กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และ ใช้ สมุนไพร
(19)

26/08/2023
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Digital Health F...
22/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566 พร้อมร่วมบรรยาย เรื่อง “การยกระดับบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล เพื่อคนไทยสุขภาพดี” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร ฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare Thai Traditional Medicine : SHTTM) ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธา...
22/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางศรีจรรยา โชตึก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายในกรม ฯ ทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมพักพิงอิงทาง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ เมืองคานธีนคร รัฐคุชราช สาธารณรัฐอินเดีย มีการจัดงาน WHO Traditional Medicine Global Summit...
22/08/2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ เมืองคานธีนคร รัฐคุชราช สาธารณรัฐอินเดีย มีการจัดงาน WHO Traditional Medicine Global Summit โดยมี Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการ สุขภาพและครอบครัวของอินเดีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอายุชของอินเดีย Dr Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ว่ารัฐคุชราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน และผู้นำระดับสูงของประเทศสมาชิก ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทางด้านประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และผู้อำนวยกองกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร นส.เบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นบ้าน และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "ประสบการณ์ 20 ปี ของประเทศไทยในการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุสุขภาพถ้วนหน้า" ภายใต้ Plenary Session 4: INTEGRATIVE HEALTH FOR WELL-BEING AT ALL AGES
นอกจากนี้ ประเทศไทย ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการดูแลมารดาหลังคลอด และการนวดไทย แก่ผู้เข้าร่วมประชุม WHO Traditional Medicine Global Summit และผู้นำจากประเทศ G20 ในพื้นที่นิทรรศการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO)
ทั้งนี้ การประชุม WHO Traditional Medicine Global Summit เป็นการประชุมการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกที่จัดขึ้นครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลอินเดีย มีผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ แพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์พื้นบ้าน เข้าประชุมจากทั่วโลกประมาณ 300 คน จาก 194 ประเทศสมาชิกใน 6 ภูมิภาค และภายในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการการแพทย์ดั้งเดิมทั้ง 6 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก

ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค. 66 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคณะทำงานกลั่นกรอง ปริวรรติ คัดเลือกเอกสารโบราณว่าด้...
22/08/2023

ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค. 66 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคณะทำงานกลั่นกรอง ปริวรรติ คัดเลือกเอกสารโบราณว่าด้วยตำราและตำรับยาแผนไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ผู้รับผิดชอบภารกิจฯ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์) และทีมงานผู้รับผิดชอบจาก กคพ.
ลงพื้นที่สำรวจ ตำรายาและเอกสารโบราณ จากสำนักศิลปากรที่ 12 หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ MOU ว่าด้วยการคุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ
โดยมี อาจารย์ตรีทิพย์ บัวริน ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และทีมงานให้การต้อนรับ จัดเตรียมเอกสารโบราณ
พบเอกสารโบราณทั้งสิ้น 87 รายการ แบ่งเป็น ประเภทกระดาษฝรั่ง สมุดไทยดำ สมุดไทยขาว อักษรไทยรัตนโกสินทร์ ภาษาไทยถิ่นใต้
ในจำนวนนี้ ได้จัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วจำนวน 9 รายการส่งมอบให้กรมฯ และ จะได้นำไปเสนอคณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยของชาติฯ ตามเกณฑ์การพิจารณาเอกสารโบราณของชาติต่อไป
หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ ศึกษา ตำรายาของวัดวังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตกพระครูพรหมเขตคณารักษ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำวัดให้ความรู้และพาเยี่ยมชมตำรับ ตำรายาภายในวัด จากการสำรวจพบว่ามรเอกสารโบราณที่ระบุว่าเป็นตำรับยาจำนวน 5 รายการแบ่งเป็น สมุดไทยขาว 2 รายการ สมุดไทยดำ 1 รายการ และคัมภีร์ใบลาน 2 ผูก
และวัดป่าเรียน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าเรียน (พระสมปอง) จากการสำรวจ พบเอกสารโบราณที่ระบุว่า เป็นตำรายาจำนวน 82 รายการ แบ่งเป็นประเภท สมุดไทยขาว สมุดไทยดำ กระดาษฝรั่ง และคัมภีร์ใบลาน
และยังได้เยี่ยมชมทรัพยากรด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพสมุนไพร ถิ่นใต้ ตามจารึกในตำรายาโบราณ พื้นที่อุทยานเขาหลวง เขตพรมโลก อำเภอท่าศาลา ด้วย
กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย กคพ. โดยใช้งบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 คณะผู้วิจัยของ กยส. ได้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "การพัฒนารูปแบบยาเตรียมตำรับล...
22/08/2023

