สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำน?
(21)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังสณา น้ำทอง ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น...
26/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังสณา น้ำทอง ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายชรัมภ์ เพชรมาก ครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING...
26/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายชรัมภ์ เพชรมาก ครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ครั้งที่ 2 โครงการจัดงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

26/08/2023
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สังก...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณาจารย์ของวิทยาลัย โดยมีแนวทางความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการ การดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลจาก กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี

กิจกรรมพิเศษ จากการอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนโยบาย Quick Policy สพฐ. (QUICK POLICY) ปีงบประมาณ 2566 นโยบายที่ 8 และ 9 (26 ส.ค...
26/08/2023

กิจกรรมพิเศษ จากการอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนโยบาย Quick Policy สพฐ.
(QUICK POLICY) ปีงบประมาณ 2566 นโยบายที่ 8 และ 9 (26 ส.ค.2566)
"Sharing how to solve the problem of Learning Loss in your school"
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนในรายวิชาที่ท่านสอน
ระบุชื่อ-นามสกุล และโรงเรียนของท่านให้ชัดเจน (อาจแนบภาพประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจน)
3 เรื่องราว ที่โดนใจ จะได้รับของที่ระลึกจากทีมงาน
เปิดรับแชร์เรื่องราวโดนใจ ถึงวันที่ 27 ส.ค. 2566 เวลา 24.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ทางเพสบุ้ก สพม.นนทบุรี
https://padlet.com/kooboons/learningloss

26/08/2023

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2566
📢 นโยบายที่ 8 การแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Loss) และ
📢 นโยบายที่ 9 การนำผลการประเมินผู้เรียน O-NET หรือผลการประเมินอื่น ๆ ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

📍 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้มอบให้...
25/08/2023

📍 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้มอบให้ นายปัญกฤช เดชากรพรรธน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทำให้ศาลาพักนักเรียนได้รับความเสียหาย โดยทาง สพม.นนทบุรี ได้เสนอแนะขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักนักเรียน ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมสำหรับการใช้งาน

Info/ข้อมูลจาก กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

📢 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทาง...
24/08/2023

📢 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet หลักสูตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
📢 นโยบายที่ 8 การแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Loss) และ
📢 นโยบายที่ 9 การนำผลการประเมินผู้เรียน O-NET หรือผลการประเมินอื่น ๆ ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)
โดย วิทยากร
💐 ดร.ณัฐา เพชรธนู
รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
📢 ผู้ดำเนินรายการ
คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
📢 ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ลงทะเบียนได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดดังภาพประชาสัมพันธ์ และสามารถเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อร่วมการอบรมผ่านระบบ Google Meet ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ช่องทาง
📌Google Meet: https://meet.google.com/rsy-vout-wci
📌Facebook: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

📍สพม.นนทบุรี ร่วมลงนามในพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ ระหว่าง SBAC กับ สพม.นนทบุรีและโรงเรียนมัธยมในสังก...
23/08/2023

📍สพม.นนทบุรี ร่วมลงนามในพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ ระหว่าง SBAC กับ สพม.นนทบุรีและโรงเรียนมัธยมในสังกัด

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสนามบริหารธุรกิจ (SBAC)

โดยมี ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสนามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสนามบริหารธุรกิจ (SBAC) ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และร่วมลงนาม และเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ ในครั้งนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตร Blingual Program วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) ในระดับเหรียญทอง (GOLD) อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellence Center) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นับเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) มีโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา เช่น จัดการเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีด้านการเป็นผู้ประกอบการ และภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนตลอดทั้งการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskil/ Reskill) สายครูผู้สอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินโครงการต่อเนื่องและมีการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ การเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 2 แจ้งผู้ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ เข้ารั...
23/08/2023

ประชาสัมพันธ์ การเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 2 แจ้งผู้ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จะเรียกบรรจุรอบ 2 โดยให้มารายงานตัว ในวันที่1 กันยายน 2566 เวลา 08.30- 09.30 น. การแต่งกายสวมชุดเครื่องแบบข้าราชการ(ชุดสีกากี)
สำหรับหนังสือการเรียกบรรจุฯ ส่งทางไปรษณีย์

*กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 02-1493923 ต่อ 302-305 *

📍 คัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนนทบุรีฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567     วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ ...
23/08/2023

📍 คัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนนทบุรีฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนนทบุรีฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น ตั้งแต่ปี 2533 ตามหลักเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมอันเป็นที่นอมรับของสาธารณะชนทั่วไป และสมควรจารึกเกียรติประวัติของเด็กที่ได้รับการคัดเลือก จัดทำเกียรติประวัติเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นต่อไป

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี/รายงาน
ขอบคุณภาพข่าวจาก สพป.นนทบุรี เขต 1

📍สพม.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ ขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่จังหวัดนนทบุรี    วันที่ ...
23/08/2023

📍สพม.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ ขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นนทบุรี ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
โดยดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นางสาวจริยา ปุงบางกะดี่ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อาทิ อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อน เสนอแนะ รับทราบผลการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

📍 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 8/2566   วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 สำนั...
22/08/2023

📍 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 8/2566 มีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นประธานอนุกรรมการ
โดยมี ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.นางสาวศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และนางสมพิศ จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ครบองค์ประชุม โดนดำเนินการตามวาระการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

สถิติ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข...
21/08/2023

สถิติ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)

❌ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือน จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรณีแอบอ้างชื่อ
21/08/2023

❌ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือน จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรณีแอบอ้างชื่อ

📍 สพม.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2567   วันนี้ (2...
21/08/2023

📍 สพม.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2567

วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) เวลา 9.00 น. นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการจัดทำ(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2567 โดย ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสายไหม คาบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ร่วมเป็นคณะทำงาน ตามคำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ที่ 1716/2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566 ณ เดอะล๊อฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาถือเป็นแนวทางในการดำเนินการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาศทางการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

📢 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ เปิดการอบรมตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Q...
19/08/2023

📢 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ เปิดการอบรมตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick policy 2566 ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
📢นโยบายที่ 7 โรงเรียนคุณภาพ
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากล่าวต้อนรับ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี กล่าวรายงาน โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้
💐นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
💐 นางสาววรางคณา นิ่มราศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
💐 นายปวริศร์ โตน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
📢ดำเนินรายการ โดย ดร.นภาจิตร ดุสดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวศุภรินทร...
19/08/2023

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวศุภรินทร์ พรหมรินทร์ ดร.วัชรา สามาลย์ รอง ผอ สพม นนทบุรี นางสมพิศ จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โดยมี ดร. กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี พร้อมด้วย ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเร...
19/08/2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี พร้อมด้วย ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เยี่ยมชมการแข่งขันว่ายน้ำ4TH NS swimming championship ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมห...
19/08/2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนําทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อควํามเป็นเลิศ (HCEC) ศูนย์โรงเรียนปํากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

🎈ผอ. สพม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการ...
19/08/2023

🎈ผอ. สพม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วย นายชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ
WestGate Hall เซ็นทรัลพลาซา
เวสต์เกต

19/08/2023

โครงการอบรมออนไลน์ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick policy 2566
หลักสูตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
นโยบายที่ 7 โรงเรียนคุณภาพ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

19/08/2023

📢 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีกำหนดจัดการอบรมตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick policy 2566 ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
📢นโยบายที่ 7 โรงเรียนคุณภาพ

สถิติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข้...
18/08/2023

สถิติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

18/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
สพม.นนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ประจำปี 2567    วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) เวลา 9.00 น...
18/08/2023

สพม.นนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ประจำปี 2567

วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) เวลา 9.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวศุภรินทร์ พรมรินทร์ ดร.วัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี คณะผู้บริหารสพม.นนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
สำหรับการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการต่อไป
หลังจากนั้นเป็นการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเสนอแนะ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามภารกิจหน้าที่ของทุกกลุ่มงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 7 กันยายน 2565 นี้

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

📍 สพม.นนทบุรี เปิดค่ายทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด SPM Nonthaburi Say No To Drugs”   วันที่ 16 สิงหาคม 25...
17/08/2023

📍 สพม.นนทบุรี เปิดค่ายทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด SPM Nonthaburi Say No To Drugs”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด SPM Nonthaburi Say No To Drugs”ประจำปี 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ 1) เพื่อให้ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า ในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัด 2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศ ความรุนแรง การรัก และเห็นคุณค่ำในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงในสังคมปัจจุบัน 3) เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ได้มีการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และมีกำรดำเนินจิตอำสำในกำรดูแลเพื่อน โดยสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ที่ได้จากการอบรมได้นำไปใช้ในการดูแลตนเอง ดูแลเพื่อน ตลอดจนเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิต การตระหนักรู้และเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศ ความรุนแรง การรักและเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

วิทยากรโดยคุณคงเดช เนียมไผ่ อดีต ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และทีมงาน วิทยากรนางสาวชนิกานต์ ศักดำณรงค์ ครูแนะแนวจากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม วิทยากรนายธนภูมิ ก้อนด้วง ครูแนะแนวจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนาการ นนทบุรี (อดีตเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) อนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการปิติ ยางกราง โรงเรียนไทรน้อย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ตลอดจนความร่วมมือจำกครูแนะแนวในการส่งนักเรียนเข้ารับกำรอบรม ในการดำเนินงานค่ายทักษะชีวิตมีผู้เข้ารับกำรอบรม จำนวน 126 คน จากโรงเรียนในสังกัด

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี รายงาน

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี    วัน...
17/08/2023

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

วันนี้ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน“วันภาษาไทยแห่งชาติ เทิดไท้ทศมราช ปราชญ์แผ่นดิน จอมภูมินทร์มหาวชิราลงกรณ” ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพเพชรพระเกี้ยวน้อย พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ อดีตรักษาการที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมปิยะพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี โดยมีนางบุญฑริก ศรีบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน

โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ดร.อัมพร พินะสา กล่าวว่า ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ชาติที่สำคัญ ควรส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์และสืบทอดให้ยั่งยืนสืบต่อไป ปัจจุบันนี้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนมีการเปลี่ยนแปลง ผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆการติดต่อสื่อสาร ที่เน้นความรวดเร็วสะดวก เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาไว้ซึ่งภาษาไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนสืบต่อไป

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

สถิติ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข...
17/08/2023

สถิติ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

สพท.นนทบุรี จัดประชุมติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    วันนี้ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น ดร...
17/08/2023

สพท.นนทบุรี จัดประชุมติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มอบหมายให้ ดร.วัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นผู้แทนจัดการประชุมเพื่อติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7 กันยายน 2566 นี้

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

โครงการเพชรในตม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลค...
16/08/2023

โครงการเพชรในตม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านสังคมและล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ ให้มีความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข เพื่อให้มีความสามารถไปเป็นครูและผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียง
โดยจะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีละ 45 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 30 คน จากหมู่บ้าน อพป. ทั่วประเทศ (ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต) และกลุ่มที่ 2 จำนวน 15 คน จากหมู่บ้าน อพป. ในพื้นที่จังหวัดชายภาคแดนใต้ เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกประถมศึกษา มศว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. ในโรงเรียนพื้นที่ภูมิลำเนาของนิสิตโครงการเพชรในตม หรือหมู่บ้านใกล้เคียง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ ห้อง ก.พ. ของทุกปี หรือ http://admission.swu.ac.th

สถิติ การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข้อ...
16/08/2023

สถิติ การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

📍 ผอ.สพม.นนทบุรี ร่วมดำเนินรายการ ก.ค.ศ.พบเพื่อนครู ทาง OBEC Channal สพฐ. ประเด็น "แนวทางพิจารณาโทษฯผิดวินัยกรณีกระทำการ...
16/08/2023

📍 ผอ.สพม.นนทบุรี ร่วมดำเนินรายการ ก.ค.ศ.พบเพื่อนครู ทาง OBEC Channal สพฐ. ประเด็น "แนวทางพิจารณาโทษฯผิดวินัยกรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ"

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) เวลา 9.00 น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เข้าร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ“ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ผ่านช่องทาง OBEC Channel โดยมี คุณจีรนันท์ เพ่งพินิจ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคุณนันทิพัฒน์ บุญทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ร่วมพูดคุยและนำเสนอข้อมูลในรายการ ถาม-ตอบ เรื่อง แนวทางพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัยกรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่นความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่

สำหรับรายการ“ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” เป็นรายการพิเศษต่อเนื่องจากรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยได้จัดขึ้นตามแนวคิดของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้ในปีนี้ เพื่อให้ผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศได้รับทราบความเป็นมา หลักการของหลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จึงได้เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มาพูดคุยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายการ ในทุกๆวันพุธของสัปดาห์

สำหรับในสัปดาห์หน้า สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังคงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเช่นเคย ท่านสามารถรับชม และร่วมถามคำถามสดได้รายการ“ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ได้ทาง YouTube และแฟนเพจ OBEC Channel ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น. และรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook เพจ OBEC Channel หรือคลิกชม 👇
https://www.facebook.com/obectvonline/videos/950352872725552

จริยา ปุงบางกะดี่ ประชาสัมพันธ์ สพม.นนทบุรี ภาพ/ข่าว

สถิติ การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี...
16/08/2023

สถิติ การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

📣รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566🔻หมายเหตุ🔻1. ให้ผู้เข้าอบรมนำ...
16/08/2023

📣รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

🔻หมายเหตุ🔻

1. ให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์ Notebook Window 10, 11
2. โปรแกรม Power-point 2013 ขึ้นไป
3. Internet ส่วนตัว (สำรอง)
4. ปลั๊คพ่วงส่วนตัว

16/08/2023

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2566 ประจำวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 พบกับช่วงรายการ ก.ค.ศ.พบเพื่อนครู ประเด็น แนวพิจารณาโทษ กรณีกระทำผิดวินัยกรณีล่วงละเมิดทางเพศ ในช่วงเวลา 9.00-9.30 น.

ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของ สพม.นนทบุรี กับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และประกวดคัดเลือกผลการพัฒนานวัตกรรมที่...
16/08/2023

ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของ สพม.นนทบุรี กับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และประกวดคัดเลือกผลการพัฒนานวัตกรรมที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้นำเสนอ ประกอบด้วย
1) นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
2) ดร.นภาจิตร ดุสดี ศึกษานิเทศก์ สพม.นนทบุรี
3) นางสาวอังสณา น้ำทอง ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

ถนน วัดเพลง-วัดบางนา
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621493923

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น. : 6 หลักสูตร
เวลา 13.00 - 16.00 น. : 1 หลักสูตร
เวลา 14.00 - 17.00 น. : 4 หลักสูตร
สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/
หรือสแกน QR Code
ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนไทรน้อย
ได้ทำการสำรวจจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะขอรับ และไม่รับวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) ของทางจังหวัดนนทบุรี (นนท์ Student) โดยสรุปยอดได้ดังนี้

💉 นักเรียนที่มีสิทธิรับวัคซีน 2,384 คน
💉 นักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน 2,062 คน (ร้อยละ 86%)
💉 นักเรียนที่ไม่ประสงค์รับวัคซีน 322 คน (ร้อยละ 14%)

ปล. ในส่วนของวัน เวลา และสถานที่รับวัคซีน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ

#ขอบคุณทีมงานนักสำรวจโรงเรียนไทรน้อยทุกๆท่าน
#งานอนามัยโรงเรียนไทรน้อย #กิจการนักเรียนโรงเรียนไทรน้อย
#โรงเรียนไทรน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ครูดนตรีสากล สพม.สมุทรปราการ ต้องการย้ายกลับ สพม. นนทบุรี โรงเรียนไหนต้องการบ้างครับ ( ต้องการกลับไปดูแลมารดาชราภาพครับ )
เปิดไม่ได้เลย
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ++
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสโมสรลูกเสือคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ
1. ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C)
2. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
3.สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
++ สนใจติดต่อและเข้าร่วมอบรม โทรศัพท์ 0617086611 ฝ่ายฝึกอบรม
อยากทราบว่าเมื่อครูเลื่อนวิทยฐานะแล้ว สพม. 3 ไม่แจ้งมายังศูนย์ประสานงาน สพม.3 อนุธยาหรือ
เพราะวันนี้มาขอ กพ .7 ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ เมื่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงใก้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บอกขอคำสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการเกษียณแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ ถึงจะได้ กพ.ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน เกษียณ 30 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
จะบอกเรื่องโรงเรียนบางบาลว่า มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ซึ่งคนบางบาลยอมไม่ได้ จะร่วมอะไรก็ทำไปแต่ขออย่าเปลี่ยนชื่อ แค่นั้น
ลงชื่อ ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
ถ้าผู้ปกครองนักเรียน ได้ดูคลิปนี้น่าจะช่วยโรงเรียนได้มาก
รายงานสรุปยอดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุทัย
รายการคลิปวีดีโอ การใช้งานระบบ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอุทัย
เริ่มทดลองการเรียนการสอน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุยายน 2563
แจ้งให้นักเรียน และ ครู เตรียมศึกษาการใช้งาน โดยดูจากคลิปวีดีโอตามที่อยู่ด้านล่าง

http://uts.ac.th/them1/cliplms.php?id=tableteach
#}