สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั "เงินของแผ่นดิน คือเงินของประชาชนทั้งชาติ" แจ้งข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือร้องเรียนได้ที่ http://www.oag.go.th/th/node/add/complaints
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สรุป อปท.จัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ อย่างไร1.อปท.มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามกฎหมายจัดตั้งและ พรบ.กระจาย...
03/06/2021
อปท.EP.2 : การปัองกันและระงับโรคติดต่อ(โควิด-19)

สรุป อปท.จัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ อย่างไร

1.อปท.มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามกฎหมายจัดตั้งและ พรบ.กระจายอำนาจผม

2.แต่การดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งมีการประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องดำเนินการภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อมาได้มีประกาศให้โอนอำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาเป็นของ ศบค.

3.ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีน จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาสั่งการของ ศบค.
ที่ผ่านมา ศบค.ได้สั่งการผ่าน มท.ให้ อปท.ดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 หลายอย่าง เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดทำหน้ากาก เป็นต้น

4.ต่อมา เมื่อต้นปี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ในระยะแรกให้การจัดซื้อวัคซีนเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ยังไม่ให้ อปท.หรือเอกชนจัดซื้อได้
จึงทำให้เกิดความสับสน

5.สรุปว่า ถ้า ศบค.ประกาศให้ อปท.จัดซื้อวัคซีนได้
อปท.ก็สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ทันที เพราะกฎหมายจัดตั้งให้อำนาจไว้อยู่แล้ว

6.เพียงแต่ อปท.ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการงบประมาณ ระเบียบเบิกจ่าย รวมทั้งหนังสือสั่งการของ มท.ที่เกี่ยวข้อง

7.และการจัดซื้อต้องปฏิบัติตามพรบ.และระเบียบกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

8.รวมทั้ง การจัดซื้อต้องดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข เช่น ต้องผ่านการรับรองของ อย.ทั้งชนิดยา และผู้มีสิทธินำเข้า

มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่า สตง.

https://youtu.be/xq8_KmBzkAo

ประเด็นที่ร้อนแรงของ อปท.ในขณะนี้ คงไม่มีเรื่องใดสำคัญกว่า การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระ.....

01/04/2021
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

https://oag.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR0Fr6rHpa_r-HU6Wrs67S-FJ-PZV-fyjMuu9vrc39FCFYl2v5acsN3650o

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 💖💖💖https://youtu.be/Y3yF3qVLK6...
05/03/2021
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 💖💖💖
https://youtu.be/Y3yF3qVLK6M

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทางรายการ ACT Now EP.13 - สนทนาผู้ว่าการสำนักงานการตรวจ...
22/02/2021
บทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ACT Now EP.13.1 สตง แสดงเจตจำนง ต้านโกง

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ทางรายการ ACT Now EP.13 - สนทนาผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็น "สตง. กับการทำงานร่วมกับภาคประชาชน"
ขอบคุณวิดีโอจาก : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64

รับชมบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในรายการ ACT Now EP.13 - ACT Now EP 13.1 สตง แสดงเจตจำนง ต้านโกง โ.....

12/02/2021

ตอนที่ 2 (ภาคจบ)มาแล้วครับ📣📣📣
หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานท้องถิ่น : ตอนที่ 2”

🇹🇭รับฟังรายการ”รู้รักษ์เงินแผ่นดิน”ย้อนหลัง🇹🇭

ออกอากาศไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

เชิญรับฟังเทปบันทึกรายการได้ที่นี่⬇️⬇️⬇️

https://m.youtube.com/watch?v=mnuDSd_dg6U&feature=youtu.be

ขอเชิญรับฟังรายการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.” หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชน...
05/02/2021
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน on Twitter

ขอเชิญรับฟังรายการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.”

หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานท้องถิ่น : ตอนที่ 1”

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
และรับฟังย้อนหลังได้ที่

Twitter
>>>https://bit.ly/39MxAET

Line Offical
>>>http://bit.ly/3cNXWrM

Facebook
>>>http://bit.ly/3tuXzZa

Youtube channel
>>>https://youtu.be/yYjYCSitLCw

“ขอเชิญรับฟังรายการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.” หัวข้อ : “การตั้งงบประมาณเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ เพื่....

ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์...
20/07/2020
ข่าวลงนามความร่วมมือพัฒนาต้นแบบ .pdf

ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ณ ห้องประชุมคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ >>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://bit.ly/3eKHQfS

26/06/2020
“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี
แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน และระบบแจ้งเบาะแส ช่วยรับรองงบการเงินได้อีกทาง

(25 มิ.ย.2563) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า

ในเรื่องการเทียบสัดส่วนระหว่างการรั่วไหลของเงินงบประมาณลดลงถึง 6,273 ล้านบาท เทียบกับเงินงบประมาณที่ สตง. ได้รับ 2,436 ล้านบาท ต้องถือว่าเป็นสัดส่วนที่คุ้มค่ามาก ดังนั้นจึงอยากให้สำนักงบประมาณดูแลให้ สตง. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จะได้ช่วยลดการรั่วไหลของเงินงบประมาณได้อีก

ในปีที่ผ่านมา มีรายงานว่า สตง. สามารถตรวจสอบงานได้ถึง 17,000 เรื่อง เพิ่มขึ้นถึง 45% จากปีก่อนหน้านั้น ดร.พิสิฐ มองว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นปริมาณงานของ สตง. ที่มีมากขึ้น จึงได้เป็นห่วงต่อจำนวนบุคลากรของ สตง. ซึ่ง สตง. ควรเพิ่มบุคลากร หรือจัดงานตรวจสอบบางอย่างไปให้ผู้ตรวจสอบเอกชนได้

ดร.พิสิฐ ระบุว่า เพิ่งได้รับทราบว่า สตง. มีบทบาทในการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) นอกเหนือจาก การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) กับ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) อย่างไรก็ตาม งานด้าน Performance Audit ยังถือว่าน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากฝากว่า ในการ Audit หากจะให้เกิดประโยชน์จริงๆ ต้องดูเรื่องของ Performance ที่ได้ใส่ Input แล้วมี Output เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ที่ผ่านมายอมรับว่ายังไม่ค่อยเห็น สตง. ตรวจสอบ Performance Audit แต่หากมีภารกิจในส่วนนี้ก็อยากให้ขยายวงให้กว้างขึ้นอีก

ต่อกรณีที่ สตง. ประสบปัญหาเรื่องการตรวจบัญชีของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการ หรือระบบเงินทุนหมุนเวียน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีระบบบัญชีคนละระบบ ทำให้ไม่สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะติดข้อกำหนดด้านกฎหมายในการจะไปบังคับ หรือกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดระบบบัญชีได้ตามที่เหมาะสม ดร.พิสิฐ ระบุว่า หากมีกรณีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ตนก็ขออาสาแก้กฎหมายให้ หากมีกฎหมายใดที่ระบุว่ามีมาตรฐานบัญชีต่างไปจากที่ สตง. อยากเห็น ก็จะขอเป็นผู้นำเสนอต่อสภาให้ เพียงให้แจ้งข้อกฎหมายมาได้

“เมื่อวานนี้มีการรับทราบงบของโครงการหนึ่ง เพราะ สตง. ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ซึ่งปกติเวลาที่ สตง. ตรวจ ก็จะให้ความเห็นว่ารับรองงบอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไข พร้อมให้ข้อสังเกต แต่หน่วยงานนี้ทำให้สภาอึดอัดใจต่อการแสดงงบ ว่าเป็นงบที่มีรายละเอียดน้อย และมีการปิดกั้นไม่ให้มีการแสดงข้อมูล โดยผู้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยมีพันธะว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่า หาก สตง. ไม่สามารถตรวจสอบได้ เราก็เชื่อถือสิ่งเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในงบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจ แต่หากมีการกระจายอำนาจ กระจายงบไปแล้ว แต่ระบบการดูแลตรวจสอบงบประมาณไม่สามารถทำให้ถูกต้อง ชัดเจนได้ การกระจายอำนาจนั้นก็ไม่มีประโยชน์”

ทั้งนี้ ดร.พิสิฐ ได้แสดงความชื่นชมที่ สตง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามเวลาที่กำหนด และเป็นรายงานที่น่าอ่าน ตอนท้ายของรายงานมีเคสต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานต่างๆ ได้ พร้อมกับเสนอแนะให้ สตง. ได้ใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มากขึ้น และให้มีการใช้การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) เพื่อให้สามารถดูได้ว่างบไหนสมควรแก่การรับรองหรือไม่

ชมคลิป https://youtu.be/j47WnNhfThI
#DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน .....

ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.https://www.isranews.org/articl...
19/06/2020
ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.

ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.

https://www.isranews.org/article/isranews/89697-repoer03-24.html

"...ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจเงินแผ่นดิน จากทุกลักษณ.....

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล...
11/06/2020
สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปั

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
https://www.thailandplus.tv/archives/166735

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค.....

28/03/2020
แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม

📌แนวทางการควบคุมและป้องกัน การระบาดของ COVID-19 และการประยุกต์ใช้ชุดด PPE​ เบื้องต้น และคำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (quarantine)​ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม.

การปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการผู้ป่วยและประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และ อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง

https://m.youtube.com/watch?v=Q19TtB0aS8w

แนวทางป้องการโควิด สำหรับ รพสต และ อสม

26/03/2020
MRT Bangkok Metro

MRT สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ระงับการให้บริการเนื่องจากพบว่าพนักงานติด Covid-19 โดยจะระงับการให้บริการเพื่อทำความสะอาดสถานีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 26 มีนาคม 2563 รถไฟฟ้า MRTสายสีม่วง
ขอแจ้งประกาศปิดสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี เนื่องจากพบพนักงานประจำสถานี มีผลตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ราย จึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการที่สถานีดังกล่าวทันที เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทั่วทั้งสถานีตามมาตรการป้องกันโรคที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จากกรณีดังกล่าว MRT ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวหยุดงานตั้งแต่มีอาการ และส่งตรวจหาเชื้อโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 63 ทั้งนี้การให้บริการเดินรถสถานีอื่นยังคงให้บริการตามปกติ โดยสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จะระงับการรับ/ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อมั่นใจว่าพื้นที่ได้รับการฆ่าเชื้อโรคและมีความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ใช้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวก

ที่อยู่

อาคารสวัสดิการข้าราชการ อบจ.นนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 2318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด