กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ กศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีิวตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตําบล
๑. การวางแผน
๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล
๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
- การส่งเสริมการรู้หนังสือ
- การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาต่อเนื่อง
๒.๒จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมการอ่าน
- จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
- จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตําบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
๓.๑ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
๓.๒ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)
๓.๓ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)
๓.๔ มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีิวต ร่วมกับ (สสวท.)
๓.๕ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
๓.๖ ธนาคารเคลื่อนที่
๓.๗ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๓.๘ อําเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอ

เปิดเหมือนปกติ

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำคุกกี้อเมริกา จำนวน 5 ชั่วโมง ณ หมู่...
28/12/2021

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำคุกกี้อเมริกา จำนวน 5 ชั่วโมง ณ หมู่บ้านนนท์ปาร์ค

ประชาสัมพันธ์ค่ะ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ▶️▶️ เรียนฟรี! ◀️◀️รับถึงวันที่ 10...
03/11/2021

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
▶️▶️ เรียนฟรี! ◀️◀️
รับถึงวันที่ 10 พฤษจิกายน 2564 นี้นะคะ
สถานที่รับสมัคร ➡️ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
ถนนติวานนท์
เรียนระบบปกติ 3 ระดับ
1.ประถมศึกษา
2.มัธยมศึกษาตอนต้น
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5802135
หรือ 0986837795

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
▶️▶️ เรียนฟรี! ◀️◀️
รับถึงวันที่ 10 พฤษจิกายน 2564 นี้นะคะ
สถานที่รับสมัคร ➡️ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
ถนนติวานนท์
เรียนระบบปกติ 3 ระดับ
1.ประถมศึกษา
2.มัธยมศึกษาตอนต้น
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5802135
หรือ 0986837795

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียน ที่ 2/2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถ สมัครได้ที่ กศน....
30/09/2021

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียน ที่ 2/2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถ สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หรือ
กศน.ตำบลบางรักน้อย (ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ซอยช้าง) สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025802135 หรือ 0986837795 (ครูฝน ครู กศน.ตำบล) เรียนฟรีไม่ค่าเทอม

หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
05/09/2021

หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว
25/06/2021

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ความรู้เรื่องคลองสวยน้ำใส โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)
25/06/2021

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
ความรู้เรื่องคลองสวยน้ำใส โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)

E-Book บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น
25/05/2021

E-Book บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น

E-Book บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น

25/05/2021

สื่อการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น

1.เปิดภาคเรียน 1/2564  วันที่ 6 มิถุนายน 64ณ กศน.ตำบล2.รายวิชาเรียน ภาคเรียน 1/2564 #ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
14/05/2021

1.เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 6 มิถุนายน 64
ณ กศน.ตำบล
2.รายวิชาเรียน ภาคเรียน 1/2564
#ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

บทเรียนรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น การฟัง การดู
11/05/2021

บทเรียนรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น การฟัง การดู

บทเรียนรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น การฟัง การดู

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post
07/05/2021

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขยายวันรับสมัครเรียนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่ม หรือ สน...
30/04/2021

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขยายวันรับสมัครเรียนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม หรือ สนใจเรียน
ติดต่อได้ที่ 0986837795 ครู ฝน
ครูประจำ กศน. ตำบลางรักน้อย

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขยายวันรับสมัครเรียนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม หรือ สนใจเรียน
ติดต่อได้ที่ 0986837795 ครู ฝน
ครูประจำ กศน. ตำบลางรักน้อย

21/04/2021
Photos from กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี's post
21/04/2021

Photos from กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี's post

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก ตำบลบางรักน้อย
21/04/2021

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก ตำบลบางรักน้อย

เปิดรับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หร...
04/04/2021

เปิดรับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หรือติดต่อ 0986837795

**เรียนฟรี ไม่ทีค่าใช้จ่าย**

เปิดรับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หรือติดต่อ 0986837795

**เรียนฟรี ไม่ทีค่าใช้จ่าย**

การทำวุ้นแฟนซี 31มีนาคม 2564
31/03/2021

การทำวุ้นแฟนซี 31มีนาคม 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสถานที่แรก  ณ นิทรรศรัตน...
28/03/2021

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสถานที่แรก ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดซื่อวีดีทัศน์ได้น่าสนใจ และตื่นตาตื่นใจ มีความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ง่าย โดยแบ่งเป็นห้องดังนี้
1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์
2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม
3. เรืองนามมหรสพศิลป์
4. ลือระบิลพระราชพิธี
5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม
6. ดื่มด่ำย่านชุมชน
7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง
8. เรื่องรุ่งวิถีไทย
9. ดวงใจปวงประชา
สถานที่ 2 เรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา รวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่าง ๆ
#ขอบคุณโครงการดีๆนี้นะคะ
#ขอบคุเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่บริการและให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและสืบสานศิลป...
21/03/2021

นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี โดยมีนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี กราบขอพระคุณค่ะ
ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักศึกษากศน.ตำบลบางรักน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานเก้าอี้ D.I.Y. ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันทำ และการมีส่วนร่วม ของทุกคน #เทอมหน้าครูขอร่วมมือกันอีกนะคะ
#ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนวิชาชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกวันที่ 22-23 ก.พ. 2564ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย
10/03/2021

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
วิชาชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก
วันที่ 22-23 ก.พ. 2564
ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย

กลุ่มสนใจ (เคลื่อนที่) การทำสายคล้องแมสก์จากลูกปัด วันที่ 20 ก.พ.2564
10/03/2021

กลุ่มสนใจ (เคลื่อนที่) การทำสายคล้องแมสก์จากลูกปัด วันที่ 20 ก.พ.2564

กิจกรรมกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมงวิชาการทำเม็ดขนุนวันที่ 21 ก.พ.2564
09/03/2021

กิจกรรมกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
วิชาการทำเม็ดขนุน
วันที่ 21 ก.พ.2564

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการสานตะกร้าด้วยเชือก จำนวน 35 ชั่วโมงวันที่ 25 ก.พ.2564-5 มี.ค. 256...
09/03/2021

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป
วิชาการสานตะกร้าด้วยเชือก จำนวน 35 ชั่วโมง
วันที่ 25 ก.พ.2564-5 มี.ค. 2564
ณ หมู่ 1 ตำบลบางรักน้อย

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตวิชากกฎหมายในชีวิตประจำวันวันที่ 8 -9 มีนาคม 2564ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย
09/03/2021

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
วิชากกฎหมายในชีวิตประจำวัน
วันที่ 8 -9 มีนาคม 2564
ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพ ในรูปแบบกลจสนใจ การทำลูกชุบ ให้กับประชาชน
22/02/2021

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพ ในรูปแบบกลจสนใจ การทำลูกชุบ ให้กับประชาชน

วันที่ 22-23 ม.ค.64 กศน.ตำบลบางรักน้อย กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อบรมหลักสูตรบาง...
23/01/2021

วันที่ 22-23 ม.ค.64 กศน.ตำบลบางรักน้อย กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อบรมหลักสูตรบางรักน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชนตำบลบางรักน้อย ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี นายกฤษณะ แก้วประดิษฐ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

"ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ"16 มกราคม #วันครู
16/01/2021

"ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ"
16 มกราคม
#วันครู

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
09/01/2021

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 แบบออนไลน์
กิจกรรมมีดังนี้ เกมปริศนาอักษรไขว้ ทายสุภาษิตคำพังเพยจากภาพ และ วาดภาพระบายสี “หน้าที่ของฉัน เมื่ออยู่บ้านต้าน Covid-19”
กติกาการร่วมกิจกรรม
1. ผู้ร่วมกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://forms.gle/FeaSoSEpAm55htwB9
3. รอรับของรางวัลตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในแบบลงทะเบียน Google form ข้อ 2 ค่ะ ถ่ายภาพหรือแคปหน้าจอผลงาน ส่งมาที่ Inbox เพจห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี m.me/277218075676016 พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพียงเท่านี้ก็รับของที่ระลึกไปเลย **อย่าลืมกด Like กดแชร์ เพจให้ด้วยนะคะ
4. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 9-15 มกราคม 2564 เริ่มจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ 18-30 มกราคม 2564
มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ #วันเด็กปี64 #วันเด็กออนไลน์ #ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 #ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

วันดินโลก กศน.ตำบลบางรักน้อย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นักศึกษา ครู กศน. และชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ก...
17/12/2020

วันดินโลก กศน.ตำบลบางรักน้อย
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นักศึกษา ครู กศน. และชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ กศน.
#รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน #WorlSoilDay #SoilBiodiversity

ที่อยู่

ซอยช้าง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66986837795

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด