Clicky

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และ ใช้ สมุนไพร

เปิดเหมือนปกติ

25/01/2023
25/01/2023

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกรางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2566 ( Premium Herbal Products 2023 ) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566
สนใจสมัครได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ นะคะ
ดาวน์โหลดเอกสาร One Page 👇👇
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZmXYQzG5Ol-6RxquLErVlfdkjSxGYg_e

ลงทะเบียนประกวดคัดเลือก รางวัล Premium Herbal Products
ลงทะเบียน ประเภทที่ 1 👇👇
https://forms.gle/2ELWhUBKA3S8dF2X8

Premium Herbal Products Sustainable สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน ท้องถิ่น ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ลงทะเบียน ประเภทที่ 2 👇👇
https://forms.gle/4U3FawbGyLkgN6Fv7
หลังจากลงทะเบียนแล้ว อย่าลืมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จำนวนผลิตภัณฑ์ละ 2 ชิ้น เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณา นะคะ
โดยจัดส่งตัวอย่างดังกล่าวมาที่ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-591-7007 ต่อ 3303 / 02-149-5609 / 063-3674154

วันที่ 23-24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ...
25/01/2023

วันที่ 23-24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย พร้อมด้วย อาจารย์รุจินาถ อรรถสิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพชุมชน และอาจารย์เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นบ้าน พร้อมด้วยบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ลงพื้นที่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ต้นแบบการดูแลสุขภาพในชุมชนของหมอพื้นบ้าน โดยใช้ศาสตร์การเขี่ยเส้นภูไท ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านด้านการนวดแก้อัมพฤกษ์ อัมพาต กรณี แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก (หมอพื้นบ้าน ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ ประเภท เวชกรรมไทย ตามมาตรา 33 (ค) และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556
ทั้งนี้ เพื่อนำมาสร้างต้นแบบแนวปฏิบัติและกลไกการนำศักยภาพของหมอพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพของคนชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง และตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ และเปิดหน้างานการใช้ภูมิปัญญาของแท้ในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือในระดับชุมชนและประชาสังคมทุกภาคส่วน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลและระดับอำเภอ รวมทั้ง สำนักสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ณ บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เภสัชกร อภิวัฒน์ แสงวงศ์) สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรม ลงพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมขยายผล เชิงพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น ด้วย

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนันท์นภัส ต้อยติ่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเป...
24/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนันท์นภัส ต้อยติ่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทยอัตลักษณ์ไทย การนวดน้ำมันลังกาสุกะ (ภาคปฏิบัติ) ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรนวดไทยอัตลักษณ์ไทย และดำเนินการตอบสนองต่อองค์การยูเนสโกที่ประกาศรับรองให้การนวดไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการนวดไทย โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการนวดน้ำมันลังกาสุกะ ทั้งวิชาพื้นฐานและภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้กับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ ในระหว่างวันที่ 24 -27 มกราคม 2566

จัดประชุมโดย กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 นนายแพทย์ขวัญชัย​ วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน เปิดงานประกวดพื้นที่...
24/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 นนายแพทย์ขวัญชัย​ วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน เปิดงานประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยโดยมีนายแพทย์จักราวุธเผือกคง​ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงาน​ มีชมรมที่เข้าประกวดจำนวน 12 ชมรม 12 เขตบริการสุขภาพ​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ และ ได้ ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อป้องกันภาวะ โรคและซึมเศร้า เ และ ยังทำ ให้เกิดนวัตกรรม ใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
จัดการประกวด พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุ โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทยสถาบันการแพทย์แผนไทย

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน...
24/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center) โดยมี นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น” ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “แนวคิดด้านเวลเนส และเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส” ทพ.วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายและอภิปลาย เรื่อง “Thainess Wellness Center to Medical hub of the world ” นายแพทย์องอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคัดกรองศาสตร์และคุ้มครองผู้บริโภค กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บรรยายแนวทางการดำเนินงานรับรอง Wellness Center และ Thainess Wellness Center สำหรับผู้ตรวจประเมินศูนย์เวลเนส (Assessor) ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ และภญ.ศิรินภา เซี่ยงหลิว กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมี ผู้บริหาร บุคลากรกรม ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings, Facebook Live)

รับฟ้าทะลายโจรไว้ติดบ้าน ฟรี!!!!!  👇👇👇👇👇ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับฟ้าทะลายโจรเพิ่มเพื่อนตามลิงค์นี้นะคะhttps://lin.ee/orgI...
24/01/2023

รับฟ้าทะลายโจรไว้ติดบ้าน ฟรี!!!!! 👇👇👇👇👇
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับฟ้าทะลายโจร
เพิ่มเพื่อนตามลิงค์นี้นะคะ
https://lin.ee/orgIbPt

#ฟ้าทะลายโจร

24/01/2023
🌱 รายการ Seed Channel 🌱 รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.
เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

พบกับ แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715


#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านบรรณา...
23/01/2023

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านบรรณาธิการจัดพิมพ์ “ตำราพระโอสถปราสาททอง” พระสมบัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 1-1/2566 (รูปแบบ Hybrid ทั้ง on-site และ online) พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และคณะทำงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะทำงานฯ รับทราบ
1. คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านบรรณาธิการจัดพิมพ์ “ตำราพระโอสถปราสาททอง” พระสมบัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
คณะทำงานฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
1. แผนปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับหนังสือตำรายาหมอพร เล่ม 2 “พระโอสถปราสาททอง” (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ของพลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยกำหนดจัดทำต้นฉบับ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566
2. จะมีการหารือร่วมกับมูลนิธิอาภากรฯ เป็นระยะทั้งรูปแบบ รูปเล่ม (Art and Design) รวมทั้งการเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ และพระประวัติพระเจ้าปราสาททอง
3. โครงร่างหนังสือตำรายาหมอพร เล่ม 2 “พระโอสถปราสาททอง” (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
4. ลักษณะของต้นฉบับ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร
5. ประวัติความเป็นมา สาระสำคัญของหมอหลวงแพทย์ผู้ปรุงยาถวาย กลุ่มโรค/อาการ/สมุฏฐานวินิจฉัย และลักษณะตัวยา (พืชวัตถุ,สัตว์วัตุ,ธาตุวัตถุ)
6. คำถ่ายถอด “ตำราพระโอสถปราสาททอง” และคำอ่านเป็นรูปแบบภาษาปัจจุบัน
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้เพิ่มเนื้อหาสาระสำคัญตามมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ พร้อมนำเสนอคณะทำงาน พิจารณา ตามลำดับ ต่อไป

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อธิบดีมอบหมาย  ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และ นางมนทิพา ทรงพา...
23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อธิบดีมอบหมาย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และ นางมนทิพา ทรงพานิช หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและคลังความรู้ เป็นผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมประชุม คณะทำงานย่อยด้านวิชาการ นิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มที่2(พืชผัก เห็ด สมุนไพร กล้วยไม้ ไม้ดอก) ครั้งที่1/2566 โครงการจัดการมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

โดยที่ประชุมมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกลุ่มงานสมุนไพรและเครื่องเทศ สถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมพิจารณาการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืช(พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ) เพื่อขับเคลื่อนงานในส่วนที่รับผิดชอบ ในการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ภายใต้Theme: “Diversity of Life, Connecting People, Water and Plants for Sustainable Living “ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

🌱 รายการ Seed Channel 🌱รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญาวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566เวลา 11.00 - 11.15 น. เรื...
23/01/2023

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.
เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

พบกับ แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715


#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบทบาทในการพัฒนาวิชาการ มาตรฐาน ผสมผสานการแพทย์แผนจีนเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของป...
22/01/2023

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มีบทบาทในการพัฒนาวิชาการ มาตรฐาน ผสมผสานการแพทย์แผนจีนเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย

ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ตรุษจีนปีนี้ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยตลอดปี
#เทศกาลตรุษจีน #ตรุษจีน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพ...
20/01/2023

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนาม MOU เดินหน้าศึกษา วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) เพื่อประโยชน์การนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0

วันนี้ (20 มกราคม 2566) ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ลงนามพร้อมด้วยสักขีพยาน ทั้ง 2 องค์กร ประกอบด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU ในวันนี้ เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) ซึ่งประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ (1) Digital TTM Knowledge Management เป็นการนำตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทยที่ได้บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใด เข้าสู่กระบวนการ Digitization และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Digital Knowledge based (2) TTM Expert & Recommendation Systems เป็นกระบวนการ Digitalization ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ และ ระบบช่วยแนะนำ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายถอด ปริวรรต สังคายนา และสืบค้นตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย (3) Herbal Product & Service Big Data Management เป็นกระบวนการ Digital Transformation โดยพัฒนา Big data ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอย่างครบห่วงโซ่คุณค่า (4) TTM Herbal Product & Service Innovation เป็นกระบวนการ Digital Disruption โดยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านการบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ (Anywhere, Anytime and Anydevice)

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีพันธกิจพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริม และพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชน ประกอบด้วย แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย แอปพลิเคชันสมุนไพรไทย แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทย(ไทย-อังกฤษ) แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส แอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ (HerbID) แอปพลิเคชัน Big Data นวดไทย และ แอปพลิเคชัน Dr.Ganja in TTM เป็นต้น

ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง แก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป สำหรับความมุ่งหวังในการลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนการสอน ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสาขาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยการพัฒนาบุคลากรและ การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการต่างๆ ที่จะร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

นายแพทย์ธงชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือครั้งนี้ในการวิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ต่อไป

20/01/2023

| การตรวจหาปริมาณกัญชาในอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการที่ตรวจวิเคราะห์มีอะไรบ้าง และตรวจในตัวอย่างอะไรได้บ้าง ดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

📣
#อินโฟกราฟิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 📊

20/01/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย 2 ศาตร์ ไทย – จีน กินอย่างไร เพื่อห่างไกลโรค ช่วงเทศกาลตรุษจีนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ...
20/01/2023

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย 2 ศาตร์ ไทย – จีน กินอย่างไร เพื่อห่างไกลโรค ช่วงเทศกาลตรุษจีน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำประชาชน ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ชู กระเทียม พร้อมทั้ง 4 น้ำสมุนไพรไทย และ 3 ชาจีน เสริมเกราะป้องกันร่างกาย โดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่มีไขมันสูง เพื่อลดอาการเจ็บป่วย ช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชนมักบริโภคอาหารจำพวกแป้งและเนื้อสัตว์ที่มีไขมันและน้ำตาลสูง อาหารไขมันสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานหนักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา และเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย แนะประชาชน รับประทานสมุนไพร ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดไขมันในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมแนะนำสมุนไพรใกล้ตัว ที่หาได้ในครัวเรือน นั่นคือ กระเทียม เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุน มีเอนไซม์ อัลลิเนส (Allinase) สรรพคุณ ช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกาย ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและลดความเสี่ยง ของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนน้ำสมุนไพรที่อยากแนะนำให้รับประทาน คือ น้ำตรีผลา ซึ่งประกอบด้วยผลไม้ 3 อย่าง คือ สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม สรรพคุณ ช่วยลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นยาแผนไทย ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำกระเจี๊ยบ สรรพคุณ ลดไขมันในเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูง รวมทั้งลดความเหนียวข้นของเลือดลง ทำให้การไหลเวียนของโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้น และ น้ำตะไคร้ สรรพคุณ ลดความเครียด ขับสารพิษออกจากร่างกาย (กรดยูริก) แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม น้ำขิง สรรพคุณ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน หรือ ไมเกรน ช่วยละลายลิ่มเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดี ช่วยลดความดัน แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม ที่เหมาะจะรับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ในการปรุงน้ำสมุนไพร ไม่ควรใส่น้ำตาล แต่สำหรับท่านใดที่ต้องการความหวานขอแนะนำให้ใช้สมุนไพรหญ้าหวานหรือ ชะเอม ทดแทนความหวานของน้ำตาล เพื่อปรุงผสมในเครื่องดื่มดังกล่าว

สำหรับศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีข้อแนะนำ คือ ไม่ควรรับประทานอาหารต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และไม่รับประทานอาหารอิ่มจนเกินไป เพราะจะทำให้ม้ามและกระเพาะอาหารทำงานหนัก จึงควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อโดยยึดหลักที่ว่า มื้อเช้ารับประทานอาหารที่ดี มื้อกลางวันรับประทานแต่พออิ่ม มื้อเย็นรับประทานให้น้อย และควรดื่มชาสมุนไพร ร่วมด้วย เช่น ชาดอกคำฝอย (หงฮวา) สรรพคุณ ช่วยลดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต บำรุงหัวใจ ชาปัญจขันธ์ (เจียวกู้หลาน) สรรพคุณ ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ รักษาสมดุลในการเกิดของไขมัน HDL ลดความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน ช่วยทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดี ชาเก็กฮวย (จวี๋ฮวา) สรรพคุณ แก้ร้อนใน กระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่น มีฤทธิ์ลดระดับความดันโลหิต และช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ ควรควบคุมอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง อาหารรสมัน อาหารรสจัด และ ถั่ว ที่สำคัญควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผักสด เต้าหู้ และ อาหารที่มีรสจืด เป็นต้น

นายแพทย์เทวัญ กล่าวในตอนท้ายว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง นอกจาก การรับประทานสมุนไพรที่ช่วยเสริมร่างกายแล้ว ประชาชนทั่วไปก็ควรออกกำลังกายเผาผลาญพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไป เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคและควรบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงแต่พอดี และ ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678 หรือช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/dtam.moph และ ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก line

#ตรุษจีน #เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 18-19 มกราคม 2566  ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์...
19/01/2023

วันที่ 18-19 มกราคม 2566 ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ในฐานะรับมอบหมายทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 1 เขต 8 ณ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวะรมย์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ.นครพนม ในฐานะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
ของกรมฯ และ ภญ.พันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสกลนคร คปสอ.อากาศอำนวย/ รพ.สต.โพนงาม และ คปสอ.วาริชภูมิ
จัดเวทีสรุปผลการตรวจราชการฯ รับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัด
โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 (นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์) พร้อมด้วย สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 (นพ.จรัญ จันทมุตุการ) และผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้แทนกรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็น Health for Wealth (กัญชาทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์) พบว่า เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
ทั้งบริหารจัดการ โดยใช้จุดแข็ง ความเป็น "เมืองสมุนไพรพฤกษเวช" และมีขุมทรัพย์ทางภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านดีเด่น ของแท้สมุนไพรท้องถิ่น รวมทั้งเมือง สามธรรม กับเส้นทางการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
เป็น Magnet และ Destination ของการท่องเที่ยว สุขภาพ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในฐานะเมืองสมุนไพรและการท่องเที่ยว เป้าหมายสำคัญ
ส่วนประเด็นการดูแล Paliative care ยังต้องเร่งรัด ขยายกลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วย ของประชาชน เช่น Chronic Pain และ Insomnia เพื่อขยายการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และตำรับยาเข้ากัญชาทางการแพทย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ให้ใช้โอกาสจากการถ่ายโอนรพ.สต.ไปยัง อบจ.กว่า 80% ทั้งที่มีแพทย์แผนไทย และไม่มีแพทย์แผนไทยฯ โดยร่วมกับ สหวิชาชีพ นำหรือมุ่งเน้นการจัดบริการด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ติดตั้งในระบบบริการ ร่วมกับปฐมภูมิ
นอกจากนี้ เขต 8 โดย ผู้ตรวจราชการ ยังได้มอบและกำชับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนโยบาย เขต 8 สำคัญ
7 ประเด็น ได้แก่ 1) R8 Medical Hub 2) สาธารณสุขชายแดน และการส่งต่อ 3) พัฒนางานเทคนิคการแพทย์และรังสีวินิฉัย 4) งานแพทย์แผนไทย แผนจีน อละกัญชาทางการแพทย์ 5) R8-PHR และ Telemedicine 6) พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าบุคลากร 7) OPD ผู้สูงอายุ จิตเวช และยาเสพติด
เพื่อระบบ สุขภาพ การแพทย์ เสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่
สำหรับรายละเอียดระดับ ตัวชี้วัด ดังกล่าว จะได้เร่งรัด ดำเนินการ และติดตาม และวัดผลในการตรวจราชฯ รอบ 2 ของทั้ง 5 ประเด็นหลัก
ต่อไป

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2566 – 2570” โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งมี ดร.ภาวนา คุ้มตระกูล เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ และนางศรีปัญญา วัชนาค อดีตผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

18/01/2023

การจัดทำรายงานการผลิต/นำเข้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปี ๒๕๖๕
-----------
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้ ผู้รับอนุญาตผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องจัดทำรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่ประกาศ สธ. กำหนด โดย อย. ได้จัดทำรายละเอียดและเปิดระบบ e-submission เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นรายงานแล้ว

Photos from โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง's post
18/01/2023

Photos from โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง's post

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โดย กองวิขาการและแผนงาน  จัดกิจกรรม “แพทย์แผนไทยเดินเท้าเข้า...
17/01/2023

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย กองวิขาการและแผนงาน จัดกิจกรรม “แพทย์แผนไทยเดินเท้าเข้าชุมชน” ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้และลดปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามด้านสุขภาวะด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ในครั้งนี้ลงชุมชนวัดพุน้อย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร แด่พระสงฆ์อาสาสมัครดูแลสุภาพ (อสว.) อสม.และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 180 รูป

โดยมีวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง SKT วิทยากรโดย นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวดวงเดือน แสงตรง นักวิชาการการเงินและการบัญชี กองการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ฤาษีดัดตน การนวดตนเอง วิทยากรโดย นายสมชาย ช้างแก้วมณี แพทย์แผนไทยชำนาญการ และนายพิสิษฎ์พล นางาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค NCD. วิทยากรโดย นางสาวกนกวรรณ หัวไผ่ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย วิทยากรโดย นางสาวพินท์สุดา เพชรประสม กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเกิดการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ สอน แนะนำ และใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

17/01/2023
seed channel 17 มค 66 เปิดมิติใหม่...การให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับแบบองค์รวม

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
เรื่อง เปิดมิติใหม่...การให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับแบบองค์รวม

พบกับ พท.อมรรัตน์ ราชเดิม
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดมิติใหม่ การให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ เน้นการรักษาแบบองค์รวม ครบวงจร ในที...
16/01/2023

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดมิติใหม่ การให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ เน้นการรักษาแบบองค์รวม ครบวงจร ในที่เดียว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดมิติใหม่การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) “สุขสำราญนิทราคลินิก”รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เน้นการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ครบวงจร ในที่เดียว

วันนี้ 16 มกราคม 2566 ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิด “สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ว่า ที่ผ่านมา จากการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบว่า ปัญหาสำคัญที่ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งจากโรคมะเร็ง และ ไม่ใช่จากโรคมะเร็ง รวมถึงการนอนไม่หลับ ซึ่งมียอดสถิติ ที่เข้ามารับบริการ ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 26,693 ราย

เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จึงมีการจัดตั้ง“สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ครบวงจร ซึ่งเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่มีระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระดับยอมรับได้ ไปจนถึงระดับปวดมาก รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ ทำให้สุขลักษณะการนอนไม่ดี ซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวมร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) จะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนจีน ร่วมวินิจฉัย รวมถึง ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วนแนวทางการรักษาอาการปวดเรื้อรัง และ นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบใช้ยา โดยจะมีการจ่ายยาในการรักษาผู้ป่วยซึ่งจะใช้ตำรับแผนไทยและยาสมุนไพร เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาธาตุบรรจบ ยาธาตุอบเชย ยาเบญจกูล ยามันทธาตุ ยาหอมนวโกฐ ยาแผนไทยที่อยู่ในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล เช่น ยาวัดคำประมง ยาผสมเถาเอ็นอ่อน ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม เช่น ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ เป็นต้น น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ น้ำมันกัญชา(ตำรับหมอเดชา) น้ำมันกัญชาเมตตาโอสถ และ น้ำมันกัญชาการุณย์โอสถ เป็นต้น 2. การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบไม่ใช้ยา เช่น การนวดรักษาประคบสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร การแช่สมุนไพร การกักน้ำมัน การอบสมุนไพร การฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน และ การใช้หลักธรรมานามัย เป็นต้น

นายแพทย์ธงชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการ“สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เเละวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 -16.30 น. เบอร์โทรติดต่อ 02-2243262, 02-2248820

🌱 รายการ Seed Channel 🌱รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญาวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566เวลา 11.00 - 11.15 น. เรื...
16/01/2023

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.
เรื่อง เปิดมิติใหม่...การให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับแบบองค์รวม

พบกับ พท.อมรรัตน์ ราชเดิม
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715


#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ที่อยู่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625917007

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โควิด ต้องคิดหนัก
ตู้ดูดความชื่นอัตโนมัติWeifo..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1
Tel.0624944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1
Tel.0624944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ขณะนี้หมอแผนโบราณได้มีศาสตร์การรักษาโรคที่หายจริงหล่ยโรคเช่น โรคต
โรคหัวใจ
โรคตับแข็ง
โรคไขมันพอกตับ
โรคม้ามโต
โรคแผลเบาหวาน
โรคเบาหวานเข้าตา
โรคปวดตา
โรคมาลาเรีย
โรคชิคุณคุณญ่า
โรคไวรัสb,c
โรคแผลปลวด
โรคที่กล่าวมานี้ผลการรักษาของหมอโบราณบางโรคหลังกินยาอาการโรคจะดีขึ้นภายใน10นาที
บางโรคครึ่งชั่วโมง
บางโรค2เดือนหายขาด
บางโรค3ขวัญหาย
ที่กล่าวมานี้จากประสบการรักษาของหมอโบราณที่วิชาการรักษายังมีอยู่จริงครับ
อยากทราบชื่อภาษาอังกฤษ ของ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
นวัตกรรมของคนไทยที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับ COVID-19
ถ้าต้องการดู แผนภูมิต่างๆตามที่แสดง ระหว่างการแถลงข่าว หรือ มากกว่า ถ้ามี จะหาดูได้จากแหล่งใด ครับ
เรื่องโรคระบาด COVID-19
ผมได้ติดตามข่าวสารจากหลายๆสื่อ จึงสรุปเรื่อง COVID-19 ได้ว่า
🚩 มีแนวโน้มสูงที่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะรักษาผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เพราะ
1.เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์กล่าวว่าจีนมีงานวิจัยพบว่าสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรรักษาโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ได้
อยู่นาทีที่ 16 ในคลิปสัมภาษณ์เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์
https://youtu.be/xYfAhps_IgY
2.ข่าวจาก NHK ระบุว่าจีนพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับสายพันธุ์ซาร์มีลักษณะการติดต่อแบบเดียวกัน เชื่อว่าสิ่งที่รักษาซาร์ได้ควรจะรักษาสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วย
อยู่กลางๆคลิป คลิปข่าว NHK - https://drive.google.com/file/d/1DA0m5uKQK_79p_75oUfWqOuS8RFlegsO/view?usp=drivesdk
ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจะเป็นคำตอบในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แน่

อีกอย่างคำทำนายของพระก็ดูเป็นจริงแล้ว เช่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อากาศแปรปวน สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วจะมาให้เห็นก็มีหลายตัวแล้ว บอกว่าจะมีโรคระบาดท้าทายวงการแพทย์แต่จะรักษาได้ด้วยยาโบราณ ถ้าโรคระบาดครั้งนี้ต้องใช้ยาโบราณ มันจะยืนยันคำทำนายนี้
ลองฟังดูครับ
https://youtu.be/W9Rb_032TuU
ในรพ.รัฐ ผลิต ผช.แพทย์แผนไทย เป็นหมอนวตรักษา ใหญ่กว่าแพทย์แผนไทย ผช.เป็นแพทย์แผนไทย หรีอไม่ บทบาทหน้าที่เป็นแพทย์แผนไทย คืออะไร นวด คือการวางยา คนไทยถูกวางยาทั้งประเทศ ผช. นวดทั้งตัว หลอดเลีอด ช้ำ กล้ามเนื้อเละ คนไทยติด นวดทั้งประเทศ นวดราชสำนักนวดเฉพาะที่ เรียน3~5ปีเกิดความชำนาญ นวดราชสำนัก ใช้เวลานวด5~45นาที ว่าไม่หาย ทักษะความชำนาญไม่มี หายได้อย่างไร เพราะจุดสัญญาณเป็นโรคครูท่านไม่บอก ความชำนาญท่านไม่มี รู้จุดรักษาจริง รู้จริงเหนี่อยไหม นวดท่านฝึกผช.45วัน มานวดแก้บน หวังเพียงความอยู่รอดตนเอง เมี่อแพทย์เพียงหมอวินิจฉัย ไม่นวดรักษาเอง ทักษะฅวามชำนาญ ประสบการณ์ไม่มี เอาผช.เป็นหมอนวดรักษา นวดกันทั้งตัว คนไข้น่วม จุดเป็นโรค แก๊ไม่ได้คนไข้นวดกัน 10ปีไม่หาย เรียนแพทย์แผนไทยทำไมคับ4ปี ผลิตผช.45วันดีกว่าหรีอคับ เพราะนวดไทยท่านไม่รักษา ท่านจบกันมาไม่รู้จริง คนไม่เป็นโรค ใส่โรค เบิกจ่ายได้ คนไม่เป็นโรค นวดมากช้ำ นวดไปนานๆคนไข้ติดนวด เพราะนวดคือการวางยา นวดคือดาบสองคม นี่คือภูมิความรู้ ไม่มีในตำรา เอาผช. วางยาคนไข้ ทั้งประเทศ ให้เป็นโรคอุบัติใหม่ทั้งประเทศ โรคขี้เมี่อย ติดนวด
สอบถามครับ ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน กทม และ ปริมณฑล มีที่ใดบ้างครับ ?
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔

🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4
วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์
👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOEI?usp=sharing

👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔

🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4
วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์
👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOE…

👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

fdapeople oryornoi FDA Thai Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน สำนักงาน ก.พ. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