สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ติตตามความรู้ ข้อมูลด้านการแพทย์ฉุ

🔴 พรุ่งนี้ (1 กันยายน 66Z) เวลา 09.00 – 10.30 น. ติดตามชมถ่ายทอดสดการเสวนารายการ 1669 Channel 👉 สัมภาษณ์สด เรืออากาศเอก ...
31/08/2023

🔴 พรุ่งนี้ (1 กันยายน 66Z) เวลา 09.00 – 10.30 น. ติดตามชมถ่ายทอดสดการเสวนารายการ 1669 Channel
👉 สัมภาษณ์สด เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน “ตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินฉบับที่ 4” 🏥🚑💨
📣 ต่อด้วยการเสวนาและตอบข้อสงสัยในประเด็น : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
📍 ผู้ร่วมเสวนา
นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
พันตำรวจโท ปริญญา ศรีบุญสม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
นางสุนิสา สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการกลุ่มงานมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ว่าที่ร้อยตรี การันต์ ศรีวัฒนบูรพา ผู้ดำเนินรายการ

#แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินฉบับที่4 #หน่วยปฏิบัติการแพทย์ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมทีมสำนั...
31/08/2023

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมทีมสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 4 เข้าร่วมเป็นเกียรติ และร่วมบรรยายในหัวข้อ นโยบายและทิศทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ซึ่ง นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในนามของคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (TABLE TOP) และการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ กรณีภัยทางน้ำและการให้ความช่วยเหลือทางเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่องเที่ยว และการให้ความช่วยเหลือทั้งทางบก ทางน้ำ และการช่วยเหลือทางเฮลิคอปเตอร์ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายมาหะมะฟีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสงขลาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดประชุมในวันนี้ และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลสะเดา โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง มูลนิธิภาพสามัคคี มูลนิธิสว่างสงขลาร่วมใจ และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา แบ่งกลุ่มซักซ้อมแนวทางและแผนปฏิบัติการ TABLE TOP ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

#ภาคีเครือข่าย #การฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ #สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่4 #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

29/08/2023
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขออนุญาติส่งหนังสือ ที่ สพฉ. 11/ว 02908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการ...
29/08/2023

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขออนุญาติส่งหนังสือ ที่ สพฉ. 11/ว 02908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการปรับปรุงและตั้งเบิกค่าชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน “ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS 4.0)" รายละเอียดและเอกสาร ดังนี้
.
1. หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด >> https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/18561?group=267

2. หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/18562?group=267

3. คู่มือขั้นตอนการปรับปรุงตรวจสอบยืนยันและตั้งเบิกฯ >> https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/18562?group=267
🔴 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ ไว้ที่เว็บไซด์ ของสถาบันฯ ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS 4.0) >> https://www.niems.go.th/1/SubWebsite/Index/2514
💸 รายงานแจ้งการจ่ายเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติ และพื้นที่พิเศษ (ระยะทาง >10 กม.) ประจำเดือนเมษายน 2566 (รอบแรก) – พฤษภาคม 2566 (รอบแรก) โอนเงินวันที่ 5, 7 กรกฎาคม 2566 ITEMS 4.0 Link >> https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/18243?group=39
📍 ดาวโหลดเอกสารแจ้งการโอนเงินได้ที่ 💸 >> https://drives.niems.go.th/s/cmoCdqF3ndkDFX7
👉 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเรื่องการตรวจสอบยอดค่าชดเชยฯ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส.คงขวัญ จันทร์แก้ว ผู้จัดการหน่วยบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร.0870991669

👉 หากมีข้อสงสัยเรื่องการเข้าสู่ระบบ ITEMS 4.0
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส. ศิริลักษณ์ พิทักษา กลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉินโทร. 081736166
#ค่าชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็...
28/08/2023

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 6
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช B602 ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ค่านิยม ความคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และร่วมกำหนดทิศทางของนโยบาย ร่วมดำเนินการตามนโยบาย ร่วมติดตามผล พร้อมทั้งสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพและโอกาส ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

#การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #บฉถ #รุ่นที่6 #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดจัดการประช...
28/08/2023

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน สพฉ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 โดยมี ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

#การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร #ครั้งที่5 #ภาคีเครือข่าย #มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร #บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ #มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต #มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.36 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
27/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.36 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านโกแประ ม.9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประวัติ มีไข้ ถ่ายเหลวมากกว่า 20 ครั้ง ได้เข้ารับการรักษาที่สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ แต่อาการไม่ดีขึ้นและมีความดันโลหิตต่ำ ได้รับการวินิจฉัยโรค colitis with sepsis (โรคลำไส้ใหญ่อักเสบร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด) ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงประสานส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
แต่เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลและมีฝนตกหนัก จึงประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานในการลำเลียงผู้ป่วย ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท. 212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ชาติชาย กลิ่นหอม, ร.ต.สุรราช เดชก้อง, จ.ส.อ.พยัก แก้วม่วง และ จ.ส.อ.เมธี ขจรจิตร และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นพ.กรีฑา คำเนียม, พญ.บุษญาภรณ์ คงเสรีพงศ์, น.ส.วิชิตา ปารมีรุ่งเรือง และ นายสุภัทร ปร๊ะย่อ
และเมื่อเวลา 14.23 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ #โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ #หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท #แม่ฮ่องสอน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

27/08/2023

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สพฉ...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สพฉ. กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินสมัยวาระ 2566 - 2569 และกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินสมัยวาระ 2563 - 2566 ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมทั้งเสนอนโยบายในการขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ ในการรองรับเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีนายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง ณ เทศบาลนครรังสิต มีนางสาวอรุณรัตน์ มงคลพิทักษ์กุล รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้การต้อนรับ

วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สพฉ. จัดการประชุม “สานพลังขับเคลื่อนแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2566 - 2570” โดยมีประชุมคณ...
26/08/2023

วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สพฉ. จัดการประชุม “สานพลังขับเคลื่อนแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2566 - 2570” โดยมีประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8/2566 เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ ติดภารกิจจำเป็นและเร่งด่วน จึงลาประชุม เลขาธิการ สพฉ. จึงเสนอใช้มาตรา 10 วรรคสอง แห่ง พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในการประชุม กพฉ.ถ้าประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ที่ประชุมได้เลือก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินสมัยวาระ 2566 - 2569 และกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินสมัยวาระ 2563 - 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมกันเสนอนโยบาย ในการขับเคลื่อน เผนหลักการเพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 - 2570 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 สิงหาคม 66 เวลา 13.34 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรั...
24/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 66 เวลา 13.34 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย อายุ 63 ปี มีภาวะอาเจียนเป็นเลือดและมีภาวะช็อค ต้นทางโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทาง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.ต.สุรราช เดชก้อง, จ.ส.อ.อัมรุต อุ่นหล้า, จ.ส.อ.เมธี ขจรจิตร ปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นพ.กรีฑา คำเนียม, นางณฐพร โอชาวัฒน์, น.ส.ฉัตรพร วงศ์เผือก
และเมื่อเวลา 16.52 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นที่เรียบร้อย

#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #โรงพยาบาลฝาง #โรงพยาบาลนครพิงค์ #โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ #หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท #เชียงใหม่ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว!!ใครคิดว่าทีมเราเก่งพอ จัดทีมร่วมแข่งขันการกู้ชีพกู้ภัยได้เลย !!ขอเชิญชว...
23/08/2023

รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว

!!ใครคิดว่าทีมเราเก่งพอ จัดทีมร่วมแข่งขันการกู้ชีพกู้ภัยได้เลย !!

ขอเชิญชวนองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมเข้าร่วมประชุมวิชาการฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรครั้งที่ 5 ณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้ากรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น ถึงเวลา 21.00 น

ภายในงานมีการจับฉลากรางวัลมากมายให้กับผู้ลงทะเบียน ทางออนไลน์ และหน่วยงานที่เข้าร่วม งานดังกล่าวจะมีอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยสนับสนุนหน่วยงานที่ลงทะเบียน

เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนเชิญร้านค้าที่ประสงค์ออกบูธยังมีที่ว่างอีกเยอะเรียนเชิญ ออกร้านสินค้ากู้ชีพ-กู้ภัยให้กับ อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว
เชิญร้านค้าที่ลงทะเบียนออกบูธ ประชาสัมพันธ์ใต้คอมเม้นได้เลย

รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย
ใจเป็นหนึ่งเดียว
ขอเชิญชวนองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมเข้าร่วมประชุมวิชาการฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรครั้งที่ 5 ณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้ากรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น ถึงเวลา 21.00 น ในงานมีการจับฉลากรางวัลมากมายให้กับผู้ลงทะเบียน ทางออนไลน์ และหน่วยงานที่เข้าร่วม งานดังกล่าวจะมีอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยสนับสนุนหน่วยงานที่ลงทะเบียน เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนเชิญร้านค้าที่ประสงค์ออกบูธยังมีที่ว่างอีกเยอะเรียนเชิญ ออกร้านสินค้ากู้ชีพ-กู้ภัยให้กับ อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว
เชิญร้านค้าที่ลงทะเบียนออกบูธ ประชาสัมพันธ์ใต้คอมเม้นได้เลย

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สพฉ. เข้าพิธีมอบ...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สพฉ. เข้าพิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายความสามารถนักเหินเวหากิตติมษศักดิ์ของกองทัพอากาศ จาก พล.อ.ท.เสกสรร คันธา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ณ กรมยุทธการทหารอากาศ ดอนเมือง
โดยมีรายนามผู้ที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ ดังนี้
เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ.
นาวาเอก(พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาฯ สพฉ.
ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาฯ สพฉ.
นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สพฉ.
น.ส.กรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิกองทัพอากาศ มอบให้กับผู้คุณประโยชน์ ให้กับกองทัพอากาศและสังคม เป็นเครืองหมายอันทรงเกียรติที่กองทัพอากาศมอบให้ ในการที่บุคคลนั้นทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ เปรียบเสมือนความมีนํ้าใจเดียวกัน สมควรได้รับการยกย่อง และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และขอให้เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งเครื่องหมายนี้จงปรากฏแก่สาธารณชนต่อไป
#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

🎉สพฉ. ขอแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร...
19/08/2023

🎉สพฉ. ขอแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (Moral Awards 2022) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 👏
🏆 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด เป็นโครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหา และยกย่องสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละภาคส่วน ของสังคมไทยที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และเพื่อขยายผลพฤติกรรมความดีสู่ประชาชน รวมถึงสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีในวงกว้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 66 เวลา 10.12 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียง...
18/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 66 เวลา 10.12 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานในการลำเลียงผู้ป่วย ทางอากาศสำหรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย อายุ 62 ปี มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ต้นทางโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย ร.อ.กฤติเดช ขะระเขื่อน, ร.ท.ดำรงศักดิ์ จินตวรณ์ จ.ส.อ.โกมล บุญสะอาด, จ.ส.อ.ปัญจนาสย์ ป้อมทอง ชุดปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พญ.ณัฐญิกานต์ มีลาภ, นพ.ไกรวี เจริญกาญจน์, น.ส.วันชนก วิริยกิจ, น.ส.สุนิสา ต๋าจ๊ะ
และเมื่อเวลา 12.53 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อย

#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #โรงพยาบาลฝาง #โรงพยาบาลนครพิงค์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #หน่วยบินกองกำลังผาเมือง #เชียงใหม่ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดการประชุม Medl...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดการประชุม Medlab Asia & Asia Health 2023 ห้องย่อยในหัวข้อ “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการจัดการสถานการณ์ ภาวะมวลชน” ณ ห้อง Amber 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

👉 พิธีปิดและบรรยายหัวข้อ Emergency Medical Service System for Mass Gathering in Thailand โดยเรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

👉 การบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการเลือดในสถานการณ์การฉุกเฉิน"
โดย รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

👉 การเสวนา “การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภาวะมวลชนในประเทศไทย” วิทยากร
🔸 นาวาเอก(พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
🔸 พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ
🔸 ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
🔸 นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

👉การบรรยายในหัวข้อ Emergency Medical Service Management for Mass Gathering in Europe
โดย : Mr. Robert Ernest Dobson, Former Senior Training officer with London Ambulance Service

👉 และ Workshop : ThaiSIM Demonstration for Mass Gathering
โดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย รศ.ดร.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และคณะ

18/08/2023

🚑🚨กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย กองบังคับการตำรวจน้ำ
ชุดปฏิบัติการโลมาช่วยชีวิต กก.5 บก.รน. ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชหนักฯ ส่งโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อรับการรักษาฉุกเฉิน🚑🚨

วันที่ 17 ส.ค.66 สถานีตำรวจน้ำเกาะสีชัง เวลา 15.00 น. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเกาะสีชัง เพื่อขอสนับสนุนเรือตำรวจน้ำ เพื่อนำส่งผู้ป่วยเพศ ชาย สัญชาติ ไทย อายุ 39 ปี อาการป่วย : acute psyxhosis ผู้ป่วยจิตเวช มีอาการอาละวาด ได้ยินเสียงแว่ว เห็นภาพหลอนประสาน

โดย ว่าที่ พ.ต.ต.วสุ บัวจีน สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเรือ รน.69 และทีมแพทย์ นำเรือ รน.69 ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลเกาะสีชัง ไปยังท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อนำส่งผู้ป่วยจิตเวชหนักไปทำการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

เวลา 15.45 น. เรือ รน.69 เดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา (ส่งผู้ป่วย) เพื่อไปทำการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลชลบุรี ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ภาคีเครือข่าย #ตำรวจน้ำ #โรงพยาบาลชลบุรี #โรงพยาบาลเกาะสีชัง #ชุดปฏิบัติการโลมาช่วยชีวิต #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่...
17/08/2023

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Medilab Asia & Asia Health 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อาคาร 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Medilab Asia & Asia Health 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องมือแพทย์ และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ มากกว่า 300 บริษัทโดยเป็นแบรนด์เครื่องมือแพทย์จากในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี ไต้หวัน สวิตเซอร์แลนด์ สเปน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น รวมทั้งมีการประชุมวิชาการหลากหลายสาขาทางการแพทย์ โดยวิทยากรชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

#การแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2556 เน้นย้ำ สายด่วน 1669 ประชาชนสามารถโทร.ได้ตลอด...
16/08/2023

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2556 เน้นย้ำ สายด่วน 1669 ประชาชนสามารถโทร.ได้ตลอด 24 ชม. เมื่อต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

🇹🇭🇮🇱 คณะผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางเข้าเยี...
16/08/2023

🇹🇭🇮🇱 คณะผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางเข้าเยี่ยมชมการระบบเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในยามปกติและระหว่างเหตุอุบัติภัยหมู่ของรัฐอิสราเอล 🏥🚑💨

👉 วันที่ 8-13 สิงหาคม 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ รศ.ดร.นพ. ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาลและหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของรัฐอิสราเอล

🔴 ทางตอนใต้ ที่เมือง Beer Sheva คณะฯ ได้ศึกษาดูงานการให้บริการการรักษาฉุกเฉินของ Soroka Medical Center ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ทางตอนใต้ของรัฐอิสราเอล เป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Ben Gurion University และมีห้องฉุกเฉินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐอิสราเอล เนื่องจากต้องรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อยครั้ง

🔴 ทางตอนเหนือ ที่เมืองไฮฟา คณะฯ ศึกษาดูงานการให้บริการการรักษาฉุกเฉินของ Rambam Health Care Campus ซึ่งเป็น Level 1 Trauma Center ที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของประเทศ ให้บริการแก่ผู้ป่วยหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตชายแดนกับกลุ่มประเทศอาหรับที่พบการใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง มีระบบการเตรียมความพร้อมอุบัติภัยหมู่ (Mass casualty Incident) ด้วยการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การเตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญในยามฉุกเฉิน การสร้าง Trauma Center และห้องสั่งการใต้ดิน

🔴 ในส่วนกลาง ที่เมืองเทลอาวีฟ คณะฯ ศึกษาดูงานการให้บริการการรักษาฉุกเฉินของ Magen David Adom เมือง Kiryat Ono โดยได้เข้าชมห้อง Dispatch Center ที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 101 รถพยาบาล และบริการธนาคารเลือดแห่งชาติของอิสราเอล และเป็นหน่วย National Red Cross Society ที่มีอาสาสมัคร 32,000 คน พนักงานประจำ 3,400 คน Immediate First Responder 9,500 คน ในการให้บริการแก่ประชาชน

🔴 สุดท้ายคณะฯ ได้เดินทางไปยังบริษัท CARBYNE ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการ EMS ของประเทศอิราเอล เช่น ระบบการถ่ายทอดภาพแบบ Realtime และ ระบบการระบุตำแหน่ง ซึ่งถูกนำไปใช้ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย

#อิสราเอล #ภาคีเครือข่าย #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.51 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
16/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.51 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 48 ปี ประวัติ 3 วันก่อน มีไข้ และปวดท้องด้านขวามาก ได้เข้ารับการรักษาที่สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อาการไม่ดีขึ้น จึงได้ประสานขอรับคำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลสบเมยและได้รับการประเมินเบื้องต้น เป็นอาการไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ได้ประสานส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แต่เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และถนนถูกตัดขาด ดินสไลด์หลายจุด และจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 ชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.อ.อัศม์เดช สุขพลอย, จ.ส.อ.อัมรุต อื่นหล้า และ จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ จันทร์แก้ว และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย พญ.กันติชา วาณิชย์​เจริญ​ชัย, พว.สุมาลี นันทกุลพลพินิจ, น.ส.อรอนงค์​ ไกรเกริกเกียรติ
และเมื่อเวลา 11.28 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ #โรงพยาบาลแม่สะเรียง #หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท #แม่ฮ่องสอน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี...
15/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อการศึกษาแนวทาง เกณฑ์ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) โดยมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Sapphire 2 - 3 ชั้น 3 ตึก Eastwing โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พัฒนามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงกำกับติดตามและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต จากการดำเนินงานตลอดที่ผ่านมาพบว่า มีข้อร้องเรียน และปัญหาจากประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นจำนวนมาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงจัดประชุมระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อการศึกษาแนวทาง เกณฑ์ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากแพทยสภา สภาการพยาบาล กรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

#เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

15/08/2023

เปิดรับสมัคร NAEMT FOTS รุ่น 5 !!!
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
เวลา 8:00-14:00 น

ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน
จำกัดจำนวน 48 ท่าน

เหมาะสำหรับ
- ประชาชนทั่วไป
- นักเรียน นักศึกษา
- อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
- ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการเรียน
1. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669
2. การทำ CPR และใช้ AED
3. การให้ Naloxone ในผู้ป่วยได้รับสารพิษ
4. การใช้อุปกรณ์ Epipen
5. การหยุดเลือด
6. การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก
7. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ์
8. การจัดท่าผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ
9. การประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน

ลิงค์สมัครอบรม
https://forms.gle/nnxFnWEqtFKnWX6v9

สถานที่ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ(ทิวากร) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

*ผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมเกิน 80% จะได้รับใบประกาศ NAEMT FOTS ลิขสิทธิ์ USA บัตรมีอายุ 4 ปี*
**รายละเอียดเพิ่มเติมใน comment**

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่...
15/08/2023

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 64 ปี ประวัติ 30 นาทีก่อนมา มีอาการเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอกด้านซ้าย จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ญาติจึงนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างให้การรักษาผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น จึงได้ทำการ CPR และกลับมาฟื้นคืนชีพและมีชีพจร ได้รับการวินิจฉัยโรค STEMI with post cardiac arrest (ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน) จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.อ.อัศม์เดช สุขพลอย, จ.ส.อ.อัมรุต อุ่นหล้า และ จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ จันทร์แก้ว และ มีชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นายแพทย์กรีฑา คำเนียม, นางมยุเรศ อิตุพร และ นายไกรสร ยาโนพรม

เมื่อเวลา 11.38 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #โรงพยาบาลแม่สะเรียง #โรงพยาบาลนครพิงค์ #หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด...
11/08/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.44 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่...
11/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.44 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 76 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 70 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประวัติ 1 ชั่วโมงก่อนมา ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปแขนซ้าย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการวินิจฉัยโรค STEMI (ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน) จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เพื่อไปทำ primary PCI (การขยายหลอดเลือดหัวใจ)
โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.อ.อัศม์เดช สุขพลอย, จ.ส.อ.พยัก แก้วม่วง และ จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ จันทร์แก้ว และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นายแพทย์กรีฑา คำเนียม,นางศิริรัตน์ พันตารักษ์, นายพิทยา. อินต๊ะมา
เมื่อเวลา 14.04 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ #โรงพยาบาลนครพิงค์ #หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

🎉 เริ่มแล้ว!! กิจกรรม สนุกๆ แถมได้ความรู้  ✨ ที่บูธสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห...
11/08/2023

🎉 เริ่มแล้ว!! กิจกรรม สนุกๆ แถมได้ความรู้ ✨
ที่บูธสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

🗓 วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 19.00 น.
📍ณ อาคาร 9-11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

📌 กิจกรรมภายในบูธ
🔸 รู้จักกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
🔸 ร่างกายของฉัน : ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสรีระร่างกาย โรค/อาการต่างๆ
🔸 ตัวฉันยามฉุกเฉิน : ขั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
🔸 กิจกรรม workshop : ฟื้นคืนชีพด้วย CPR – AED

#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ # #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

ที่อยู่

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

028721669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รีบห้ามเลือด
เมื่อมีผู้บาดเจ็บถูกแทง หรือถูกยิง หากมีการเสียเลือดจำนวนมาก ก็ทำให้ผู้บาดเจ็บเข้าสู่ภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ในเวลาไม่นาน

วันนี้ สพฉ. จะมาแนะนำการปฐมพยาบาล “ห้ามเลือด” ที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ค่ะ

วิธีการ
อ่านคำบรรยายใต้ภาพ
Cr.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
กรณีต้องย้ายรพ. แต่ทางรพ.ที่รับคนไข้แจ้งว่ากำลังติดต่อขอย้ายให้ ประมาณ 4-5 แห่งแล้ว แต่เตียงเต็ม ถ้าเกิน 72 ชม. ยังไม่สามารถย้ายรพ.ได้ จะทำยังไงคะ เพราะทางเราก็ก็ไม่เงินจ่าย ค่าตรวจโควิด 6000 เราก็จ่ายเอง
UCEP จะช่วยเราได้ไหมคะ
ยังไม่ไดวัคซีนเลยติดต่อยังไง
ในสถานการณ์โควิด-19 ขั้นวิกิตในรพ.ที่ไม่สามารถนำรถแอดว้านออกว.4 รับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างได้นั้น เราขอแค่อนุโลมให้เจ้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ ของอาสาสมัครทำการยกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ไหมครับ ด้วยความกรุณา เรารู้กฏหมายเรื่องแบบนี้ครับ แต่ขอเป็นกรณีพิเศษได้ไหมครับ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการปกติ
ด้วยความกรุณาและเคาระในการพิจารณาของ สพฉ.

THAILAND CRESCENT RED CRESCENT COUNCIL
Humanitarian
ต้องการรถมารับ ตอนี้อาการแย่ หายใจหอบ แน่นหน้าอก อยู่ได้ด้วยเครื่องออกซิเจน ขอยืมถังออกซิเจนได้เลยประคองไปได้ ซึ่งเวลาไม่ใส่สายออกซิเจน ค่าจะอยู่ที่ 80-88% มีโรคประจำตัวความดัน,ไขมัน ติดต่อหลายที่จนหมดหนทางแล้วค่ะ

ชื่อ อำไพ อิ๋วสวัสดิ์ (อายุ 69 ปี) ที่อยู่ 17 ซ.สุขสวัสดิ์42 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร 0972305292
อาการคนป่วยเริ่มทรุดลงขอความช่วยเหลือด้วยครับ
เสี่ยงระดับไหน ต้องไปตรวจโควิด

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าเราควรไปตรวจดีไหม เราเสี่ยงมากน้อยระดับไหน ข้อมูลเหล่านี้ พอจะบอกได้ว่า คุณควรไปตรวจโควิด-19 หรือไม่

เสี่ยงสูง
• อยู่ใกล้ผู้ป่วยโดยไม่สวมหน้ากาก
ใกล้ชิดระดับไหนคือเสี่ยงสูง
• คุยกันใกล้ๆ เกิน 5 นาที
• อยู่ในสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท ระยะ 1 เมตรเกิน 15 นาที

ควรตรวจหาเชื้อ และกักตัว 14 วัน

เสี่ยงต่ำ
• อยู่ใกล้ผู้ป่วยแต่สวมหน้ากากตลอด
• อยู่ห่างผู้ป่วยมากกว่า 1 เมตร

ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ไม่ต้องกักตัว แต่สังเกตอาการ 14 วัน

ไม่เสี่ยง
• คนที่อยู่ไกลมากๆ เช่น ทำงานคนละชั้น พักคนละชั้นหรือคนละห้อง

ควรดูแลตัวเอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ

Key Word : ความเสี่ยงจะมากขึ้น เมื่อไม่สวมหน้ากาก อยู่ใกล้กันเกิน 5 นาทีในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
ติดเชื้อยกบ้าน 8 คน
วอนรถมารับ ตอนนี้คนแก่อาการแย่เชื้อน่าจะลงปอดแล้ว หายใจไม่ออก เหนื่อยหอบ มีถังออกซิเจนใบเดียว ชื่อผู้ป่วย นาย.สมหมาย พาลีบัตร ที่อยู่ 128 ซอยริมทางรถไฟ2 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. อายุ 75 ปี โทร 0827863234 , 0888827297
นาย สมจิตร สิงห์บ้านหมอ
อายุ 51 ปี
56/142 หมู่บ้านพฤกษา40 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0914100235

***อาการแย่มากค่ะนอนรอเตียง10วันแล้ว กินอะไรไปก็อ้วกออกหมดหายใจลำบาก
#ต้องการถังออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ
ผู้ใกล้ชิดในเคสนี้ยังมีผู้ติดอีก 14 คนในนั้นมีเด็กด้วย
#ช่วยเคสนี้กันหน่อย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - สพฉ
โทร 1669

เจ็บป่วยฉุกเฉิน กด1
ป่วยโควิด-19 กด2

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
www.facebook.com/niem1669
ศึกครั้งนี้ ยิ่งใหญ่ หนักหนา
ขอความช่วยเหลือ หน่อยคร้าาาาา

!!!! ขอความช่วยเหลือจากทุกท่านนะคะ

เนื่องด้วยคุณย่า​ คุณปู่​ และคุณอา​ อาศัยอยู่​ บ้านเลขที่​ 276 ซอยเอกชัย​ 64/5​ แขวงบางบอน​ เขตบางบอน​ กรุงเทพฯ​ 10150 ได้ติดเชื้อโควิดจาก​คุณน้าที่ทำงานอยู่​ที่ รพ.เอกชน​ แห่งหนึ่ง​ ทางโรงพยาบาลได้รับแต่คุณน้า​ เข้ารับการรักษา แต่ยังมีผู้ป่วยอีก​ 3​ ท่าน​ที่ตรวจพบเชื้อ ทางครอบครัวได้พยายามติดต่อหลายหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาช่วย​เหลือแต่อย่างใด

หากใครพอจะมีช่องทางไหนแนะนำ​ หรือช่วยเหลือรบกวนหน่อยนะคะ​ คุณย่า​ คุณปู่​ ตอนนี้อาการของท่านไม่ค่อยดี​ ทานอาหารไม่ลง​ ไม่มีแรงแม้แต่จะเปล่งเสียง​ นอนอย่างเดียว​ เลยอยากขอความช่วยเหลือจากทุกท่านด้วยค่ะ

รายละเอียดผู้ป่วยดังนี้ค่ะ

-นายสิริพงศ์ คงชัยทรัพย์ อายุ 82 ปี
มีโรคประจำตัวความดัน

-นางฐิตาภรณ์ คงชัยทรัพย์ อายุ 78 ปี
มีโรคประจำความดัน เบาหวาน

-นายพิสิษฐ์ คงชัยทรัพย์ อายุ 47 ปี
มีโรคประจำตัว โรคเก้าท์

ที่อยู่ 276 ซอยเอกชัย 64/5 แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพ 10150

เบอร์ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์ คงชัยทรัพย์ 0865382444

ตรวจที่ บจก.ไอดีแคร์

วันที่ตรวจ 14/7/2564

ผลออก วันที่ 15/7/2564

ครอบครัวเราขอบคุณทุกท่านจากใจ
#}