โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ
(7)

ขอแสดงความยินดีดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบว...
23/09/2023

ขอแสดงความยินดี
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธที่ 20 กันยายน 2565 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมก...
23/09/2023

วันพุธที่ 20 กันยายน 2565 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

💙💛❤️
23/09/2023

💙💛❤️

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ นำข้าราชการครู ...
23/09/2023

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ นำข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการปฏิบัติตนเป็นข้ราชการที่ดี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

23/09/2023

We want to take a moment to express our heartfelt pride and admiration for all the remarkable accomplishments you have achieved during your tenure with us. Your unwavering dedication, visionary leadership, and tireless commitment to excellence has left an indelible mark on our school community. While we will miss your daily presence, we know that your legacy of inspiration will continue to guide us as we move forward. Wishing you the very best in your new endeavor, and looking forward to a future where your influence remains a source of motivation and admiration for us all. 💙💛❤️

Congratulations!! 🩷🩵
We are proud of you!!

23/09/2023

นายอิศรา ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 🎊🎉

20/09/2023
💙💛❤️
19/09/2023

💙💛❤️

19/09/2023

"Congratulations to “Proud” our year 11 student on the wonderful opportunity to explore America through cultural immersion program.

As you embark on this exciting journey, may you find inspiration in the diversity, discover the beauty of new perspectives, and create lasting memories. Your courage to step outside your comfort zone will be the catalyst for personal growth and a deeper understanding of the world. Remember, every challenge is an opportunity, and every encounter is a chance to learn and grow.

Wishing you the best of luck as you embrace this enriching experience and make the most of your time in America. 💪🏻

19/09/2023
18/09/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ
✨รองเฉลิมชัย ตาระกา
✨รองสุชาดา สังข์เสือโพธิ์
✨รองรัศมี วงวิลัย
✨รองสรนันท์ เวียงคำ
ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสถานศึกษา”

18/09/2023

วันที่ 14-15 กันยายน 2566 💙💛❤️
ผอ.ดร.จรุญ จารุสาร และรองเฉลิมชัย ตาระกา
พร้อมด้วยงานบุคคล ได้นำครูผู้เกษียณอายุราชการ
เข้าร่วมงาน”เกษียณสู่เส้นชัย ภาคภูมิใจ สพม. นนท์”

18/09/2023

Congratulations to Miew of Year 10 for being accepted in Harbin Normal University's immersion study program!🥳👏

Miew will be a part of a 3-week program engaging in cultural immersion and Chinese language learning in Harbin, Heilongjiang, China. ✈️❤️

To more amazing moments that our EPic students will have, we say hurray! 😊👏

18/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
✨คุณครูชาติชาย พุทธสรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ”

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ร่วมการประเมิน PAตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ประจำป...
07/09/2023

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ร่วมการประเมิน PA
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ประจำปี 2566 ของดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการนี้นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนัก...
07/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม "บูมเขมาฯ อำลาครู"และงาน "มุทิตาเขมานุสรณ์"เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพัชรนันท์ ศิริทรัพย์ และนางจันศิริ วัฒนปฤดา ณ สนามยงใจยุทธ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมอบหมายให้นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์ รอ...
07/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมอบหมายให้นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และงานแนะแนวเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร(MOU) ระหว่าง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

07/09/2023
06/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
✨ท่านรองเฉลิมชัย ตาระกา✨
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรธรรมาภิบาล (โรงเรียนสุจริต)
จากสถาบันพระปกเกล้า

06/09/2023
06/09/2023
06/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
🎉คุณครูบรรณสรณ์ โยธินอุปไมย
ที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ประเภท “ครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล”

06/09/2023
06/09/2023

📢โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประกาศรับสมัคร
🇰🇷ครูผู้สอนวิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา🇰🇷
ติดต่อสมัครงานได้ที่ห้องงานบุคลากร อาคาร1 ชั้น 2
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยแสกน Qr Code
✨รับสมัครตั้งแต่วันนี้-26 กันยายน 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพร้อมด้วย นางสาวรัศมี วงวิลัย รองผู้อำนวยการก...
06/09/2023

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพร้อมด้วย นางสาวรัศมี วงวิลัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูทีมงานอาคารสถานที่ เข้าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ขอแสดงความยินดี 💙💛❤️
05/09/2023

ขอแสดงความยินดี 💙💛❤️

ในโอกาสที่นักเรียนชุมนุมบอร์ดเกม (KMA Board Game)ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2ในการแข่งขันบอร์ดเกมพันระเคมี ร...
04/09/2023

ในโอกาสที่นักเรียนชุมนุมบอร์ดเกม (KMA Board Game)ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการแข่งขันบอร์ดเกมพันระเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ในโอกาสที่นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ยุวชน เยาวชน ประชาชน"ต้านยาเสพติด" รุ่นอายุไม...
02/09/2023

ในโอกาสที่นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ยุวชน เยาวชน ประชาชน"ต้านยาเสพติด" รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศบูรณาการ ...
02/09/2023

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ เอมพันธ์ สปอร์ต จังหวัดนนทบุรี

02/09/2023
ขอแสดงความยินดี 💙💛❤️
31/08/2023

ขอแสดงความยินดี 💙💛❤️

ที่อยู่

47 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625250830

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}