย จำนวน 21 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,312 คน คงเหลือวัคซีนฝากไว้ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน 208 โดส ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ต้องขังมีอาการแพ้หรือมีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีน ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections
เมื่อไหร่จะเลิกโกหกและเป็นมือเป็นตีนให้เผด็จการ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=418746549612936&id=100044327836684
เพนกวินถูกผู้คุมกว่าสิบคนผลักล้มหัวฟาดพื้น! . วันนี้ราชทัณฑ์จะพาตัวเพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ ออกจากโรงพยาบาลในช่วงที่ทนายกำลังจะเข้าเยี่ยม เพนกวินจึงขอรอพบทนายก่อน แต่ผู้คุมไม่ยอม ผู้คุมกว่าสิบคนเข้ามาล็อกตัวและพยายามลากเพนกวินออกไป ทั้งยังผลักเพนกวินล้มหัวฟาดพื้น โดยบอย ธัชพงศ์ แกดำ ที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามเข้าไปช่วย แต่กลับโดนผู้คุมใช้กำลังพร้อมกับด่าว่า “อย่าเสือก” . ทำไมราชทัณฑ์ต้องใช้ผู้คุมกว่าสิบคนในย้ายตัวเพนกวินออกไปก่อนที่จะได้พบทนาย ทั้ง ๆ ที่ทนายรอเยี่ยมอยู่ที่รพ.ราชทัณฑ์ตั้งนานแล้ว หรือ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections พยายามจะทำอะไรนอกเหนือกฎหมายกับเพื่อนของเรา 12.30 เพนกวิน-ไมค์-บอย ถูกควบคุมตัวออกจากรพ.ไปเรือนจำธัญบุรีแล้ว #ปล่อยเพื่อนเรา
:: อัปเดตอาการ :: 30 สิงหาคม 2564 หลังจากติดเชื้อโควิดในเรือนจำตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เพนกวินถูกนำตัวมารักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และไม่ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งจ่ายยาผิด ละเลยการรักษา และไม่เคยได้รับแจ้งผลการตรวจสุขภาพ แต่กระนั้นทางรพ.ราชทัณฑ์ก็ยังยืนกรานที่จะไม่ส่งตัวเพนกวินไปรักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์ โดยไม่อาจทราบเหตุผลได้ว่าต้องการให้เพื่อนของเราอาการทรุดลงหรืออย่างไร เบื้องต้นทนายแจ้งว่าวันนี้เพนกวินมีอาการไอหนักมาก เหนื่อยง่าย และหายใจไม่ทั่วท้อง ตรวจร่างกายแล้วพบว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดค่อนข้างต่ำ หมอต้องให้ออกซิเจนเพิ่มติดต่อกันหลายวัน ในห้องขังค่อนข้างแออัดมีเพื่อนผู้ป่วยหลายคนที่มีอาการของโรคติดต่ออื่นด้วย ที่เห็นได้ชัดที่สุดคงจะเป็นโรคผิวหนัง หลังจากย้ายเข้าไปรักษาตัวใน รพ.ราชทัณฑ์ได้ไม่นาน เพนกวินเริ่มมีอาการคันบริเวณผิวหนัง มีผื่นขึ้นตามตัว ทว่ายังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากหมอ ในส่วนของ ไมค์-ภาณุพงศ์, ไผ่-จตุภัทร และบอย-ธัชพงศ์ เพื่อนของเราที่เพิ่งติดโควิดจากเรือนจำชั่วคราวรังสิต ถูกส่งตัวมารักษาที่รพ.ราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว บอยมีอาการไอหนัก หายใจลำบาก และปริมาณออกซิเจนในเลือดค่อนข้างต่ำจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับไมค์ที่อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่กลับไม่ได้รับการดูแลจากรพ.เลย ไมค์อาการทรุดลงมากจึงยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาล แล้วจะให้เราไว้วางใจให้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาเพื่อนเราได้อย่างไร !? เราขอเรียกร้องให้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections ส่งตัวเพื่อนเราไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยเร็วที่สุด และขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้รัฐเล่นสกปรกลับหลังเรา #โควิดในเรือนจำ #รัฐบาลฆาตกร #ปล่อยเพื่อนเรา
ดิฉันนางสาวสายหยุดโพธ์แฉล้มตอนนี้ดิฉันก็ได้พ้นโทษมาแล้วเป็นเวลาห้าเดือนแล้วคะตั้งแต่18มีนาตอนนี้ดิฉันไม่มีงานทำคะแต่อยากทำโคกหนองนาแต่ดิฉันไม่มีทุนคะเลยอยากไห้ช้วยหน่อยคะ
ใครก็รู้ว่าพวกข่มขืนขนาดคนในคุกยังจะล่อเลย ข้างนอกรุมประชาทันข้างในคุกจะขนาดไหน ฝากบอกคนในคุกก่อนโดนประหารเอาแม่งหนักๆ
แจ้งไปยังทุกเรือนจำประหารนักโทษข่มขืนทั้งหมด เร่งๆ ประหารไวๆ
#ตาสว่างฃะ #Weneedhelp #PleasehelpThaiProtesters!! ในท่ีสุดมันคือ #ฆาตรกร #ไร้สิ้นเกีรยติและศักดิ์ศรี มี #อำนาจแต่ไม่ยืนอยูข้างประชาชน กูขอให้มึง..ไปตามๆกัน #ผู้พิพากษาคดีอากงกับเพนกวินคือคนเดียวกัน 🖕 #ฆาตรกร ! #หยุดหาข้ออ้างว่าคนนั่นคนนี้สั่ง CC : สสโรมรังสิมัน เมื่อวานนี้ ผู้บริสุทธิ์ 7 คน ถูกศาลปฏิเสธสิทธิในการประกันตัว โดยอ้างว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม แม้จะมีข่าวออกมาว่าหนึ่งในนั้นที่อดอาหารประท้วงมาแล้วกว่าเดือนครึ่งได้รับบาดเจ็บถึงอวัยวะภายใน . วันนี้ แม่ของผู้อดอาหารประท้วงยอมโกนหัวตัวเอง เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องอย่างหนักแน่นว่าขอให้ลูกตัวเองได้ออกมารับการรักษา ยุติความทรมานภายใต้คำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมนี้เสียที . ในขณะที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาก็ออกมาอ้างว่าเรื่องความเจ็บป่วยนั้นพิสูจน์ไม่ได้ ราชทัณฑ์บอกว่าไม่จริง เป็นการสร้างความกดดันต่อความรู้สึกผู้พิพากษาที่จะต้องทำงานโดยปราศจากความกดดันใดๆ ทั้งสิ้น . และล่าสุด ก็ปรากฏว่าผู้อดอาหารประท้วงต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เพื่อให้สารอาหารทางหลอดเลือดแดง และส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร #เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ใช่กระบวนการพิจารณาตามหลักยุติธรรม #แต่คือการฆาตกรรมกระบวนการยุติธรรมและชีวิตคนผู้บริสุทธิ์ . #ถึงตอนนี้แล้วใครยังกล้ายืนกรานว่านี่คือความยุติธรรมบุคคลนั้นช่างหน้าไม่อายเหลือเกิน #กระทรวงยุติธรรมMinistryOfJusticeThailand กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections Act4dem - Action for People's Democracy ThairathTV Matichon Weekly - มติชนสุดสัปดาห์ Voice TV - Talking Thailand Pimrypie - พิมรี่พาย แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration THE STANDARD The Reporters The MATTER The Voice Voice TV Thairath - ไทยรัฐออนไลน์ Matichon Online - มติชนออนไลน์ เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH เยาวชนปลดแอก #เยาวชนปลด #ปล่อยเพื่อนเรา #ยืนหยุดขังทั่วโลก Humans of New York Human Rights Watch United Nations Human Rights Human Rights Campaign UNICEF UNICEF Thailand Google Chrome Justin Bieber Germany Royal Thai Embassy, Berlin Embassy of Germany in Bangkok Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์ - Attapon Buapat พรรคก้าวไกล - Move Forward Party พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี พรรควิฬาร์ WilarParty Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan คณะก้าวหน้า - Progressive Movement #HumanRights
เคสนี้ว่าไงครับออกมารับผิดชอบหน่อยครับ