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 คณะผู้วิจัยของ กยส. ได้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "การพัฒนารูปแบบยาเตรียมตำรับลดการติดยาจากตำรับยาทำให้อดฝิ่น ชนิดเม็ดฟู่" ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผลงานวิจัยจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 700 ผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินรางวัล โดยมีมติมอบรางวัล Thailand research expo 2023 award ระดับ silver award ให้กับกรมฯ พร้อมถ้วยรางวัลจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ กยส. ได้มอบเงินรางวัลดังกล่าวให้กับกรมฯ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิ...
22/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการแบะแผนงาน เข้าร่วมการประชุม Premeeting ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAR) ณ โรงแรม Courtyard Ahmedabad Sindhu Bhavan Road (Ray Banquet) รัฐคุชราช สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อหารือเรื่องการจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน และกิจกรรม postsummit โดยประเทศสมาชิก จำนวน 4 ประเทศ

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ
กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 14 - 16 ส.ค. 2566 กองการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานส่งเสริมบริการฯ นำโดยนางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ท...
22/08/2023

วันที่ 14 - 16 ส.ค. 2566 กองการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานส่งเสริมบริการฯ นำโดยนางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาในประเทศไทย (Thailand GACP) ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปลูกการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา รวมทั้งการแปรรูปกัญชาเบื้องต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาที่ดี ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาไปสู่การนำไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไป โดยประเมินทั้งหมด 14 หมวด 94 หัวข้อ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(ภูเก็ต) Herbel Health Tourism Phuket อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ มจพ. เผยความคืบหน้า นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณ สู่ Big Data             รองรับบริ...
22/08/2023

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ มจพ. เผยความคืบหน้า นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณ สู่ Big Data รองรับบริการการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอัจฉริยะ แบบครบวงจร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เผยความคืบหน้าการดำเนินการแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณซึ่งเป็นสมบัติชาติ เพื่อนำเข้าสู่ Knowledge-based และ Big Data ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ เพื่อวางแผนด้านสุขภาพ การใช้บริการ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจสมุนไพร ในอนาคต
วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงานเปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) ภายหลังดำเนินการ MOU ร่วมกันมาครบ 2 ไตรมาส
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร การบริการการดูแลสุขภาพมากมาย จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) โดยร่วมกันพัฒนาใน 4 โมดูล จนปัจจุบันมีความคืบหน้า ดังนี้ โมดูลที่ 1 Digital TTM Knowledge Management กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รวบรวมตำรับตำราการแพทย์แผนไทยที่มีบันทึกในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึกกว่า 50,000 รายการ โดยส่งต่อให้ มจพ. พัฒนาระบบ Smart TTM Library เพื่อรองรับการจัดการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และจะจัดเก็บต้นฉบับในรูปแบบภาพดิจิทัลและข้อมูลที่ได้รับการถ่ายถอด-ปริวรรตแล้ว รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากหมอพื้นบ้าน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น Ontology, Knowledge Graph เป็นต้น มาใช้ในการพัฒนา ซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วนั้นจะทำให้เกิด Knowledge-based เพื่อให้บริการองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และนักวิชาการ โดยผ่านระบบสืบค้นข้อมูลอย่างอัจฉริยะ โมดูลที่ 2 TTM Expert & Recommendation Systems กรมฯ มีการวิเคราะห์ เตรียมข้อมูลจากตำรับ ตำราการแพทย์แผนไทยที่ประกาศเป็นของชาติแล้ว กว่า 7,000 รายการ และที่มีการลงทะเบียนตามมาตรา 15 จากนายทะเบียนจังหวัดไม่น้อยกว่า 200,000 ตำรับ นำมาถ่ายถอด-ปริวรรตภาษาโบราณที่บันทึกในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก แต่กระบวนการแปล หรือถ่ายถอดต้องใช้เวลานานและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญมีจำนวนน้อย จึงร่วมกันวิจัย และพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบช่วยแนะนำ (TTM Expert and Recommendation Systems) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น OCR (Optical Character Recognition), NLP (Natural language processing) และ Speech Recognition เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายถอด-ปริวรรต และสังคายนาตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย ให้การดำเนินการแปลอักษรโบราณออกมาได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง โมดูลที่ 3 Herbal Product & Service Big Data Management การพัฒนา Big Data ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการศึกษาและวิจัยด้าน AI และ Deep learning ในวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอย่างครบห่วงโซ่คุณค่า โมดูลที่ 4 Smart TTM Herbal Product & Service Innovation การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับการสร้างความรอบรู้และบริการทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอัจฉริยะ ซึ่งได้แก่ 1) ระบบ Panthai Chatbot สามารถตอบคำถาม ประเมินสุขภาพ วิเคราะห์ข่าวปลอมด้านการแพทย์แผนไทยและระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ 2) ระบบ Panthai Good Doctor ตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย AI โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ (Anywhere, Anytime and Anydevice) และ 3) ระบบ Thailand Herbal Expo & Garden Metaverse ที่สามารถเยี่ยมชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสวนสมุนไพรในสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริง รวมถึงสามารถซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางระบบได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะนำเทคโนโลยี Virtual Reality/Augmented Reality: VR/AR, NLP, และ Deep learning มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

การดำเนินการร่วมกันดังกล่าวนั้น จะทำให้ ปีพ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้ใช้ประโยชน์จากการดำเนินการทั้ง 4 โมดูล คือ 1. มีระบบคลังความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart TTM Library) ที่รวบรวมตำรับ/ตำรายาแผนไทย ที่มีการแปลจากต้นฉบับแล้วมีข้อมูล เชิงพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในทุกมิติจากหมอพื้นบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 70,000 รายการ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในด้านการศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ 2. มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการทางการแพทย์แผนไทย (Herbal Product & TTM Service Big Data) ที่เชื่อมโยงข้อมูลการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพรพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) โดยแสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ แผนที่ กราฟ ตาราง วิดีโอ และอินโฟกราฟิก (Data Visualization) แสดงแนวโน้มของการผลิต การจำหน่าย และ พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพร 3. มีแอปพลิเคชันโต้ตอบอัตโนมัติ (Panthai Chatbot) เพื่อตอบคำถาม และประเมินสุขภาพให้กับประชาชน สร้างความรอบรู้ สามารถวิเคราะห์ข่าวปลอมด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้ไม่น้อยกว่า 200 คำถาม (Intent) และสามารถวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มโรค เช่น 1. นอนไม่หลับ และเจ็บปวดเรื้อรัง 2. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 3. สะเก็ดเงิน 4. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 5. บำบัดยาเสพติด พร้อมทั้งสามารถระบุชนิดไพรด้วยภาพได้ไม่น้อยกว่า 300 ชนิด

นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ต้นแบบ Panthai Chatbot (แผนไทยแชทบอท) เพื่อทดสอบการตอบคำถามสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรด้วย AI รวมทั้งแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะทั้ง 4 โมดูล ผลงานนวัตกรรมดิจิทัลรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Emerging Technology โครงการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ (Herb ID) ซึ่งเป็นผลงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) อีกด้วย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย...
22/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารกรมฯ และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการเเพทย์แผนไทย และนางนันท์นภัส ต้อยติ่ง รองผู้อำนวยการสถา...
22/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการเเพทย์แผนไทย และนางนันท์นภัส ต้อยติ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการในระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่าย รวมถึงการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ และโรงพยาบาลหนองใหญ๋ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ดำเนินการโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธา...
22/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมวิชาการชมรมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชมรมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี ดร.นพ.ปรปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ และภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล ประธานชมรมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์แผนไทย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: เรื่อง...
21/08/2023

ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์แผนไทย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: เรื่อง การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 14-15 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
โดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
☑CME สำหรับแพทย์ 12 คะแนน
☑รับใบประกาศนียบัตร
☑ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
☑ของที่ระลึกจากงาน
✩ สมัครออนไลน์ G-Form : https://bit.ly/3rQCqfF
✩ กำหนดการ>> https://inma.or.th/uploadFiles/files/AGENDA140966.pdf

✩ Brochure >> https://inma.or.th/uploadFiles/files/INMA-BOOK.pdf
✩ แผนที่ >> https://goo.gl/maps/cBpHd8RXiwuUA8ip7
✩ LINE OA >> https://lin.ee/posylof
สนใจออกบูธ แอดไลน์ หรือ โทร 0922674155

หนังสือเชิญ
https://drive.google.com/drive/folders/18AiIUd1cDEWfqDw1T4uXUCsQu-3-YuWq?usp=drive_link

🌱 รายการ Seed Channel 🌱รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญาวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566เวลา 11.00 - 11.15 น. งด...
21/08/2023

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.

งดออกอากาศ !

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715

#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

21/08/2023

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินศูนย์เวลเนส Wellness Center ครั้งที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 น.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

21/08/2023

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินศูนย์เวลเนส Wellness Center ครั้งที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

18/08/2023

ใบสมัครตำแหน่งแพทย์แผนจีน รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ กรุณาตรวจสอบข้....

18/08/2023

เช็คด่วน !!! ว่าท่านมีอาการเหล่านี้ไหม

18/08/2023

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2566 นะครับบ ^^

15/08/2023

แถลงข่าว ความคืบหน้าการนำ AI แปลตำรับ ตำรายาชาติ เพื่อจัดทำ Big Data รองรับบริการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรอัจฉริยะ

ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

15/08/2023

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.

เรื่อง ขยายการให้บริการ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 3 แห่ง ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

พบกับ
ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธี

โดยในนามกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 และได้เยี่ยมหน่วยแพทย์ พยาบาล ที่ประจำหน่วยภายในพิธีดังกล่าว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณ...
12/08/2023

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ห่วงใยคุณแม่ แนะหลังคลอดใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฟื้นฟูสุขภาพได้ผลดี ครอบคลุมตามสิทธิการรักษา #วันแม่แห...
12/08/2023

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ห่วงใยคุณแม่ แนะหลังคลอดใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฟื้นฟูสุขภาพได้ผลดี ครอบคลุมตามสิทธิการรักษา
#วันแม่แห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห่วงใย #แม่หลังคลอด แนะใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฟื้นฟูสุขภาพ ลดอาการน้ำนมไหลน้อย ปวดเมื่อยร่างกาย และผิวพรรณแตกลาย ชู หัตถการแผนไทย อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร และ ยาสมุนไพร พร้อมแนะ ชุดสิทธิประโยชน์ สปสช.เพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ #มารดาหลังคลอด
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ คุณแม่จึงเป็นบุคคลสำคัญที่ลูก ๆ ควรให้ความสำคัญและดูแลสุขภาพของแม่อย่างต่อเนื่อง ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังจากคุณแม่คลอดลูกแล้วต้องมีการอยู่ไฟ เพื่อปรับธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ให้เกิดความสมดุล คุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดโดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากกระบวนการตั้งครรภ์และกระบวนการคลอดทำให้มารดาหลังคลอดบุตรใหม่ๆ มักจะพบปัญหาสุขภาพใน 3 อาการ ดังนี้ อาการน้ำนมไหลน้อย อาการปวดเมื่อยร่างกายหลังการคลอดผิวพรรณแตกลายบริเวณหน้าท้อง ซึ่งอาการเหล่านี้คุณแม่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ
การดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสุขภาพดำเนินการได้ดังนี้

1) การทำหัตถการ คือ การนวดและประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การอบไอน้ำสมุนไพร มีประโยชน์ คือ ช่วยขับน้ำคาวปลา ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณสดใสรักษาอาการปวดเมื่อย และ ขัดยอก โดยมีข้อกำหนดว่าหากมารดาที่คลอดบุตรเองปกติ สามารถเริ่มกระบวนการการทำหัตถการ 7 วัน หลังคลอด หากมารดาที่ผ่าตัดคลอด สามารถเริ่มกระบวนการการทำหัตถการ 30 วันหลังคลอด เนื่องจากแผลผ่าตัดหายแล้ว แต่ไม่ควรเกิน 3 เดือน และควรทำต่อเนื่องเป็นเวลา 5 - 7 วัน อาการดังกล่าวก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ

2) อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่เหมาะสมกับมารดาหลังคลอด ควรรับประทานอาหารสมุนไพรที่มีรสร้อน ซึ่งสมุนไพรรสร้อนจะช่วยบำรุงธาตุไฟ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เช่น ขิง พริกไทย ดีปลี กระชาย ใบแมงลัก เมนูอาหารที่แนะนำ ได้แก่ แกงเลียง ยำหัวปลี ไก่ผัดขิง ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมพลังให้มารดากลับคืนมาโดยเร็ว และช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรงจะได้มีน้ำนมเลี้ยงดูบุตรให้มีความแข็งแรง สำหรับ เครื่องดื่มสมุนไพรที่ควรรับประทาน เช่น น้ำขิง น้ำตะไคร้ น้ำกะเพรา และ

3)ยาสมุนไพรสำหรับมารดาหลังคลอด คือ ยาประสะไพล สรรพคุณ ใช้ขับน้ำคาวปลา ยาปลูกไฟธาตุ สรรพคุณ กระตุ้นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด ยาประสะน้ำนม สรรพคุณ บำรุงน้ำนม ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม และ กระตุ้นการไหลของน้ำนมได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยาประสะไพล และ ยาปลูกไฟธาตุ มีข้อห้ามในหญิงที่มีอาการตกเลือดหลังคลอด
นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า คุณแม่หลังคลอดมีสิทธิในการ ฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอด ตามสิทธิเบิกจ่าย เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิการเบิกจ่ายตรง ดังนี้ นวดไทย การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การอบไอน้ำสมุนไพร การได้รับคำแนะนำปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่หลังคลอด ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค สามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และ ให้บริการในการดูแลมารดาหลังคลอด
สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ตามสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านของท่าน หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678 หรือช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/dtam.moph และ ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก line

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11/08/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

คนหอมมมม...ยุงเหม็นนนนนนนน ป้องกันยุงลายภัยร้ายไข้เลือดออกด้วยสมุนไพร #สมุนไพรไล่ยุง
10/08/2023

คนหอมมมม...ยุงเหม็นนนนนนนน
ป้องกันยุงลายภัยร้ายไข้เลือดออกด้วยสมุนไพร
#สมุนไพรไล่ยุง

09/08/2023

ช่วงที่ 2
เสวนาวิชาการ
"เภสัชกรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 น.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เปิดแล้ว...โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ลาดกระบัง- คลินิกสุขสำราญนิทรา- คลินิกผดุงครรภ์ไทย- คลินิกอัมพ...
09/08/2023

เปิดแล้ว...
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ลาดกระบัง

- คลินิกสุขสำราญนิทรา
- คลินิกผดุงครรภ์ไทย
- คลินิกอัมพฤกษ์-อัมพาต
- คลินิกอภัยสันตา
- คลินิก NCDs
- คลินิกโรคผิวหนัง
- คลินิกทางเดินหายใจ
- คลินิกออฟฟิศซินโดรม
- คลินิกกัญชาทางการแพทย์
- คลินิก Long covid

หัตถการ
- นวดเพื่อการรักษา
- นวดส่งเสริมสุขภาพ
- ประคบสมุนไพร
- พอกยาสมุนไพร
- อบสมุนไพร

ตั้งอยู่ที่ อาคาร รอยัล ไทย เฮิร์บ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
แผนที่ https://goo.gl/maps/c6CgaeU7VxiVvCK98

ช่องทางติดต่อและติดตามได้ที่
โทร : 0615624436
facebook : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ลาดกระบัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100095322873655
line https://lin.ee/7YQj0fW แอดไลน์ที่นี่

09/08/2023

ช่วงที่ 1
เสวนาวิชาการ
"เภสัชกรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

08/08/2023

แล้วพบกันเร็วๆนี้..........

เสวนาวิชาการ"เภสัชกรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ"วันที่ 9 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 - 16.30 น.กรมการแพทย์แผนไท...
08/08/2023

เสวนาวิชาการ
"เภสัชกรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKpFp24bhRIQkSya8QaLY1mRVfcBwfahjunaBPQNDmwhqHQ/viewform

หรือรับชมได้ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

เสวนาวิชาการ"เภสัชกรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ"วันที่ 9 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 - 16.30 น.กรมการแพทย์แผนไท...
08/08/2023

เสวนาวิชาการ
"เภสัชกรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKpFp24bhRIQkSya8QaLY1mRVfcBwfahjunaBPQNDmwhqHQ/viewform

08/08/2023

ช่วงที่ 2
การประชุมวิชาการไทย - เซียงไฮ้ ครั้งที่ 16
หัวข้อ "Chronic pain and Insomnia"

วันที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

08/08/2023

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.
เรื่อง ศาสตร์แผนไทย...กับการดูแลสุขภาพสตรีวัยทอง

พบกับ อาจารย์บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

08/08/2023

การประชุมวิชาการไทย - เซียงไฮ้ ครั้งที่ 16
หัวข้อ "Chronic pain and Insomnia"

วันที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

🌱 รายการ Seed Channel 🌱รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญาวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566เวลา 11.00 - 11.15 น. เรื...
07/08/2023

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 - 11.15 น.

เรื่อง ศาสตร์แผนไทย...กับการดูแลสุขภาพสตรีวัยทอง

พบกับ อาจารย์บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715

#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ที่อยู่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625917007

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โควิด ต้องคิดหนัก
ตู้ดูดความชื่นอัตโนมัติWeifo..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1
Tel.0624944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1
Tel.0624944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ขณะนี้หมอแผนโบราณได้มีศาสตร์การรักษาโรคที่หายจริงหล่ยโรคเช่น โรคต
โรคหัวใจ
โรคตับแข็ง
โรคไขมันพอกตับ
โรคม้ามโต
โรคแผลเบาหวาน
โรคเบาหวานเข้าตา
โรคปวดตา
โรคมาลาเรีย
โรคชิคุณคุณญ่า
โรคไวรัสb,c
โรคแผลปลวด
โรคที่กล่าวมานี้ผลการรักษาของหมอโบราณบางโรคหลังกินยาอาการโรคจะดีขึ้นภายใน10นาที
บางโรคครึ่งชั่วโมง
บางโรค2เดือนหายขาด
บางโรค3ขวัญหาย
ที่กล่าวมานี้จากประสบการรักษาของหมอโบราณที่วิชาการรักษายังมีอยู่จริงครับ
อยากทราบชื่อภาษาอังกฤษ ของ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
นวัตกรรมของคนไทยที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับ COVID-19
ถ้าต้องการดู แผนภูมิต่างๆตามที่แสดง ระหว่างการแถลงข่าว หรือ มากกว่า ถ้ามี จะหาดูได้จากแหล่งใด ครับ
เรื่องโรคระบาด COVID-19
ผมได้ติดตามข่าวสารจากหลายๆสื่อ จึงสรุปเรื่อง COVID-19 ได้ว่า
🚩 มีแนวโน้มสูงที่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะรักษาผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เพราะ
1.เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์กล่าวว่าจีนมีงานวิจัยพบว่าสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรรักษาโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ได้
อยู่นาทีที่ 16 ในคลิปสัมภาษณ์เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์
https://youtu.be/xYfAhps_IgY
2.ข่าวจาก NHK ระบุว่าจีนพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับสายพันธุ์ซาร์มีลักษณะการติดต่อแบบเดียวกัน เชื่อว่าสิ่งที่รักษาซาร์ได้ควรจะรักษาสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วย
อยู่กลางๆคลิป คลิปข่าว NHK - https://drive.google.com/file/d/1DA0m5uKQK_79p_75oUfWqOuS8RFlegsO/view?usp=drivesdk
ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจะเป็นคำตอบในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แน่

อีกอย่างคำทำนายของพระก็ดูเป็นจริงแล้ว เช่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อากาศแปรปวน สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วจะมาให้เห็นก็มีหลายตัวแล้ว บอกว่าจะมีโรคระบาดท้าทายวงการแพทย์แต่จะรักษาได้ด้วยยาโบราณ ถ้าโรคระบาดครั้งนี้ต้องใช้ยาโบราณ มันจะยืนยันคำทำนายนี้
ลองฟังดูครับ
https://youtu.be/W9Rb_032TuU
ในรพ.รัฐ ผลิต ผช.แพทย์แผนไทย เป็นหมอนวตรักษา ใหญ่กว่าแพทย์แผนไทย ผช.เป็นแพทย์แผนไทย หรีอไม่ บทบาทหน้าที่เป็นแพทย์แผนไทย คืออะไร นวด คือการวางยา คนไทยถูกวางยาทั้งประเทศ ผช. นวดทั้งตัว หลอดเลีอด ช้ำ กล้ามเนื้อเละ คนไทยติด นวดทั้งประเทศ นวดราชสำนักนวดเฉพาะที่ เรียน3~5ปีเกิดความชำนาญ นวดราชสำนัก ใช้เวลานวด5~45นาที ว่าไม่หาย ทักษะความชำนาญไม่มี หายได้อย่างไร เพราะจุดสัญญาณเป็นโรคครูท่านไม่บอก ความชำนาญท่านไม่มี รู้จุดรักษาจริง รู้จริงเหนี่อยไหม นวดท่านฝึกผช.45วัน มานวดแก้บน หวังเพียงความอยู่รอดตนเอง เมี่อแพทย์เพียงหมอวินิจฉัย ไม่นวดรักษาเอง ทักษะฅวามชำนาญ ประสบการณ์ไม่มี เอาผช.เป็นหมอนวดรักษา นวดกันทั้งตัว คนไข้น่วม จุดเป็นโรค แก๊ไม่ได้คนไข้นวดกัน 10ปีไม่หาย เรียนแพทย์แผนไทยทำไมคับ4ปี ผลิตผช.45วันดีกว่าหรีอคับ เพราะนวดไทยท่านไม่รักษา ท่านจบกันมาไม่รู้จริง คนไม่เป็นโรค ใส่โรค เบิกจ่ายได้ คนไม่เป็นโรค นวดมากช้ำ นวดไปนานๆคนไข้ติดนวด เพราะนวดคือการวางยา นวดคือดาบสองคม นี่คือภูมิความรู้ ไม่มีในตำรา เอาผช. วางยาคนไข้ ทั้งประเทศ ให้เป็นโรคอุบัติใหม่ทั้งประเทศ โรคขี้เมี่อย ติดนวด
สอบถามครับ ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน กทม และ ปริมณฑล มีที่ใดบ้างครับ ?
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔

🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4
วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์
👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOEI?usp=sharing

👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔

🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4
วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์
👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOE…

👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
#}