EGAT Electricity Generating Authority of Thailand

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
15/07/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📌 เปิดรับสมัครแล้ว! การรับสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์
.
ขั้นตอนการสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
.
1. เข้าเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit และ คลิกเลือกเมนู “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเอกสารต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 1 สิงหาคม 2563 และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนดไว้เท่านั้น

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัครได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และวันเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัคร

6. เมื่อสมัครงาน และชำระเงินเรียบร้อย ในเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” จะขึ้นสถานะตามภาพที่ปรากฎ
.
📞 หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/07/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📌 กฟผ. ประกาศตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563
สามารถดูข้อมูลได้ที่ : https://bit.ly/EGAT-Recruit-Position2020
.
ทั้งนี้ กฟผ. จะเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563 และทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
.
🌐 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit
📞 หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17/06/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563
.
📌 กำหนดการรับสมัคร :
- ประกาศรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงาน : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- เปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563
- ทดสอบข้อเขียน : วันที่ 30 สิงหาคม 2563
.
📌 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร :
- คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.egat.co.th/recruit
.
📌 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร :
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น
.
📌 การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ :
กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
.
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit
หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
01/05/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

🚫🚫 กฟผ. ขอเรียนแจ้งว่า
ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบเรียบร้อบแล้ว 🚫🚫
กฟผ. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ในครั้งนีครับ

.
51 ปี กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛
เปิดลงทะเบียนอุปกรณ์ต้าน COVID-19 จำนวน 5,100 สิทธิ์ ส่งตรงถึงบ้าน
.
📌 วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th/stopcovid19 ได้ตั้งแต่ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
.
😃 ผู้ลงทะเบียน 1,500 คนแรก รับ Gift Set เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. และหน้ากากผ้านาโน
😃 ผู้ที่ลงทะเบียนคนที่ 1,501 ถึง คนที่ 5,100 รับหน้ากากผ้านาโน
.
* ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ *

#51ปีกฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

EGAT's cover photo
30/04/2020

EGAT's cover photo

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30/04/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛
พรุ่งนี้! เตรียมลงทะเบียนรับอุปกรณ์ต้าน COVID-19 จาก กฟผ. รวม 5,100 สิทธิ์ ฟรี!
.
📌 วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th/stopcovid19 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
.
😃 ผู้ลงทะเบียน 1,500 คนแรก รับ Gift Set เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. และหน้ากากผ้านาโน
😃 ผู้ที่ลงทะเบียนคนที่ 1,501 ถึง คนที่ 5,100 รับหน้ากากผ้านาโน
.
* ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ *

#51ปีกฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30/04/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตั้งแอร์ให้เย็นสบาย แถมค่าไฟไม่บานปลาย ❄️⚡️
.
ENGY แนะนำให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส เย็นสบายกำลังดี ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า 🌈

เพราะการปรับอุณหภูมิลดลง 1 องศาเซลเซียส จะทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้นถึง 10% 💰
.
💛 และที่สำคัญ อย่าลืม! ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาวด้วยนะครับ

#EGATTips #ประหยัดไฟ #LabelNo5 #EGAT

25/04/2020
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ กฟผ.
“Never Try Never Know เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ”
ร่วมต่อยอดความรู้ใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดีเดย์ 9 มีนาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ
.
"เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ"
เพราะ กฟผ. เชื่อว่า ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่อยู่รอบๆตัวเรา แค่เพียงเราหัดคิด หัดสังเกต หัดตั้งคำถามกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ จากนั้นหาคำตอบให้เจอ และนำคำตอบมาต่อยอดลงมือทำ เราก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆอย่างไม่สิ้นสุด
.
ไอเดียของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มาจากโครงการที่ กฟผ. ได้ริเริ่มในการจัดการแข่งขัน STEM : Solar Fast Racing Thapsakae รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทับสะแก ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมาต่อยอดความคิดเป็นเรื่องราวผ่านกลุ่มเพื่อน 3 คน ที่มีความอยากรู้ และมักตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัวอยู่เสมอ
.
จนวันหนึ่งเด็กๆกลุ่มนี้ได้มาที่ศูนย์การเรียนรู้ EGAT Learning Center ความรู้หลายๆสิ่งที่เด็กๆได้มาเห็นและเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั้ง 3 คน รวมพลังความคิด ลงมือประดิษฐ์รถพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นผลสำเร็จ
.
กฟผ. สนับสนุนการต่อยอดและส่งต่อความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
.
.
ชอบกดไลก์ ใช่กดแชร์ และติดแฮชแทค #NeverTryNeverKnow

