STOU e-Library ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักบรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดบริการสารสนเทศ รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย เดิมสำนักบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานระดับศูนย์/ฝ่าย สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521

ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับสำนัก ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529
(5)

เปิดเหมือนปกติ

01/05/2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่รุนแรง และมาตรการของประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องเลื่อนการสอบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไป ดังนั้น มสธ.จึงกำหนดจัดสอบปลายภาค 1/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 (รหัสรุ่น 631) ใหม่ เป็นรูปแบบออนไลน์โดยแบ่งการสอบออกเป็น 4 วันคือในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 และ 5-6 มิถุนายน 2564 และกำหนดให้มีการซ้อมสอบเสมือนจริงในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสำรวจความต้องการสอบออนไลน์ โดยขอให้นักศึกษาแจ้งความจำนงสอบออนไลน์ในแบบฟอร์มตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ:
1) นักศึกษา/ผู้เรียนที่เลือกสอบออนไลน์ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่มีกล้อง we**am ไมโครโพน ลำโพงและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาการสอบออนไลน์
2) นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มี 2 สถานภาพคือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องสอบรูปแบบเดียวกัน
3) นักศึกษา/ผู้เรียนที่แจ้งความจำนงสอบออนไลน์แล้ว ไม่มาสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าขาดสอบ

1 พฤษภาคม “วันแรงงานแห่งชาติ” มีความสำคัญอย่างไร?.👉วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้...
01/05/2021

1 พฤษภาคม “วันแรงงานแห่งชาติ” มีความสำคัญอย่างไร?
.
👉วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไป เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่และความสำคัญของผู้ใช้แรงงานทุกคน ดังนั้น ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติที่กำหนดให้ผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวและเฉลิมฉลองกันในวันนี้นั่นเอง
.
ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/3e1zjrP

1 พฤษภาคม “วันแรงงานแห่งชาติ” มีความสำคัญอย่างไร?
.
👉วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไป เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่และความสำคัญของผู้ใช้แรงงานทุกคน ดังนั้น ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติที่กำหนดให้ผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวและเฉลิมฉลองกันในวันนี้นั่นเอง
.
ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/3e1zjrP

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว และมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการ...
30/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว และมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
https://bit.ly/3eN146Z

พระวินัย จัดเป็นปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก และท่านจัดไว้เป็นปิฎกต้น ตามด้วย พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก พระวินัยนี้ถือก...
30/04/2021

พระวินัย จัดเป็นปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก และท่านจัดไว้เป็นปิฎกต้น ตามด้วย พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก พระวินัยนี้ถือกันว่าเป็นรากแก้วสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงอยู่มาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ด้วยว่าพระวินัยปิฎกนั้นเป็นที่รวบรวมกฎเกณฑ์และข้อระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุภิกษุณีเป็นหลัก เมื่อภิกษุภิกษุณีปฏิบัติตามแล้ว ก็ทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม นำให้เกิดศรัทธาน่าเชื่อถือ น่าเคารพกราบไหว้แก่ผู้พบเห็น และเมื่อท่านเหล่านั้นได้แนะนำสั่งสอนข้อธรรมตามที่ตนปฏิบัติ
ก็ยอมปฏิบัติตาม แล้วได้รับผลเป็นความสุขความสงบ เป็นความผ่องใสแห่งจิตที่สัมผัสได้แท้จริง

ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
✅ ชื่อเรื่อง : พระวินัยบัญญัติ
✅ ผู้แต่ง : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี)
✅ เลขเรียกหนังสือ : BQ1153.T5 พ47 2561
✅ โอแพก : https://bit.ly/2Rdc4T2
✅ สถานที่จัดเก็บ : ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

พระวินัย จัดเป็นปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก และท่านจัดไว้เป็นปิฎกต้น ตามด้วย พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก พระวินัยนี้ถือกันว่าเป็นรากแก้วสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงอยู่มาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ด้วยว่าพระวินัยปิฎกนั้นเป็นที่รวบรวมกฎเกณฑ์และข้อระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุภิกษุณีเป็นหลัก เมื่อภิกษุภิกษุณีปฏิบัติตามแล้ว ก็ทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม นำให้เกิดศรัทธาน่าเชื่อถือ น่าเคารพกราบไหว้แก่ผู้พบเห็น และเมื่อท่านเหล่านั้นได้แนะนำสั่งสอนข้อธรรมตามที่ตนปฏิบัติ
ก็ยอมปฏิบัติตาม แล้วได้รับผลเป็นความสุขความสงบ เป็นความผ่องใสแห่งจิตที่สัมผัสได้แท้จริง

ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
✅ ชื่อเรื่อง : พระวินัยบัญญัติ
✅ ผู้แต่ง : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี)
✅ เลขเรียกหนังสือ : BQ1153.T5 พ47 2561
✅ โอแพก : https://bit.ly/2Rdc4T2
✅ สถานที่จัดเก็บ : ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ น้าค่อม ชวนชื่น เพื่อเป็นการระลึกถึงตลกชื่อดังมากความสามารถ ห้องสมุดขอย้อนร...
30/04/2021

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ น้าค่อม ชวนชื่น
เพื่อเป็นการระลึกถึงตลกชื่อดังมากความสามารถ ห้องสมุดขอย้อนรำลึกผลงานการแสดงในวงการบันเทิงที่สร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆ ด้วยสื่อโสตทัศน์ที่มีให้บริการในห้องสมุด ดังนี้
https://bit.ly/3aSYdrY
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ #น้าค่อมชวนชื่น

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ น้าค่อม ชวนชื่น
เพื่อเป็นการระลึกถึงตลกชื่อดังมากความสามารถ ห้องสมุดขอย้อนรำลึกผลงานการแสดงในวงการบันเทิงที่สร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆ ด้วยสื่อโสตทัศน์ที่มีให้บริการในห้องสมุด ดังนี้
https://bit.ly/3aSYdrY
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ #น้าค่อมชวนชื่น

บทที่ 67 เล่าปี่ได้ฮองตงกับอุยเอี๋ยนกวนอูพาอุยเอี๋ยนเข้าไปคำนับเล่าปี่กับขงเบ้ง แล้วเล่าพฤติกรรมที่อุยเอี๋ยนปฏิวัติฆ่าฮั...
29/04/2021

บทที่ 67 เล่าปี่ได้ฮองตงกับอุยเอี๋ยน
กวนอูพาอุยเอี๋ยนเข้าไปคำนับเล่าปี่กับขงเบ้ง แล้วเล่าพฤติกรรมที่อุยเอี๋ยนปฏิวัติฆ่าฮันเหียน ขงเบ้งได้ฟังดังนั้นกลับมองต่างมุม สั่งให้ทหารนำตัวอุยเอี๋ยนไปฆ่าเสีย เล่าปี่ตกใจไม่เข้าใจขงเบ้งที่สั่งฆ่าคนที่ทำคุณให้ เปิดประตูหิ้วหัวศัตรูยึดเมืองเตียงสาได้สำเร็จน่าจะมีความดีความชอบมากกว่าถูกสั่งประหาร ขงเบ้งจึงเผยความคิดว่า “คนที่กินข้าวแดงท่าน แลฆ่าผู้มีพระคุณเสีย ผู้นั้นเป็นคนหาความกตัญญูมิได้ ผู้ใดอาศัยแผ่นดินของท่านแล้ว คิดเอาแผ่นดินไปให้ผู้อื่น คนผู้นั้นหาความสัตย์ซื่อมิได้ อุยเอี๋ยนผู้นี้มิได้มีความสัตย์ซื่อแลกกตัญญู ฆ่าเจ้านายที่ชุบเลี้ยงตนได้ กาลภายหน้าก็สามารถทรยศขายชาติซ้ำได้อีก จะเลี้ยงคนชนิดนี้จึงมิควร”
ขงเบ้งยังวิเคราะห์ตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์เห็นว่า “อุยเอี๋ยนเป็นคนหารู้คุณคน แม้ว่าจะชุบเลี้ยงไว้ดีเพียงไหน นานไปก็จะทรยศต่อเจ้านายเป็นแม่นมั่น” เล่าปี่ใช้หลักรัฐศาสตร์ท้วงว่า “ที่ท่านว่านี้ก็ชอบอยู่ แต่การที่จะฆ่าอุยเอี๋ยนนั้นยังมิควร เพราะเรายังต้องการคนเก่งมีฝีมือไว้ทำศึกต่อไปอีกนาน จะทำให้ผู้ที่ตั้งใจสมัครทำความชอบมาอยู่ด้วยก็จะละทิ้งความตั้งใจเสีย ขอให้ท่านจงงดโทษอุยเอี๋ยนไว้สักครั้งหนึ่งเถิด”
ขงเบ้งขัดมิได้จึงต้องยอมเห็นด้วย ยกมือชี้หน้าอุยเอี๋ยนคาดโทษเอาไว้....
อ่านต่อหน้า 451
บทที่ 2 เล่าปี่ พบทองแท้บนกองทราย
“พวกท่านเปรียบเสมือนผู้นำฟืนมาให้ยามหนาว มาบัดนี้ ข้าฯได้พบทองแท้บนกองทราย นับว่าสวรรค์เมตตาให้วาสนาข้าฯ ได้มาพบท่านทั้งสอง...”
กวนอูเลื่อมใสเล่าปี่ ถึงกับออกปากเผยความในใจออกมาว่า
“ นกดีต้องรู้จักเลือกกิ่งไม้เกาะ คนฉลาดต้องรู้จักเลือกนาย...”
หลังบ้านเตียวหุย ดอกท้อกำลังบานเต็มสวน ทั้งสามจัดเครื่องเซ่นไหว้ คุกเข่าตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อฟ้าดินเป็นพี่น้องกัน “สามใจรวมเป็นหนึ่ง ดินเหลืองกลายเป็นทอง แม้นมิได้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกัน...”
อ่านต่อหน้า 30
สามก๊ก : ฉบับนักบริหาร / เจริญ วรรธนะสิน.
Call number: PL2664 จ24 2562
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl...

บทที่ 67 เล่าปี่ได้ฮองตงกับอุยเอี๋ยน
กวนอูพาอุยเอี๋ยนเข้าไปคำนับเล่าปี่กับขงเบ้ง แล้วเล่าพฤติกรรมที่อุยเอี๋ยนปฏิวัติฆ่าฮันเหียน ขงเบ้งได้ฟังดังนั้นกลับมองต่างมุม สั่งให้ทหารนำตัวอุยเอี๋ยนไปฆ่าเสีย เล่าปี่ตกใจไม่เข้าใจขงเบ้งที่สั่งฆ่าคนที่ทำคุณให้ เปิดประตูหิ้วหัวศัตรูยึดเมืองเตียงสาได้สำเร็จน่าจะมีความดีความชอบมากกว่าถูกสั่งประหาร ขงเบ้งจึงเผยความคิดว่า “คนที่กินข้าวแดงท่าน แลฆ่าผู้มีพระคุณเสีย ผู้นั้นเป็นคนหาความกตัญญูมิได้ ผู้ใดอาศัยแผ่นดินของท่านแล้ว คิดเอาแผ่นดินไปให้ผู้อื่น คนผู้นั้นหาความสัตย์ซื่อมิได้ อุยเอี๋ยนผู้นี้มิได้มีความสัตย์ซื่อแลกกตัญญู ฆ่าเจ้านายที่ชุบเลี้ยงตนได้ กาลภายหน้าก็สามารถทรยศขายชาติซ้ำได้อีก จะเลี้ยงคนชนิดนี้จึงมิควร”
ขงเบ้งยังวิเคราะห์ตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์เห็นว่า “อุยเอี๋ยนเป็นคนหารู้คุณคน แม้ว่าจะชุบเลี้ยงไว้ดีเพียงไหน นานไปก็จะทรยศต่อเจ้านายเป็นแม่นมั่น” เล่าปี่ใช้หลักรัฐศาสตร์ท้วงว่า “ที่ท่านว่านี้ก็ชอบอยู่ แต่การที่จะฆ่าอุยเอี๋ยนนั้นยังมิควร เพราะเรายังต้องการคนเก่งมีฝีมือไว้ทำศึกต่อไปอีกนาน จะทำให้ผู้ที่ตั้งใจสมัครทำความชอบมาอยู่ด้วยก็จะละทิ้งความตั้งใจเสีย ขอให้ท่านจงงดโทษอุยเอี๋ยนไว้สักครั้งหนึ่งเถิด”
ขงเบ้งขัดมิได้จึงต้องยอมเห็นด้วย ยกมือชี้หน้าอุยเอี๋ยนคาดโทษเอาไว้....
อ่านต่อหน้า 451
บทที่ 2 เล่าปี่ พบทองแท้บนกองทราย
“พวกท่านเปรียบเสมือนผู้นำฟืนมาให้ยามหนาว มาบัดนี้ ข้าฯได้พบทองแท้บนกองทราย นับว่าสวรรค์เมตตาให้วาสนาข้าฯ ได้มาพบท่านทั้งสอง...”
กวนอูเลื่อมใสเล่าปี่ ถึงกับออกปากเผยความในใจออกมาว่า
“ นกดีต้องรู้จักเลือกกิ่งไม้เกาะ คนฉลาดต้องรู้จักเลือกนาย...”
หลังบ้านเตียวหุย ดอกท้อกำลังบานเต็มสวน ทั้งสามจัดเครื่องเซ่นไหว้ คุกเข่าตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อฟ้าดินเป็นพี่น้องกัน “สามใจรวมเป็นหนึ่ง ดินเหลืองกลายเป็นทอง แม้นมิได้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกัน...”
อ่านต่อหน้า 30
สามก๊ก : ฉบับนักบริหาร / เจริญ วรรธนะสิน.
Call number: PL2664 จ24 2562
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl...

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชก...
29/04/2021

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

✨เปิดฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ไม่ปิดบัง 😊1.  ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย มากกว่า 2,300 เล่ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา >>https://www.2e...
28/04/2021

✨เปิดฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ไม่ปิดบัง 😊
1. ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย มากกว่า 2,300 เล่ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา >>https://www.2ebook.com/new/library/index/stou
-------------------------------
2.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย Thai Digital Collection (TDC) >>https://tdc.thailis.or.th/tdc/
-ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ >>https://search.proquest.com/pqdtglobal
** ค้นหาผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN
----------------------------------------------
3.ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)>>https://www.tci-thaijo.org/
รวมบทความ วารสารวิชาการ ทุกสาขาวิชา ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
----------------------------
4.บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์>>https://library.stou.ac.th/
---------------------------
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

✨เปิดฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ไม่ปิดบัง 😊
1. ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย มากกว่า 2,300 เล่ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา >>https://www.2ebook.com/new/library/index/stou
-------------------------------
2.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย Thai Digital Collection (TDC) >>https://tdc.thailis.or.th/tdc/
-ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ >>https://search.proquest.com/pqdtglobal
** ค้นหาผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN
----------------------------------------------
3.ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)>>https://www.tci-thaijo.org/
รวมบทความ วารสารวิชาการ ทุกสาขาวิชา ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
----------------------------
4.บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์>>https://library.stou.ac.th/
---------------------------
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
27/04/2021

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
URL: https://itas.nacc.go.th/go/eit/pcuddk

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
URL: https://itas.nacc.go.th/go/eit/pcuddk

27 เมษายน พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ มิช...
27/04/2021

27 เมษายน พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง ห้ามสูบฝิ่นและค้าฝิ่น เป็นใบปลิวจำนวน 9,000 ฉบับ นับเป็นเอกสารทางราชการฉบับแรกที่ใช้วิธีการพิมพ์ด้วยตัวอักษรไทย และพิมพ์โดยโรงพิมพ์ในประเทศสยาม โดยสั่งซื้อตัวพิมพ์มาจากประเทศสิงคโปร์

#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

27 เมษายน พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง ห้ามสูบฝิ่นและค้าฝิ่น เป็นใบปลิวจำนวน 9,000 ฉบับ นับเป็นเอกสารทางราชการฉบับแรกที่ใช้วิธีการพิมพ์ด้วยตัวอักษรไทย และพิมพ์โดยโรงพิมพ์ในประเทศสยาม โดยสั่งซื้อตัวพิมพ์มาจากประเทศสิงคโปร์

#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

มสธ. ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ช่วยดูแลพวกเรา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด#เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้...
26/04/2021

มสธ. ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ช่วยดูแลพวกเรา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
#เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ช่วยดูแลพวกเรา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

26/04/2021

การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN: Virtual Private Network) เป็นระบบที่ช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด เปรียบเสมือนท่านกำลังนั่งค้นอยู่ในห้องสมุด
💻 การเข้าใช้งาน vpn: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/
📧 บริการห้องสมุด มสธ.ทางออนไลน์: https://library.stou.ac.th/2021/04/library-online-services/

#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าหรือบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรร...
25/04/2021

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าหรือบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นหรือชุมชน ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำเอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน นำเสนอความรู้และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีระดับ และมาตรฐานเพื่อการเป็นสินค้าที่มีตลาดจำหน่ายกว้างขวาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการเขียนโครงการและการนำเสนอผลงานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅เลขเรียกหนังสือ : STOU 41007 T
✅โอแพก : https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158601
✅สถานที่ : ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 4
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าหรือบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นหรือชุมชน ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำเอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน นำเสนอความรู้และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีระดับ และมาตรฐานเพื่อการเป็นสินค้าที่มีตลาดจำหน่ายกว้างขวาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการเขียนโครงการและการนำเสนอผลงานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅เลขเรียกหนังสือ : STOU 41007 T
✅โอแพก : https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158601
✅สถานที่ : ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 4
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต Psychology for living 👩‍💼โดย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
24/04/2021

เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต Psychology for living 👩‍💼
โดย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขเรียกหนังสือ: STOU 72101 T
สถานที่จัดเก็บ: อาคารบรรณสาร ชั้น 4
โอแพก: https://bit.ly/3ejcrmK
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต Psychology for living 👩‍💼
โดย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขเรียกหนังสือ: STOU 72101 T
สถานที่จัดเก็บ: อาคารบรรณสาร ชั้น 4
โอแพก: https://bit.ly/3ejcrmK
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

ว่าด้วยเรื่องราวเมื่อ อาร์ทีมีเซีย แม่ทัพกระหายเลือดจากเปอร์เซีย หวังจะล้างแค้นชาวกรีก โทษฐานที่สังหารครอบครัวของเธอเมื่...
23/04/2021

ว่าด้วยเรื่องราวเมื่อ อาร์ทีมีเซีย แม่ทัพกระหายเลือดจากเปอร์เซีย หวังจะล้างแค้นชาวกรีก โทษฐานที่สังหารครอบครัวของเธอเมื่อตอนที่เธอยังเด็กเกินกว่าจะต่อสู้ได้ เธอจึงบงการให้เซอร์ซีสทำตามความต้องการเพื่อบรรลุแผนแก้แค้นของตัวเอง
ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
✅ ชื่อเรื่อง : 300. rise of an empire = มหาศึกกำเนิดอาณาจักร.
✅ Call number : av DVD 01432
✅ โอแพก : https://bit.ly/3eorQCr
✅ สถานที่จัดเก็บ : ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

ว่าด้วยเรื่องราวเมื่อ อาร์ทีมีเซีย แม่ทัพกระหายเลือดจากเปอร์เซีย หวังจะล้างแค้นชาวกรีก โทษฐานที่สังหารครอบครัวของเธอเมื่อตอนที่เธอยังเด็กเกินกว่าจะต่อสู้ได้ เธอจึงบงการให้เซอร์ซีสทำตามความต้องการเพื่อบรรลุแผนแก้แค้นของตัวเอง
ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
✅ ชื่อเรื่อง : 300. rise of an empire = มหาศึกกำเนิดอาณาจักร.
✅ Call number : av DVD 01432
✅ โอแพก : https://bit.ly/3eorQCr
✅ สถานที่จัดเก็บ : ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการ...
23/04/2021

พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ

ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
✅ ชื่อเรื่อง : ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
✅ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
✅ Call number : av STOU 33443 CDA-T 62/021
✅ โอแพก : https://bit.ly/3v94l75
✅ สถานที่จัดเก็บ : ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ

ห้องสมุดมสธ. ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
✅ ชื่อเรื่อง : ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
✅ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
✅ Call number : av STOU 33443 CDA-T 62/021
✅ โอแพก : https://bit.ly/3v94l75
✅ สถานที่จัดเก็บ : ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

แบบทดสอบ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ. จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)โปรดเลือกคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามแต่ละข้อ ผ...
22/04/2021

แบบทดสอบ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ. จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
โปรดเลือกคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามแต่ละข้อ ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 6 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านแบบทดสอบ
ท่านที่สนใจสามารถทดสอบก่อนเรียนฉบับเต็มได้ที่ Link นี้
https://library.stou.ac.th/mooc/lessons/pre-test/

จับตาย!!! โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย / โดย โครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มูลนิธิ...
22/04/2021

จับตาย!!! โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย / โดย โครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ; จัดทำเนื้อหา, พชร แกล้วกล้า, สถาพร อารักษ์วทนะ และชนิษฎา วิริยะประสาท.
Call number: HF5415.6 จ63
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151619
หน้า 104 - 106
ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์
กาแฟ/ โกโก้/ ช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ
• ช่วยลดน้ำหนัก
• เผาผลาญไขมัน/ กระชับสัดส่วน
• ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ผิวขาว
• ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก และความเต่งตึง ปรับระดับน้ำตาลในเลือด
• ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ สำหรับผู้ชาย

เครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ผสมสมุนไพร เครื่องดื่มพืชผัก ผลไม้ผสม
• กินแล้วบำรุงผิวพรรณให้สดใส เต่งตึง ไม่เหี่ยวย่น
• รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
• ลดความอ้วน ทำให้น้ำหนักร่างกาย รอบเอว รอบสะโพก รอบแขนลดลง
• ช่วยการกำจัด และขับสารพิษออกจากร่างกาย
• สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำลายอนุมูลอิสระ
• ลดโคเลสเตอรอล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ทั้งในรูปแบบเม็ด แคปซูล ของเหลว ฯลฯ)
• อ้าง อ.ย. รับรองว่ารักษาโรค ลดไขมันได้
• ช่วยให้ความจำดี
• ป้องกันมะเร็ง ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
• ขับสารพิษและไขมันในร่างกาย
• อวดอ้างรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดโคเลสเตอรอล เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์ร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค

น้ำคลอโรฟิลล์ • ล้างสารพิษออกจากร่างกาย

จับตาย!!! โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย / โดย โครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ; จัดทำเนื้อหา, พชร แกล้วกล้า, สถาพร อารักษ์วทนะ และชนิษฎา วิริยะประสาท.
Call number: HF5415.6 จ63
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151619
หน้า 104 - 106
ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์
กาแฟ/ โกโก้/ ช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ
• ช่วยลดน้ำหนัก
• เผาผลาญไขมัน/ กระชับสัดส่วน
• ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ผิวขาว
• ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก และความเต่งตึง ปรับระดับน้ำตาลในเลือด
• ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ สำหรับผู้ชาย

เครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ผสมสมุนไพร เครื่องดื่มพืชผัก ผลไม้ผสม
• กินแล้วบำรุงผิวพรรณให้สดใส เต่งตึง ไม่เหี่ยวย่น
• รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
• ลดความอ้วน ทำให้น้ำหนักร่างกาย รอบเอว รอบสะโพก รอบแขนลดลง
• ช่วยการกำจัด และขับสารพิษออกจากร่างกาย
• สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำลายอนุมูลอิสระ
• ลดโคเลสเตอรอล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ทั้งในรูปแบบเม็ด แคปซูล ของเหลว ฯลฯ)
• อ้าง อ.ย. รับรองว่ารักษาโรค ลดไขมันได้
• ช่วยให้ความจำดี
• ป้องกันมะเร็ง ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
• ขับสารพิษและไขมันในร่างกาย
• อวดอ้างรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดโคเลสเตอรอล เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์ร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค

น้ำคลอโรฟิลล์ • ล้างสารพิษออกจากร่างกาย

ที่อยู่

9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 19:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625047463

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ STOU e-Libraryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง STOU e-Library:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทักคับ