บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุร

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุร ดำเนินงานโดยทีมงานนักกฎหมายและนักสืบมืออาชีพที่มากไปด้วยประสบการณ์ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ
- รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคำดีปกครอง
- รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
- รับสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
- บริการร่างสัญญาทางกฎหมายและธุรกิจทุกชนิด
- รับจดทะเบียนจัดตั้งห่างหุ้นส่วนและบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สัทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้า
- บริการขอ อย.

(อาหารและยา)
- ขอใบอนุญาติตั้งโรงงาน
- รับทวงถามหนี้ทุกชนิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้มาฟ้องคดีศาลแรงภาค 1 จังหวัดสระบุรี ท
07/10/2021

วันนี้มาฟ้องคดีศาลแรงภาค 1 จังหวัดสระบุรี ท

Timeline Photos
08/05/2017

Timeline Photos

วันนี้มาว่าความที่ศาลแพ่งธนบุรี
29/11/2016

วันนี้มาว่าความที่ศาลแพ่งธนบุรี

วันนี้มาว่าความที่ศาลแพ่งธนบุรี

วันนี้มาว่าความที่ศาลจังหวัดชุมพร
14/11/2016

วันนี้มาว่าความที่ศาลจังหวัดชุมพร

วันนี้มาว่าความที่ศาลจังหวัดชุมพร

06/10/2016

>

• งานขอใบอนุญาตทางธุรกิจ
- การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
- ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย (visa)
- การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
- ขอมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ (Permanent Resident)
- ขอสัญชาติไทย

• บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
- ขยายระยะเวลา Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
- เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
- การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
- แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

• บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
- ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
- ต่อใบอนุญาตครบปี
- เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
- แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

• งานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
- ให้คำปรึกษาทางธุรกิจของคนไทย และชาวต่างชาติ
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแรงงาน
- พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (หลบหนีเข้าเมือง คดีให้ที่พักคนหลบหนีเข้าเมือง)
- การขอถอนชื่อออกจากบัญชีต้องห้าม (Black List) ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
- บริการทนายความให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องกักในห้องกัก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
- บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักโทษชาวต่างชาติในเรือนจำ
- ประสานงานระหว่างญาติกับนักโทษชาวต่างชาติในเรือนจำ
- ประสานงานกับสถานทูตของนักโทษในเรือนจำตามที่ญาติร้องขอ

////////////////////////////////////////////////////////////

>

• Business license services
- Proceedings to a permission to operate a business under the Foreign Business Act B.E.2542 (1999) (FBA) in Thailand
- Request the permission to work in the Kingdom for alien (visa)
- Proceedings for Thailand Re-Entry permit
- Proceedings for Permanent Resident permit
- Proceedings to request the Citizenship Thailand

• Visa services (Within the Kingdom)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-B)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-O)
- Extending Non Immigrant O (Marriage Visa)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-B) (Teacher Visa)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-ED) (Student Visa)
- Extending Non-Immigrant Visa “O-A (Retirement Visa)
- Change type of Visa
- Thailand Re-Entry permit
- Reporting 90 days

• Consultancy services to work legally in Thailand
- Work permitted in Thailand under the Working of Alien Act B.E.2551 (2008)
- Work permit renewal and work permit extension proceedings
- Changes or modifications work permit
- To inform the Immigration Bureau to resign and return license

• Consultancy Thailand Acts services
- Foreign Business Act B.E.2542 (1999)
- Labor Protection Act B.E. 2551 (2008)
- Working of Alien Act B.E.2551 (2008)
- Immigration Act B.E.2522 (1979)
- Immigration Bureau black list
- Foreigner marriage license
- Legally service solicitors to detained aliens under the Immigration Act B.C.2522 (1979)
- Consultancy and legal assistance service to the foreign prisoner.
- Coordination between relatives and the foreign prisoner in the prison
- Coordination with the Embassy of the foreign prisoner according to their relatives requested.

วันนี้ติดป้ายบริษัทแล้ว พร้อมเพื่อนทนายมาเตรียมคดี
10/09/2016

วันนี้ติดป้ายบริษัทแล้ว พร้อมเพื่อนทนายมาเตรียมคดี

06/09/2016

ออกแบบป้ายชื่อบริษัทครับ

04/09/2016

วันนี้มาจัดสำนักงานกฏหมาย
หน้าตลาดนนทบุรีใกล้เสร็จแล้ว อาทิตย์หน้าเริ่มทำงานไดแล้ว
ครับ

วันนี้ ไปเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมา ครับ
28/08/2016

วันนี้ ไปเลือกตั้งนายกและกรรมการ
สภาทนายความที่ศาลจังหวัด
นนทบุรีมา ครับ

วันนี้ ไปประกันตัวลูกความที่ศาลแขวง นนทบุรี ครับ
25/08/2016

วันนี้ ไปประกันตัวลูกความที่
ศาลแขวง นนทบุรี ครับ

วันนี้ ไปประกันตัวลูกความที่
ศาลแขวง นนทบุรี ครับ

วันนี้ มาติดตามคดีของลูกความที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ครับ
23/08/2016

วันนี้ มาติดตามคดีของลูกความที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ครับ

วันนี้ มาติดตามคดีของลูกความที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ครับ

ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก
19/08/2016

ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก

ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก

ยื่นฟ้องข้อหาผิดสัญญาชื้อขายครับ
17/08/2016

ยื่นฟ้องข้อหาผิดสัญญาชื้อขายครับ

ยื่นฟ้องข้อหาผิดสัญญาชื้อขายครับ

วันนี้ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้
16/08/2016

วันนี้ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการ
มรดก ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้

Timeline Photos
29/07/2016

Timeline Photos

-ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ- รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง- รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล- รับสืบ...
29/07/2016

-ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ
- รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
- รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
- รับสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
- บริการร่างสัญญาทางกฎหมายและธุรกิจทุกชนิด
- รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สัทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้า
- บริการขอ อย. (อาหารและยา)
- ขอใบอนุญาติตั้งโรงงาน
- รับทวงถามหนี้ทุกชนิด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดต่อ 081-3507195 ครับ

-ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ
- รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
- รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
- รับสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
- บริการร่างสัญญาทางกฎหมายและธุรกิจทุกชนิด
- รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สัทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้า
- บริการขอ อย. (อาหารและยา)
- ขอใบอนุญาติตั้งโรงงาน
- รับทวงถามหนี้ทุกชนิด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดต่อ 081-3507195 ครับ

ที่อยู่

เลขที่ 3 ซอยเรวดี 50 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

0813507195

เว็บไซต์

http://www.thailawservice.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด