หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช รวบรวมเอกสารสำคัญของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เอกสารส่วนบุคคล หนังสือ เอกสารอ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และระบบสุขภาพไทย เพื่อให้บริการทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล
(3)

เปิดเหมือนปกติ

28/05/2021

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 16.00 น. #สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับ #คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
.
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)
.
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะวิจัย
.
*มีหนังสือ “เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ” แจกฟรี โปรดติดตามกติกาทาง Zoom และ Facebook Live ในวันงาน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผ่าน Link https://forms.gle/mYwW48Qzpqe9KCud9
โครงการฯ จะส่งคำเชิญเข้าระบบ Zoom ให้ทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://naph.or.th/blog/anti-microbials-society-amis-global-interdisciplinary-research-hub

สมองไหล
05/05/2021

สมองไหล

ภาวะสมองไหลกับการแพทย์ในชนบท
.
ในช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2514 เกิดการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากแพทย์ส่วนใหญ่ทำงานกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองแล้ว ก็ยังเกิดจาก “ภาวะสมองไหล” ที่แพทย์ไทยพากันเดินทางไปศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว สหรัฐอเมริกากำลังขาดแคลนแพทย์ทั่วไป เพราะแพทย์ในสหรัฐฯ เองถูกส่งไปยังประเทศและสมรภูมิสู้รบต่างๆ ที่สหรัฐฯ กำลังแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจเข้าไป สหรัฐฯ จึงมีนโยบายดึงแพทย์จากประเทศอื่น เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย เกาหลีไปทำงานในสหรัฐฯ ด้วยการเปิดสิทธิการเข้าเมืองและประกอบอาชีพให้กับบุคคลบางอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล และวิศวกร บางรัฐก็มีการเปิดรับแพทย์เข้าทำงานโดยไม่ต้องสอบ ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduate) ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาของแพทย์ต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการส่งจดหมายถึงแพทย์ฝึกหัด (Intern) ในประเทศอื่นเพื่อเชิญชวนให้ไปทำงานในสหรัฐฯ ด้วย
.
นโยบายดึงดูดแพทย์จากประเทศอื่นของสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อผู้ที่เรียนจบแพทยศาสตร์ในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก ดังกรณีของบัณฑิตแพทยศาสตร์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2508 เกือบทั้งรุ่น คือ 48 คนจาก 50 คน และบัณฑิตแพทยศาสตร์ รามาธิบดีรุ่นแรกๆ กว่าครึ่งถึงกับเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อไปศึกษาต่อและทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านในอเมริกา ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญมากจนคณะกรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาอเมริกันถึงกับบันทึกเรื่องนี้ไว้ในรายงาน
.
จากบทความของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ซึ่งเขียนขึ้นในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชปีแรก ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์แพทย์ไปต่างประเทศหรือ “ภาวะสมองไหล” ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีแพทย์ที่จบแล้วเลือกไปทำงานต่างประเทศรวม 8 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 เพิ่มจำนวนเป็น 22 คน และเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปี พ.ศ. 2506 คือ 56 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 และ 2508 เพิ่มขึ้นเป็น 70 คน และ 140 คน ตามลำดับ หลังจากนั้นในระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2512 มีแพทย์ไทยไปต่างประเทศรวม 2,165 คน แต่เดินทางกลับ 987 คน ส่วนที่เหลือ 1,178 คน ยังคงอยู่ในอเมริกาต่อไป
.
ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทและภาวะสมองไหลดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนและกระแสสังคมในขณะนั้นอย่างมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบให้นักศึกษาแพทย์ต้องทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือมิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาปีละ 10,000 บาท ซึ่งต่อมา กลุ่มแพทย์ที่ทำงานในชนบทเหล่านี้ได้พยายามรวมตัวกันในนามของ “ชมรมแพทย์ชนบท” เพื่อสร้างเครือข่ายประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้แพทย์ใช้ทุนสามารถทำงานในพื้นที่ชนบทได้
------------------------------------------------------
รูปประกอบ : การส่งแพทย์ออกไปรบในสมรภูมิต่างๆ ทำให้สหรัฐอเมริกาขาดแคลนแพทย์อย่างหนัก ต้องนำเข้าแพทย์จากประเทศโลกที่ 3
แหล่งที่มาบทความ : หนังสือ ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ดาวน์โหลด https://bit.ly/2Z7wlaA

21/04/2021

"ในวิกฤตโรคระบาดซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การจัดการความรู้เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินไปของวิกฤตไม่สูญหายไประหว่างทางและสามารถกลายเป็นต้นทุนอันสำคัญ เพื่อรับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่ในอนาคตจึงเป็นกระบวนการที่จะหลงลืมเสียมิได้ การใช้เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อภารกิจนี้"
.
สำนักวิจัยสังคมสุขภาพ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live
โครงการ Narrative Workshop Series
📌 Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย
ที่เพจ Facebook งานบันดาลใจ Inspiration at Work
Link https://www.facebook.com/IAtWork
.
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพูดคุยโดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom สามารถ inbox ทางเพจ Facebook งานบันดาลใจ Inspiration at Work เพื่อขอเข้าร่วม ทางทีมงานจะส่ง Link Zoom ให้ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เม.ย. 64

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-15.00 น. นิสิตสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-15.00 น. นิสิตสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้จากหอประวัติศาสตร์สุขภาพไทย การจัดนิทรรศการ และการทำพิพิธภัณฑ์" นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนการค้นคว้าและอ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์การแพทย์ เช่น สมุดไทยดำ สมุดไทยขาว เป็นต้น

รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
08/03/2021

รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา

Photos from เรื่องเก่าเล่าสนุก's post
06/02/2021

Photos from เรื่องเก่าเล่าสนุก's post

Photos from เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่'s post
31/01/2021

Photos from เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่'s post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
28/01/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
---------------------------
โครงการวิจัยการศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการพัฒนามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตเมือง

Photos from สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.'s post
26/01/2021

Photos from สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.'s post

📢 ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ) .เนื่องจากมีบางท่านเพิ่งทราบข่าวและได้มีการประสานมามายังสำ...
20/01/2021

📢 ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ)
.
เนื่องจากมีบางท่านเพิ่งทราบข่าวและได้มีการประสานมามายังสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจึงขอขยายเวลาการประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ) ทั้งสองตำแหน่งตามประกาศออกไปอีก โดยปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2564 และนัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2564

📢 ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ)
.
เนื่องจากมีบางท่านเพิ่งทราบข่าวและได้มีการประสานมามายังสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจึงขอขยายเวลาการประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ) ทั้งสองตำแหน่งตามประกาศออกไปอีก โดยปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2564 และนัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2564

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างโครงการ) ด่วน! จำนวน 3 อัตรา
13/01/2021

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างโครงการ) ด่วน! จำนวน 3 อัตรา

📢 โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา ประสบการณ์ดีๆ รอคุณอยู่
.
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการวิจัยการศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการพัฒนามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตเมือง จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)
.
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะ !

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิ...
15/12/2020

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ, หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

📌พรุ่งนี้แล้วนะ! กิจกรรม "วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ".กลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ จัดกิจกรรม “ครบรอบ...
26/11/2020

📌พรุ่งนี้แล้วนะ!
กิจกรรม "วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
.
กลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ จัดกิจกรรม “ครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริเวณชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย Workshop หัวข้อ “ฟังเสียงเพรียกของประวัติศาสตร์ข้าวของ” โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย และทีมงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เครื่องมือ หรือสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเครื่องมือเหล่านั้นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น
.
นอกจากนี้ภายในงานยังมีเอกสาร และข้อมูลทางทางการแพทย์ต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น เอกสารสำคัญของ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว, เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการคิดค้นยารักษาของ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี, เอกสารเครือข่ายเข้าถึงเอดส์ และนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกัญชา
.
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า โดยสแกน QR Code หรือคลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj03TraY2feKteFHD971rb9PvJ0dp5Yy0Hoxd6hvFYQi-eOg/viewform
.
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพจ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หรือโทรศัพท์ 02 590 1352

📢 ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม"วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา...
13/11/2020

📢 ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
"วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
.
📌ลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR Code หรือคลิก https://bit.ly/36AZnp7
.
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพจ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หรือโทรศัพท์ 02 590 1352

📌 ดาวน์โหลดฟรี หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 256...
04/11/2020

📌 ดาวน์โหลดฟรี หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
.
ผู้เขียน : วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, บุษบงก์ วิเศษพลชัย, ปารณัฐ สุขสุทธิ์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์, ธนวรรณ สาระรัมย์
.
คลิก http://www.shi.or.th/content/45165/1/
.
สนับสนุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการรวบรวมเอกสารหลักฐานและประวัติศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะที่ 1 )

📢 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563.การประกอบพิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทยของตระกูลแพทยานนท์สืบทอดมาน...
20/07/2020

📢 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
.
การประกอบพิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทยของตระกูลแพทยานนท์สืบทอดมานานกว่า 200 ปีแล้ว มีความสำคัญและความหมายตามแบบแผนของหมอไทย ผู้มีหน้าที่เยียวยาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามจริยธรรม
.
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.
26/06/2020

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อร่างบทความจากโครงการวิจัย "การใช้ยาจุลชีพในสังคม" (AMIS) หัวข้อ "Following Method"
.
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.
ทางช่อง Youtube ของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 👉https://youtu.be/tBAFkRX_nxY หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้
.
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับร่างบทความ คลิก 👉 https://forms.gle/eJfQMYioviZK2U6w7

19 บ้านพิพิธภัณฑ์ที่ต้องไปให้ได้
22/06/2020

19 บ้านพิพิธภัณฑ์ที่ต้องไปให้ได้

House Museums
19 พิพิธภัณฑ์บ้าน(ไม่) เก่า แรงบันดาลใจแห่งการอนุรักษ์
.
ครั้งหนึ่งบ้านอาจทำหน้าที่เป็นที่พักอาศัย เมื่อเวลาล่วงเลย บ้านอาจเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์บ้านมีเจ้าของทั้งที่เป็นเจ้าของเดิม และเจ้าของรับมรดกตกทอดมา มีทั้งที่เป็นของเอกชน และหน่วยงานรัฐ
.
บางแห่งยังมีผู้อยู่อาศัยในเรือน ความรักและภาคภูมิใจในสมบัติเดิม เป็นพลังผลักดันสำคัญให้ผู้ครอบครองบำรุงรักษาและเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลเจ้าของเรือน ตัวเรือน ตลอดจนสมบัติวัตถุในเรือน ให้ดำรงอยู่อย่างสง่างาม ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของสังคม
.
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนคุณมาเคาะประตู ทำความรู้จัก “19 พิพิธภัณฑ์บ้าน” สถานที่อวลด้วยความงาม ความรู้ ความรัก และความทรงจำ ที่ทุกอย่างแม้เก่า แต่ก็ไม่ทุบทิ้ง! พื้นที่ทุกตารางนิ้วของบ้านถูกเปลี่ยนให้กลายประโยชน์กับสังคม
.
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://db.sac.or.th/museum/
.
#พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์บ้าน #บ้าน #มรดก #ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ #มานุษายวิทยา #ประวัติศาสตร์ #ศมส

เอกสารจดหมายเหตุแห่งสหราชอาณาจักรเปิดให้อ่านฟรี
06/06/2020
National Archives makes its entire digital archive available for free

เอกสารจดหมายเหตุแห่งสหราชอาณาจักรเปิดให้อ่านฟรี

The National Archives, a repository of millions of government and official documents has decided to make its entire digitised archive available for free.

สภาอุณาโลม กาชาดและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องพรมแดนที่ฝั่งแม...
26/04/2020

สภาอุณาโลม กาชาดและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
.
ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องพรมแดนที่ฝั่งแม่น้ำโขง ความขัดแย้งได้ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นมีการสู้รบกัน เนื่องจากฝ่ายฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือมาปิดอ่าว ในการสู้รบครั้งนั้นปรากฏว่ามีราษฎรและทหารทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนไม่น้อย ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผู้เป็นภรรยาของเจ้าพระยาภาสกรวงค์ (พร บุนนาค) ได้เล็งเห็นความทุกข์ยากของทหารและราษฎรเหล่านั้น จึงได้ดำริว่า น่าจะมีองค์กรสักองค์กรหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และได้ชักชวนบรรดาสตรีชั้นสูงทั้งหลายให้มาร่วมมือกันโดยท่านได้นำความกราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้ง "สภาอุณา โลมแดงแห่งชาติสยาม" ขึ้น สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสว่า “เห็นว่าเป็นความคิดอันดี ซึ่งต้องด้วยแบบอย่างประเทศทั้งปวง” จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2436 (ถือเป็นวันกำเนิดสภากาชาดไทย) กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) เป็นสภาชนนี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) เป็นสภานายิกา และท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นเลขานุการิณี โดยงานสำคัญของสภาอุณาโลมแดงแห่งสยามนี้คือ การจัดส่งยา อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยบำรุงทหารในสนามรบ
.
ในสถานการณ์ความขัดแย้งกับฝรั่งเศสทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบกันและมีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามจึงจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นเป็นการฉุกเฉินที่วัดมหาธาตุ เพื่อดูแลรักษาทหารและประชาชนผู้บาดเจ็บ เมื่อสงครามสงบลง โรงพยาบาลที่สร้างขึ้นเป็นการฉุกเฉินยังคงกิจการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเรื่อยมา โดยมีแพทย์หลวงจากกรมพยาบาลมาตรวจรักษา แต่เนื่องจากมีที่ตั้งติดกับบริเวณจัดสร้างพระเมรุมาศในสมเด็จพระบรมโอสราธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ที่ทรงสวรรคตลง จึงจำเป็นต้องหยุดกิจการ รวมระยะเวลาเปิดทำการ 7 ปี ส่วนสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามนั้น ยังคงดำเนินกิจการอยู่ดังเดิม
.
ครั้นต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่ง พระยุพราช ได้เสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เสด็จผ่านประเทศญี่ปุ่นและได้ทอดพระเนตรโรงพยาบาลของกาชาดญี่ปุ่น ทำให้ทรงพระดำริว่า หากได้จัดตั้งโรงพยาบาลของกาชาดขึ้นในเมืองไทย ก็จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และเมื่อสมเด็จพระราชบิดา เสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จึงได้ร่วมกับพระราชภราดาภคินีทรงบริจาคทรัพย์ร่วมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่ สร้างโรงพยาบาลขึ้นในที่ดินส่วนพระองศ์แล้วโปรดเกล้าฯ ขนานนามตามพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระราชบิดา และให้โรงพยาบาลนี้เป็นของสภากาชาดสยาม เมื่อ พ.ศ. 2457 (ชื่อสภาอุณาโลมแดงและสภากาชาดนี้เรียกปะปนกันตลอดมา แต่เมื่อ พ.ศ. 2453 ชื่อ“สภาอุณาโลมแดง”ก็สูญไป คงใช้กันแต่“สภากาชาดสยาม” หรือ“สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ ซึ่งเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยมาจนบัดนี้)

.
.
------------------------------------------------------
รูปประกอบ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แหล่งที่มาบทความ : หนังสือ ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ดาวน์โหลด https://bit.ly/2Z7wlaA

อนามัยชุมชน.แนวคิดและนโยบายการขยายระบบสาธารณสุขออกไปยังหัวเมืองหรือชนบทต่างๆ ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่มีการป...
07/04/2020

อนามัยชุมชน
.
แนวคิดและนโยบายการขยายระบบสาธารณสุขออกไปยังหัวเมืองหรือชนบทต่างๆ ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2477 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นทั่วประเทศแทนสุขาภิบาล และให้กรมสาธารณสุขจัดทำโครงการสร้างโรงพยาบาลขึ้นทั่วทุกจังหวัด โดยในช่วงแรกให้สร้างขึ้นตามชายแดนก่อน เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นต้องการดำเนินนโยบาย “อวดธง” เพื่อแสดงเกียรติภูมิของชาติไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอาณานิคมของตะวันตก แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ก็ยังมีโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศอยู่เพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้นจนกระทั่งปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ จึงกำหนดนโยบายให้สร้างโรงพยาบาลประเภทบำบัดโรคทั่วไปให้ครบทุกจังหวัด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2492 – 2500 มีการจัดสรรงบประมาณจำนวนกว่าครึ่งของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดให้กรมการแพทย์ไปดำเนินการสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดจนสามารถขยายโรงพยาบาลได้ครบทุกจังหวัด คือ 77 โรงพยาบาล จาก 72 จังหวัดภายในปี พ.ศ. 2500
.
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้มากขึ้น มีการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลทางการเมืองของคอมมิวนิสต์ผ่านองค์กรระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เช่น องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ หรือ USOM (United States Operations Mission) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ หรือ USAID (United States Agency for International Development) และองค์การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวัฒนธรรมของสหรัฐฯ หรือ USIS (United States Information Service) จึงทำให้ระบบสาธารณสุขในชนบทพัฒนาไปในหลายๆ ด้าน
.
ในช่วงนี้การให้บริการด้านสาธารณสุขในชนบทจะมีลักษณะเป็นแผนงานแนวดิ่ง (vertical program) คือ ส่วนกลางจะจัดหน่วยปฏิบัติการลงไปยังพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและแก้ปัญหาสาธารณสุขแต่ละเรื่องเป็นปฏิบัติการโดยหน่วยงานเฉพาะด้านที่จัดการปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งแม้ว่าจะออกไปดำเนินการตามภูมิภาคต่างๆ แต่การควบคุมบังคับบัญชาจะรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลัก โดยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักต่อการมองปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงกับมิติทางสังคมอื่นๆ และไม่ได้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อมาเมื่อการทำงานในลักษณะดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างจำกัด จึงได้มีการริเริ่มแผนงานแบบที่มีชุมชนเป็นฐาน (community-based) ซึ่งมีหลักการทำงานคือการนำปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องมาพิจารณาในบริบทของชุมชนนั้นๆ และสร้างกลไกแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
.
การดำเนินงานสาธารณสุขโดยมีชุมชนเป็นฐานในช่วงนั้น ปรากฏรูปธรรมชัดเจนจากโครงการส่งเสริมบริการอนามัยชนบทในพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงการวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดยนายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย และนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ โครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ได้ขอความช่วยเหลือจากสภาประชากรแห่งสหรัฐฯ จัดดำเนินโครงการสารภีขึ้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดหลักคือ การขยายบริการออกไปสู่พื้นที่ชนบทห่างไกล โดยวิธีฝึกอบรมชาวบ้านที่ยินดีเสียสละเวลาเพื่อบริการเพื่อนบ้านด้วยกันเองขึ้นมาทำหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานต่างๆ
.
นอกจากทั้ง 2 โครงการดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีโครงการในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีหลักการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น โครงการลำปาง จังหวัดลำปาง โครงการบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โครงการสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งต่อมาการดำเนินงานในโครงการเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นฐานและก้าวแรกที่พัฒนาไปสู่ “การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care)” ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2521
.
.
------------------------------------------------------
แหล่งที่มาบทความ : หนังสือ ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ดาวน์โหลด https://bit.ly/2Z7wlaA

ที่อยู่

ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2590 1352

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด