กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร Nursing Division, Ministry of Public Health เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ในแวดวงวิชาชีพ
(9)

เปิดเหมือนปกติ

กองการพยาบาล ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการส่งผลงานเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับราง...
20/01/2021

กองการพยาบาล ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการส่งผลงานเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 15 มกราคม 2564 ไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2564

กองการพยาบาล ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2563 ทุกท่านยิ่ง /// รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลเ...
18/01/2021

กองการพยาบาล ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2563 ทุกท่านยิ่ง /// รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล มอบให้แก่พยาบาลผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข
16/01/2021

กระทรวงสาธารณสุข

🙏วันนี้วันครู ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด19 นะคะ🥰

โรงพยาบาลสนาม อาวุธสำคัญ #สุู้โควิด19cr : ข้อมูลดีๆ จาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
13/01/2021

โรงพยาบาลสนาม อาวุธสำคัญ #สุู้โควิด19
cr : ข้อมูลดีๆ จาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

ทำไมถึงต้องมี รพ.สนาม?
.
รพ.สนาม เป็นตัวช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น เพราะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ แต่มีโอกาสแพร่เชื้อ และรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง เพื่อแยกผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้สัมผัสกับคนปกติ โดยข้อดีของการมี รพ.สนาม คือ...
.
1.ผู้ป่วยทั่วไปใน รพ.ลดเสี่ยงจากการติดเชื้อ เพราะแยกผู้ป่วยทั่วไป กับ ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้ปะปนกันและมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยอื่นๆ
.
2.บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ลดความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
.
3.ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น เพราะรพ.สนามมีระบบและความปลอดภัยที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง หรือไม่แสดงอาการ แยกผู้ที่ติดเชื้อออกจากชุมชน ลดการแพร่เชื้อได้
.
4.ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตของผู่ป่วย
.
สสส. ขอชวนทุกคน ให้ความร่วมมือกับกระบวนการควบคุมโรค และกติกาต่างๆ ที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...โรงพยาบาลสนาม อาวุธสู้โควิด-19 http://ssss.network/ys5ql
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal #โรงพยาบาลสนาม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ เรื่อง พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบา...
13/01/2021

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ เรื่อง พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๓
สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย
นางกฤษดา แสวงดี
สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
สาขาการพยาบาลในชุมชน
-ไม่มีผู้ได้รับรางวัลในสาขานี้-
ตามรายชื่อข้างต้นนั้น กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์
ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ทุกท่าน

https://drive.google.com/file/d/1e994RNl8AVB-QLqTaw7ABDo5tIc7_iGr/view?usp=sharing

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ พระบรมรา...
09/01/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ความว่า
“วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ความว่า

“วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า"

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล อาจารย์ศ...
06/01/2021

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และทีมงานศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรพยาบาลในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลบางบัวทอง

ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเผยแพร่ infogr...
05/01/2021

ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเผยแพร่ infographic ชุด แนวทางการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สำหรับโรงพยาบาลในสัวงกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการพยาบาล

คำอวยพรปีใหม่  จากคณะผู้บริหารสูงสุดกระทรวงสาธารณสุข1.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข2.นายอนุทิน ชาญวีรกู...
29/12/2020

คำอวยพรปีใหม่ จากคณะผู้บริหารสูงสุดกระทรวงสาธารณสุข
1.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3.นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ เลื่อนการจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4: Nurs...
26/12/2020

ประกาศ
เลื่อนการจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4: Nursing Research and Reinventing” ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ดูประกาศและรายละเอียดที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1JaJ5yLDOXxG_NzEiyiQyEq32GXa5iSfM/view?usp=sharing

"โควิดร้ายก็ต้องพ่ายพลังหมอสาสุขสู้ไม่ย่อท้อปราบโรคร้ายใจแน่วแน่ทุ่มกระหน่ำทั้งร่างกายเราทั้งหลายต้องประสบแต่โชคดี"ขอส่ง...
26/12/2020

"โควิดร้ายก็ต้องพ่ายพลังหมอ
สาสุขสู้ไม่ย่อท้อปราบโรคร้าย
ใจแน่วแน่ทุ่มกระหน่ำทั้งร่างกาย
เราทั้งหลายต้องประสบแต่โชคดี"

ขอส่งกำลังใจและความสุขมายังเพื่อนขรก.ชาวสธ.ทุกคน ในปีใหม่ ๒๕๖๔ นี้ครับ

อนุทิน ชาญวีรกูล
รมว.สธ.

วันที่ 22 ธันวาคม 2563เสวนาวิชาการ “New Normal and Self Management “ โดย-ดร. ชดช้อย วัฒนะ, -ดร.ณิชาภา ยนจอหอ จากสถาบันบำ...
23/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
เสวนาวิชาการ “New Normal and Self Management “ โดย
-ดร. ชดช้อย วัฒนะ,
-ดร.ณิชาภา ยนจอหอ จากสถาบันบำราศนราดูร
-อ.ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ จาก โรงพยาบาลศรีธัญญา
-อ วิมล บ้านพวน จาก สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ติดตามรายละเอียดจาก
https://drive.google.com/folderview?id=1qa71Vm0uuYHF1ukUNMPADq66AjwY7LYY

วันที่ 22 ธันวาคม 2563“มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่สามพลิกโฉมการพยาบาลมิติสร้างเสริมสุขภาพการจัดการสุขภาพตนเองของปร...
23/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
“มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่สามพลิกโฉมการพยาบาลมิติสร้างเสริมสุขภาพการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน”

เสวนา “ Self management and Wellness “ โดย
-พ.ญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
-ผศ. จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ
-อ สุทธิพร วสุโสภาพล คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต
-อ ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
และห้องย่อย”การจัดการตนเองเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและผู้ดูแล”โดยอาจารย์โสภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล
ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 กองการพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดประชุม “มหกรรมการสร้างเสริมส...
23/12/2020

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 กองการพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดประชุม “มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 3 พลิกโฉมการพยาบาล มิติสร้างเสริมสุขภาพการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน “โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ และกล่าวรายงานโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์
ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเผยแพร่ infogr...
22/12/2020

ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเผยแพร่ infographic ชุด พยาบาลทั่วประเทศ พร้อม เพื่อสุขภาพระชาชน ขอทุกคนนการ์ดอย่าตก

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance...
22/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

คนดีไม่มีวันตายความดีที่ทุกท่านทำจะอยู่ในความทรงจำของประชาชน ตลอดไปขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกๆ ท่าน ที่ช่ว...
19/12/2020
อนุทิน ชาญวีรกูล

คนดีไม่มีวันตาย
ความดีที่ทุกท่านทำจะอยู่ในความทรงจำของประชาชน ตลอดไป
ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันป้องกัน ดูแล และรักษาพี่น้องประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยจากโควิด-19
ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ร่วมกับท่าน ในสงครามโรค ครั้งนี้
สงครามยังไม่จบ
พวกเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปจนกว่าเราจะเอาชนะเชื้อโรคได้ เพื่อนำความสงบสุข และความปลอดภัยกลับคืนสู่ประเทศไทย
ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คนดีไม่มีวันตาย
ความดีที่ทุกท่านทำจะอยู่ในความทรงจำของประชาชน ตลอดไป

ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันป้องกัน ดูแล และรักษาพี่น้องประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ร่วมกับท่าน ในสงครามโรค ครั้งนี้

สงครามยังไม่จบ
พวกเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปจนกว่าเราจะเอาชนะเชื้อโรคได้ เพื่อนำความสงบสุข และความปลอดภัยกลับคืนสู่ประเทศไทย

ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานพร 🙏🏽 และส.ค.ส. ปีใหม่ 2564 “สวัสดีปีฉลูวัว🐂”.....................................................
15/12/2020

กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานพร 🙏🏽
และส.ค.ส. ปีใหม่ 2564 “สวัสดีปีฉลูวัว🐂”
....................................................................
“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากมาย คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง”
สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔
#ทรงพระเจริญ
#ผลิดอกออกผล

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ #5ธันวาคม #วันพ่อแห่งชาติ
05/12/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ #5ธันวาคม #วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 30 พ.ย. 63   คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดประชุมแผนปฏิบัติการของปีงบปร...
02/12/2020

วันที่ 30 พ.ย. 63 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดประชุมแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายนครินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล เข้าร่วมประชุม และมี ดร.จิราภรณ์ ศรไชย หัวหน้าพยาบาล รพ.สงฆ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพ และ คุณนิตยา ภูริพันธ์ หัวหน้าพยาบาล รพ.เลิดสิน รองประธาน เป็นผู้นำในการดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพพยาบาลภายนอก ณ ห้องประชุม ชั้น 9 รพ.สงฆ์

กองการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล : นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่ระบบ...
25/11/2020

กองการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล : นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในฐานวิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวและให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ นโยบายกระทรวงสู่ความเป็นเลิศฯ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารทางการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล กว่า 630 คน

25/11/2020
ประมวลภาพการนิเทศทางการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประมวลภาพการนิเทศทางการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
https://youtu.be/FzCf-iM2kuo
การนิเทศทางการพยาบาล เป็นกลไกสำคัญที่กองการพยาบาลพัฒนาระบบขึ้นมา เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยงานบริการพยาบาล ในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์ให้โรงพยาบาล / สถาบัน / สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จำเป็นที่จะต้องมีการนิเทศทางการพยาบาล VDO โดย อ.ชัชนน เทพวงค์

ประมวลภาพการนิเทศทางการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เ...

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 “แนวโน้มการพัฒนายา วัคซีน และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ ในสถา...
24/11/2020

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 “แนวโน้มการพัฒนายา วัคซีน และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19” นอกจากนี้ ในวันนี้ได้มีการมอบรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 8 สาขา รวม 10 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ที่สำคัญยังเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

-- ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะ --

อ่านต่อ >> https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15729&deptcode=

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 “แนวโน้มการพัฒนายา วัคซีน และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19” นอกจากนี้ ในวันนี้ได้มีการมอบรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 8 สาขา รวม 10 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ที่สำคัญยังเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

-- ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะ --

อ่านต่อ >> https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15729&deptcode=

#มัดรวมมาให้แล้ว 6 แอปฯ สุขภาพภาครัฐ ต้องมีติดมือถือไว้ 🤳#รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA
13/11/2020

#มัดรวมมาให้แล้ว 6 แอปฯ สุขภาพภาครัฐ ต้องมีติดมือถือไว้ 🤳

#รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA

#มัดรวมมาให้แล้ว 𝟲 แอปฯ สุขภาพภาครัฐ ต้องมีติดมือถือไว้

📲 สมุดสุขภาพประชาชน
โดย กระทรวงสาธารณสุข

💁 สำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชน

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.moph.ict.smartPhr&hl=th

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/สม-ดส-ขภาพประชาชน-h4u-by-moph/id1407130411

📲 Thai First Aid
โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

💁 ให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง 1669 ได้

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.niems.thaifirstaid&hl=th

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/thaifirstaid/id903275817

📲 ยากับคุณ (YaAndYou)
โดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

💁 สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yayou

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/yaandyou/id459400481

📲 Mental Health Check Up
โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

💁 เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ได้แก่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ความสุข พลังสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.somdet.psychiatric&hl=th

iOS >> https://apps.apple.com/us/app/mental-health-check-up/id1389675767

📲 หมอชนะ
โดย คณะรวมอาสาสมัคร

💁 ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420

📲 สปสช.
โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

💁 ตรวจสอบสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพด้วยตัวเอง พร้อมแสดงแผนที่หน่วยบริการหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smmms.newstep&hl=th

iOS >> https://apps.apple.com/us/app/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A/id1111681040

#รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA

มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการวิเคราะห์ผลงานวิชาการและจัดทำเอก...
13/11/2020

มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการวิเคราะห์ผลงานวิชาการและจัดทำเอกสารแบบประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง”
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการผู้มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดตาม QR code) เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากงบประมาณต้นสังกัด
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กองการพยาบาล (www.don.go.th) หรือลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUac7Z4faL-uaieIe-2Ogr4w5Etzkg4oUrAmL3iVjyOqxKFA/viewform?usp=sf_link
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชำระเงิน 1,700 บาท เข้าบัญชีธนาคาร "กรุงไทย" เลขที่บัญชี 142-0-06241-7 ชื่อบัญชี "ประชุมวิชาการมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล" สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่ https://1th.me/24x0g
เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลดที่ https://shorturl.asia/7mxqW
สำหรับห้องพักโปรดจองกับทางโรงแรมโดยตรง เอกสารจองห้องพักดาวน์โหลดที่ https://tinyurl.com/y5ojz7kr

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่
อาจารย์โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ Email: [email protected] หรือ 0-2590-6292
อาจารย์ชัชนน เทพวงค์ Email: [email protected] หรือ 0-2590-6292 IDLine. mo_eng

***หมายเหตุ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารแบบประเมินค่างาน
ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ส่งตำแหน่งเลข และผลงานวิจัยเข้าทางเมล์ [email protected] ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กระทรวงสาธารณสุข
13/11/2020

กระทรวงสาธารณสุข

11 พย.63 กองการพยาบาล จัดประชุมคณะกรรมการชมรมพยาบาลสารสนเทศแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ ระเ...
13/11/2020

11 พย.63 กองการพยาบาล จัดประชุมคณะกรรมการชมรมพยาบาลสารสนเทศแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ ระเบียบข้อบังคับ และสรุปรายงานผลการดำเนินกิจการของชมรม ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ประธานคณะกรรมการ และ ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และคณะกรรมการจากทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินการของชมรมฯในครั้งนี้ค่ะ

วันที่28ตุลาคม 2563 ดร.พัชรี  เนียมศรี  นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "นโย...
01/11/2020

วันที่28ตุลาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "นโยบายสุขภาพและการบริหารการพยาบาล" และ"
การจัดบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศตามService Plan" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล ตามService Plan สู่ความเป็นเลิศ ของเขตสุขภาพที่5
โดยมีพ.ญ ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สสจ. จังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้มีคุณนพมาศ สุทธิวิรัช หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5(CNO_R)​ นำทีมแกนนำพยาบาลรพ.ราชบุรีและเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่5 รวมพลังจัดประชุมอบรมในวันที่28-30 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี.

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 อาจารย์อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ อาจารย์สม...
01/11/2020

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 อาจารย์อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า และอาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้ว นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล ร่วมประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณโรงพยาบาลสุโทัย จังหวัดสุโขทัย ผลการประเมินโรงพยาบาลสุโขทัยผ่านการประเมินระดับ NQA class

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ดร.พัชรี  เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่1 เข้าร่วมกิจกร...
31/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่1 เข้าร่วมกิจกรรม
"วันรวมน้ำใจเทิดไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ120ปีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยมีนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญนายแพทย์ สสจ.จังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ และพ.ญ อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พว.สมพร รอดจินดา หัวหน้าพยาบาลรพ.น่าน นำทีมพยาบาลรพ.น่านและชมรมพยาบาลจังหวัดน่านจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการบรรยายวิชาการ เรื่องการประกันคุณภาพการพยาบาลQA โดยดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่1

ที่อยู่

88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6625906260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Job agency Cottbus We are a certified provider of employment promotion from the Federal Employment Agency in Germany and are commissioned by the company in Germany to communicate with the intermediaries and to check the incoming documents for completeness and accuracy. Therefore, we are your point of contact for students and their documents. We are currently looking for over 3000 students for several employers in Germany and would therefore be interested in working with professional agencies. Period of use: March, April, May 2021 Period of use: October, November, December 2021 Salary: from 10.15 euros / hour 40 hours a week Places of use include: Halle (Saale) Berlin Nuremberg Munich and many more places. Accommodation on site is organized by the employer. Important: Foreign students may be employed in Germany for a maximum of 90 days within a 12-month period. Requirements for vacation employment In order for students from abroad to be allowed to work, they must - be enrolled at a college or university abroad and - Complete the vacation job if there is no lecture period at the location of your foreign college or university (semester break) and the director's confirmation is available on the certificate of enrollment. We need from university or college -https://www.arbeitsagentur.de/daten/b-immatrikulation-en_ba015238.pdf Enrollment certificate - Certificate of Enrollment - in the original - a copy of your student ID and a copy of your passport or ID or semester ticket. If necessary, we can also speak to you personally. Questions will be answered gladly. A contact person is always available to you during our office hours from 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Secretariat of the Job Agency Cottbus Gulbener Strasse 1 - 03046 Cottbus Phone: +49 355/86 95 95 90 Fax: +49 355/86 95 95 99 Email: [email protected] Website www.job-agentur-cb.de WhatsApp: + 49 172 2632967
ขออนุญาตฝากเพจถึงคุณพ่อคุณแม่ ลูกเล่น by ราชานุกูล เพจที่ให้ความรู้ แนวทางในการดูแลลูกๆ กิจกรรมเล่นกับลูกๆ 👩‍⚕️👨‍⚕️ให้คำแนะนำโดยคุณหมอและทีมสหวิชาชีพ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาพูดคุยแบ่งปันปรึกษาคุณหมอกันที่ได้เพจ ลูกเล่น by ราชานุกูล www.facebook.com/rajanukul/
สอบถามความชัดเจนค่ะ.... พยาบาลวิชาชีพสัญญาจ้างรายวันกับพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว​ทำงานต่างกันตรงไหนค่ะ​ ถึงไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุก็พยาบาลวิชาชีพเหมือนกันไหมค่ะ​ ถ้าอย่างนั้นพยาบาลวิชาชีพสัญญาจ้างรายวันเลือกปฏิบัติได้ไหม... ถ้าคำว่าจรรยาบรรณ​ที่ให้ท่องมันจุกคออยู่ก็ไม่ควรเลือกที่จะบรรจุพยาบาลวิชาชีพน่ะค่ะ​ #กองการพยาบาล​ กระทรวงสาธารณสุข
“บทบาทพยาบาลชุมชนกับการให้บริการจิตเวช ในสถานการณ์โรค COVID-19” ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Conference) liveมั๊ยคะ
วันนี้มี LIVE เรื่อง "การจัดบริการ Cohort Hospital ในภาวะการติดเชื้อ COVID-19" ใช่ไหมครับ
จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
วิดิโอ บรรยายพิเศษ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา "อยู่ให้เป็น เน้นสุขภาพ ลูกหลานสุขใจ ไม่เป็นภาระใครในบ้าน ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 26-03-62 https://youtu.be/Ete2PJ3e_0E
วิดิโอ บรรยายพิเศษ คุณตั๊ก มยุรา "อยู่ให้เป็น เน้นสุขภาพ ลูกหลานสุขใจ ไม่เป็นภาระใครในบ้าน ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 26-03-62
ขอให้นำเอกสาร คู่มือ แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บกองการพยาบาลด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ไทยขาดแคลนจิตแพทย์-พยาบาลจิตเวช - Thaiquote
อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชม สมควรแก่การยกย่อง ในคุณค่าความเป็นพยาบาลวิชาชีพ