#EGAT #กฟผ #NeverTryNeverKnow

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
03/01/2019

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

🥳 ของขวัญปีใหม่ รับปีหมู จาก กฟผ. 🥳
กับกิจกรรม "Charge Energy รับของขวัญดี๊ดี Happy ปีใหม่" มอบส่วนโชค 3 ชั้น 💞💞
.
📌ชั้นที่ 1 ลด 50% ค่าที่พัก กฟผ. ที่ร่วมรายการ 7 แห่ง ทั่วประเทศ
📌ชั้นที่ 2 ลุ้นรับของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
📌ชั้นที่ 3 ลุ้นเที่ยวฟรี เขื่อนศรีนครินทร์ หรือ กฟผ.แม่เมาะ
.
รายละเอียดเพิ่มเติม และจองรับสิทธิ์ ทาง www.egat.co.th/gift2019
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562
สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
.
กฟผ. รอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะ 😘
.
.
*หมายเหตุ : ที่พัก กฟผ. ที่ร่วมรายการ 7 แห่ง
1. เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
2. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
3. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
4. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
5. เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
6. เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
7. กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

13/11/2018
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

⚡️HELLO SOCIAL⚡️ ตอน "ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง"
.
📌วันนี้ 2 พิธีการหน้าเดิมและหน้าใหม่
"พี่โอ" และ "น้องจาร์"
จะพาไปศูนย์การเรียนรู้เปิดใหม่ ไฉไลกว่าเดิม🎉🎉
กับ 'ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง'
ศูนย์การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเจ๋งๆ มากมาย😍
.
👉ลืมภาพการเรียนรู้แบบเดิมไปเลย
เพราะที่นี่เค้ามีของดีตั้งแต่เดินเข้าประตูเลย❗️
.
⚠️ตะลุยไปทั้ง 7 โซนที่จะมี Gimmick มากมาย
ที่จะทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการเรียน
แต่เป็นการเล่นที่ได้ความรู้กลับไปด้วย👍
.
📍ให้อธิบายทั้งวันคงไม่หมด
ไปชมคลิปกันเลยดีกว่า ไปจ้าาา💕

24/08/2018
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

TOGETHER WE BEAT THE DARKNESS
“กฟผ. ทำ...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
.
“การเอาชนะความมืดมิดในชีวิตคนไทย”
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ กฟผ. เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ คือคนไทยทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟันทุกอุปสรรคมาด้วยกัน และสิ่งนี้เองจะเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น กฟผ. และประชาชนจะจับมือก้าวข้ามไปด้วยกันอย่างมั่นคง

#TOGETHERWEBEATTHEDARKNESS

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
09/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📌📌 สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 📌📌
.
.
กฟผ. ขอเรียนสรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ดังนี้

📌 โดยปกติสภาพระบบไฟฟ้าช่วงเวลา 12.30 - 13.30 น. เป็นช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มอย่างรวดเร็ว และในเวลา 13.05 น. ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติได้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 24,500 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) 1,847 เมกะวัตต์
.
📌 โดยเมื่อเวลา 13.06 น. สายส่ง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสา ทั้ง 2 วงจรขัดข้องเนื่องจากฟ้าผ่า ทำให้โรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 เครื่องรวม 1,300 เมกะวัตต์ ปลดออกจากระบบในทันที ส่งผลให้ความถี่ของระบบไฟฟ้าที่สภาวะปกติ 50.00 เฮิร์ท เริ่มลดลงจนถึง 49.85 เฮิร์ท ระบบตอบสนองต่อความถี่อัตโนมัติ (Primary response ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Spinning Reserve) ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศทั้งของ กฟผ. และเอกชน เริ่มทยอยเพิ่มกำลังผลิตเข้ามาช่วยจำนวน 550 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว เริ่มทยอยเพิ่มกำลังผลิตเข้ามาช่วยอีก 280 เมกะวัตต์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอทำให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ายังคงลดลงไปที่ 49.75 เฮิร์ท ส่งผลให้ระบบควบคุม HVDC ไทย-มาเลเซีย ดึงไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามาช่วยระบบไฟฟ้าอีก 300 เมกะวัตต์
.
📌 ในระหว่างที่ระบบตอบสนองความถี่อัตโนมัติกำลังทำงานเพื่อรักษาระบบอยู่นั้น โรงไฟฟ้า SPP Firm จำนวน 37 ราย ได้ปลดตัวออกจากระบบ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเสียกำลังผลิตไปอีก 2,516 เมกะวัตต์ จนนำไปสู่ไฟฟ้าดับประมาณ 2,330 เมกะวัตต์ (โดยระบบป้องกันความถี่ต่ำ) กระจายทั่วทั้งประเทศ (ข้อมูลเบื้องต้นจาก กฟภ. ประมาณ 67 จังหวัด และจาก กฟน. 3 จังหวัด) ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้สั่งการเพิ่มกำลังผลิตสำรองที่มีอยู่อย่างเร่งด่วน โดยสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และเครื่องกังหันก๊าซที่สามารถขนานเข้าระบบได้ภายใน 5-30 นาที เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนลำตะคอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย ส่งผลให้สามารถทยอยนำระบบเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13.08 น. และจ่ายไฟฟ้าคืนสภาพปกติได้ในเวลา 13.55 น.
.
.
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Infographic แบบ HD สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้ที่ : https://www.egat.co.th/images/news-egat/2561/06/20180606-MIS01-01.jpg

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. แจงสาเหตุไฟฟ้าดับบางส่วน
เกิดจากฟ้าผ่าสายส่งจากโรงไฟฟ้าหงสาในฝั่ง สปป.ลาว
.
กฟผ. แจงไฟฟ้าดับวานนี้เกิดจากฟ้าผ่าสายส่ง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสาในฝั่ง สปป.ลาว ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับกระจายไปในหลายพื้นที่ กฟผ. จึงได้เร่งประสานกับ กฟน. และ กฟภ. ร่วมแก้ไขสถานการณ์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ จนสถานการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ
.
นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวานนี้ (1 มิถุนายน 2561) เวลา 13.06 น. ได้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่นั้น สาเหตุเกิดจากฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสา ส่วนที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้ระบบป้องกันทำงาน และสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหงสาทันที เป็นผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าที่ส่งให้ระบบไฟฟ้าของไทยขาดหายไปจำนวน 1,300 เมกะวัตต์
.
นอกจากนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อเนื่อง ทำให้ระดับแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้ารวมลดต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นผลให้ระบบป้องกันความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 23 รายทั่วประเทศทำงานและปลดเครื่องออกจากระบบ ทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าหายไปเพิ่มอีกจำนวน 1,930 เมกะวัตต์
.
รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวต่อไปว่า เหตุไฟฟ้าดับดังกล่าว เกิดจากระบบป้องกันอัตโนมัติทำงานเพื่อรักษาระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดย กฟผ. ได้แก้ปัญหาด้วยการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทสามารถเริ่มเดินเครื่อง (Startup) ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 13.08 น. และจ่ายไฟฟ้ากลับคืนได้ทั้งหมดในเวลา 13.55 น.
.
“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กฟผ. จะร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก” รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าว

------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
อีเมล์: [email protected]

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานความคืบหน้า จากโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว

ทั้งนี้ กฟผ. จ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและกังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเดินเครื่องได้รวดเร็ว ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 13.55 น.

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. แจ้งเหตุไฟฟ้าดับ เร่งแก้ปัญหาและจ่ายไฟได้ปกติแล้ว
.
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า วันนี้ (1 มิถุนายน 2561) เวลาประมาณ 13.06 น. ได้เกิดไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า
.
"ระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขัดข้อง ทั้งนี้ กฟผ. ได้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
.
โดย กฟผ. จ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและกังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเดินเครื่องได้รวดเร็ว ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 13.55 น."

กฟผ.แม่เมาะ
06/05/2018

กฟผ.แม่เมาะ

UPDATE 2##

กฟผ.แม่เมาะ แจงกรณีกรดเกลือรั่วไหล
ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่กระทบชุมชน!!
.
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) เมื่อเวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) พบเหตุกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ รั่วไหลในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการทดสอบระบบ หน่วยงานความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการอพยพผู้เกี่ยวข้องในรัศมี 10 เมตร ออกจากพื้นที่ ตามแผนฉุกเฉิน และได้เข้าระงับเหตุจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่พบความสูญเสียแต่อย่างใด
.
สำหรับสาเหตุของสารเคมีรั่วไหลในครั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยนายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ชี้แจงว่า สารเคมีที่รั่วไหลออกมา เป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ ไม่ใช่สารไซยาไนด์ ดังที่มีข่าวออกไป และได้รั่วไหลออกมาในปริมาณเพียงเล็กน้อย บริเวณวาล์วที่เชื่อมต่อตัวถังเก็บสารเคมี หน่วยงานความปลอดภัยฯ จึงได้ให้คนงานที่อยู่ในรัศมี 10 เมตร ออกไปอยู่ที่จุดรวมพล เพื่อความปลอดภัย และเป็นการปฎิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 1 โดยหลังจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น จนระงับเหตุได้แล้ว คนงานจึงสามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติในเวลา 13.00 น. โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบการสูญเสีย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด
.
สำหรับกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ เป็นสารเคมีที่มีไว้ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพก่อนน้ำไปใช้ในระบบ
.
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ MMRP1 ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (EHIA) อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้ง ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชน พร้อมนำเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
06/05/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. ยันเหตุการณ์สารเคมีรั่วที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน ‘ไม่ใช่สารไซยาไนด์’ ตามที่เป็นข่าว แต่เป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ
.
สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยไม่มีผู้ได้รับอันตราย
.
.
🔈 นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงถึงกรณีที่ช่วงเช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) มีสื่อมวลชนบางแห่ง นำเสนอข่าวว่า เกิดเหตุสารไซยาไนด์รั่วภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 และมีการอพยพคนงานออกจากพื้นที่ดังกล่าว

✅ กฟผ. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สารเคมีดังกล่าวไม่ใช่สารไซยาไนด์

☑️ ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุกรดไฮโดรคลอริคที่ใช้ปรับสภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการรั่วซึม ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเร่งด่วนจนสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่และคนงานกลับเข้าไปปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

กฟผ.แม่เมาะ
06/05/2018

กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) พบเหตุกรดไฮโดรคลอริก (HCL) หรือกรดเกลือ รั่วไหลในการทดสอบระบบ ซึ่งในขณะนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
.
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานความปลอดภัยได้อพยพผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ในระยะ 10 เมตร ตามแผนฉุกเฉิน โดยหน่วยงานความปลอดภัยได้เข้าระงับเหตุ จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่พบความสูญเสียแต่อย่างใดและในช่วงบ่าย
ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ
.
ขณะนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชน พร้อมนำเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13/03/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📢📢..ประกาศ..📢📢
เรื่อง "ชะลอการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทํางาน กฟผ. ปี 2561"
.
ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าทํางาน กฟผ. ปี 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การ จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการรับสมัครบุคคลภายนอกปี 2561 ไว้ก่อน หากมีการดำเนินการเมื่อใด กฟผ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
.
http://www.egat.co.th/images/recruitment/2560/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561.pdf

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12/01/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เตรียมตัวให้พร้อม! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี 2561
.
.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ปี 2561 เร็วๆนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
- ปวช. / ปวส.
- ปริญญาตรี (TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น)
- ปริญญาโท (TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/3XgDoS

ที่อยู่

Nonthaburi
11130

เบอร์โทรศัพท์

02-436-0000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ EGATผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อดีดเคยทำงานที่ กฟผ.
EGAT has to keep in mind that EGAT is owned by the Thai government and not by EGAT labour union and EGAT employees. Since EGAT is now purchasing electricity from private power producers and neighbouring countries, the electricity tariff should be reduced. There is saving in not having to build additional new power station. Currently, there is an oversupply of electricity, why the electricity tariff continue to remain high negatively affecting the life of the Thais. Is the bonus of EGAT employees and management part of the electricity price being charged to Thai via MEA? If the answer is affirmative, such practise has to be stopped. Such practise is creating a unrealistic burden for the Thais. Is the welfare of EGAT employees of capped free electricity part of electricity tariff/price? If the answer is affirmative, such unrealistic welfare has to be stopped and should be booked as SG&A before taxation. The recent explanation on the progressive rate by EGAT in the public media does not have any meaning as it does not reflect the current situation in the power industry in Thailand at all. The progressive rate has to be reduced to align with and reflect the current economy and business situation in the power industry in Thailand.
เวลาเปลี่ยนคนเปลื่ยน
กฟผ. พร้อมบริการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน 📣 โดยยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ในการติดต่อขอใช้บริการ
สวัสดีคะ ถ้าคุณมีเวลาช่วยกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์นะคะ ขอบคุณค่ะ Hello! if you have the time, could you please help fill out a questionnaire on nuclear energy in Thailand? Thank you very much! I am working on a project about this subject and would love to have the opinion of the Thai population.
ได้ทำงานโรงไฟฟ้าน้ำพองอย่างสมความตั้งใจไว้
NOC เป็นข่าวคอรัปชั่นครึกโครมอีกแล้ว
ปลัดก.พลังงานคนใหม่ประกาศ เร่งเปิดประมูลสัมปทานรอบ 21 ปลายปีนี้
ใครกันที่ที่พลิกลิ้นบ่อยมาก ??
ใครกันที่ที่พลิกลิ้นบ่อยมาก ??
ร้านเสริมสวย Lek salon
NOC สามารถผ่านอนุมัติเงินการกุศลเองได้โดยไม่ต้องผ่านสภา