Clicky

fdapeople twitter :

เปิดเหมือนปกติ

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎วันนี้พบกับ นางสาวภัสสร มีแก้วนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา- ...
21/12/2022

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
วันนี้พบกับ นางสาวภัสสร มีแก้ว
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🥜🧄เลือกซื้ออาหารแห้ง ให้ปลอดสารอะฟลาทอกซิน🧅🥜

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 วิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งอย่างปลอดภัย

📌🗓ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎วันนี้พบกับ นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมกา...
23/11/2022

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
วันนี้พบกับ นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🥩🐽สารเร่งเนื้อแดง ภัยร้ายแฝงที่มองไม่เห็น🐷🥩

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 สารเร่งเนื้อแดง หรือสารในกลุ่ม Beta-Agonist คืออะไร
🔜 หากบริโภคเนื้อที่มีสารเร่งเนื้อแดง จะมีอาการข้างเคียงอย่างไร
🔜 เลือกซื้อเนื้อหมูอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

📌🗓ประจำวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวเกศินี ใจปลื้ม
นักวิชาการเผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢👉วันนี้อย่าลืม👈📢พบกับรายการ💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภญ.พัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรีเภสัชกรปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาห...
09/11/2022

📢👉วันนี้อย่าลืม👈📢
พบกับรายการ
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภญ.พัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรี
เภสัชกรปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🧑‍⚕️🦷ฟันสวยด้วยการจัดฟัน และฟอกสีฟันที่ปลอดภัย🦷👩‍⚕️

🌟ประเด็นที่น่าสนใจ🌟
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜การจัดฟันคืออะไร 🦷🦷🦷
🔜ลวดดัดฟันทางการแพทย์มีลักษณะอย่างไร 🥼👩‍⚕️
🔜ความแตกต่างของลวดดัดฟันทางการแพทย์ และลวดดัดฟันแฟชั่น🧑‍⚕️🩺
🔜การฟอกสีฟันคืออะไร ควรทำบ่อยแต่ไหน และทำเองได้ไหม💭💭
🔜การฟอกสีฟันต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย และมีผลเสียหรือไม่ 😁🦷

📌🗓ประจำวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
ภญ.สินีนาฎ สีสรรค์
เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภก.อธิษฐาน เทียนขาวเภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารแ...
02/11/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภก.อธิษฐาน เทียนขาว
เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👓 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์สัมผัส 👓

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
• คอนแทคเลนส์สัมผัส คืออะไร🤔
• ลักษณะทั่วไปของคอนแทคเลนส์👁👁
• อันตรายที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์❌

📌🗓ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
ภญ.สินีนาฎ สีสรรค์
เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

🌟วันพุธที่ 21 กันยายน 2565🌟❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈ในครั...
26/10/2022

🌟วันพุธที่ 21 กันยายน 2565🌟
❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง ❌🧫 สารอันตรายในเครื่องสำอาง💋💄

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ สารอันตรายประเภทต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนในเครื่องสำอาง

ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

25/10/2022

อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ ซีดาพ รุ่นการผลิตที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อตรวจหาสารเอทิลีนออกไซด์ จำนวน 8 รายการ พบข้อบกพร่อง 2 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเอทิลีนออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ หมี่ซีดาพ โคเรียน สไปซี่ ชิคเค่น (บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่เผ็ดเกาหลี) ซองสีดำ เลขสารบบอาหาร 10-3-12535-5-0548 จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นวันที่ผลิต 25 NOV 21 วันหมดอายุ 25 NOV 22 และ รุ่นวันที่ผลิต 07 DEC 21 วันหมดอายุ 07 DEC 22 พร้อมดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว #อย #ผลตรวจวิเคราะห์ #บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราหมี่ซีดาพ #สารเอทิลีนออกไซด์

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/อย/detail/media_news/2354

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

19/10/2022

อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เพจเฟซบุ๊กโฆษณาหลอกขายยาสีฟัน อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เสี่ยงได้รับอันตรายในช่องปาก #อย #เฟซบุ๊ก #ขายยาสีฟัน #อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง #ช่องปาก #อันตราย #อย่าหลงเชื่อ

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/อย/detail/media_news/2351

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผ...
19/10/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอาง
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

- - ในหัวข้อเรื่อง - -
💋💄การผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องรู้ 💄💋(Ep.2)

รับฟังประเด็นที่น่าสนใจกันต่อ
👉ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่🤔❓
👉สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้าง💄👝
👉ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร❓🧐

📌🗓ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผ...
12/10/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎

พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอาง
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

- - - ในหัวข้อเรื่อง - -
💋💄การผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องรู้ 💄💋(Ep.1)

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
👉ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่🤔❓
👉สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้าง💄👝
👉ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร❓🧐

📌🗓ประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰
👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล- - - ในหัวข้...
05/10/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
รู้จัก “โพรไบโอติก (Probiotic) จุลินทรีย์ดีมีประโยชน์”

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ : 🧫🦠โพรไบโอติกคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร🤔

📌🗓 ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻 ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 🎧📻

