fdapeople twitter :

❗️📣อย่าลืม 📢❗️พบกับรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยาสำนักงานคณะกรรมการอา...
23/08/2023

❗️📣อย่าลืม 📢❗️
พบกับรายการ
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?🧑‍⚕

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 ทำไมร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
🔺 มีเภสัชกรแล้วมีประโยชน์อย่างไร

➡️ประจำวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566⬅️
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

16/08/2023

🏆🎗🎖 "งานแสดงผลงานและมอบรางวัลเครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น" 🏆🎗🎖

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌👇พบกับรายการ👇🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและป...
16/08/2023

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌
👇พบกับรายการ👇

🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎
กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
📢⚡️ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล?⚡️👍

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ช่องทางการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ ขั้นตอน วิธีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง

ประจำวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

❗️❗️❗️ วันนี้...อย่าลืม พบกับรายการ ❗️❗️❗️👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈กับ ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงาน...
09/08/2023

❗️❗️❗️ วันนี้...อย่าลืม พบกับรายการ ❗️❗️❗️
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈
กับ ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩👵ย้อมผมอย่างไร ให้ปลอดภัย👩👵

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ที่ปลอดภัยควรเป็นอย่างไร
- วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผม

ประจำวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

🌟วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566🌟❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈ในครั...
26/07/2023

🌟วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566🌟
❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง ❌🧫 สารอันตรายในเครื่องสำอาง💋💄

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ สารอันตรายประเภทต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนในเครื่องสำอาง

ประจำวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢🔔 วันนี้อย่าลืมพบกับรายการ🔔👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈กับ 👩‍⚕️ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩‍⚕️ เภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรร...
19/07/2023

📢🔔 วันนี้อย่าลืมพบกับรายการ🔔

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈
กับ 👩‍⚕️ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩‍⚕️
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💚👄การเลือกใช้น้ำยาบ้วนปาก💚👄

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- วิธีใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างถูกวิธี

ประจำวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม
นักวิชาการเผยแพร่
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📣🎧วันนี้อย่าลืม 🎧📣พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุลภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มห...
28/06/2023

📣🎧วันนี้อย่าลืม 🎧📣
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🥐🥨ไขมันทรานส์ ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง🍕🍟
ประเด็นที่น่าสนใจ

ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 ไขมันทรานส์ คืออะไร🧈🍞
🔜 อาหารที่เป็นแหล่งไขมันทรานส์ หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์เป็นอาหารประเภทใดบ้าง🍩🍪
🔜 ไขมันทรานส์ มีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร🥧🥖

📌🗓ประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุลภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิ...
21/06/2023

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🤔🔎กลูตาไธโอน ทำให้ผิวขาวแน่หรือ🔎🤔

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 กลูตาไธโอน คืออะไร?
🔜 ประโยชน์ของกลูตาไธโอนด้านใดบ้าง?
🔜 หากได้รับกลูตาไธโอนในปริมาณที่มากเกินไปมีอันตรายหรือไม่?

📌🗓ประจำวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢         👇👇👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชากา...
24/05/2023

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢
👇👇👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ
หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
☘️🦠สมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอด🦠🌿
ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 สมุนไพรไทยใดบ้าง ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานกับร่างกาย ป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
🔜 สรรพคุณของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด
📌🗓ประจำวันพุธที่ 24 กันยายน 2566 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰
👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎📢กับ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -👨‍🍳...
03/05/2023

📢💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎📢
กับ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👨‍🍳👩‍🍳ปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย ให้ปลอดภัยในยุคโควิด👨‍🍳👩‍🍳

🌟ประเด็นที่น่าสนใจ🌟
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔎🧑‍🍳วิธีเตรียม และปรุงอาหารให้สะอาดและปลอดภัย🔎🧑‍🍳

ประจำวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

🔜ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม 👧
นักวิชาการเผยแพร่
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📻 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 📻📢กับ ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY- - - ในหัวข้อเรื...
19/04/2023

📢📻 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 📻📢
กับ ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข เภสัชกรวิชาชีพสถานบริบาลเภสัชกรรม BTOPHARMACY

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💊✅ยาแก้ปวดลดไข้...ใช้อย่างไรไม่อันตราย💊✅

❤️ประเด็นที่น่าสนใจ❤️
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
1. สรรพคุณยาแก้ปวดลดไข้
2. วิธีใช้ยาแก้ปวด ลดไข้ให้ถูกต้องอย่างปลอดภัย

📌🗓ประจำวันพุธที่ 19 เมษายน 2566🗓📌

👉ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ👈

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เจนกิจ นัดไธสง
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈กับ ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธินสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -🧓💊👵ผู้สู...
12/04/2023

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈
กับ ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🧓💊👵ผู้สูงวัยกับการใช้ยา☑️💊☑️

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- การใช้ยาอย่างถูกวิธี
- การเลือกซื้อ เลือกใช้ยาในผู้สูงอายุ

ประจำวันพุธที่ 12 เมยายน 2566
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

🌟วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566🌟❗️❗️❗️ อย่าลืม ❗️❗️❗️รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈...
29/03/2023

