กองสถานประกอบการเพื่อสุขภา

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภา กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมงาน...แถลงข่าวและการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร...
22/01/2021

ขอเชิญร่วมงาน...
แถลงข่าวและการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและการบังคับใช้กฎหมาย
โดยการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 27 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
หรือผ่านช่องทาง Facebook live

ขอเชิญร่วมงาน...
แถลงข่าวและการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและการบังคับใช้กฎหมาย
โดยการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 27 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
หรือผ่านช่องทาง Facebook live

ประกาศจ้า.....กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปา ประจำปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 -...
15/12/2020

ประกาศจ้า.....
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปา ประจำปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th หรือ http://spa.hss.moph.go.th/registerspa/login.php ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7081 หรือ 02-193-7080 ในวันและเวลาราชการ

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองสถานประกอบการ...
21/10/2020

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่งชุดผ้าไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และดำเนินการตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมสุขกาย ครั้งที่ 1 โดยบุคลากรกองส...
07/10/2020

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมสุขกาย ครั้งที่ 1 โดยบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เต้นแอโรบิคพร้อมกัน ณ ลานพื้นที่หน้ากองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. - 16.30 น.

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนา  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบปร...
06/10/2020

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนา กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม 3 ส. ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ฝึกนั่งสมาธิ ครั้งที่ 2 โดยนางชฎาภรณ์ นฤภัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ บรรยายธรรม เรื่อง “ทุกข์เกิดเพราะความไม่ยอมรับความจริง” จากนั้น กรวดน้ำ แผ่เมตตา บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนา            กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่องค์กร...
09/09/2020

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนา กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กิจกรรม 3 ส. ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ฝึกนั่งสมาธิ ครั้งที่ 43 โดยวันนี้นายพิศณุพงศ์ ศรีงามเมือง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรยายธรรมเรื่อง “การอโหสิกรรม” จากนั้นกรวดน้ำ แผ่เมตตา บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเท...
02/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแนวทางป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากลและขับเคลื่อนงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ดำเนินการสปา ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและในการสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เต้นล้างมือ 7 ขั้นตอน ต้านโควิด 19 อย่างพร้อมเพรียงกัน

“สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพ ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19” วันที่ ...
25/08/2020

“สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพ ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19”
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแนวทางป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากลและขับเคลื่อนงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 250คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ดำเนินการสปา ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และในการสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เต้นล้างมือ 7 ขั้นตอน ต้านโควิด 19 อย่างพร้อมเพรียงกัน

แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563นางสาวบัว หนาซุย นักจัดการงานทั่วไปขอให้ผลบุญในการทำ...
12/08/2020

แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563
นางสาวบัว หนาซุย นักจัดการงานทั่วไป
ขอให้ผลบุญในการทำความดี ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563นางสาวสาวิตรี จันทร์วาน ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่...
12/08/2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
นางสาวสาวิตรี จันทร์วาน ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
ขอให้ผลบุญในการกระทำความดี ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563นายภาณุวัฒน์ พูลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติก...
12/08/2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
นายภาณุวัฒน์ พูลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ขอให้ความดีที่ทำ อำนวยอวยชัย ให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการส่...
03/08/2020

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
นำเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กิจกรรม 3 ส. ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ฝึกนั่งสมาธิ ครั้งที่ 32 โดยวันนี้ นางสาวบัว หนาซุย นักจัดการงานทั่วไป บรรยายธรรมเรื่อง "สุจริต 3 " จากนั้นกรวดน้ำ แผ่เมตตา บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ's cover photo
05/06/2020

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ's cover photo

05/06/2020
วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการนวด/สปา ตามมาตรการป้องกันโควิด19 ของสบส. กระทรวงสาธารณ

https://www.youtube.com/watch?v=FCLNNLUofKo&feature=youtu.be
วิดีโอสอนการลงทะเบียนใช้ระบบการประเมินตนเอง
ขอขอบคุณ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้จัดทำวิดีโอ

วิธีทำแบบประเมินตนเองร้านนวด/สปาตามมาตรการป้องกันโควิดตามข้อกำหนดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสา....

สำหรับผู้ประกอบการที่สงสัยเรื่องการใช้งานระบบการประเมินตนเอง สามารถศึกษาการใช้งานระบบได้จากโพสต์นี้ครับ หากมีข้อสงสัยรบก...
03/06/2020

สำหรับผู้ประกอบการที่สงสัยเรื่องการใช้งานระบบการประเมินตนเอง สามารถศึกษาการใช้งานระบบได้จากโพสต์นี้ครับ หากมีข้อสงสัยรบกวน Inbox เข้ามาได้เลย เจ้าหน้าที่ยินดีช่วยเหลือทุกท่านครับ/ค่ะ

03/06/2020
03/06/2020

ประชาสัมพันธ์จากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
หากผู้ประกอบการท่านใด มีข้อสงสัยในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประเมินตนเองของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อรับใบรับรองในการประเมินตนเอง สามารถ Inbox เข้ามาสอบถามได้ครับ/ค่ะ
และสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข 02-1937080 หรือ 02-1937081

03/06/2020
ชีวิตวิถีใหม่ ใช้และให้บริการนวด/สปาอย่างไร ให้ปลอดภัย (Fullversion)

https://www.youtube.com/watch?v=M-cf5cVlv0o
#กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ #นวดสปาปลอดภัย #newnormal #COVID19

ชีวิตวิถีใหม่ ใช้และให้บริการนวด/สปาอย่างไร ให้ปลอดภัย

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามขั้นตอนดังนี้
01/06/2020

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามขั้นตอนดังนี้

ประกาศ.... ด่วนจ้าเนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ขอเลื่อนการรับใบรับรองผู้ให้บริการ จ้า....
26/03/2020

ประกาศ.... ด่วนจ้า
เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ขอเลื่อนการรับใบรับรองผู้ให้บริการ จ้า....

ประกาศ..... จ้าถึง ผู้ให้บริการ และเจ้าของกิจการ จ้ากรุณาปฏิบัติตามนี้ นะจ๊ะ...
26/03/2020

ประกาศ..... จ้า
ถึง ผู้ให้บริการ และเจ้าของกิจการ จ้า
กรุณาปฏิบัติตามนี้ นะจ๊ะ...

มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
19/03/2020

มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศด่วน.... จ้าขอเลื่อนการรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ... จ้า
06/03/2020

ประกาศด่วน.... จ้า
ขอเลื่อนการรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ... จ้า

เชิญชวน... จ้ากองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดการประชุม เรื่อง "การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ในวันที่ 6 มีนาคม ...
03/03/2020

เชิญชวน... จ้า

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดการประชุม เรื่อง "การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศ... งานนวดประคบบันทึกโลก
21/02/2020

ประกาศ... งานนวดประคบบันทึกโลก

20/02/2020

นโยบาย ส.บ.ส. สร้างสุข สุขกาย 💪🏻สุขใจ ❤️สุขในการทำงาน📝
สนับสนุนโดย ดร. สุวภรณ์ แนวจำปา
ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 🌼🌼🌼

ประกาศ....รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559-2562 คร...
19/02/2020

ประกาศ....
รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559-2562 ครั้งที่2

ประกาศ....
รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559-2562 ครั้งที่2

ประกาศ....รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559-2562 คร...
18/02/2020

ประกาศ....
รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559-2562 ครั้งที่2

รับสมัครผู้เข้าร่วมเป็นคู่ประคบสมุนไพรบันทึกโลก 2563 World record for Thai herbal compress 2020 จำนวน 190 คู่ (380 คน) ใ...
31/01/2020

รับสมัครผู้เข้าร่วมเป็นคู่ประคบสมุนไพรบันทึกโลก 2563 World record for Thai herbal compress 2020 จำนวน 190 คู่ (380 คน) ในงาน Thailand Health Expo ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดการสมัครสามารถแสกน QR code ในโปสเตอร์ประกาศรับสมัคร หรือ คลิ๊ก https://forms.gle/EH9amoN1A5nGYFEj9

รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 1...
31/01/2020

รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 1
กำหนดการรับใบรับรองฯ ตามประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) หลักฐานสำหรับการมารับใบรับรองฯ
- บัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
(2) ให้มารับตามวันเวลาที่กำหนด (8.30-16.30 น.)
(3) กรณีมารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนได้
โดยมีหลักฐาน ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
(4) กรณีไม่สามารถมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น
มารับแทน ให้มารับในระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563
(5) สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อขอให้รอประกาศครั้งต่อไป ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-1871245936248728/photos/?tab=album&album_id=3649113948461909

ผู้ให้บริการปี 60 - 62 ครั้งที่ 1
31/01/2020

ผู้ให้บริการปี 60 - 62 ครั้งที่ 1

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
07/01/2020

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

รับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562ในวั...
12/11/2019

รับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562
ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
และจัดสอบในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นางสาวอมรรัตน์ แหวนเงิน โทร 02-1937000 ต่อ 18411 หรือสมัครสอบได้ทาง URL :: https://thaispa.thaijobjob.com/201911/register.php

ประกาศรายชื่อรอบที่ 3 สำหรับพนักงานนวดผู้ได้รับใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ (สพส 14) ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บร...
25/10/2019

ประกาศรายชื่อรอบที่ 3 สำหรับพนักงานนวดผู้ได้รับใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ (สพส 14) ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวันที่ 19 ,21,23, 26 สิงหาคม และ 6 กันยายน 2562
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มาติดต่อรับใบขึ้นทะเบียนในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/fileupload_doc/2019-10-25-5-19-2806825.pdf

ที่อยู่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุร
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

http://www.thaispa.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อไหร่จะมีประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนอีกคะ
ชำระค่าธรรมเนียบ ประกอบกิจการร้านนวด สามารถทำได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับ
จบอบรมทีวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่วันที่6/10/2547ขึ้นทะเบียนได้ไหมค่ะ
ช่วยด้วยคะ เข้าไม่ได้ ทำมา2อาทิตแล้วคะ
ทางบ้านร้องเรียนจ้า “ฝนขี้นก ทุกเช้าและเย็น ขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ ผ่านถนนเส้นนี้ต้องระวัง ฝนขี้นก มีป้าคนนึงแกอาศัยอยู่ตรงบ้านที่มุมสี่แยก ถนน หมื่นด้ามพร้าคต (หลังราชภัฏ)ช้างเผือก แกเอาอาหารให้นกทุกเช้าและเย็น นกพิราบจำนวนนับร้อยนับพัน มารวมตัว รอกินอาหารและ ขี้..!!!! ถนน บ้าน รถ แถวนั้นเปรอะเปื้อนไปด้วยขี้นก..!!! จึงอยากไหว้วอน ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลตรงส่วนนี้ทีครับ ขอบคุณครับ” แอดขอขอเสริมครับ ระวังเรื่องสุขอนามัย เรื่องของโรคที่มากับนกเหล่านี้ด้วนนะครับ อันตรายจริงๆ เทศบาทนครเชียงใหม่ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธา
ต้องการข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนนวดค่ะ
ใช้บริการนวดและสปาอย่างไรให้ปลอดภัยมาดูกันได้จากคลิปนี้เลยจร้า คนเปิดร้านนวดและสปาก็ดูได้ คนชอบไปใช้บริการนวดหรือสปาก็ดูดี ปลอดภัย มีชัยไปกว่าครึ่ง เย้ๆๆๆๆๆ ขอบคุณคลิปดีๆ จาก กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจ้า นวดๆ หยุดๆ นวดเส้น กดจุด เดี๋ยวตึง เดี๋ยวหย่อน เดี๋ยวเกร็ง เดี๋ยวผ่อน ใครชอบนวดใครชอบสปาก็ต้องมองหาร้านที่มีมาตรการป้องกันด้วยน้า #นวด #สปา #สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สอบถามครับ กรณีมีร้านอยู่ในห้าง ใบอนุญาตใช้ใบเดียวหรือต้องแยกจด
เข้าไม่ได้
ทำยังไงค่ะ
ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น.เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา สมุนไพร.เครื่องมือ.กล้องเลนส์.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วย ยืดอายุงาน.ไม่เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน.รับประกัน/ดูแล หลังการขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693