สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั "เงินของแผ่นดิน คือเงินของประชาชนทั้งชาติ" แจ้งข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือร้องเรียนได้ที่ http://www.oag.go.th/th/node/add/complaints

เปิดเหมือนปกติ

10/01/2022

📢 ประกาศ ประกาศ
อย่าลืมมาพบกัน วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 🗓
กับโครงการสัมมนา เรื่อง "เปิดใจ ไขปัญหา
ท้องถิ่นถามมา สตง. ตอบไป"
: วินัยการเงินการคลังของรัฐ 🔎
สำหรับ อปท. ทั่วประเทศ

บุคลากร อปท. ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
สามารถ scan QR code มุมล่างขวาได้เลยนะคะ📱

ฟรี ฟรี ฟรี
ไม่ต้องเดินทาง ❌🚗
ไม่มีค่าใช้จ่าย ❌💰

สามารถรับชมผ่าน 2 ช่องทาง 🧐
1. Facebook Live
2. YouTube Live
(link การรับชม สตง. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

08/11/2021
www.audit.go.th

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามแนบ
https://www.audit.go.th/sites/default/files/files/job/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95.%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%9A..pdf

13/10/2021
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ภูวนาทศรีแผ่นดินถิ่นแหลมทอง   ไทยทั้...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ภูวนาทศรีแผ่นดินถิ่นแหลมทอง
ไทยทั้งผองร่มเย็นเป็นสุขศรี
พระดุจแสงแห่งธรรมนำชีวี
พระบารมีเกื้อหนุนอุ่นหทัย
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เวียนบรรจบอีกครามหาสมัย
เหล่าปวงราษฎร์แซ่ซ้องก้องเกริกไกร
ร่วมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

>>> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ภูวนาทศรีแผ่นดินถิ่นแหลมทอง
ไทยทั้งผองร่มเย็นเป็นสุขศรี
พระดุจแสงแห่งธรรมนำชีวี
พระบารมีเกื้อหนุนอุ่นหทัย
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เวียนบรรจบอีกครามหาสมัย
เหล่าปวงราษฎร์แซ่ซ้องก้องเกริกไกร
ร่วมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

>>> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี1.การป้องกันและช่วยเหลือ...
26/07/2021
อปท.EP3 : การบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-19

โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี
1.การป้องกันและช่วยเหลือการดำรงชีพประชาชน เช่น หน้ากากอนามัย การฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคการดำรงชีพ เป็นต้น
2.การดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดหาโรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ หรืออุดหนุนเป็นเงิน
3.การดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการเรื่อง Community Isolation/Home Isolation รวมทั้งการจัดหาอาหาร รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
4.การจัดหารถรับส่งผู้ป่วย
5.การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ขอเป็นกำลังใจให้ อปท.ดำเนินการภารกิจสำคัญนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ของแต่ละ อปท.ครับ
cr. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี1.การป้องก...

#ว89 การจัดซื้อจัดจ้าง EP.4: การจัดทำขอบเขตของงานหรือTOR และราคากลางความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)/ก...
16/07/2021
การจัดซื้อจัดจ้าง EP.4:การจัดทำ TOR/ราคากลาง

#ว89
การจัดซื้อจัดจ้าง EP.4: การจัดทำขอบเขตของงานหรือTOR และราคากลาง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)/การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่จะมาเสนอราคากับรัฐต้องเข้าใจให้ตรงกัน
cr. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

https://youtu.be/wMMUyIzcWhI

สรุป อปท.จัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ อย่างไร1.อปท.มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามกฎหมายจัดตั้งและ พรบ.กระจาย...
03/06/2021
อปท.EP.2 : การปัองกันและระงับโรคติดต่อ(โควิด-19)

สรุป อปท.จัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ อย่างไร

1.อปท.มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามกฎหมายจัดตั้งและ พรบ.กระจายอำนาจผม

2.แต่การดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งมีการประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องดำเนินการภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อมาได้มีประกาศให้โอนอำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาเป็นของ ศบค.

3.ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีน จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาสั่งการของ ศบค.
ที่ผ่านมา ศบค.ได้สั่งการผ่าน มท.ให้ อปท.ดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 หลายอย่าง เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดทำหน้ากาก เป็นต้น

4.ต่อมา เมื่อต้นปี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ในระยะแรกให้การจัดซื้อวัคซีนเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ยังไม่ให้ อปท.หรือเอกชนจัดซื้อได้
จึงทำให้เกิดความสับสน

5.สรุปว่า ถ้า ศบค.ประกาศให้ อปท.จัดซื้อวัคซีนได้
อปท.ก็สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ทันที เพราะกฎหมายจัดตั้งให้อำนาจไว้อยู่แล้ว

6.เพียงแต่ อปท.ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการงบประมาณ ระเบียบเบิกจ่าย รวมทั้งหนังสือสั่งการของ มท.ที่เกี่ยวข้อง

7.และการจัดซื้อต้องปฏิบัติตามพรบ.และระเบียบกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

8.รวมทั้ง การจัดซื้อต้องดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข เช่น ต้องผ่านการรับรองของ อย.ทั้งชนิดยา และผู้มีสิทธินำเข้า

มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่า สตง.

https://youtu.be/xq8_KmBzkAo

ประเด็นที่ร้อนแรงของ อปท.ในขณะนี้ คงไม่มีเรื่องใดสำคัญกว่า การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระ.....

02/06/2021
รับชมบทสัมภาษณ์ - เรื่องขอบเขตของ​ อปท.ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด​-19

รับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง
เรื่อง - ขอบเขตของ​ อปท.ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด​-19

ขอบคุณวิดีโอจาก : สถานีโทรทัศน์PPTV
ออกอากาศเมื่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 64
เวลา : 18.00 - 20.00 น.
Credit : https://www.facebook.com/PPTVHD36

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน "สตง. ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาและฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและทันต่อสถานกา...
02/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

"สตง. ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาและฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์"

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อวัคซีนทางเลือก (โควิด-19) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีการให้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยระบุว่า ...

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

"สตง. ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาและฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์"

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อวัคซีนทางเลือก (โควิด-19) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีการให้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยระบุว่า ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2564สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนัก...
01/06/2021

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินในเขตพื้นที่ สตภ.3 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นเงิน 104,999 บาท

โดย นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ
และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นสักขีพยาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินในเขตพื้นที่ สตภ.3 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นเงิน 104,999 บาท

โดย นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ
และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นสักขีพยาน

Photos from สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี's post
16/04/2021

Photos from สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี's post

01/04/2021
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

https://oag.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR0Fr6rHpa_r-HU6Wrs67S-FJ-PZV-fyjMuu9vrc39FCFYl2v5acsN3650o

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 💖💖💖https://youtu.be/Y3yF3qVLK6...
05/03/2021
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 💖💖💖
https://youtu.be/Y3yF3qVLK6M

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทางรายการ ACT Now EP.13 - สนทนาผู้ว่าการสำนักงานการตรวจ...
22/02/2021
บทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ACT Now EP.13.1 สตง แสดงเจตจำนง ต้านโกง

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ทางรายการ ACT Now EP.13 - สนทนาผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็น "สตง. กับการทำงานร่วมกับภาคประชาชน"
ขอบคุณวิดีโอจาก : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64

รับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในรายการ ACT Now EP.13 - ACT Now EP 13.1 สตง แสดงเจตจำนง ต้านโกง โ.....

12/02/2021

ตอนที่ 2 (ภาคจบ)มาแล้วครับ📣📣📣
หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานท้องถิ่น : ตอนที่ 2”

🇹🇭รับฟังรายการ”รู้รักษ์เงินแผ่นดิน”ย้อนหลัง🇹🇭

ออกอากาศไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

เชิญรับฟังเทปบันทึกรายการได้ที่นี่⬇️⬇️⬇️

https://m.youtube.com/watch?v=mnuDSd_dg6U&feature=youtu.be

ขอเชิญรับฟังรายการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.” หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชน...
05/02/2021
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน on Twitter

ขอเชิญรับฟังรายการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.”

หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานท้องถิ่น : ตอนที่ 1”

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
และรับฟังย้อนหลังได้ที่

Twitter
>>>https://bit.ly/39MxAET

Line Offical
>>>http://bit.ly/3cNXWrM

Facebook
>>>http://bit.ly/3tuXzZa

Youtube channel
>>>https://youtu.be/yYjYCSitLCw

“ขอเชิญรับฟังรายการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.” หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ เพื่....

ภาษีป้ายอัตราใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.ra...
05/12/2020

ภาษีป้ายอัตราใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/098/T_0018.PDF

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
26/11/2020

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

26/11/2020
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.”

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ระดับเยาวชน) หลักสูตร “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.”

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง...
21/10/2020

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศที่แนบมานี้

ผู้แทนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในกิจกรรมน้อมร...
21/10/2020

ผู้แทนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2563 ณ ปะรำพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

13/10/2020
ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สตง.#สตง
28/09/2020

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สตง.

#สตง

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สตง.

#สตง

การแก้ไขแบบประกาศ และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
26/09/2020

การแก้ไขแบบประกาศ และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัติการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19
13/09/2020

แนวทางปฏิบัติการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19

ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์...
20/07/2020
ข่าวลงนามความร่วมมือพัฒนาต้นแบบ .pdf

ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ณ ห้องประชุมคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ >>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://bit.ly/3eKHQfS

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง.  เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน และระบบแจ้งเบ...
26/06/2020
“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี
แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน และระบบแจ้งเบาะแส ช่วยรับรองงบการเงินได้อีกทาง

(25 มิ.ย.2563) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า

ในเรื่องการเทียบสัดส่วนระหว่างการรั่วไหลของเงินงบประมาณลดลงถึง 6,273 ล้านบาท เทียบกับเงินงบประมาณที่ สตง. ได้รับ 2,436 ล้านบาท ต้องถือว่าเป็นสัดส่วนที่คุ้มค่ามาก ดังนั้นจึงอยากให้สำนักงบประมาณดูแลให้ สตง. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จะได้ช่วยลดการรั่วไหลของเงินงบประมาณได้อีก

ในปีที่ผ่านมา มีรายงานว่า สตง. สามารถตรวจสอบงานได้ถึง 17,000 เรื่อง เพิ่มขึ้นถึง 45% จากปีก่อนหน้านั้น ดร.พิสิฐ มองว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นปริมาณงานของ สตง. ที่มีมากขึ้น จึงได้เป็นห่วงต่อจำนวนบุคลากรของ สตง. ซึ่ง สตง. ควรเพิ่มบุคลากร หรือจัดงานตรวจสอบบางอย่างไปให้ผู้ตรวจสอบเอกชนได้

ดร.พิสิฐ ระบุว่า เพิ่งได้รับทราบว่า สตง. มีบทบาทในการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) นอกเหนือจาก การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) กับ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) อย่างไรก็ตาม งานด้าน Performance Audit ยังถือว่าน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากฝากว่า ในการ Audit หากจะให้เกิดประโยชน์จริงๆ ต้องดูเรื่องของ Performance ที่ได้ใส่ Input แล้วมี Output เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ที่ผ่านมายอมรับว่ายังไม่ค่อยเห็น สตง. ตรวจสอบ Performance Audit แต่หากมีภารกิจในส่วนนี้ก็อยากให้ขยายวงให้กว้างขึ้นอีก

ต่อกรณีที่ สตง. ประสบปัญหาเรื่องการตรวจบัญชีของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการ หรือระบบเงินทุนหมุนเวียน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีระบบบัญชีคนละระบบ ทำให้ไม่สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะติดข้อกำหนดด้านกฎหมายในการจะไปบังคับ หรือกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดระบบบัญชีได้ตามที่เหมาะสม ดร.พิสิฐ ระบุว่า หากมีกรณีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ตนก็ขออาสาแก้กฎหมายให้ หากมีกฎหมายใดที่ระบุว่ามีมาตรฐานบัญชีต่างไปจากที่ สตง. อยากเห็น ก็จะขอเป็นผู้นำเสนอต่อสภาให้ เพียงให้แจ้งข้อกฎหมายมาได้

“เมื่อวานนี้มีการรับทราบงบของโครงการหนึ่ง เพราะ สตง. ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ซึ่งปกติเวลาที่ สตง. ตรวจ ก็จะให้ความเห็นว่ารับรองงบอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไข พร้อมให้ข้อสังเกต แต่หน่วยงานนี้ทำให้สภาอึดอัดใจต่อการแสดงงบ ว่าเป็นงบที่มีรายละเอียดน้อย และมีการปิดกั้นไม่ให้มีการแสดงข้อมูล โดยผู้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยมีพันธะว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่า หาก สตง. ไม่สามารถตรวจสอบได้ เราก็เชื่อถือสิ่งเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในงบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจ แต่หากมีการกระจายอำนาจ กระจายงบไปแล้ว แต่ระบบการดูแลตรวจสอบงบประมาณไม่สามารถทำให้ถูกต้อง ชัดเจนได้ การกระจายอำนาจนั้นก็ไม่มีประโยชน์”

ทั้งนี้ ดร.พิสิฐ ได้แสดงความชื่นชมที่ สตง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามเวลาที่กำหนด และเป็นรายงานที่น่าอ่าน ตอนท้ายของรายงานมีเคสต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานต่างๆ ได้ พร้อมกับเสนอแนะให้ สตง. ได้ใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มากขึ้น และให้มีการใช้การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) เพื่อให้สามารถดูได้ว่างบไหนสมควรแก่การรับรองหรือไม่

ชมคลิป https://youtu.be/j47WnNhfThI
#DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน .....

ด่วน"กรมบัญชีกลาง"ประกาศเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย คำนวณราคากลางก่อสร้างhttps://www.thansettakij.com/content/money_market/43923...
21/06/2020

ด่วน"กรมบัญชีกลาง"ประกาศเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย คำนวณราคากลางก่อสร้าง
https://www.thansettakij.com/content/money_market/439235?as=

ด่วน"กรมบัญชีกลาง"ประกาศเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย คำนวณราคากลางก่อสร้าง
https://www.thansettakij.com/content/money_market/439235?as=

ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.https://www.isranews.org/articl...
19/06/2020
ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.

ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.

https://www.isranews.org/article/isranews/89697-repoer03-24.html

"...ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจเงินแผ่นดิน จากทุกลักษณ.....

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล...
11/06/2020
สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปั

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
https://www.thailandplus.tv/archives/166735

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค.....

ที่อยู่

อาคารสวัสดิการข้าราชการ อบจ.นนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 2318

เว็บไซต์

http://www.audit.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด