Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร

Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้า...
25/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดก...
25/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว  มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร....
25/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข่าวดี กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ส่งต่อเกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์กระจายสู่ชุมชน 👍👍▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁น...
25/12/2020

ข่าวดี กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ส่งต่อเกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์กระจายสู่ชุมชน 👍👍
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดจากแหล่งปลูกที่ไม่พบโรคระบาดหรือผลิตท่อนพันธุ์สะอาดใช้เองในชุมชนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จึงได้จัดทำโครงการผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์สะอาดทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยการใช้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแบบเร่งรัด ซึ่งเป็นวิธีการใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังขนาดเล็ก ประมาณ 1 – 2 ตา มาปักชำและตัดยอดจากที่ได้ชำท่อนพันธุ์ไว้มาปักชำยอดต่อ เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดปลอดโรคได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้พันธุ์มันสำปะหลังเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร รองรับสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์มันสำปะหลังที่ทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อเกษตรกรนำมันสำปะหลังที่ผ่านการชำท่อนพันธุ์ไปปลูกในสภาพแปลง ต้นมันสำปะหลังจะให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปลูกด้วยวิธีใช้ท่อนพันธุ์ปลูกโดยตรงในแปลงอย่างเดิม การผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้มีพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับปลูก

สำหรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้ทำการผลิตเนื่องจากทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ระยอง 72 ด้วยเทคโนโลยีวิธีแบบเร่งรัดในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน 160 ศูนย์ ศูนย์ละ16,000 ต้น รวม 2,560,000 ต้น และศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 ศูนย์ ศูนย์ละ 3,200 ต้น รวม 19,200 ต้น รวมทั้งหมดจำนวน 2,579,200 ต้น

โดยขณะนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10 จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเเปลงเเม่พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 ซึ่งมีอายุที่เหมาะสมในการนำไปปลูกเป็นเเม่พันธุ์เเละขยายพันธุ์สู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆ โดยพันธุ์ที่ได้รับมีการส่งตรวจหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งได้รับรองเเละมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยเเล้ว ข้อดีของพันธุ์มันสำปะหลัง ระยอง 72 คือมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก ผลผลิตสูง ซึ่งขณะนี้เหลือแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดคงเหลือพร้อมสนับสนุนอีก 15 ไร่ คิดเป็นท่อนพันธุ์ 270,000 ท่อน สามารถนำไปจัดทำแปลงพันธุ์ขยายต่อได้135 ไร่

📌📌 เกษตรกรที่สนใจสามารถนำหลักฐานคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาขอรับได้ตนเอง ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี บ.ดงน้อย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 042 180 845

▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃
ขอบคุณข้อมูลจาก - สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://secreta.doae.go.th/?p=7679

25/12/2020
คำถามที่มีคำตอบกับประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

📢 คำถามนี้ มีคำตอบ 😄😄
🔸ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจากที่ไหน❓
🔸ปีที่แล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ปีนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรอีกหรือไม่❓
🔸เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับสิทธิโครงการประกันรายได้ ผ่านช่องทางไหนบ้าง❓

🌽🌽มาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันเลยจ้ะ 🌽👍

#ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #ปี2 #รัฐบาลประกันรายได้
#กรมการค้าภายใน #พาณิชย์จังหวัด #เกษตรจังหวัด #ธกส

“เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง” งวด 2 ธ.ก.ส. นัดโอน 1 มกราคม 2564 https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/461640
25/12/2020
“เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง” งวด2 ธ.ก.ส. นัดโอน 1 มกราคม 2564 ตรง “วันขึ้นปีใหม่”

“เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง” งวด 2 ธ.ก.ส. นัดโอน 1 มกราคม 2564

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/461640

1 มกราคม 2564 “วันขึ้นปีใหม่” เกษตรกรมันสำปะหลัง เฮ งวดที่2 เคาะแล้ว "ประกันราคามันสำปะหลัง" ได้รับชดเชยส่วนต่า....

24/12/2020
ประกันรายได้เก็บเงินกระเป๋าซ้ายและกระเป๋าขวา

📢 โครงการประกันรายได้ ชาวไร่ข้าวโพดได้เก็บเงินกระเป๋าซ้ายจากการขาย และกระเป๋าขวาจากเงินส่วนต่างชดเชยนะจ๊ะ ไหนใครได้ 2 กระเป๋าแล้ว บอกแอดหน่อยจ้ะ🌽🌽🌽👍

#ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #ปี2 #รัฐบาลประกันรายได้
#กรมการค้าภายใน #พาณิชย์จังหวัด #เกษตรจังหวัด #ธกส

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว  มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร....
24/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง  มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้...
24/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดก...
24/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

❝ พาณิชย์ ❞ แจ้ง ธ.ก.ส. โอนเงิน  ❝  #ประกันราคาข้าว ❞ งวด7 รับเงิน 24 ธ.ค.นี้ งานดี ส่งท้ายปี "เงินประกันราคาข้าว" พาณิช...
24/12/2020

❝ พาณิชย์ ❞ แจ้ง ธ.ก.ส. โอนเงิน ❝ #ประกันราคาข้าว ❞ งวด7 รับเงิน 24 ธ.ค.นี้

งานดี ส่งท้ายปี "เงินประกันราคาข้าว" พาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางข้าวงวด7 เคาะจ่ายส่วนต่างชาวนา 24 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส. โอนให้กว่า 7.6 หมื่นราย ชาวนาได้เฮ! "หอมมะลิ" รับสูงสุดกว่า 3.6 หมื่นบาท
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 7 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูล ของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน จึงขอแจ้งข่าวสารให้พี่น้องเกษตรกรทราบ

โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563 มีดังนี้คือ 1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,425.46 บาท ชดเชยตันละ 2,574.54 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,043.56 บาท 2) ข้าวเปลือก หอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,982.48 บาท ชดเชยตันละ 2,017.52 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 32,280.32 บาท 3) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,429.59 บาท ชดเชยตันละ 570.41 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 17,112.30 บาท 4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,465.25 บาท ชดเชยตันละ 534.75 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,368.75 บาท และ 5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,400.10 บาท ชดเชยตันละ 599.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,598.40 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูล ของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน

สำหรับประกาศราคาเกณฑ์กลางนี้ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทำการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จากนั้น ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3วันทำการซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นี้โดยโครงการนี้รัฐบาลดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่2 และงวดแรกสุดได้ออกประกาศและเริ่มจ่ายส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และไล่งวดมาเรื่อยๆจนขณะนี้เป็นงวดที่7 น่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้และงวดต่อก็เริ่มสัปดาห์แรกของปีหน้า ซึ่งจะเหลือชาวนาอีกไม่กี่รายที่ยังรอการเก็บเกี่ยวเท่านั้น เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com/

เมื่อกดเข้าไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อใส่ครบกดค้นหา หากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃
ขอบคุณข้อมูลจาก - ฐานเศรษฐกิจ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/461418

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว  มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร....
23/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดกา...
23/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้า...
23/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ชูนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนท่ามะขาม จุดเรียนรู้บริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยกา...
23/12/2020

ชูนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนท่ามะขาม จุดเรียนรู้บริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 500 ไร่ ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนเมื่อปี 2555 ในกลุ่มจะมีโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิต ทำให้มีอำนาจต่อรองและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยไม่ได้รวมทุกแปลงเข้าด้วยกันเพียงแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเท่านั้นโดยภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าวและกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ พัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้การบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ประณีตและเหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกรในชุมชน ทั้งยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและธนาคารปุ๋ยอีกด้วย

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ดำเนินงานนาแปลงใหญ่และแนะนำแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการ ด้านการผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนเพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี นอกจากกิจกรรมนาแปลงใหญ่แล้วสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อีกด้วย

นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าวกล่าวว่า สำหรับสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้เข้ามา
ส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งเรื่ององค์ความรู้ การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยาย กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ เครื่องหยอดข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและจักรเย็บกระสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของเกษตรกรเป็นไปได้ง่ายและราบรื่นมากขึ้น

นางสมพิศ เหลืองประมวล ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขามกล่าวว่าศูนย์มีกิจกรรมมากมายในการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การออมหุ้นและปันผลสมาชิกได้มีรายได้เพิ่มเติม มีการแปรรูปข้าวจำหน่าย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และจำหน่ายให้สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรใกล้เคียง ผลิตสารชีวภัณฑ์จำหน่ายและใช้เอง จำพวกไตรโคเดอร์มาสารสกัดจากสะเดาและเมธาไรเซียมทั้งยังให้สินเชื่อเรื่องปุ๋ย สารเคมี กับสมาชิกภายในกลุ่ม ศูนย์ฯจึงมั่นคงแข็งแรงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้หรือเครื่องมือส่งออกการผลิตต่างๆ

ปัจจุบันภายในกลุ่มมีสมาชิก 26 ราย ภายในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขามมีการเรียนรู้พัฒนากลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพเป็น
ระบบ มีการทำนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต แปรรูปข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองและนำจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าศูนย์ฯ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทางเกษตรกรมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการทำงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ทั้งนี้ จากความตั้งใจและพิถีพิถันทางศูนย์ฯจึงได้รับรางวัลจากการประกวดระดับจังหวัดถึงสองรางวัลคือ รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืช และรางวัลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃
ขอบคุณข้อมูลจาก - แนวหน้า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.naewna.com/local/540238

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้า...
22/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคามันสำปะหลัง มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดกา...
22/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว มาแล้วจ้าาาราคาประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563...เกษตรกรยุค 4.0...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร.....
22/12/2020

สวัสดีค่ะ #ราคาข้าว มาแล้วจ้าาา

ราคาประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563

...เกษตรกรยุค 4.0
...ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
...ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊

อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/

อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
- เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
- พิมพ์ค้นหา "ชาวนาไทย" ฟรี !!

อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
- พิมพ์ค้นหา "DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร"
- หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
- พิมพ์ค้นหา "บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน"
- หรือกด https://goo.gl/ybZVwf

#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร #เกษตรกร
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625075530

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

เงินจ่ายส่วนต่างราคาประกันหลังจากประกาศราคาข้าวทุกวันจันทร์ในแต่ละรอบ รัฐจะจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรภายในกี่วันหลังประกาศส่วนต่างราคาประกันครับเช่นประกาศราคากลางวันจันทร์ที่23 พย.63 เงินส่วนต่างรัฐจะจ่ายให้วันที่เท่าไรครับ
ลงรายละเอียดการประกันราคาข้าวนาปีรอบปีผลิต63/64 ด้วยครับ
ดีมากครับผมเป็นชาวไร่
จำหน่ายข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล # กก ละ 50 บาท # ส่งทั่วไทย ~ผลิตเองจำหน่ายเอง ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพมจ