กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ กศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีิวตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้ ๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตําบล ๑. การวางแผน ๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล ๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๒.๑จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้ - การส่งเสริมการรู้หนังสือ - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาต่อเนื่อง ๒.๒จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย - ส่งเสริมการอ่าน - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตําบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน ๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ๓.๑ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.) ๓.๒ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.) ๓.๓ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที) ๓.๔ มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีิวต ร่วมกับ (สสวท.) ๓.๕ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย ๓.๖ ธนาคารเคลื่อนที่ ๓.๗ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๓.๘ อําเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

29 พ.ย.2563 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียน 2/2563 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ตำบลสวนใหญ...
29/11/2020

29 พ.ย.2563 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียน 2/2563
ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นักศึกษาจิตอาสาและลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุ...
25/11/2020

นักศึกษาจิตอาสาและลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 🙏🙏🙏

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียร...
25/11/2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
14/11/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี's cover photo
02/11/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี's cover photo

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/63 ปิดรับสมัคร 15 พ.ย.63 นี้ ⏬⬇️⬇️ครู กศน.ตำบลบางรักน้อย โทร.09868...
02/11/2020

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/63 ปิดรับสมัคร 15 พ.ย.63 นี้

⏬⬇️⬇️

ครู กศน.ตำบลบางรักน้อย
โทร.0986837795

#ผลิดอกออกผล
15/08/2020

#ผลิดอกออกผล

กิจกรรมดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบางรักน้อย#ผลงานของผู้เรียนที่น่ารัก
05/08/2020

กิจกรรมดิจิทัลชุมชน
กศน.ตำบลบางรักน้อย
#ผลงานของผู้เรียนที่น่ารัก

05/08/2020

กิจกรรมหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (สมุนไพรไล่ยุง)ณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมู่ที่ 3 ต.บ...
01/08/2020

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (สมุนไพรไล่ยุง)
ณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ 1 สค 63
#ขอของคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกคนครับ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการลูกเสือจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชาณ วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรีวันที่ 31 กค 63#ขอของ...
01/08/2020

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการลูกเสือจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชา
ณ วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ 31 กค 63
#ขอของคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกคนครับ

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรรู้เท่าทันดิจิทัลณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุร...
01/08/2020

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
หลักสูตรรู้เท่าทันดิจิทัล
ณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ 13 กค 63
#ขอของคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกคนครับ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาโครงการชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพณ รพ.สต. บางรักน้อย หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 19 ก...
01/08/2020

ตรวจสุขภาพนักศึกษา
โครงการชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ณ รพ.สต. บางรักน้อย หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 19 กค 63
#ขอของคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกคนครับ

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ วิชาการทำผ้ามัดย้อมณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมู่ที่3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จ...
15/07/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ วิชาการทำผ้ามัดย้อม
ณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น หมู่ที่3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563
#ขอขอบคุณ
#พันเอกศิลป์ชัย รัตนโภคา (วิทยากร)
#ชุมชนหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น (ผู้เรียน)

การประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมขอขอบคุณ #ท่านสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี#ท่าน...
09/07/2020

การประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
ขอขอบคุณ
#ท่านสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
#ท่านจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
และ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออีก 5 อำเภอ
#ท่านกฤษณะ แก้วประดิษฐ์
#คณะเครือข่าย กศน.ตำบลบางรักน้อย
นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย
และคณะทำงาน ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
ขอขอบคุณที่ช่วยแนะนำ และร่วมมือร่วมใจทำงานให้ผ่านการประเมินไปได้ด้วยดี
#จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
#กศน
#5ดี
#พรีเมี่ยม

กศน.ตำบลบางรักน้อย ร่วมกับ กศน.ตำบลไทรม้าจัดกิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ วิชาผ้าบาติก ณหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ตำบลบางรักน้อย อำ...
20/06/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย ร่วมกับ กศน.ตำบลไทรม้า
จัดกิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ วิชาผ้าบาติก
ณหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#ขอขอบคุณวิทยากร พันเอกศิลป์ชัย รัตน์โภคา (ลุงเป๋า)
#ขอขอบคุณสมาชิก หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ทุกท่าน
#ขอขอบคุณสมาชิก จากตำบลไทรม้า
#ขอขอบคุณ พี่พรรัตน์ พึ่งไพร ผู้ประสานงาน

กศน.ตำบลบางรักน้อย ร่วมกับ กศน.ตำบลไทรม้าจัดกิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ วิชาผ้าบาติก ณหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ตำบลบางรักน้อย อำ...
12/06/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย ร่วมกับ กศน.ตำบลไทรม้า
จัดกิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ วิชาผ้าบาติก
ณหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#ขอขอบคุณวิทยากร พันเอกศิลป์ชัย รัตน์โภคา (ลุงเป๋า)
#ขอขอบคุณสมาชิก หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ทุกท่าน
#ขอขอบคุณสมาชิก จากตำบลไทรม้า
#ขอขอบคุณ พี่พรรัตน์ พึ่งไพร ผู้ประสานงาน

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาช่างปูนณ กศน.ตำบลบางรักน้อยโดย นายกฤษณะ แก้วประดิษฐ เป็นวิทยากรJoe Spoto
07/06/2020

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาช่างปูน
ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย
โดย นายกฤษณะ แก้วประดิษฐ เป็นวิทยากร
Joe Spoto

ปลูกผักสวนครัว 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
17/05/2020

ปลูกผักสวนครัว 90 วัน
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กศน.ตำบลบางรักน้อย โดยครู สิทธิชัย ภู่วงษ์ ครู กศน.ตำบลบางรักน้อย (ครูโจ) ได้รับมอบหมายจาก นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ ผู้...
02/05/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย โดยครู สิทธิชัย ภู่วงษ์ ครู กศน.ตำบลบางรักน้อย (ครูโจ) ได้รับมอบหมายจาก นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี นำ #หน้ากากผ้า 150 ชิ้น #เจลแอลกอฮอ 60 ชิ้น ให้แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางรักน้อย เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชน

27/03/2020
สอนทำหน้ากากอนามัย

สอนทำหน้ากากอนามัย

โดย ศูนย์การศึกษานากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

12/03/2020
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจวิชา หน้ากากอนามัยผ้า และ เจลล้างมือวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563ณ หมู่บ้านเอื้ออาท...
12/03/2020

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ
วิชา หน้ากากอนามัยผ้า และ เจลล้างมือ
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563
ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
04/03/2020

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-9266810-11

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง อาชีพระยะสั้น 31 ชม. ขึ้นไป หลักสูตรผ้าด้นมือ วันที่ 17-25 ก.พ. 63 ณ อบต. บางรักน้อย
25/02/2020

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
อาชีพระยะสั้น 31 ชม. ขึ้นไป
หลักสูตรผ้าด้นมือ
วันที่ 17-25 ก.พ. 63
ณ อบต. บางรักน้อย

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรเพ้นกระเป๋าผ้า จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 15-16 กุมภา...
16/02/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรเพ้นกระเป๋าผ้า จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 63 ณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ม.3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 13-14 ...
13/02/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 63 ณ หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ม.3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี

#เตรียมตัวให้พร้อม
26/01/2020

#เตรียมตัวให้พร้อม

นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรีร่วมแข่งขับ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรีวันที่ 22 ธ.ค...
23/12/2019

นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
ร่วมแข่งขับ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 22 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Workpoint News
14/11/2019

Workpoint News

14 พฤศจิกายน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
.
วันนี้ของทุกปี กำหนดให้เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมพระบารมีในพระปรีชาสามารถ และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ติดต่อกันไปทุกปี
.
ซึ่งความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
.
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์เดลาเฮย์ ซีดานสีเขียว จากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดสกลนครและเทือกเขาภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร
.
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าฯ แล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่ หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล
.
จากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ยังทรงใช้เวลาอีก 14 ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ พระราชทานให้ หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล เพื่อประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด
.
นับจาก พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา ทรงศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ จนทรงมั่นพระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนี้แก่ หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น ในปีถัดมา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้
.
การทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก จนถึงปี พ.ศ. 2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืชกรมการข้าว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์ หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบว่า พร้อมที่จะดำเนินการ ตามพระราชประสงค์แล้ว
.
ดังนั้น ในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ และหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก และเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกโดยทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้ง (dry ice หรือ solid carbondioxide) ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลอง
.
ในขณะนั้น ทำให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆอย่างเห็นได้ชัดเจน เกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว แล้วเคลื่อนตัวตามทิศทางลม พ้นไปจากสายตาไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากยอดเขาบัง
.
แต่จากการติดตามผล โดยการสำรวจทางภาคพื้นดิน และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
.
(ขอบคุณข้อมูลจาก: royalrain.go.th)

ที่อยู่

ซอยช้าง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66986837795

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด