fdapeople twitter : @fdapeople

เปิดเหมือนปกติ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ดร.ทิพย์วรรณ  ปริญญาศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -👨‍🍳👩...
14/07/2021

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👨‍🍳👩‍🍳ปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย ให้ปลอดภัยในยุคโควิด👩‍🍳🧑‍🍳

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
➡️ วิธีเตรียม และปรุงอาหารให้สะอาดและปลอดภัย

ประจำวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👨‍🍳👩‍🍳ปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย ให้ปลอดภัยในยุคโควิด👩‍🍳🧑‍🍳

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
➡️ วิธีเตรียม และปรุงอาหารให้สะอาดและปลอดภัย

ประจำวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

วันนี้❗ อย่าลืมพบกันกับรายการ👇- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภก.ยอดวิทย์  กาญจนการุณ ห...
07/07/2021

วันนี้❗ อย่าลืมพบกันกับรายการ👇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💦☔🌧รับมือหน้าฝน ด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน🍃🔥

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- สมุนไพรฤทธิ์ร้อนคืออะไร มีอะไรบ้าง🤔
- ประโยชน์ของสมุนไพรฤทธิ์ร้อน 🍃

ประจำวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

วันนี้❗ อย่าลืมพบกันกับรายการ👇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💦☔🌧รับมือหน้าฝน ด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน🍃🔥

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- สมุนไพรฤทธิ์ร้อนคืออะไร มีอะไรบ้าง🤔
- ประโยชน์ของสมุนไพรฤทธิ์ร้อน 🍃

ประจำวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์คณะศิลปะศาสตร์ มทร.พระนคร- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -🌿🍃🌿กัญชง พืชเศร...
30/06/2021

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
คณะศิลปะศาสตร์ มทร.พระนคร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🌿🍃🌿กัญชง พืชเศรษฐกิจไทย🌿🍃🌿

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- กัญชงคืออะไร?
- มีประโยชน์อย่างไร
- กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจในด้านไหน อย่างไร

ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople #Canabis_Oryor

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
คณะศิลปะศาสตร์ มทร.พระนคร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🌿🍃🌿กัญชง พืชเศรษฐกิจไทย🌿🍃🌿

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- กัญชงคืออะไร?
- มีประโยชน์อย่างไร
- กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจในด้านไหน อย่างไร

ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople #Canabis_Oryor

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ดร.ภญ.เมธ์วดี  เรียววิไลสุขเภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY- - - ในหัวข้อเรื่อง ...
23/06/2021

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💊กินยาให้ถูกวิธี ลดอันตราย สบายกาย สบายใจ💊

ประเด็นที่น่าสนใจ
🌟ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการกินยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย🌟

ประจำวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💊กินยาให้ถูกวิธี ลดอันตราย สบายกาย สบายใจ💊

ประเด็นที่น่าสนใจ
🌟ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการกินยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย🌟

ประจำวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

🌟วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564🌟❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈ในคร...
15/06/2021

🌟วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564🌟
❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง 🔜 💋💄การใช้เครื่องสำอาง อย่างปลอดภัย💋💄

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการใช้เครื่องสำอางที่ถูกต้องและปลอดภัย

ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

🌟วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564🌟
❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง 🔜 💋💄การใช้เครื่องสำอาง อย่างปลอดภัย💋💄

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการใช้เครื่องสำอางที่ถูกต้องและปลอดภัย

ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

วันนี้อย่าลืม❗❗❗ พบกับรายการวิทยุกับรายการ🌟🌟🌟👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ หัวหน้างานวิจัยและพ...
09/06/2021

วันนี้อย่าลืม❗❗❗ พบกับรายการวิทยุกับรายการ
🌟🌟🌟
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🍃🌿☘️เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษจริงหรือ?🍃🌿☘️

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกัญชา ใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง

ประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

วันนี้อย่าลืม❗❗❗ พบกับรายการวิทยุกับรายการ
🌟🌟🌟
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🍃🌿☘️เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษจริงหรือ?🍃🌿☘️

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกัญชา ใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง

ประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

❗📣อย่าลืม 📢❗➡วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564⬅👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยาสำนัก...
24/05/2021

❗📣อย่าลืม 📢❗
➡วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564⬅

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?🧑‍⚕️

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 ทำไมร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
🔺 มีเภสัชกรแล้วมีประโยชน์อย่างไร

ประจำวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

❗📣อย่าลืม 📢❗
➡วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564⬅

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?🧑‍⚕️

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 ทำไมร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
🔺 มีเภสัชกรแล้วมีประโยชน์อย่างไร

ประจำวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3-2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาหาร 5 ชั้น 6 ตึกส...
19/05/2021

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3-2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาหาร 5 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

❗️❗️❗️ อย่าลืม ❗️❗️❗️วันนี้พบกับรายการ 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภญ.อรัญญา  เทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเ...
18/05/2021

❗️❗️❗️ อย่าลืม ❗️❗️❗️
วันนี้พบกับรายการ 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🔊ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล?🔊

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ช่องทางการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ ขั้นตอน วิธีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง

ประจำวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

❗️❗️❗️ อย่าลืม ❗️❗️❗️
วันนี้พบกับรายการ 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🔊ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล?🔊

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ช่องทางการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ ขั้นตอน วิธีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง

ประจำวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ใครที่พลาดการรับฟัง 📻"รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ" 📻- - - ในหัวข้อ - - 💋 การเลือกใช้ย้ำยาบ้วนปาก 💋🎙ออกอากาศเมื่อวันที่...
12/05/2021
การเลือกใช้น้ำยาบ้วนปาก EP16 | ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ | FDApeople

ใครที่พลาดการรับฟัง 📻"รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ" 📻
- - - ในหัวข้อ - -
💋 การเลือกใช้ย้ำยาบ้วนปาก 💋

🎙ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 🎙
👉สามารถติดตามชมตามลิงค์ได้เลยจ้า...👈
https://www.youtube.com/watch?v=fJwF93qJXOo&t=74s
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

https://www.youtube.com/watch?v=j_vq4G2pLio

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เรื่อง การเลือกใช้น้ำยาบ้วนปาก EP16รายการ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”...

👉รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ คุณณัฏฐา  ณ รังษีนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ (กองอาหาร) สำนักงานคณะกรรมการอาหารแ...
12/05/2021

👉รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ คุณณัฏฐา ณ รังษี
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
(กองอาหาร)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🤔💪🤔ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่🤔💭❓

ประเด็นที่น่าสนใจ
▶️ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไร❓
▶️ มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ 🤔
▶️ มีความจำเป็นต่อร่างกายไหม 💪

ประจำวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

👉รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ คุณณัฏฐา ณ รังษี
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
(กองอาหาร)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🤔💪🤔ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่🤔💭❓

ประเด็นที่น่าสนใจ
▶️ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไร❓
▶️ มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ 🤔
▶️ มีความจำเป็นต่อร่างกายไหม 💪

ประจำวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภก.มรกต  ประภัสศิริพันธุ์เภสัชกรชำนาญการ (กองยา) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา- - - ในหัวข้อเร...
03/05/2021

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.มรกต ประภัสศิริพันธุ์
เภสัชกรชำนาญการ (กองยา)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💉💊🩺 วัคซีนฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่?💉💊💉

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
➡️ วัคซีนโควิด 19 ทำไมต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. )
➡️ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
➡️ ใครบ้างที่สามารถฉีดวัคซีนได้
➡️ วัคซีนอันตรายหรือไม่ อย่างไร

ประจำวันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.มรกต ประภัสศิริพันธุ์
เภสัชกรชำนาญการ (กองยา)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💉💊🩺 วัคซีนฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่?💉💊💉

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
➡️ วัคซีนโควิด 19 ทำไมต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. )
➡️ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
➡️ ใครบ้างที่สามารถฉีดวัคซีนได้
➡️ วัคซีนอันตรายหรือไม่ อย่างไร

ประจำวันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2564
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ที่อยู่

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025907121-22

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ fdapeopleผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง fdapeople:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด