ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยก

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยก ศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้และให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.'s post
07/07/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.'s post

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post
22/04/2021

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
28/01/2021

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

สำนักงาน ป.ป.ช.
26/11/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

รับสินบน!!! มีโทษ!!! จำคุกและประหารชีวิต!!!

สำนักงาน ป.ป.ช.
30/06/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 162 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวตามมาตรา 162 (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต และ (4) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. และการใช้จ่ายเงินกองทุน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถดาวโหลดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับ การสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทางเว็บไซต์กองทุน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/NACCFund หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 1702

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>

https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/267018023365c30c52b8689fc7e2b39ef213b1d.pdf

Conflict of Interest #1
25/06/2020

Conflict of Interest #1

🔊 ขยายเวลาการประเมิน ITA'63ขั้นตอนการตอบแบบ OIT ขยายออกไปสิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 63
24/06/2020

🔊 ขยายเวลาการประเมิน ITA'63
ขั้นตอนการตอบแบบ OIT ขยายออกไป
สิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 63

สำนักงาน ป.ป.ช.
27/05/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

ดีเดย์ 1 มิถุนายน 2563 เริ่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
--
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20200527124053?

⏰ ขยายเวลาการประเมิน ITA ⏰
27/03/2020

⏰ ขยายเวลาการประเมิน ITA ⏰

สำนักงาน ป.ป.ช. ปรับขยายเวลาของขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปี 2563

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
28/02/2020

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนทุกท่านให้ข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่า หน่วยงานใดไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9
ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638647/20200228205156

สารจากท่าน อธิบดีกรมที่ดิน เกี่ยวกับความตั้งใจในการสร้างความโปร่งใสของกรมที่ดิน ที่ท่านได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมอภิปรายในงาน...
25/01/2020

สารจากท่าน อธิบดีกรมที่ดิน เกี่ยวกับความตั้งใจในการสร้างความโปร่งใสของกรมที่ดิน ที่ท่านได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมอภิปรายในงาน ITA2020 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา

เรือง Disruption กับการสร้างความโปร่งใสของกรมที่ดิน

ผมคิดอยู่นานครับว่าจะไปเป็นแขกรับเชิญของสำนักงาน ปปช. สนทนาในประเด็น " การนำเทคโนโลยี่มาพัฒนางานบริการให้เกิดความโปร่งใส" แต่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการของกรมที่ดินครับ

ผมต้องขอบคุณทาง ป.ป.ช. ที่มาเรียนเชิญผม ในงานผมได้แชร์ประสบการณ์ และสิ่งที่กรมที่ดินพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งยังลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกัน และประชาชนกับรัฐครับ โดยได้พูดคุยแนวทางที่จะทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางใน 8 ประเด็น ครับ

ประเด็นแรก จะต้องทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลของงานกรมที่ดินให้มาก เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังลดภาระของประชาชนที่จะต้องเข้ามาสอบถามที่กรมที่ดิน ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น Landsmaps ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน และยังสามารถรู้ราคาประเมินของที่ดินได้ด้วยตนเอง

ประเด็นที่สอง ประชาชนต้องสามารถบริหารจัดการที่ดินได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการคำนวณภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ในการขาย ขายฝาก โอนมรดก จากเว็บไซด์ กรมที่ดิน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ประเด็นที่สาม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้ศูนย์ดำรงธรรม เป็นกลไกในการตรวจสอบและขับเคลื่อนงาน เหมือนเป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รวมทั้งยังเป็นการทำให้ประชาชนมีที่พึ่ง โดยเฉพาะประชาชนที่ ไม่สามารถเข้าถึงบรืการภาครัฐให้สามารถมาขอความช่วยเหลือและร่วมพูดคุยได้โดยตรงด้วยระบบ E Contact DC และสามารถให้ข้อมูลแก่กระผมผ่านทาง Facebook "นิสิต จันทร์สมวงศ์"ครับ

ประด็นที่สี่ การทำงานต้องมีการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น โดยลดระยะเวลาการดำเนินการ เช่น มาตรฐานการรังวัด จาก 60 วันเหลือ 50 วัน ในปี 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นที่ห้า การนำเทคโนโลยี ดาวเทียม ระบบ RTK GNSS Network มาใช้ในการรังวัด และตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน และประชาชนด้วยกันเองครับ

ประการที่หก การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงข้อฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง ลดการใช้สำเนาเอกสาร บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลดการใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ Zero Copy เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ประเด็นที่เจ็ด การยกมาตรฐานด้านสถานที่ จิตใจมุ่งบริการ และกระบวนงานบริการของสำนักงานที่ดิน โดยให้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC เพื่อการบริการประชาชนที่มีมาตรฐาน สถานที่สะอาดเรียบร้อย และ

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ผมได้แชร์สิ่งดีๆของกรมที่ดินให้เพื่อนข้าราชการและประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจการทำงานของกรมที่ดิน และชาวดินจะมุ่งรักษาและพัฒนามาตรฐานต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

การชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2020 ในธีมงาน Open to Transparency  ในวันที่ 24 ม.ค. 2563 ครับ 👀
23/01/2020

การชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2020 ในธีมงาน Open to Transparency ในวันที่ 24 ม.ค. 2563 ครับ 👀

#KickOff #ITA2020
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
#ถ่ายทอดสด ทาง YouTube Channel: ITA NACC และ Facebook: โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย (CPI 2019) คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับขยับลงครับ.ปี2018 : อันดับที่ 99 (36 คะแนน)ปี2019 : อันด...
23/01/2020

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย (CPI 2019) คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับขยับลงครับ
.
ปี2018 : อันดับที่ 99 (36 คะแนน)
ปี2019 : อันดับที่ 101 (36 คะแนน)
.
👀

เที่ยงวันนี้ Transparency International ประกาศคะแนน Coruption Perception Index; CPI ของปี 2019 (2562) ปรากฏว่า ประเทศไทยได้คะแนน CPI 36 คะแนน เป็นลำดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ

...ว่าด้วยเรื่อง "ดัชนี้รับรู้การทุจริต" หรือ CPI ...👉🏻 ผล CPI ของปี 2019 จะประกาศในวันที่ 23 มกราคม นี้👀 จับตาดูกันครับ
20/01/2020

...ว่าด้วยเรื่อง "ดัชนี้รับรู้การทุจริต" หรือ CPI ...

👉🏻 ผล CPI ของปี 2019 จะประกาศในวันที่ 23 มกราคม นี้
👀 จับตาดูกันครับ

🇹🇭 หลายคนคงสงสัยว่า.....ทำไมประเทศไทยต้องมีดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต🇹🇭

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดงว่า ประเทศนั้นมีความโปร่งใสมากที่สุด)

➡️➡️ใกล้ถึงวันประกาศค่าคะแนน CPI กันแล้วนะคะ 📢📢
ช่วงนี้แอดมินจึงขอนำเสนอ องค์ความรู้เกี่ยวกับค่า CPI มาฝากลูกเพจกันบ่อยๆ หน่อยนะคะ 😊😊

สำนักงาน ป.ป.ช.
15/01/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

‪คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟัน อดีต ผอ. สำนักพุทธ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 600 ล้านบาท‬

THE STANDARD
29/12/2019

THE STANDARD

UPDATE: Tencent ปราบปรามคอร์รัปชัน เผย 9 เดือนแรกปี 2562 ไล่พนักงานออกกว่า 60 คน
.
Tencent Holdings เปิดเผยว่า ช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาประกาศไล่พนักงานกว่า 60 คนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบน โดยมีรายชื่อพนักงานราว 10 คนที่ถูกส่งตัวไปที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของภาครัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
.
ทั้งนี้ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมามีการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของบริษัท การคอร์รัปชัน การติดสินบนกว่า 40 เคส ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนธุรกิจต่างๆ เช่น เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิศวกรรม แพลตฟอร์ม คอนเทนต์ ฯลฯ
.
อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันและติดสินบน ตั้งแต่ สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนมาในปี 2013 โดยในช่วงที่ผ่านมาเข้มงวดกับเซกเตอร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้นเรื่อยๆ
.
ทั้งนี้ Tencent ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนผ่านหลายบริการ เช่น WeChat Sanook ฯลฯ
.
อ้างอิง:
- https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3043675/chinese-social-media-giant-tencent-says-it-fired-more-60-employees
- https://yicaiglobal.com/news/chinese-tech-titan-tencent-sacks-60-staffers-refers-others-to-da-for-corruption
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/
#News #TheStandardCo

สำนักข่าวอิศรา
27/12/2019
สำนักข่าวอิศรา

สำนักข่าวอิศรา

อ่วมตามกรรม
#isranews #สำนักข่าวอิศรา #พนมศรศิลป์ #สำนักงานพุทธศาสนา #คดีเงินทอนวัด

สำนักข่าวอิศรา
21/12/2019
สำนักข่าวอิศรา

สำนักข่าวอิศรา

กรรมไล่ล่า
#isranews #สำนักข่าวอิศรา #มหาสารคาม #ทุจริตจัดสอบ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
20/12/2019

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

วันนี้ที่โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดการเสวนาเพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 100 หน่วยงาน

16/12/2019
ITA NACC

ITA NACC

ITA คืออะไร ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไร
มาทบทวนและทำความเข้าใจกันครับ

สื่อวีดิทัศน์: การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

งดให้-รับของขวัญช่วงเทศกาลในหน่วยงานภาครัฐกันครับ 🚫❌🎁#Nogift
14/12/2019

งดให้-รับของขวัญช่วงเทศกาลในหน่วยงานภาครัฐกันครับ 🚫❌🎁#Nogift

🎉🎊ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กันตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมานานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระเช้า ของขวัญ ของฝาก หรือบัตรกำนัล ฯลฯ

➡️➡️แต่!! สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐนั้น หากรับของขวัญปีใหม่ มีข้อควรพึงระวังว่าอาจมีความผิดตามกฎหมาย !!!

สำนักงาน ป.ป.ช.
09/12/2019

สำนักงาน ป.ป.ช.

นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2562
---
วันนี้ 9 ธันวาคม 2562 รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดงาน และพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง "Good Guy Run 2019" รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี และนายฌูเลียน​ การ์ซานี (Mr.Julien​ Garsany)​ ผู้แทน​ UNODC ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก​ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ​ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,000 คน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังว่าการกิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้จะทำให้ประชาชนคนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ผ่านทางวีดีทัศน์ นิทรรศการในงาน และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วน

08/12/2019
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปลุกจิตสำนึกคนไทย #เดินหน้าล่าโกง
ลุกขึ้นเดิน ช่วยกันล่า รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
--
ประเทศไทยเดินหน้า คอร์รัปชันถอยหลัง
คนไทยร่วมกัน #เดินหน้าล่าโกง
--
#zerotolerance #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
...
แสดงพลังของพวกเรา ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
9 ธันวาคม 2562

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
06/12/2019

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

"ปัญหาทุจริตยังอยู่เพราะคนรู้หลักธรรมาภิบาล แต่ไม่ปฏิบัติตามและเกรงใจนาย"
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.tnnthailand.com/content/23347

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
04/12/2019

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

#สวัสดีAI #ลาก่อนข้ารัฐการ
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เว็บไชต์ The ASEAN Post รายงานข่าวว่า ประธานาธิบดี Joko Widodo แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ประกาศนโยบายนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดความล่าช้าของระบบงานภาครัฐ ทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เป็นแนวทางใหม่ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2020
อ่านเพิ่มเติมที่: https://theaseanpost.com/article/jokowi-hello-ai-goodbye-civil-servants

สำนักงาน ป.ป.ช.
13/11/2019

สำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ฟันคดีสินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม บริษัทยักษ์ใหญ่ไทยร่วมกระทำความผิด

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 ราย กรณีร่วมกันเรียกรับเงินจำนวน 20,000,000 บาท จากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่รับว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้า ตลอดจนให้เรือลำเลียงเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ชอบ และชี้มูลความผิด บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อีกสองราย ในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสี่รายในการกระทำความผิดดังกล่าว การไต่สวนคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการ ไต่สวนข้อเท็จจริง และมีนายวิทยา อาคมพิทักษ์ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวน

การไต่สวนข้อเท็จจริง มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 บริษัทค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วย บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (KEGCO) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม EGCO Group ที่เป็นบริษัทเอกชนผู้ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เรือลำเลียง 3 ลำ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่าเทียบเรือที่จะรองรับได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 ราย ประกอบด้วย 1) นาวาโท สาธิต ชินวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจการขนส่งทางน้ำงานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2) นายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทน ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงการขนส่งทางน้ำหรือทางบกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน ดูแลรักษาทางน้ำ รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 4) พันตำรวจโท สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันเรียกรับเงินจำนวน 20,000,000 บาท จากผู้แทนของบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. : “MHPS”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือลำเลียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศสามารถเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้าได้ แม้ว่าเรือจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราวตามที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ ซึ่งผู้บริหารของบริษัท MHPS ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินสินบนจำนวน 20,000,000 บาท เพราะหากการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดการหยุดชะงักจะทำให้การก่อสร้างไม่ทันกำหนดเวลาการส่งมอบงาน และบริษัท MHPS จะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาถึงวันละ 40 ล้านเยน (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 11,000,000 บาท)

ทั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ซิโน-ไทยฯ และผู้บริหารระดับสูงสองราย ได้แก่ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ และนายราเกส กาเลีย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ ได้ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับสินบนจากบริษัทญี่ปุ่น โดยมีการจัดทำสัญญาที่ไม่มีการจ้างงานจริง เพื่อให้บริษัท ซิโน-ไทยฯ จัดเตรียมสินบนเป็นเงินสด 20,000,000 บาท ต่อมา มีการมอบเงินสินบนให้กับผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซิโน-ไทยฯ เพื่อให้ขนเงินไปยังพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสี่ราย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาเดียวกันเรือลำเลียงก็สามารถเทียบท่าและขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ท่าเทียบเรือชั่วคราวโรงไฟฟ้าขนอมได้ แม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิด ดังนี้

1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นาวาโท สาธิต ชินวรณ์ นายคณิน เมืองด้วง นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ และพันตำรวจโท สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และสำหรับราย นายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน มีมูลเป็นความผิดอันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก 3 ราย มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2. กลุ่มผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทยฯ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ และ นายราเกส กาเลีย มีมูลความผิดทางอาญา ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งรายงาน สํานวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สําเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคําวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 7 ราย ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับนาวาโท สาธิต ชินวรณ์ นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ และพันตำรวจโท สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์และส่งรายงานสำนวนการไต่สวน ไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อให้ดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายคณิน เมืองด้วง ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

**การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด**

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625284800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หน่วยงานราชการ สำนักป้องกันการทุจริตฯ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯสำนักงาน ปปช. http://www.nacc.go.th/ โทร 02-528-4800
ผนังห้อง 12\85 รีเจ้นต์โฮมคอนโด อาคาร ชี ถนน สรรพาวุธ สอง เคยตกลงกันไว้ จะเปิดเสียงไม่ดัง ตามกำหนด ขณะนี้ เปิดเสียงดังมาก ได้บันทึกเสียง ไว้ ทางโทรศัพท์ 1166 แล้ว ถ้าหากจำเป็น ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ชึ่งกระผม ยังไม่ดำเนินการ
ผนังห้อง 12\85 รีเจ้นต์โฮมคอนโด อาคาร ชี ถนน สรรพาวุธ สอง เคยตกลงกันไว้ จะเปิดเสียงไม่ดัง ตามกำหนด ขณะนี้ เปิดเสียงดังมาก ได้บันทึกเสียง ไว้ ทางโทรศัพท์ 1166 แล้ว ถ้าหากจำเป็น ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ชึ่งกระผม ยังไม่ดำเนินการ เพราะ เดิม ตกลงกันได้ แต่ตอนนี้ เสียงดังมากครับ
21/12/2561 ห้อง 12/85 ตัดไฟฟ้า เป็นครั้งที่สี่ เฉพาะห้องนี้ห้องเดียวครับ
การกั้นห้อง ด้วยผนังไม่ซับเสียง มีความผิดทาง พรบ.ต่อเติมห้องชุด สคบ.
ได้แจ้งหยุด และปิดเพจ ปตท ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
AIS เข้า ทาง wifi โดยไม่ได้รับอนุญาติครับ
เจ้าของห้อง 12\85 รับทราบแล้ว จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ที่ ไม่ได้ต่อสายดิน เป็นการ ติดเอาไว้หรอกๆ เลยบอก ให้รอ เดี๋ยวจะ ให้นิติคอนโด มาติดสายดิน ให้ บ่ายสามโมงแล้ว มีแบบนี้อีกไหมครับ ใครเคยเจอบ้าง
กระแสไฟฟ้าไม่คงที อันตราย
กระแสไฟฟ้าไมีคงที !
มีความพยายามเข้าถึง บัญชี Google เกือบทุกวัน ครับ
MY LOCATION ผิดพลาดครับ