🌟วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566🌟
❗️❗️❗️ อย่าลืม ❗️❗️❗️
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง 🔜
🌡🌞การเลือกซื้อ และใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด🌤☀️

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการเลือกซื้อ และใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดดที่ถูกต้องและปลอดภัย🔚

ประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

25/03/2023
23/03/2023
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ น.ส.เกษสุดา หีตพัฒน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา- - - ในหัวข้อ...
22/03/2023

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ น.ส.เกษสุดา หีตพัฒน์
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🧊🍦บริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งและไอศกรีม อย่างไรให้ปลอดภัยเชื้อจุลินทรีย์💧🦠

❤ประเด็นที่น่าสนใจ❤
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 แนวทางการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งและไอศกรีม ให้ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์
🔜 การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม

ประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566🗓
📢📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่าย🎧📻สมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎วันนี้พบกับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณหัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพีสำนักงานคณะกรรมการ...
15/02/2023

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎

วันนี้พบกับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ
หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
☘🍃พืชกระท่อมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร🌿☘

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 พืชกระท่อมคือ...?
🔜 พืชกระท่อมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

📌🗓ประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📌📢วันนี้ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ📻📢💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ💎พบกับ 👉ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👈เภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรม...
25/01/2023

📌📢วันนี้ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ📻📢

💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ💎
พบกับ 👉ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👈
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -

🖐💦การเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล 💦🖐

💫🌟ประเด็นที่น่าสนใจ🌟💫

☝️ความจำเป็นที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เจล
✌️วิธีการเลือกซื้อ การใช้ และการเก็บรักษาแอลกอฮอล์เจลที่ถูกต้อง

ประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2566
📻🎧ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎧

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢 ขอเชิญ รับฟังรายการ 📢💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ น.ส.อริสรา รอดมุ้ยนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาห...
18/01/2023

📢 ขอเชิญ รับฟังรายการ 📢
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ น.ส.อริสรา รอดมุ้ย
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
💦🥬🍎🥒💦ล้างผัก ผลไม้ง่าย ๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง💦🍓🍍🫑💦

🌟ประเด็นที่น่าสนใจ🌟

ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ :
💦🥬🍎💦วิธีล้างผัก ผลไม้ที่ถูกต้อง เพื่อลดสารอันตรายต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับผัก ผลไม้❌😈❌

ประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2566
📻🎧🎤ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎙🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.เกศินี ใจปลื้ม
นักวิชาการเผยแพร่

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎วันนี้พบกับ นางสาวภัสสร มีแก้วนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา- ...
21/12/2022

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
วันนี้พบกับ นางสาวภัสสร มีแก้ว
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🥜🧄เลือกซื้ออาหารแห้ง ให้ปลอดสารอะฟลาทอกซิน🧅🥜

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 วิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งอย่างปลอดภัย

📌🗓ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎วันนี้พบกับ นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมกา...
23/11/2022

💎 รายการ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
วันนี้พบกับ นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🥩🐽สารเร่งเนื้อแดง ภัยร้ายแฝงที่มองไม่เห็น🐷🥩

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 สารเร่งเนื้อแดง หรือสารในกลุ่ม Beta-Agonist คืออะไร
🔜 หากบริโภคเนื้อที่มีสารเร่งเนื้อแดง จะมีอาการข้างเคียงอย่างไร
🔜 เลือกซื้อเนื้อหมูอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

📌🗓ประจำวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวเกศินี ใจปลื้ม
นักวิชาการเผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢👉วันนี้อย่าลืม👈📢พบกับรายการ💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภญ.พัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรีเภสัชกรปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาห...
09/11/2022

📢👉วันนี้อย่าลืม👈📢
พบกับรายการ
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภญ.พัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรี
เภสัชกรปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
🧑‍⚕️🦷ฟันสวยด้วยการจัดฟัน และฟอกสีฟันที่ปลอดภัย🦷👩‍⚕️

🌟ประเด็นที่น่าสนใจ🌟
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜การจัดฟันคืออะไร 🦷🦷🦷
🔜ลวดดัดฟันทางการแพทย์มีลักษณะอย่างไร 🥼👩‍⚕️
🔜ความแตกต่างของลวดดัดฟันทางการแพทย์ และลวดดัดฟันแฟชั่น🧑‍⚕️🩺
🔜การฟอกสีฟันคืออะไร ควรทำบ่อยแต่ไหน และทำเองได้ไหม💭💭
🔜การฟอกสีฟันต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย และมีผลเสียหรือไม่ 😁🦷

📌🗓ประจำวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
ภญ.สินีนาฎ สีสรรค์
เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภก.อธิษฐาน เทียนขาวเภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารแ...
02/11/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภก.อธิษฐาน เทียนขาว
เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👓 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์สัมผัส 👓

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
• คอนแทคเลนส์สัมผัส คืออะไร🤔
• ลักษณะทั่วไปของคอนแทคเลนส์👁👁
• อันตรายที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์❌

📌🗓ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
ภญ.สินีนาฎ สีสรรค์
เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

🌟วันพุธที่ 21 กันยายน 2565🌟❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈ในครั...
26/10/2022

