กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกี...
25/08/2023

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี จำนวน 108 แห่ง หวังสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ครบทุกมิติ ตั้งเป้าประเทศไทยมีเมืองสุขภาพดี 1,000 แห่ง ภายในปี 2570
วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี ปี 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเมืองสุขภาพดี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนดำเนินงาน เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ มีความใกล้ชิดและเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ และได้รับการส่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Healthy Environments: สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ 2) Healthy Settings: สถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ และ 3) Healthy People: ประชาชนรอบรู้และสุขภาพดี
“ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2566 กรมอนามัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ขับเคลื่อนดำเนินงานยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี จำนวนทั้งสิ้น 108 แห่ง โดยผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีระดับทอง จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 12.96) ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีระดับเงิน จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 36.11) และผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีระดับทองแดง จำนวน 55 แห่ง
(ร้อยละ 50.93) นอกจากนี้ กรมอนามัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี ในการยกระดับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน รองรับการใช้ชีวิตตามแนววิถีใหม่
(New Normal) ทั้งในมิติสถานประกอบการ มิติชุมชน และมิติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี รวมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องยกระดับมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอีกด้วย จากการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
กรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายภายในปี 2570 ประเทศไทยจะมีเมืองสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน”

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม : https://hia.anamai.moph.go.th/th/healthycity-cer

📢 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566ในวันศุกร์ที่ 25 สิ...
24/08/2023

📢 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรื่อง การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌 ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 110 แห่ง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

🌟 Highlight ของการประชุม
🔸 รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เมืองสุขภาพดี (Healthy City) โดย Dr. Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
🔹 รับฟังเวทีเสวนา ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี (Healthy City) โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี ระดับทอง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
🔸 ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี และเมืองอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 110 แห่ง

📚 ดาวน์โหลดเอกสาร
https://hia.anamai.moph.go.th/th/healthycity-cer

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0 2590 4190 หรือ 0 2590 4345
หรือ Email : [email protected]

🌩🌪☀🌧 ทำไมวิกฤติสภาพภูมิอากาศถึงกลายเป็นวิกฤติสิทธิเด็ก?
17/08/2023

🌩🌪☀🌧 ทำไมวิกฤติสภาพภูมิอากาศถึงกลายเป็นวิกฤติสิทธิเด็ก?

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

📍เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ HIA Forum และงานสร้างสุขภาคใต้ ในวันที่ 9 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงข...
09/08/2023

📍เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ HIA Forum และงานสร้างสุขภาคใต้ ในวันที่ 9 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตอนนี้ - ฟรี‼️ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ HIA Forum และงานสร้างสุขภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
​เวลา 08.30 – 12.00 น.
- พิธีเปิด และเสวนา
​​ลิ้ง zoom: https://zoom.us/j/9019029101
​​Zoom Meeting ID: 9019029101
--------------------------------------------------------------------------------------
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ห้องย่อยที่ 1 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบ (Impact Assessment; IA) ที่สำคัญ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment) (onsite)

ห้องย่อยที่ 2 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบ (Impact Assessment; IA) ที่สำคัญ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment) (online)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030032
​Zoom Meeting ID: 9990030032

ห้องย่อยที่ 3 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล (online)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030033
​Zoom Meeting ID: 9990030033

ห้องย่อยที่ 4 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (hybrid)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030034
​Zoom Meeting ID: 9990030034


ห้องย่อยที่ 5 กลุ่มงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการ (hybrid)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030035
​Zoom Meeting ID: 9990030035

ห้องย่อยที่ 6 กลุ่มงานวิจัยวิทยาศาสตร์ (online)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030039
​Zoom Meeting ID: 9990030039​

ห้องย่อยที่ 7 กลุ่มงานวิจัยระดับปริญญาตรี (hybrid)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030036
​Zoom Meeting ID: 9990030036​

ลานนิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (hybrid)
​ลิ้ง zoom https://psu-th.zoom.us/j/9990030030
​Zoom Meeting ID: 9990030030

🔔ขอเชิญรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เวลา 11.10 – 12.10 น. วิทย...
09/08/2023

🔔ขอเชิญรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เวลา 11.10 – 12.10 น.
วิทยากรโดย
🔸นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
🔸นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
🔸นางพจนารถ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
🔸ผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📍ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
💻Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/9019029101

และร่วมประชุมห้องย่อย “ท้องถิ่นไทยกับบทบาทการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน”
เวลา 13.30 – 17.00 น.
รู้จัก HIA/แนวทางการประยุกต์ใช้ HIA ในระดับท้องถิ่น
🔸โดย นางสาวพนิตา เจริญสุข กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ HIA
วิทยากรโดย
🔸นางสุนทรี เชยชุ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
🔸นางเยาวรัตน์ คู่วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
🔸นางสาระภี ศรีพร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
🔸นายพิรุฬห์ ศิริทองคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
🔸นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
🔸ผู้ดำเนินรายการ ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
📍ณ ห้อง Conference Hall 1 ห้องสัมมนา 4
💻Join Zoom Meeting: https://psu-th.zoom.us/j/9990030037
Zoom ID: 999 003 0037

#การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ #ความท้าทาย #เอชไอเอ #ท้องถิ่น #ท้องถิ่นไทย #สุขภาพ #ความยั่งยืน

📝วันที่ 7 สิงหาคม 2566  #กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล  #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แ...
08/08/2023

📝วันที่ 7 สิงหาคม 2566 #กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Prof. Dr. Midori Sato พร้อมคณะนักศึกษา #มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและหารือประเด็น Climate Change: Health Impact and Government Responses in Thailand โดยมี นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และนางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา ผู้อำนวยการกองพยากรณ์สุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กองพยากรณ์สุขภาพ และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการดำเนินงานในประเทศไทย รวมถึงมาตรการการจัดการในภาคสาธารณสุข เช่น การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข (HNAP) และ โรงพยาบาลลดโลกร้อน หรือ GREEN and CLEAN Hospital นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เช่น ขยะติดเชื้อ มลพิษอากาศ รวมถึงการสร้างเสริมความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญและเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

📣📣ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พ.ศ.2566🔴“การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อส...
08/08/2023

📣📣ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
🔴“การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน: โอกาส และความท้าทาย”🔴
ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://ppi.psu.ac.th/HIA-FORUM23

** ลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี ‼️ **

#การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ #ความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบของกองประเมินผลกระทบปี 2566 ทุกท่านด้วยนะคะ
03/08/2023

ขอแสดงความยินดี
กับบุคคลต้นแบบของกองประเมินผลกระทบปี 2566 ทุกท่านด้วยนะคะ

ประมวลภาพ  #การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 #คลัสเต...
02/08/2023

ประมวลภาพ
#การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ระหว่างวันที่ 26–27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

#วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือในการกำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด หน่วยงานกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนรวม 250 คน

#ผลจากการประชุม : ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่กว้างขวางและมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย การวางแผนดำเนินงานและงบประมาณระหว่างกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และการประสานการดำเนินงานที่เปลี่ยนไปหลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอต่อกรมอนามัย ในการบูรณาการดำเนินงานที่ต้องมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายก่อนถ่ายทอดลงสู่ระดับพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนด้านวิชาการและมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ กรอบอัตรากำลังด้านอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม

#เครือข่ายเข้มแข็ง #อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate...
01/08/2023

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทุกคนบนโลกกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น #ยุคโลกร้อน(Global Warming) สิ้นสุดลงแล้ว และ #ยุคโลกเดือด (Global Boiling) มาถึงแล้ว” โดยอุตุนิยมวิทยาโลก (World Metrological Organization) พบว่า เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด และทวีปเอเชียยังเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากที่สุดในโลก

UN ได้ระบุว่า จากการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2565 เป็น 8 ปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับภูมิภาคเอเชีย พบอุณหภูมิเฉลี่ยในปี พ.ศ.2565 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้ พบว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรฝั่งเอเชียมีอัตราร้อนขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสต่อ 10 ปี ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ไฟไหม้ป่า ภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น และจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชากรโลกมากขึ้น ทั้งการเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด การเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศและภัยแล้ง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากน้ำท่วม เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย ในปี 2566 พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุด 44.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 ที่จังหวัดตาก อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2 องศาเซลเซียส และเมื่อเทียบกับค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน พบว่าอยู่ในระดับอันตรายมาก (อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 43 องศาเซลเซียส) โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก อุดรธานี หนองคาย สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง หนองบัวลำภู และจังหวัดอุตรดิตถ์ และคาดว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่องถึงเมษายน 2567

แนะนำวิธีการเตรียมรับมือและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

1. ร่วมมือ ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ภาวะโลกเดือดมากกว่าเดิม โดยช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ลดการใช้พลาสติก ลดการเผาที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงาน ลดขยะในครัวเรือน และเลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

2. เตรียมปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากพบว่ามีสภาพอากาศร้อนขึ้น เช่น หมั่นติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากสภาพอากาศมีความร้อน ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ สวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน ระบายอากาศได้ดี หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมภายนอกอาคาร ควรสวมเสื้อแขนยาว หมวกปีกกว้าง แว่นตา และทาครีมกันแดด ควรงดดื่มสุรา น้ำหวาน น้ำอัดลม สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสูง ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และเตรียมเบอร์โทรศัพท์ 1669

อ้างอิงข้อมูลจาก;
- United Nations (2023). Hottest July ever signals ‘era of global boiling has arrived’ says UN chief Play video. https://news.un.org/en/story/2023/07/1139162
- United Nations (2023). Warming trend in Asia set to cause more disruption: UN weather agency. https://news.un.org/en/story/2023/07/1139152
- WHO (2015). CLIMATE AND HEALTH COUNTRY PROFILE – 2015 THAILAND.
- กรมอุตุนิยมวิทยา (2566). การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566.

เจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกองพยากรณ์สุขภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “DOH Big Cleaning Day” จัดสภาพแวด...
30/07/2023

เจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกองพยากรณ์สุขภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “DOH Big Cleaning Day”

จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทำงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

#กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
#กองพยากรณ์สุขภาพ

ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด...
29/07/2023

ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

27/07/2023

Day 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

26/07/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 #ทรงพระเจริญ4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒ...
04/07/2023

#ทรงพระเจริญ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้
วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”

พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มีปณิธานแน่วแน่มั่นคง เสียสละ ทุ่มเท อุทิศพระองค์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทรงทุ่มเท พระสติปัญญาในงานวิจัยต่าง ๆ เชื่อมโยงศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเข้าด้วยกัน ด้วยทรงมุ่งหวัง ให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตที่ดี รวมถึงสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

30/06/2023

#อนามัยพยากรณ์
สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย สถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีหลากหลายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย หากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัดการและแก้ไข
- ผลสำรวจอนามัยโพล ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 – 29 มิ.ย. 2566 พบประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาและต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือหรือสนับสนุน ได้แก่ ภัยพิบัติ (ร้อยละ 51.8) มลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 46.0) และการจัดการขยะไม่ดี (ร้อยละ 45.1)
- จำแนกตามชุมชนในพื้นที่เขตการปกครอง พบว่า ปัญหาต่างๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) โดยพบปัญหาภัยพิบัติมากที่สุดในชุมชนที่อยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ปัญหามลพิษทางอากาศพบมากในชุมชนที่อยู่พื้นที่เขตการปกครองพิเศษ (กทม./พัทยา) และ ปัญหาขยะตกค้างพบมากในชุมชนที่อยู่พื้นที่เทศบาลตำบล
- เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา โดยการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยองค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ควรให้ความสำคัญในอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ การเสื่อมสภาพทางธรรมชาติ การปนเปื้อนสารเคมี และการจัดการขยะ..อ่านต่อที่ลิงก์ในคอมเมนท์
#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย #ภัยพิบัติ #ภาวะโรครวน #มลพิษ

แชร์บทความดี ๆ จ้า
27/06/2023

แชร์บทความดี ๆ จ้า

Lite.Forecasting
โลกร้อนของเราไม่เท่ากัน : ความเท่าเทียม เข้าถึง เข้าใจ ของ LGBTQ+ ในภาวะโลกร้อน
written by กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราเรียกว่า ‘ภาวะโลกร้อน’ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนบนโลกนี้ และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ Climate Change จะส่งผลรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเกือบทั่วโลกจะพยายามหยุดยั้งวิกฤตินี้ด้วยการพยายามควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส นอกจากเงื่อนไขที่ว่า อุณภูมิจริง ๆ ในแต่ละพื้นที่ของทั่วโลกที่ไม่เท่ากันแล้ว ความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นก็ยังคงเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มเพศทางเลือก หรือ LGBTQ+
ถึงแม้ว่าปัจจุบัน สังคมจะเปิดโอกาสและพยายามสร้างความเท่าเทียมในสังคมกับชาว LGBTQ+ มากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าทั่วโลกยังพบปัญหาความไม่เสมอภาค ขาดความเข้าถึงและยังไม่เข้าใจ รวมถึงยังมีการเลือกปฏิบัติกับชาว LGBTQ+ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงสุดขั้ว ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน LGBTQ+ จึงเป็นกลุ่มเปราะบางสูงทางสังคมและอาจเป็นกลุ่มที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงด้านสุขภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ
อ่านต่อที่ https://hfd.anamai.moph.go.th/th/aflifestyle/218305
#อนามัยพยากรณ์ #ภาวะโลกร้อน #ภัยพิบัติ

23/06/2023

🔴 รับชมถ่ายทอดสด 🔴
💙 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 💙
10.30 - 12.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. 66
การอภิปราย
: พลิกโฉมประเทศ คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน

#กรมอนามัย #เมืองพลเมืองอัจฉริยะ

22/06/2023
21/06/2023
21/06/2023
16/06/2023

อนามัยพยากรณ์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2023
1. สุขภาพวัยทำงาน
🔗t.ly/zoqJ
2. ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนลดลง ”สูงดีสมส่วน” ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
🔗t.ly/MHEd
3. 45.4 องศาเซลเซียส ไทยร้อนสูงสุดในรอบ 8 ปี คาดการณ์ปี 2623 ผู้สูงอายุจะเสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
🔗t.ly/C7Bi
4. เตรียมรับมือให้พร้อม ”พายุฤดูร้อน” 14-17 พ.ค. 66
🔗t.ly/vp3x
5. ผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝน
🔗t.ly/nqsx
6. ความกังวลและโรคที่พบบ่อยในช่วงเปิดเทอม
🔗t.ly/GjrFg
------------------------
ติดตาม ติชม คอมเมนท์ อนามัยพยากรณ์ได้ที่ bit.ly/hfd-anamai
------------------------
กองพยากรณ์สุขภาพ กรมอนามัย
🙏🙏🙏🙏🙏🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

10/06/2023

#อนามัยพยากรณ์
พฤติกรรมสวมหน้ากาก ล้างมือ และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายไตรมาส ตั้งแต่ ม.ค.65 - มิ.ย.66 พบว่ามีความสอดคล้องกันโดยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมป้องกันโรคที่ลดลง ในขณะที่แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น
คาดการณ์ว่าหากกลุ่มเด็กวัยเรียน ไม่ปรับพฤติกรรมการสวมหน้ากากและล้างมือให้มากขึ้น จะมีแนวโน้มจำนวนเด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก จึงควรเน้นย้ำให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน
อ่านต่อที่ https://is.gd/ncn03A
—————————
กองพยากรณ์สุขภาพ กรมอนามัย
—————————
FORECASTING FOR PEOPLE
—————————
#นักเรียน #โควิด #อนามัยพยากรณ์ #โรงเรียน #พ่อแม่

07/06/2023

อนามัยโพล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองจาก
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 🔗t.ly/H9tK
ส่วนใครที่พลาดไป ยังสามารถทำแบบสำรวจอนามัยโพลได้ทุกช่องทาง
อนามัยอีเวนท์โพล "วันดื่มนมโลก"
🔗t.ly/4Z3S
อนามัยโพล "พฤติกรรมสุขภาพ"
🔗bit.ly/apgpoll
------------
#อนามัยโพล โพลเพื่อสุขภาพของคนไทย
#โรงเรียน #เปิดเทอม #ผู้โชคดี #สิ่งแวดล้อม

06/06/2023

For a , we must enforce air quality standards to improve the air quality.

อนามัยโพลประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบแบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองจาก ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 🔗t.ly/U8Cbส่วนใค...
06/06/2023

อนามัยโพลประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองจาก
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 🔗t.ly/U8Cb
ส่วนใครที่พลาดไป ยังสามารถทำแบบสำรวจอนามัยโพลได้ทุกช่องทาง
อนามัยอีเวนท์โพล "วันดื่มนมโลก"
🔗t.ly/4Z3S
อนามัยโพล "พฤติกรรมสุขภาพ"
🔗bit.ly/apgpoll
------------
#อนามัยโพล โพลเพื่อสุขภาพของคนไทย
#ความร้อน #ภาวะโลกรวน

06/06/2023

ผลสำรวจ Anamai Event Poll เรื่อง สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เด็กๆอยากได้
พบว่า
1) นักเรียนส่วนใหญ่ อยากได้ห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ โดยอยากให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงเรียน มากที่สุด
2) ครูและผู้ปกครองส่วนใหญ่ กังวลเรื่องการระบาดของโรคติดต่อในช่วงเปิดเทอม โดยคุณครูอยากให้มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ ในขณะที่ผู้ปกครองอยากได้ห้องเรียนที่สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มากที่สุด

ขอบคุณผู้ร่วมตอบอนามัยโพลทุกท่าน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน Dashboard ได้ที่ t.ly/monZ
#อนามัยโพล #กรมอนามัย #โรงเรียน #สิ่งแวดล้อม #สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

01/06/2023

#อนามัยโพล ชวนทุกคนมาร่วมทำแบบสอบถาม “ วันดื่มนมโลก 1 มิ.ย.” เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย

🔗 https://hfd.anamai.moph.go.th/th/news-anamai-2/217798

สามารถรับชุมไลฟ์สดงานแถลงข่าวได้ที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ สำนักโภชนาการ ในวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

#วันดื่มนมโลก #กรมอนามัย

29/05/2023

#อนามัยพยากรณ์
อนามัยโพลได้ทำการสำรวจ “อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ช่วงวันที่ 15–26 พ.ค. 2566 เพื่อศึกษาความกังวลในช่วงเปิดเทอม พบว่า นักเรียนมีความกังวลมากที่สุดในเรื่องมลพิษทางอากาศ และสภาพอากาศ เช่น อากาศร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ในขณะที่ครูและผู้ปกครองมีความกังวลมากที่สุดเหมือนกัน ในเรื่องการระบาดของโรคติดต่อในช่วงเปิดเทอม
จากข้อมูลอัตราป่วยโรคที่พบบ่อยในช่วงเปิดเทอมและฤดูฝน ณ ปัจจุบัน คาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราป่วยด้วยโรคดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของ 2566 เนื่องจากเป็นฤดูฝน โรงเรียนเปิดเทอมและเด็กมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่ลดลง จากผลการสำรวจอนามัยโพล พบว่า พฤติกรรมสำคัญของกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง
อ่านต่อที่ https://hfd.anamai.moph.go.th/th/af/217659

☀️ จากการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุภาพจากความร้อน ปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. –21 พ.ค. 66 (ตามประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศ...
25/05/2023

☀️ จากการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุภาพจากความร้อน ปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. –21 พ.ค. 66 (ตามประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
📈 พบอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 43°C (ระดับอันตรายมาก: สีแดง) ที่ จ.ตาก อุดรธานี หนองคาย เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง หนองบัวลำภู และอุตรดิตถ์
📶 จากผลสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน พบว่าส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะมากที่สุด 25.3% รองลงมา คือ ปัสสาวะมีสีเข้ม 14% เวียนศีรษะ สับสน มึนงง 13.6% เบื่ออาหาร 13.2% และมีผื่นแดงตามผิวหนัง 13 % ตามลำดับ

👉 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน https://hia.anamai.moph.go.th/th/publish-cc และเข้าถึงข้อมูล Dashboard ผลสำรวจอนามัยโพล https://sites.google.com/view/hia-surveillance/climate-change

ได้ยินแอดมินบ่นพึมพำว่า ของรางวัล เหลืิอเยอะมาก ๆ ใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมน้า
25/05/2023

ได้ยินแอดมินบ่นพึมพำว่า ของรางวัล เหลืิอเยอะมาก ๆ ใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมน้า

ที่อยู่

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625904000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับรางวัล กระเป๋า แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เพจแจกจริงค่ะ❤❤
ได้รับรางวัล สเปรย์แอลกอฮอล์พกพา+หน้ากากผ้า แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ😘 เพจแจกจริงค่ะ
ได้รับของแล้วครับ กระเป๋าสวยครับ
แจกจริง ส่งไวไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมนะครับ 🙏🙏
สรุปการสำรวจ Anamai Event poll ประเด็น “ความกังวลและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ในบ้าน” ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564 อ่านต่อได้ที่โพสต์ของ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ค่ะ
ได้รับรางวัลสเปรย์แอลกอฮออลล์+กระเป๋าแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เพจแจกจริงค่ะ💖
📣📣ขอเชิญชวนทุกคนร่วมตอบแบบสำรวจ ปฏิบัติตัวอย่างไร #ป้องกันโควิด19 #อนามัยโพลครั้งที่12 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2564 ทาง https://forms.gle/T42GjkRGXHSVXgzS6
👉👉ลุ้นรับของรางวัล!!! จากเพจ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 👈👈
ฝากท้องได้ไหมคะมีสิทธิ์ยุคะ
หน่วยงานราชการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย
http://hia.anamai.moph.go.th/
โทร 02-5904000
ไม่ได้มีแต่ฝุ่นอย่างเดียว ยังมีเสียงดังจากเคาองเสียงอีกที่สร้างมลภาวะ
#}