สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบ, หน่วยงานราชการ, 88/21 สำนักงานเลขานุการกรม ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ, Nonthaburi.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post
26/06/2020

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตน...
26/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) ไปสู่การปฏิบัติภายใต้การดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมควบคุมโรค กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค กับ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวอุมาพร แก้วตระกูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในโอกาส...
25/06/2020

นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวอุมาพร แก้วตระกูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในโอกาสเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมงานปีใหม่ตามประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกาศเจตนา...
08/01/2020

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมงานปีใหม่ตามประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน "สำนักงานเลขานุการกรมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(OSC Zero Tolerance)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 และทำบุญปีใหม่สำนักงานเลขานุการกรม ในช่วงเที่ยงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมจับสลากของรางวัล

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมงานปีใหม่ตามประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน "สำนักงานเลขานุการกรมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(OSC Zero Tolerance)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 และทำบุญปีใหม่สำนักงานเลขานุการกรม ในช่วงเที่ยงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมจับสลากของรางวัล

วันที่ 21 พ.ย 2562  สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจั...
21/11/2019

วันที่ 21 พ.ย 2562 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทบทวนสัญลักษณ์สำคัญองค์กรของหน่วยงานให้ครบถ้วน ทันสมัย ตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ 21 พ.ย 2562 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทบทวนสัญลักษณ์สำคัญองค์กรของหน่วยงานให้ครบถ้วน ทันสมัย ตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการปรับกระบวนงานประจำเพื่อรอ...
23/09/2019

วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการปรับกระบวนงานประจำเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการศึกษาดูโครงการเกี่ยวกับองค์ความรู้ รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน เพื่อเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุ ผลกกระทบและวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ : ฝึกการเดินด้วยใจ-การเดินอย่างสติ การปรับรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตราฐานนำไปสู่การปรับกระบวนการโดยการใช้ระบบดิจิทัล(smart workflow) และกิจกรรมประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)

วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการปรับกระบวนงานประจำเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการศึกษาดูโครงการเกี่ยวกับองค์ความรู้ รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน เพื่อเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุ ผลกกระทบและวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ : ฝึกการเดินด้วยใจ-การเดินอย่างสติ การปรับรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตราฐานนำไปสู่การปรับกระบวนการโดยการใช้ระบบดิจิทัล(smart workflow) และกิจกรรมประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  สำนักงานเลขานุกากรมจัดประชุมเรื่อง ทิศทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยน...
01/08/2019

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำนักงานเลขานุกากรมจัดประชุมเรื่อง ทิศทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย และนายแพทย์ไผท สิงห์คำ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค เป็นวิทยากรในการ ให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำนักงานเลขานุกากรมจัดประชุมเรื่อง ทิศทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย และนายแพทย์ไผท สิงห์คำ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค เป็นวิทยากรในการ ให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

วันที่  3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ  ห้องประชุมอายุรกิจโกศล สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนว...
04/07/2019

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดเวลาในการเสนอหนังสือราชการระหว่างสำงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดเวลาในการเสนอหนังสือราชการระหว่างสำงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  สำนักงานเลขานุการกรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (...
20/06/2019

วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และการบริหารกลยุทธ์องค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอด์สปา จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และการบริหารกลยุทธ์องค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอด์สปา จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมเริ่มจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ โดยจะจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญส...
21/05/2019

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมเริ่มจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ โดยจะจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมเริ่มจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ โดยจะจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.00-14.00 น. สำนักงานเลขานุการกรมมีพิธีรดน้ำขอพรอดีตเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุรา...
11/04/2019

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.00-14.00 น. สำนักงานเลขานุการกรมมีพิธีรดน้ำขอพรอดีตเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ และเลขานุการกรม เนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ โดยร่วมรับประทานอาหารกลางวันและรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.00-14.00 น. สำนักงานเลขานุการกรมมีพิธีรดน้ำขอพรอดีตเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ และเลขานุการกรม เนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ โดยร่วมรับประทานอาหารกลางวันและรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการกรม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมเรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ...
09/02/2019

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมเรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมเรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักเลขานุการกรมประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ...
21/01/2019

วันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักเลขานุการกรมประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 "สำนักงานเลขานุการกรมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเดินทางไปร่วมงานศพพี่ศรีพระจันทร...
11/01/2019

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเดินทางไปร่วมงานศพพี่ศรีพระจันทร บำรุงรส ณ วัดหัวโป่ง ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โดยนายเกียงศักดิ์ เพาะโภชน์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสำนักเลขานุการกรมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเดินทางไปร่วมงานศพพี่ศรีพระจันทร บำรุงรส ณ วัดหัวโป่ง ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โดยนายเกียงศักดิ์ เพาะโภชน์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสำนักเลขานุการกรมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมงานปีใหม่ตามประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แ...
08/01/2019

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมงานปีใหม่ตามประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมจับสลากของรางวัล

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมงานปีใหม่ตามประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมจับสลากของรางวัล

วันนี้{3มกราคม2562} นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิบดีก...
03/01/2019

วันนี้{3มกราคม2562} นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม และเสริมศิริมงคลในชีวิตตลอดปี2562

วันนี้{3มกราคม2562} นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม และเสริมศิริมงคลในชีวิตตลอดปี2562

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรมเป็นประธานเปิดการปร...
22/09/2018

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรณะบุคคลตามค่านิยม MOPH และนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน DIALGUE IN THE DARK บทเรียนในความมืด ณ จามจุรี สแควร์

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรณะบุคคลตามค่านิยม MOPH และนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน DIALGUE IN THE DARK บทเรียนในความมืด ณ จามจุรี สแควร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค
25/07/2018

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เช้าวันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพย์สิน และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพของกรมควบคุมโรควันที่ 15 - 17  กรกฎา...
18/07/2018

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารทรัพย์สิน และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพของกรมควบคุมโรค
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารทรัพย์สิน และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพของกรมควบคุมโรค
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี

Untitled Album
02/07/2018

Untitled Album

แบบประเมินความไม่พึงพอใจต่องานด้านบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค
28/06/2018

แบบประเมินความไม่พึงพอใจต่องานด้านบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการขอ
05/06/2018

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการขอ

นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ปีง...
18/04/2018

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 20 ก.พ - 5 มี.ค. 61http://osc.ddc....
20/02/2018

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 20 ก.พ - 5 มี.ค. 61

http://osc.ddc.moph.go.th/document/report/report2/driverNew1.pdf

กรมอนามัยเข้าศึกษาดูงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร2 ชั้น1 วันที่ 20 ก.พ.2...
20/02/2018

กรมอนามัยเข้าศึกษาดูงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร2 ชั้น1
วันที่ 20 ก.พ.2561

Krieng Sak

กรมอนามัยเข้าศึกษาดูงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร2 ชั้น1
วันที่ 20 ก.พ.2561

Krieng Sak

กิจกรรมการนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของสำนักงานเลขานุการกรม หน่วยงานภายใต...
05/02/2018

กิจกรรมการนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของสำนักงานเลขานุการกรม หน่วยงานภายใต้กำกับ โดย นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

Krieng Sak

กิจกรรมการนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของสำนักงานเลขานุการกรม หน่วยงานภายใต้กำกับ โดย นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

Krieng Sak

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน...
30/01/2018

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

Krieng Sak

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

Krieng Sak

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 11-25 มกราคม 61http://osc.ddc.moph...
15/01/2018
osc.ddc.moph.go.th

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 11-25 มกราคม 61

http://osc.ddc.moph.go.th/document/report/report2/driver12.pdf

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค
09/01/2018

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค

วันนี้(9 มกราคม 2561)ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค นำเงินบริจาค จากกิจกรรมเปิดบ้าน คร. "ขอบคุณที่ดูแลกัน" ที่พี่น้องชาวกรมควบคุมโรคร่วมกันทำบุญ มอบให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด

สำนักงานเลขานุการกรม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จา...
20/12/2017

สำนักงานเลขานุการกรม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 1

Krieng Sak

สำนักงานเลขานุการกรม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 1

Krieng Sak

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานสารบรรณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมา...
12/12/2017

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานสารบรรณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี

Krieng Sak

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานสารบรรณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี

Krieng Sak

สำนักงานเลขานุการกรมเข้ารับรางวัล "ผลงานการจัดการความรู้" ระดับ รางวัลที่ 1 ประจำปี 2560ชื่อผลงาน "KM ซ่อมได้"ในงานอบรมเ...
06/12/2017

สำนักงานเลขานุการกรมเข้ารับรางวัล "ผลงานการจัดการความรู้" ระดับ รางวัลที่ 1 ประจำปี 2560
ชื่อผลงาน "KM ซ่อมได้"

ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดการความรู้...สู่นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรค"
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปริ็นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

สำนักงานเลขานุการกรมเข้ารับรางวัล "ผลงานการจัดการความรู้" ระดับ รางวัลที่ 1 ประจำปี 2560
ชื่อผลงาน "KM ซ่อมได้"

ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดการความรู้...สู่นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรค"
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปริ็นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

กรมควบคุมโรคร่วมส่งแรงเชียร์ ‘ตูน’ และทีมก้าว สู่แม่สาย
06/12/2017

กรมควบคุมโรคร่วมส่งแรงเชียร์ ‘ตูน’ และทีมก้าว สู่แม่สาย

กรมควบคุมโรคร่วมส่งแรงเชียร์ ‘ตูน’ และทีมก้าว สู่แม่สาย

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการลดใช้...
06/12/2017

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการลดใช้พลังงานและกระดาษ

ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการลดใช้พลังงานและกระดาษ

ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์การโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารที่พักส...
27/11/2017

ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่

88/21 สำนักงานเลขานุการกรม ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์