🌟วันพุธที่ 21 กันยายน 2565🌟
❗❗❗ อย่าลืม ❗❗❗
รับฟังรายการวิทยุที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในรายการ

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈

ในครั้งนี้พบกับ
👩ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ👩
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔜 ในหัวข้อเรื่อง ❌🧫 สารอันตรายในเครื่องสำอาง💋💄

ประเด็นที่น่าสนใจ
🔜ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ สารอันตรายประเภทต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนในเครื่องสำอาง

ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

25/10/2022

อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ ซีดาพ รุ่นการผลิตที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อตรวจหาสารเอทิลีนออกไซด์ จำนวน 8 รายการ พบข้อบกพร่อง 2 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเอทิลีนออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ หมี่ซีดาพ โคเรียน สไปซี่ ชิคเค่น (บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่เผ็ดเกาหลี) ซองสีดำ เลขสารบบอาหาร 10-3-12535-5-0548 จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นวันที่ผลิต 25 NOV 21 วันหมดอายุ 25 NOV 22 และ รุ่นวันที่ผลิต 07 DEC 21 วันหมดอายุ 07 DEC 22 พร้อมดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว #อย #ผลตรวจวิเคราะห์ #บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราหมี่ซีดาพ #สารเอทิลีนออกไซด์

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/อย/detail/media_news/2354

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

19/10/2022

อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เพจเฟซบุ๊กโฆษณาหลอกขายยาสีฟัน อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เสี่ยงได้รับอันตรายในช่องปาก #อย #เฟซบุ๊ก #ขายยาสีฟัน #อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง #ช่องปาก #อันตราย #อย่าหลงเชื่อ

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/อย/detail/media_news/2351

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผ...
19/10/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอาง
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

- - ในหัวข้อเรื่อง - -
💋💄การผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องรู้ 💄💋(Ep.2)

รับฟังประเด็นที่น่าสนใจกันต่อ
👉ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่🤔❓
👉สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้าง💄👝
👉ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร❓🧐

📌🗓ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผ...
12/10/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎

พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอาง
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

- - - ในหัวข้อเรื่อง - -
💋💄การผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องรู้ 💄💋(Ep.1)

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
👉ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่🤔❓
👉สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้าง💄👝
👉ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร❓🧐

📌🗓ประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰
👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢พบกับรายการ 👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล- - - ในหัวข้...
05/10/2022

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
รู้จัก “โพรไบโอติก (Probiotic) จุลินทรีย์ดีมีประโยชน์”

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ : 🧫🦠โพรไบโอติกคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร🤔

📌🗓 ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻 ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 🎧📻

⏰ ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢         👇👇👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎พบกับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญ...
14/09/2022

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢
👇👇👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
พบกับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️เภสัชกรรมทางไกล กับ การขายยาออนไลน์ ต่างกันยังไง?🧑‍⚕
ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 เภสัชกรรมทางไกล คืออะไร
🔺 การขายยาออนไลน์ คืออะไร
🔺 ความแตกต่างของเภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์
➡️ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2565⬅️
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰
ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢         👇👇👇💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชากา...
07/09/2022

📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢
👇👇👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ
หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
☘️🦠สมุนไพรไทยต้านโควิด-19 ทางเลือกและทางรอด🦠🌿

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 สมุนไพรไทยใดบ้าง ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานกับร่างกาย ป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
🔜 สรรพคุณของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด

📌🗓ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

05/09/2022
🚫💻“หยุดแชร์ข่าวที่ไม่จริง อย่าช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชัวร์” 📲❌
05/09/2022

🚫💻“หยุดแชร์ข่าวที่ไม่จริง อย่าช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชัวร์” 📲❌

อย่าปล่อยให้ Fake News เข้าบ้าน!คุณอาจจะคิดว่า คุณไม่เคยเป็นคนสร้างข่าวปลอม แต่ทำไมถึงมีหลายคนตกเป็นเหยื่อข่า....

👉วงจรข่าวปลอม คุณอาจเป็นผู้สร้างข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว‼️👈🔎📄อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นหยื่อข่าวปลอม❌🔍
05/09/2022

👉วงจรข่าวปลอม คุณอาจเป็นผู้สร้างข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว‼️👈
🔎📄อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นหยื่อข่าวปลอม❌🔍

คุณอาจจะเป็นผู้สร้างข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว! Fake News หรือ ข่าวปลอม เป็นสิ่งที่แพร่ระบาดอยู่ในบ้านเรามาอย่างยาว....

❗️📣อย่าลืม 📢❗️พบกับรายการ👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยาสำนักงานคณะกรรมการอา...
31/08/2022

❗️📣อย่าลืม 📢❗️
พบกับรายการ
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- - - ในหัวข้อเรื่อง - - -
👩‍⚕️มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?🧑‍⚕

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 ทำไมร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน
🔺 มีเภสัชกรแล้วมีประโยชน์อย่างไร

➡️ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565⬅️
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
- https://www.chorsaard.or.th
- โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025907121-22

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ fdapeopleผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง fdapeople:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}