Clicky

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร Nursing Division, Ministry of Public Health
เพื่อการสื่อสารและ?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 11 มีนาคม 2565  กองการพยาบาลจัดสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “Nursing Digital Platform” โดย ได้รับเก...
11/03/2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กองการพยาบาลจัดสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “Nursing Digital Platform” โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ และอาจารย์นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล ณ ห้องประชุม กองการพยาบาล

แล้วพบกันอีกครั้ง ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ใน 2 หัวข้อ
1. การพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการชั่วโมงการทำงานของพยาบาลตามมาตรฐานในหอผู้ป่วยและ
2.การเตรียมผลงานวิชาการสำหรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์มานัส โพธาภร...
10/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565 อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครอบรอบ 80 ปี ณ ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 มีนาคม 2565 กองการพยาบาลจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ”พัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ 2565”โดยได้รับเ...
09/03/2022

วันที่ 9 มีนาคม 2565 กองการพยาบาลจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ”พัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ 2565”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพร สถิรอังกูร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 1 ก.พ – 9 มี.ค 2565 โดยใช้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนจัดระบบบริการพยาบาล ทั้งด้าน การบริหาร บริการ และวิชาการพยาบาล ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาภาวะผู้นำในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพรุ่นเยาว์ เตรียมผู้นำทางการพยาบาล และเป็นการเตรียมข้าราชการพลเรือน สายงานพยาบาลวิชาชีพในการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น กองการพยาบาล โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ “Strength...
04/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น กองการพยาบาล โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ “Strengthening Nursing Network “ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน
1. ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ ICN Board of Directors จากสภาการพยาบาลสากล
2. อ กรรณิการ์ อังกูร ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย
3. รศ.ดร. โสเพ็ญ ชูนวล นายกสมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
4. อ อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล
และ ดร. กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล กองการพยาบาล

วันที่ 4 มีนาคม2565 เวลา 9.00-12.00 นกองการพยาบาลจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในระบบออนไลน์ หัวข้อ “T...
04/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม2565 เวลา 9.00-12.00 น
กองการพยาบาลจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในระบบออนไลน์ หัวข้อ “Triangle of nursing profession”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล
2. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
3. อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
และผู้ดำเนินรายการ อาจารย์อุไรพร จันทะอุ่มเม้า

ขอเชิญเขียนแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกองการพยาบาลก่อตั้งครบ 70 ปี ทุกท่านสามารถส่งข้อความ รูปภาพหรือวีดีโอร่วมแสดงความย...
04/03/2022


ขอเชิญเขียนแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกองการพยาบาลก่อตั้งครบ 70 ปี ทุกท่านสามารถส่งข้อความ รูปภาพหรือวีดีโอร่วมแสดงความยินดี ได้ที่ https://www.don.go.th/?page_id=5818

วันที่ 2-4 มีนาคม 2565 กองการพยาบาลโดยหัวหน้าทีมการประเมิน อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลและทีมนักวิชากา...
02/03/2022

วันที่ 2-4 มีนาคม 2565 กองการพยาบาลโดยหัวหน้าทีมการประเมิน อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลและทีมนักวิชาการพยาบาลร่วมประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในรูปแบบของการประเมินแบบออนไลน์โดยมีนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผู้บริหาร และทีมพยาบาลเข้าร่วมประชุม

กองการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลในตำแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ สองขอแ...
02/03/2022

กองการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลในตำแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ สอง

ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ…

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัล ‘ศรีสังวาลย์’ พยาบาลดีเด่น  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา...
28/02/2022

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัล ‘ศรีสังวาลย์’ พยาบาลดีเด่น เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประจำปี 2563 เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล (ที่มา มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/court-news/news_3207383)

“กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่ อย่างยั่งยืน”วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมสัมมนาทางวิชา...
25/02/2022

“กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่ อย่างยั่งยืน”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ เรื่อง”แผนปฏิบัติการด้านการบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ.2565–2569” โดย อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า
อ.นครินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล

https://www.youtube.com/watch?v=yJ4sgobuJKkวันที่ 10 ก.พ. 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบา...
21/02/2022
Customer Centric Approah

https://www.youtube.com/watch?v=yJ4sgobuJKk
วันที่ 10 ก.พ. 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในหัวข้อ Customer Centric Approah

00:00 Activity poster00:06 Moderator - Dr. Uraiporn05:03 Customer Centric Approah - Dr. Duangdan Bunyasartphan1:00:07 Feedback & Q&A

https://www.youtube.com/watch?v=yxvTV6-RFWcวันที่ 10 ก.พ.กองการพยาบาลจัดประชุม โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในห...
21/02/2022
Customer Centric Nursing Care in Japan and Overseas

https://www.youtube.com/watch?v=yxvTV6-RFWc
วันที่ 10 ก.พ.กองการพยาบาลจัดประชุม โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในหัวข้อ Customer Centric Nursing Care In Japan and Overseas

00:00 Activity poster00:05 Moderator - Dr. Uraiporn01:29 Customer Centric Nursing Care in Japan and Overseas - Dr.Yae Yoshino51:30 Feedback & Q&A

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   กองการพยาบาลจัดประขุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ  “แนวทางการพัฒนาระบบบริการพ...
18/02/2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 กองการพยาบาลจัดประขุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์”โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร อ สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.ดร.อรรถยา อมรพรหมภักดี อ พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล

เอกสารประกอบการบรรยายสามารถดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1tYSi--dfGoRBaBZQs_uP78H4HlYwTPhX?usp=sharing

พบกันอีก ครั้งที่ 9 วันที่ 25 ธค 65 ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการด้านการพยาบาลระดับประเทศ พศ 2565-2569 ค่ะ

ประกาศผลการพิจารณา พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๔ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ เรื่อง พยาบาลดีเด...
17/02/2022

ประกาศผลการพิจารณา พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๔
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ เรื่อง พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๔
สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย
รองศาสตราจารย์ ประคิณ สุจฉายา
สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
นางสาวหรรษา เทียนทอง
สาขาการพยาบาลในชุมชน
นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล
ตามรายชื่อข้างต้นนั้น กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์
ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ทุกท่าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่ http://203.157.104.139/srisangwan/

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองการพยาบาล โดย อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์อ.ดร...
17/02/2022

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองการพยาบาล โดย อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์อ.ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์และอ.นครินทร์ สุวรรณแสง เข้าร่วมประชุมกับ The partnership project for global health and Universal Health Coverage เพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน (Continuing Professional Development; CPD)ที่จะจัดประชุมในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้แทนพยาบาลไทยเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

วันที่ 11 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดสัมมนาออนไลน์ ในโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาลในหัวข้อเรื่อง Young Leader: an ex...
11/02/2022

วันที่ 11 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดสัมมนาออนไลน์ ในโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาลในหัวข้อเรื่อง Young Leader: an experience sharing on a pathway to HiPPs โดยได้รับเกียรติจาก
อ.ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา
ทั้งนี้ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา

วันที่ 11 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมออนไลน์ ในโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในหัวข้อ“Leadership in Young Nurs...
11/02/2022

วันที่ 11 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมออนไลน์ ในโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ในหัวข้อ
“Leadership in Young Nurses “ โดย
Dr.Catherine Hannaway
Global Health Consultant, former Acting Executive Director Nursing Now Global Campaign, North Yorkshire, UK
ในการประชุมครั้งนี้ มีพยาบาลให้ความสนใจจำนวนมาก

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลฯ ...
11/02/2022

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลฯ โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย อ. อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ. โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ ดร. อรรถยา อมรพรหมภักดี ดร. ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ อ. พัชรีย์ กลัดจอมพงศ์ และ อ. สุพัสตรา เสนสาย นักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ทั้งนี้ คุณอารี ศุขแจ้ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนำทีมพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ เข้ารอรับการประเมินคุณภาพการพยาบาล ทั่วทั้งหน่วยงานขององค์กรพยาบาล

วันที่ 10 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปี 2565 ในระบบออนไลน์หัวข้อ "Customer-Centr...
10/02/2022

วันที่ 10 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปี 2565 ในระบบออนไลน์หัวข้อ "Customer-Centric Service:Selected Experience" โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
1)Yae Yoshino, PhD. Department of Nursing, Sophia University, Tokyo, Japan
2) Dr. Chang Shu-chen, Nursing Director, Changhua Christian Hospital, Taiwan
3)Duangdan Bunyasartphan, Nursing Director, BNH
Moderator: Uraiporn Janta-Um-Mou

10/02/2022
Live!!! โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปี 2565

ติดตามรับชมการประชุม …
วันที่ 10 กพ 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปี 2565 หัวข้อ "Customer-Centric Service:Selected Experience" โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
1)Yae Yoshino, PhD. Department of Nursing, Sophia University, Tokyo, Japan
2) Dr. Chang Shu-chen, Nursing Director, Changhua Christian Hospital, Taiwan
3)Duangdan Bunyasartphan, Nursing Director, BNH
Moderator: Uraiporn Janta-Um-Mou

กองการพยาบาล ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ขอแจ้งขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรา...
08/02/2022

กองการพยาบาล ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ขอแจ้งขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2565 จากเดิมวันที่ 15 มกราคม 2565 ไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2565 เอกสารเกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2565 แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสังวาลย์” ปี 2565 ดาวน์โหลดได้ที่ https://tinyurl.com/ya5wmpdb

ห้ามพลาด…กองการพยาบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” Hosted by กองก...
07/02/2022

ห้ามพลาด…กองการพยาบาล
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” Hosted by กองการพยาบาล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “Customer-Centric Services: Selected Overseas Experience”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. หัวข้อ “Leadership in Young Nurses”
https://nursemoph.webex.com/nursemoph/j.php?MTID=mc7fe9578d5f8e325087313d8d548ea1c
Thursday, Feb 10, 2022 8:10 am | 18 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Occurs every Thursday, Friday effective 2/10/2022 until 2/11/2022 from 8:10 AM to 2:10 AM, (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Meeting number: 2515 910 7462
Password: 123456

…ติดตามกันนะคะ…

“กองการพยาบาลจัด ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลระหว่างวันที่ 1 กพ -9 มี ค 2565 “วันที่ 1-2 กพ...
02/02/2022

“กองการพยาบาลจัด ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลระหว่างวันที่ 1 กพ -9 มี ค 2565 “

วันที่ 1-2 กพ 2565
วันแรกของการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ อ ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลให้เกียรติเป็นผู้เปิดการอบรม และขอขอบคุณวิทยาการผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ
1. นพ ทักษะพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการ IHPP, Thailand
2.นพ. ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 12
3.นพ.วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพร
4. อ อุไรพร จันทะอุ่มเม้า ผู้ประสานงาน Nursing Now Campaign ของ WHO ประจำประเทศไทย
5 ผศ.ดร. ศศิธร ง้วนพันธ์
6.รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะ

สตรีมแบบสด การประชุมมหกรรมวิชาการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” โดย อ.สมจิตต์ วงศ์สุ...
28/01/2022
สตรีมแบบสดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เครือข่ายบริการพยาบาล

สตรีมแบบสด การประชุมมหกรรมวิชาการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” โดย อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ และ ดร.อรรถยา อมรพรหมภักดี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.30
https://youtu.be/X9KJXizeojs

สตรีมแบบสดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ของ Nursing Division

วันที่ 21 มกราคม 2565 กองการพยาบาล จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 6 ในระบบออนไลน์ หัวข้อ “การประเมินคุณภาพการพยาบาลใ...
21/01/2022

วันที่ 21 มกราคม 2565 กองการพยาบาล จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 6 ในระบบออนไลน์ หัวข้อ “การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล” ไดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รองผู้อำนวยการ กองการพยาบาล อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.ยุรีพรรณ วณิชโยบล อ.ทยภร วงศ์ศรีวิจิตร นักวิชาการกองการพยาบาล ณ ห้องประชุม

พบกันอีกในครั้งหน้า ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มค 65 ในหัวข้อ “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล”

และขอฝากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 70 ปีกองการพยาบาลด้วยการจับจองของที่ระลึก ตามลิงค์ นะคะ
https://shop.line.me/@995zkjej

ประกาศ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมพยาบ...
19/01/2022

ประกาศ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมพยาบาลวิชาชีพที่มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail ที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร

วันที่ 19 มกราคม 2565 กองการพยาบาล โดย อาจารย์ศิริมา  ลีละวงศ์ และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลผู้เสียสละยึดถือประโยชน์ของเ...
19/01/2022

วันที่ 19 มกราคม 2565 กองการพยาบาล โดย อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลผู้เสียสละยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “น้องอุ้ม”(นส.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปลง)​ ผู้ประสบอุบัติเหตุ​ขณะให้การพยาบาลเพื่อนำส่งผู้ป่วย และให้กำลังใจทีมพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรม​ประสาท รพ ราชวิถี ที่ให้การดูแลน้องอุ้มอย่างสมคุณ​ค่าพยาบาลไทย ..

อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์กนกพร แจ่...
18/01/2022

อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ จากตัวแทนกองการพยาบาล และตัวแทนจากภายนอก (ยกร่าง) “แนวทางการเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จังหวัดชายแดน” ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565 จัดโดยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“70 ปี กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน”วันที่ 14 มกราคม 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ ออนไ...
14/01/2022

“70 ปี กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 14 มกราคม 2565 กองการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ ออนไลน์ ครั้งที่ 5 “ การพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล” ในหัวข้อการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล อ สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อโสภิษฐ์ สุวรรณเกศาวงษ์ อ ยุรีพรรณ วณิชโยบล อ ทยพร วงศ์ศรีวิจิตร ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล

เอกสารประกอบการบรรยาย
https://drive.google.com/drive/folders/1dWPkraS1eP_YJ2IVgx71oiquu3_LpafD?usp=sharing

พบกันครั้งหน้า วันที่ 21 มกราคม 2565 ในหัวข้อ “การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล”ค่ะ

ที่อยู่

88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625906260

เว็บไซต์

http://nursing.moph.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองการพยาบาลขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอีกครั้งของวงการพยาบาลไทย ขอสดุดี นางสาวอุไรวรรณ จันทปลิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมุทรสาคร ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรนา 2019 ขอคุณความดีของท่านจารึกอยู่ในความทรงจำ ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการและบุคลากรกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข #savethainurse #saveพยาบาลไทย #saveบุคลากรการแพทย์
มีพยาบาลหลายท่านสอบถาม การ update เรื่องระยะเวลาการกักตัวของผู้ติดเชื้อว่า นานเท่าไหร่กันแน่ คำตอบอยู่ตรงนี้นะคะ
Job agency Cottbus We are a certified provider of employment promotion from the Federal Employment Agency in Germany and are commissioned by the company in Germany to communicate with the intermediaries and to check the incoming documents for completeness and accuracy. Therefore, we are your point of contact for students and their documents. We are currently looking for over 3000 students for several employers in Germany and would therefore be interested in working with professional agencies. Period of use: March, April, May 2021 Period of use: October, November, December 2021 Salary: from 10.15 euros / hour 40 hours a week Places of use include: Halle (Saale) Berlin Nuremberg Munich and many more places. Accommodation on site is organized by the employer. Important: Foreign students may be employed in Germany for a maximum of 90 days within a 12-month period. Requirements for vacation employment In order for students from abroad to be allowed to work, they must - be enrolled at a college or university abroad and - Complete the vacation job if there is no lecture period at the location of your foreign college or university (semester break) and the director's confirmation is available on the certificate of enrollment. We need from university or college -https://www.arbeitsagentur.de/daten/b-immatrikulation-en_ba015238.pdf Enrollment certificate - Certificate of Enrollment - in the original - a copy of your student ID and a copy of your passport or ID or semester ticket. If necessary, we can also speak to you personally. Questions will be answered gladly. A contact person is always available to you during our office hours from 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Secretariat of the Job Agency Cottbus Gulbener Strasse 1 - 03046 Cottbus Phone: +49 355/86 95 95 90 Fax: +49 355/86 95 95 99 Email: [email protected] Website www.job-agentur-cb.de WhatsApp: + 49 172 2632967
เวปเข้าไปสมัครอบรมวันที่ 25-26 พย.63 เข้าไม่ได้ค่ะ เลยแฟกซ์ไปนะค่ะ
ขออนุญาตฝากเพจถึงคุณพ่อคุณแม่ ลูกเล่น by ราชานุกูล เพจที่ให้ความรู้ แนวทางในการดูแลลูกๆ กิจกรรมเล่นกับลูกๆ 👩‍⚕️👨‍⚕️ให้คำแนะนำโดยคุณหมอและทีมสหวิชาชีพ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาพูดคุยแบ่งปันปรึกษาคุณหมอกันที่ได้เพจ ลูกเล่น by ราชานุกูล www.facebook.com/rajanukul/
#เรียน กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีนี้พอจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างครับ ด้วยความเคารพ #การที่พยาบาลคนหนึ่งยอมเหนื่อยกับงานที่หนัก จำนวนเตียงที่ล้นออกมาถึงหน้าลิฟท์ เงินเดือนที่ไม่สูงมาก เพราะมีความหวังเพียงว่า...วันหนึ่งจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ สร้างความสั่นคงให้ชีวิต ให้พ่อแม่ครอบครัวได้รับสิทธิ์ที่พึงได้ #แต่มาวันนี้เมื่อโอกาสมาถึง ชื่อของน้อง ๆ พยาบาลเหล่านี้กลับตกหล่น ได้รับเพียงคำตอบว่าให้รอรอบสอง...รอบสอง คือ เมื่อไหร่ ตอนไหน และ #ชื่อพวกเขาเหล่านี้จะไม่หล่นอีกใช่ไหมไหม #แล้วน้อง ๆ ผิดอะไรที่ต้องรอรอบสอง ทั้งที่ควรจะมีชื่อในรอบนี้ #ขอความชอบธรรมให้น้อง ๆ พยาบาลทั้ง 51 คนนี้ด้วยนะครับ ที่ภาคอีสาน และอีกโรงพยาบาลระดับจังหวัดในภาคอีสานเช่นกัน #ขอความชอบธรรมให้น้องพยาบาลอีกรายจากภาคตะวันออกด้วย #โรงพยาบาลขนาดใหญ่สองแห่งในจังหวัดภาคอีสานและหนึ่งแห่งในจังหวัดภาคตะวันออก #ทำชื่อตกหล่นควรได้รับคำตอบที่ดีกว่าแค่ให้รอหรือไม่?...3 เคสนี้ต่างสถานที่แต่มีปัญหาชื่อตกหล่นเหมือนกัน #สภาการพยาบาลจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมครับ
สอบถามความชัดเจนค่ะ.... พยาบาลวิชาชีพสัญญาจ้างรายวันกับพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว​ทำงานต่างกันตรงไหนค่ะ​ ถึงไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุก็พยาบาลวิชาชีพเหมือนกันไหมค่ะ​ ถ้าอย่างนั้นพยาบาลวิชาชีพสัญญาจ้างรายวันเลือกปฏิบัติได้ไหม... ถ้าคำว่าจรรยาบรรณ​ที่ให้ท่องมันจุกคออยู่ก็ไม่ควรเลือกที่จะบรรจุพยาบาลวิชาชีพน่ะค่ะ​ #กองการพยาบาล​ กระทรวงสาธารณสุข
“บทบาทพยาบาลชุมชนกับการให้บริการจิตเวช ในสถานการณ์โรค COVID-19” ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Conference) liveมั๊ยคะ
วันนี้มี LIVE เรื่อง "การจัดบริการ Cohort Hospital ในภาวะการติดเชื้อ COVID-19" ใช่ไหมครับ
จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
"เกินคำว่าเหนื่อย" ....ใช่เลย บุคลากรสังกัดกระทรวงแห่งความทรหดอดทน ความเหนื่อยล้ากับงานที่ใช้เวลายาวนานมาก มันเหนื่อยล้ามากจนไม่รู้จะบ่นไปเพื่ออะไร ผลที่ตามมาก็มีความผิดพลาดได้เสมอ จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์ที่จะเกิด วันนี้...ก็ได้แต่ดู ดูใจคนทำงานกันไปค่ะ สู้เท่าที่สังขารไหวนะคะ สวัสดิการที่ต่ำต้อยกว่าความเหนื่อย สู้ไม่ไหวก็จากไปค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ พยาบาลไทยที่รัก วันนี้อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/