⏰ ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

Photos from fdapeople's post
26/09/2022

Photos from fdapeople's post

🌟วันพุธที่ 21 กันยายน 2565🌟❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈ในครั...
21/09/2022

🌟วันพุธที่ 21 กันยายน 2565🌟
❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง ❌🧫 สารอันตรายในเครื่องสำอาง💋💄

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ สารอันตรายประเภทต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนในเครื่องสำอาง

ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢         👇👇👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎พบกับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญ...
14/09/2022

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢
👇👇👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
พบกับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️เภสัชกรรมทางไกล กับ การขายยาออนไลน์ ต่างกันยังไง?🧑‍⚕
ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 เภสัชกรรมทางไกล คืออะไร
🔺 การขายยาออนไลน์ คืออะไร
🔺 ความแตกต่างของเภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์
➡️ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2565⬅️
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰
ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢         👇👇👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชากา...
07/09/2022

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢
👇👇👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ
หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
☘️🦠สมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอด🦠🌿

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 สมุนไพรไทยใดบ้าง ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานกับร่างกาย ป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
🔜 สรรพคุณของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด

📌🗓ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

🚫💻“หยุดแชร์ข่าวที่ไม่จริง อย่าช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชัวร์” 📲❌
05/09/2022
อย่าปล่อยให้ Fake News เข้าบ้าน

🚫💻“หยุดแชร์ข่าวที่ไม่จริง อย่าช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชัวร์” 📲❌

อย่าปล่อยให้ Fake News เข้าบ้าน!คุณอาจจะคิดว่า คุณไม่เคยเป็นคนสร้างข่าวปลอม แต่ทำไมถึงมีหลายคนตกเป็นเหยื่อข่า....

👉วงจรข่าวปลอม คุณอาจเป็นผู้สร้างข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว‼️👈🔎📄อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นหยื่อข่าวปลอม❌🔍
05/09/2022
Fake News Circle วงจรข่าวปลอม

👉วงจรข่าวปลอม คุณอาจเป็นผู้สร้างข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว‼️👈
🔎📄อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นหยื่อข่าวปลอม❌🔍

คุณอาจจะเป็นผู้สร้างข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว! Fake News หรือ ข่าวปลอม เป็นสิ่งที่แพร่ระบาดอยู่ในบ้านเรามาอย่างยาว....

❗️📣อย่าลืม 📢❗️พบกับรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยาสำนักงานคณะกรรมการอา...
31/08/2022

❗️📣อย่าลืม 📢❗️
พบกับรายการ
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?🧑‍⚕

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 ทำไมร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
🔺 มีเภสัชกรแล้วมีประโยชน์อย่างไร

➡️ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565⬅️
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌👇พบกับรายการ👇🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎กับ ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่อ...
24/08/2022

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌

👇พบกับรายการ👇
🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎
กับ ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🚫🦟การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน🚫🦟

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
▶️ วิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนอย่างถูกต้อง

ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

Photos from fdapeople's post
18/08/2022

Photos from fdapeople's post

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌👇พบกับรายการ👇🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและป...
17/08/2022

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌
👇พบกับรายการ👇

🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎
กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
📢⚡️ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล?⚡️👍

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ช่องทางการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ ขั้นตอน วิธีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง

ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

16/08/2022

สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยเชื่อว่ามาจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาแผนปัจจุบัน เกิดเป็นความนิยมนำมาใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเพื่อหวังผลการรักษาที่ดีขึ้น ทำให้บ่อยครั้งมักพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 2 ประเภทร่วมกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกัน #สมุนไพร #ยาแผนปัจจุบัน #อาการไม่พึงประสงค์ #อันตรกิริยา


สามารถติดตามบทความต่อได้ที่นี่...>>>https://oryor.com/media/infoGraphic/media_printing/2065

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

11/08/2022

ช่วงนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดหนัก ยาต้านไวรัสชนิดรับประทานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เราจึงต้องมีข้อมูลการใช้ยาที่เพียงพอ เพื่อให้การใช้ยามีประสิทธิภาพและปลอดภัย วันนี้เราจึงนำสาระดี ๆ เกี่ยวกับยา Favipiravir มาฝากทุกคนค่ะ #โควิด19 #ฟาวิพิราเวียร์ #ยาฟาวิพิราเวียร์ #ยารักษาโควิด19


สามารถติดตามบทความต่อได้ที่นี่...>>>https://oryor.com/อย/detail/media_printing/2064

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

📢 📌วันนี้อย่าลืมพบกับรายการ📌📢👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈 พบกับ ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ 👩‍⚕️เภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรม...
10/08/2022

📢 📌วันนี้อย่าลืมพบกับรายการ📌📢

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈 พบกับ ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ 👩‍⚕️
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
😊👄 การเลือกใช้น้ำยาบ้วนปาก 👄😊

🌟ประเด็นที่น่าสนใจ🌟
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใช้น้ำยาบ้วนปากที่ถูกต้อง ปลอดภัย

ประจำวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม
นักวิชาการเผยแพร่

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025907121-22

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ fdapeopleผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง fdapeople:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

FDA Thai oryornoi กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล กองโรคจากการประกอบอาชีพและ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ สำนักงาน ก.พ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา