Clicky

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยก

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยก ศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้และให้คำปร?

เปิดเหมือนปกติ

ป.ป.ช.เชิญเอกชนร่วมสัมมนา‘บรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ’จ.อุบลฯ 17 ม.ค.นี้
13/01/2023
ป.ป.ช.เชิญเอกชนร่วมสัมมนา‘บรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ’จ.อุบลฯ 17 ม.ค.นี้

ป.ป.ช.เชิญเอกชนร่วมสัมมนา‘บรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ’จ.อุบลฯ 17 ม.ค.นี้

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมภิบาล ป.ป.ช.เชิญชวนเอกชน ห้างร้าน หน่วยงาน ปชช.ผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ‘บรรษัทธรรมาภ...

16/12/2022

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.

28/06/2022

#ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีทาง YouTube Live #พร้อมรับเกียรติบัตร

#ประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประธานเปิดงาน โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ
#ประเทศไทยกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
โดย นายอุทิศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

29/04/2022

ป.ป.ช. เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
--
สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ที่เคยติดต่อรับบริการจากภาครัฐ สำหรับนำมาใช้พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
.
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อรับบริการได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS
.
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 หรือทาง Line Application
--
“ร่วมประเมินราชการไทย เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”

#ดาวน์โหลดได้แล้ว ✳️Guidelines for OIT 2022#คู่มือแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น✅แนะนำแนวทาง...
30/12/2021

#ดาวน์โหลดได้แล้ว
✳️Guidelines for OIT 2022
#คู่มือแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
✅แนะนำแนวทาง/ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA
#เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
ดาวน์โหลด File ⬇️
https://ggde.nacc.go.th/storage/ebook/files/knLcefYa0ohkCC39kX2g3joV8Eg0RqHyXwNgi7P1.pdf

11/10/2021

✅ ความรู้ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ต้องแสดง
✅ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
🔷 คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน คลิ๊ก Link นี้ได้เลยค่ะhttps://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2677700489ea031760c6bfcde0ca773d3bd01ce.pdf
🔷 info graphic ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน คลิ๊ก Link นี้ ได้เลยค่ะhttps://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2681462158021dba87e2ddfa3f038a19146cfea.pdf

✅ เนื้อหาประกอบด้วย
📌 ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 102, มาตรา 103 และมาตรา 158
📌 รายได้ที่ต้องแสดง
📌 รายจ่ายที่ต้องแสดง
📌 กรณีที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
📌การกำหนดเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
📌การขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
📌การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเกินกำหนดระยะเวลา

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สำนักงาน กขค.'s post
07/07/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สำนักงาน กขค.'s post

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post
22/04/2021

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
28/01/2021

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

26/11/2020

รับสินบน!!! มีโทษ!!! จำคุกและประหารชีวิต!!!

30/06/2020

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 162 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวตามมาตรา 162 (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต และ (4) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. และการใช้จ่ายเงินกองทุน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถดาวโหลดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับ การสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทางเว็บไซต์กองทุน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/NACCFund หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 1702

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>

https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/267018023365c30c52b8689fc7e2b39ef213b1d.pdf

Conflict of Interest #1
25/06/2020

Conflict of Interest #1

🔊 ขยายเวลาการประเมิน ITA'63ขั้นตอนการตอบแบบ OIT ขยายออกไปสิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 63
24/06/2020

🔊 ขยายเวลาการประเมิน ITA'63
ขั้นตอนการตอบแบบ OIT ขยายออกไป
สิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 63

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
27/05/2020

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

⏰ ขยายเวลาการประเมิน ITA ⏰
27/03/2020

⏰ ขยายเวลาการประเมิน ITA ⏰

28/02/2020

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนทุกท่านให้ข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่า หน่วยงานใดไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9
ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638647/20200228205156

สารจากท่าน อธิบดีกรมที่ดิน เกี่ยวกับความตั้งใจในการสร้างความโปร่งใสของกรมที่ดิน ที่ท่านได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมอภิปรายในงาน...
25/01/2020

สารจากท่าน อธิบดีกรมที่ดิน เกี่ยวกับความตั้งใจในการสร้างความโปร่งใสของกรมที่ดิน ที่ท่านได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมอภิปรายในงาน ITA2020 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา

การชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2020 ในธีมงาน Open to Transparency  ในวันที่ 24 ม.ค. 2563 ครับ 👀
23/01/2020

การชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2020 ในธีมงาน Open to Transparency ในวันที่ 24 ม.ค. 2563 ครับ 👀


สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
#ถ่ายทอดสด ทาง YouTube Channel: ITA NACC และ Facebook: โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย (CPI 2019) คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับขยับลงครับ.ปี2018 : อันดับที่ 99 (36 คะแนน)ปี2019 : อันด...
23/01/2020

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย (CPI 2019) คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับขยับลงครับ
.
ปี2018 : อันดับที่ 99 (36 คะแนน)
ปี2019 : อันดับที่ 101 (36 คะแนน)
.
👀

เที่ยงวันนี้ Transparency International ประกาศคะแนน Coruption Perception Index; CPI ของปี 2019 (2562) ปรากฏว่า ประเทศไทยได้คะแนน CPI 36 คะแนน เป็นลำดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ

...ว่าด้วยเรื่อง "ดัชนี้รับรู้การทุจริต" หรือ CPI ...👉🏻 ผล CPI ของปี 2019 จะประกาศในวันที่ 23 มกราคม นี้👀 จับตาดูกันครับ
20/01/2020

...ว่าด้วยเรื่อง "ดัชนี้รับรู้การทุจริต" หรือ CPI ...

👉🏻 ผล CPI ของปี 2019 จะประกาศในวันที่ 23 มกราคม นี้
👀 จับตาดูกันครับ

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
15/01/2020

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

29/12/2019

UPDATE: Tencent ปราบปรามคอร์รัปชัน เผย 9 เดือนแรกปี 2562 ไล่พนักงานออกกว่า 60 คน
.
Tencent Holdings เปิดเผยว่า ช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาประกาศไล่พนักงานกว่า 60 คนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบน โดยมีรายชื่อพนักงานราว 10 คนที่ถูกส่งตัวไปที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของภาครัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
.
ทั้งนี้ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมามีการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของบริษัท การคอร์รัปชัน การติดสินบนกว่า 40 เคส ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนธุรกิจต่างๆ เช่น เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิศวกรรม แพลตฟอร์ม คอนเทนต์ ฯลฯ
.
อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันและติดสินบน ตั้งแต่ สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนมาในปี 2013 โดยในช่วงที่ผ่านมาเข้มงวดกับเซกเตอร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้นเรื่อยๆ
.
ทั้งนี้ Tencent ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนผ่านหลายบริการ เช่น WeChat Sanook ฯลฯ
.
อ้างอิง:
- https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3043675/chinese-social-media-giant-tencent-says-it-fired-more-60-employees
- https://yicaiglobal.com/news/chinese-tech-titan-tencent-sacks-60-staffers-refers-others-to-da-for-corruption
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/

ศาลทุจริตฯสั่งคุก 20 ปี 'พนม ศรศิลป์' คดีเงินทอนวัด-มีอีก 36 สำนวนในชั้น ป.ป.ช.
27/12/2019
ศาลทุจริตฯสั่งคุก 20 ปี 'พนม ศรศิลป์' คดีเงินทอนวัด-มีอีก 36 สำนวนในชั้น ป.ป.ช.

ศาลทุจริตฯสั่งคุก 20 ปี 'พนม ศรศิลป์' คดีเงินทอนวัด-มีอีก 36 สำนวนในชั้น ป.ป.ช.

ศาลคดีทุจริตฯสั่งจำคุก 'พนม ศรศิลป์' อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ 20 ปี พร้อมพวก คดีทุจริตเงินทอนวัด สั่งชดใช้เงินร่วมก....

ป.ป.ช.ฟันล็อต 4 อดีตนายก อบต.เหล่า จ.สารคามฯ-พวก 32 รายคดีทุจริตจัดสอบฉาว
21/12/2019
ป.ป.ช.ฟันล็อต 4 อดีตนายก อบต.เหล่า จ.สารคามฯ-พวก 32 รายคดีทุจริตจัดสอบฉาว

ป.ป.ช.ฟันล็อต 4 อดีตนายก อบต.เหล่า จ.สารคามฯ-พวก 32 รายคดีทุจริตจัดสอบฉาว

ล็อต 4 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีตนายก อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม กับพวกรวม 32 ราย คดีทุจริตจัดสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบลฉ....

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post
20/12/2019

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post

งดให้-รับของขวัญช่วงเทศกาลในหน่วยงานภาครัฐกันครับ 🚫❌🎁
14/12/2019

งดให้-รับของขวัญช่วงเทศกาลในหน่วยงานภาครัฐกันครับ 🚫❌🎁

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
09/12/2019

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

06/12/2019

"ปัญหาทุจริตยังอยู่เพราะคนรู้หลักธรรมาภิบาล แต่ไม่ปฏิบัติตามและเกรงใจนาย"
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.tnnthailand.com/content/23347

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post
04/12/2019

Photos from สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล's post

13/11/2019

ป.ป.ช. ฟันคดีสินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม บริษัทยักษ์ใหญ่ไทยร่วมกระทำความผิด

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 ราย กรณีร่วมกันเรียกรับเงินจำนวน 20,000,000 บาท จากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่รับว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้า ตลอดจนให้เรือลำเลียงเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ชอบ และชี้มูลความผิด บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อีกสองราย ในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสี่รายในการกระทำความผิดดังกล่าว การไต่สวนคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการ ไต่สวนข้อเท็จจริง และมีนายวิทยา อาคมพิทักษ์ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวน

การไต่สวนข้อเท็จจริง มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 บริษัทค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วย บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (KEGCO) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม EGCO Group ที่เป็นบริษัทเอกชนผู้ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เรือลำเลียง 3 ลำ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่าเทียบเรือที่จะรองรับได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 ราย ประกอบด้วย 1) นาวาโท สาธิต ชินวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจการขนส่งทางน้ำงานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2) นายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทน ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงการขนส่งทางน้ำหรือทางบกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน ดูแลรักษาทางน้ำ รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 4) พันตำรวจโท สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันเรียกรับเงินจำนวน 20,000,000 บาท จากผู้แทนของบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. : “MHPS”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือลำเลียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศสามารถเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้าได้ แม้ว่าเรือจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราวตามที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ ซึ่งผู้บริหารของบริษัท MHPS ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินสินบนจำนวน 20,000,000 บาท เพราะหากการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดการหยุดชะงักจะทำให้การก่อสร้างไม่ทันกำหนดเวลาการส่งมอบงาน และบริษัท MHPS จะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาถึงวันละ 40 ล้านเยน (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 11,000,000 บาท)

ทั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ซิโน-ไทยฯ และผู้บริหารระดับสูงสองราย ได้แก่ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ และนายราเกส กาเลีย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ ได้ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับสินบนจากบริษัทญี่ปุ่น โดยมีการจัดทำสัญญาที่ไม่มีการจ้างงานจริง เพื่อให้บริษัท ซิโน-ไทยฯ จัดเตรียมสินบนเป็นเงินสด 20,000,000 บาท ต่อมา มีการมอบเงินสินบนให้กับผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซิโน-ไทยฯ เพื่อให้ขนเงินไปยังพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสี่ราย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาเดียวกันเรือลำเลียงก็สามารถเทียบท่าและขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ท่าเทียบเรือชั่วคราวโรงไฟฟ้าขนอมได้ แม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิด ดังนี้

1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นาวาโท สาธิต ชินวรณ์ นายคณิน เมืองด้วง นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ และพันตำรวจโท สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และสำหรับราย นายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน มีมูลเป็นความผิดอันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก 3 ราย มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2. กลุ่มผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทยฯ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ และ นายราเกส กาเลีย มีมูลความผิดทางอาญา ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งรายงาน สํานวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สําเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคําวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 7 ราย ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับนาวาโท สาธิต ชินวรณ์ นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ และพันตำรวจโท สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์และส่งรายงานสำนวนการไต่สวน ไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อให้ดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายคณิน เมืองด้วง ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

**การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด**

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
11/11/2019

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
26/10/2019

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

22/10/2019

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายก อบต. และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพิ่มเติม 4 แห่ง กรณีเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สอบได้เป็นพนักงานส่วนตำบล รายละ 500,000 – 650,000 บาท

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557 จำนวน 18 ราย เมื่อปี พ.ศ. 2560 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพิ่มเติม 4 แห่ง ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

ปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 31 แห่ง ซึ่งดำเนินการจัดสอบ โดยมหาวิทยาลัย 2 แห่ง แห่งแรกดำเนินการจัดสอบ 19 อบต. แห่งที่สองดำเนินการจัดสอบ 12 อบต. โดยผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ดังนี้

ผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกันวางแผนโดยแบ่งหน้าที่กันทำ ตั้งแต่การดำเนินการประสานงานให้มหาวิทยาลัย 2 แห่ง เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดสอบ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้มีการประชุมกันจริงแต่มีการจัดทำรายงานการประชุมเท็จและมีการเบิกเงิน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางเพื่อให้เชื่อว่ามีการประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดสอบจริง ต่อมาเมื่อมีการจัดสอบแล้ว ผลการสอบปรากฏว่า การจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีผู้สอบได้ 3 คน ส่วนมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง มีผู้สอบได้ 1 คน โดยมหาวิทยาลัยแห่งแรก กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกันจัดทำผลคะแนนปลอม จากผู้สมัครสอบ ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่าน โดยมีการปลอมลายมือชื่อของอาจารย์และตราประทับของมหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้จัดทำผลคะแนนสอบเป็นเท็จ แล้วลงลายมือชื่อของอาจารย์และตราประทับของมหาวิทยาลัยจริง ส่วนในการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการสัมภาษณ์ไม่มีการลงคะแนนหรือลงคะแนนด้วยดินสอแต่ลงลายมือชื่อด้วยปากกาในตารางการให้คะแนน เพื่อให้มีการแก้ไขให้คะแนนให้เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาต้องการ โดยผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะเป็นผู้สอบได้ รายละ 500,000 – 650,000 บาท แล้วนำส่วนหนึ่งรายละ 50,000 บาท เป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ติดต่อ (นายหน้า) ให้ผู้สมัครสอบจ่ายเงินดังกล่าว และนำ ส่วนหนึ่งมอบให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ร่วมขบวนการที่จัดทำผลคะแนน เป็นเท็จ จำนวน 3,000,000 บาทเศษ และมอบให้ผู้ที่จัดทำผลคะแนนปลอมของมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง จำนวน 12,000,000 บาท และเมื่อมีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตการสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรรมการพนักงานส่วนตำบลก็ได้มีการร่วมกันลงมติให้ยุติการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปกปิดไม่ให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 4 คน ประกอบด้วย นายทองใบ บาระพรม นายก อบต. ลาดพัฒนา อำเภอเมือง นายสมบูรณ์ คำสอนทา นายก อบต.ห้วยแอ่ง อำเภอเมือง นายเกริกฤทธิ์ อามาตร นายกอบต.เลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย นายสุภาพ ผาบพุทธา นายก อบต.เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มีมูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดให้ต้องถอดถอน ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กลุ่มคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 17 คน ประกอบด้วย นายสุธรรม วงศ์แก้ว นายคมสันต์ บุญศร นายสมบูรณ์ นาเพีย นายวสันต์ ปะกิสังข์ นางวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร นายสิทธิชัย โยปัดทุม นายชัยพจน์ คชโคตร นายทองสุข ทุมมี นายสุเมธ จุรุฑา นายเอนก กระแจ่ม นายจีรพร ถนัดค้า นายจรูญ มะลิปิไข นายศิริ มะลิลา นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ นายเชาวลิต จันทวะฤทธิ์ จ่าเอก อำนาจ วินทะวุธ และนายคมเดช จันโทริ ทั้งในฐานะ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม และ/หรือในฐานะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ และ/หรือในฐานะกรรมการสอบฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่ร่วมกันลงมติให้ยุติการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งกรณีที่เป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จัดทำและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ อันเป็นเท็จ และกรณีที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้ลงคะแนนในตารางการให้คะแนน หรือลงคะแนนด้วยดินสอ แต่ลงลายมือชื่อด้วยปากกา หรือกระทำการให้ได้บุคคลตามที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาต้องการ มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 161 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 83 และกรณีมีการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ทั้งที่ไม่ได้มีการประชุมจริง มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และกรณีที่มีส่วนร่วมในการ เรียก รับเงินในขบวนการทุจริตการสอบด้วย มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 83 และกรณีที่เป็นข้าราชการ ในตำแหน่งอื่นด้วย มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง อีกด้วย

3. กลุ่มที่จัดทำผลคะแนนเท็จและปลอมผลคะแนน จำนวน 4 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธุ์ นายสมคิด มะธิปะโน นายกิตติกร ศิลป์อ่อน และนายอดิศักดิ์ อำไพรศรี กรณีเรียก รับเงินเพื่อจัดทำผลคะแนนอันเป็นเท็จ และปลอมผลคะแนน จากผู้สมัครสอบที่สอบไม่ผ่าน ให้เป็นผู้สอบผ่าน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 151 และมาตรา 162(1), (4) ประกอบมาตรา 86 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

4. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองมหาสารคาม นางสาวอรัญญา แคนหนอง ปลัด อบต.ห้วยแอ่ง นางสาวเจนจิรา ใจจุลละ รองปลัด อบต.ห้วยแอ่ง และสิบเอก ประเสริฐ วิริยะ ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยแอ่ง นางรพีพร สุวรรณเลิศ ปลัด อบต.เลิงใต้ นางรัตนธิดา ตะวัน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เลิงใต้ นายพงษ์สิน สังขะทิพย์ ผอ.กองช่าง อบต.เลิงใต้ นางสาวสุกัลยา สิงห์บุรมย์ ปลัด อบต.เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย และนางสาวสมร สีสุนนท์ บุคลากร ระดับ 5 อบต.เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย ในฐานะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ และ/หรือในฐานะกรรมการสอบฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กรณีจัดทำและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ อันเป็นเท็จ และกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่ได้ลงคะแนนในตารางการให้คะแนน หรือลงคะแนนด้วยดินสอ แต่ลงลายมือชื่อด้วยปากกา หรือกระทำการให้ได้บุคคลตามที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาต้องการ มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 157มาตรา 161 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 83 และกรณีมีการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ทั้งที่ไม่ได้มีการประชุมจริง มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และกรณีที่มีส่วนร่วมในการ เรียก รับเงินในขบวนการทุจริตการสอบด้วย มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง อีกด้วย

5. กลุ่มผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและบรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง คือ อบต. ลาดพัฒนา อำเภอเมือง อบต.ห้วยแอ่ง อำเภอเมือง อบต.เลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย และ อบต.เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 75 คน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Photos from องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน's post
09/10/2019

Photos from องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน's post

ผศ.ดร.ธานี กล่าวถึงกรอบเศรษฐศาสตร์มองคอร์รัปชั่น เป็นบริการประเภทหนึ่ง มีตัวกลาง (Middleman)ของการติดต่อระหว่างภาครัฐกับ...
02/10/2019
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ชี้คอร์รัปชั่นไทยแปรรูปแล้ว มีเอกชน-ตัวกลาง จ่ายก่อนได้ผลลัพธ์ทีหลัง

ผศ.ดร.ธานี กล่าวถึงกรอบเศรษฐศาสตร์มองคอร์รัปชั่น เป็นบริการประเภทหนึ่ง มีตัวกลาง (Middleman)ของการติดต่อระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือประชาชน และทำกำไรจากการซื้อขายกฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์บางประเภทของรัฐ ลดต้นทุนธุรกรรมการติดต่อกับภาครัฐ หรืออำนวยความสะดวกสบายในการประสานงานกับภาครัฐ และหลายครั้งตัวกลางเหล่านี้ ก็เป็นตัวแทน (Broker) ซื้อขายกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยน์ของภาครัฐเสียเอง
.
เอกชนเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการคอร์รัปชันแทนที่ประชาชนจะติดต่อกับภาครัฐโดยตรง เช่น บริษัทจัดการภาษี บริษัทรับทำบัญชี บริษัทชิปปิ้ง รวมถึงทนายที่มาช่วยจัดการคดีความ ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสในการถูกจับเรื่องคอร์รัปชันลง อันเป็นลักษณะของคอร์รัปชันแปรรูป (Privatization).

ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เปิดงานวิจัย ชี้คอร์รัปชั่นไทยแปรรูปแล้ว ไม่ได้เกิดโดยตรงระหว่างประชาชนกับภาครัฐ แต่ผ่า...

ที่อยู่

สำนักงาน ป. ป. ช. (สนามบินน้ำ) ต.
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625284800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการยก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หน่วยงานราชการ
สำนักป้องกันการทุจริตฯ
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯสำนักงาน ปปช.
http://www.nacc.go.th/
โทร 02-528-4800
ผนังห้อง 12\85 รีเจ้นต์โฮมคอนโด อาคาร ชี ถนน สรรพาวุธ สอง เคยตกลงกันไว้ จะเปิดเสียงไม่ดัง ตามกำหนด ขณะนี้ เปิดเสียงดังมาก ได้บันทึกเสียง ไว้ ทางโทรศัพท์ 1166 แล้ว ถ้าหากจำเป็น ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ชึ่งกระผม ยังไม่ดำเนินการ
ผนังห้อง 12\85 รีเจ้นต์โฮมคอนโด อาคาร ชี ถนน สรรพาวุธ สอง เคยตกลงกันไว้ จะเปิดเสียงไม่ดัง ตามกำหนด ขณะนี้ เปิดเสียงดังมาก ได้บันทึกเสียง ไว้ ทางโทรศัพท์ 1166 แล้ว ถ้าหากจำเป็น ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ชึ่งกระผม ยังไม่ดำเนินการ เพราะ เดิม ตกลงกันได้ แต่ตอนนี้ เสียงดังมากครับ
21/12/2561
ห้อง 12/85 ตัดไฟฟ้า เป็นครั้งที่สี่ เฉพาะห้องนี้ห้องเดียวครับ
การกั้นห้อง ด้วยผนังไม่ซับเสียง มีความผิดทาง พรบ.ต่อเติมห้องชุด สคบ.
ได้แจ้งหยุด และปิดเพจ ปตท ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
AIS เข้า ทาง wifi โดยไม่ได้รับอนุญาติครับ
เจ้าของห้อง 12\85 รับทราบแล้ว
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ที่ ไม่ได้ต่อสายดิน เป็นการ ติดเอาไว้หรอกๆ เลยบอก ให้รอ เดี๋ยวจะ
ให้นิติคอนโด มาติดสายดิน ให้ บ่ายสามโมงแล้ว มีแบบนี้อีกไหมครับ ใครเคยเจอบ้าง
กระแสไฟฟ้าไม่คงที อันตราย
กระแสไฟฟ้าไมีคงที !
มีความพยายามเข้าถึง บัญชี Google เกือบทุกวัน ครับ
MY LOCATION ผิดพลาดครับ
x

Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ITAS NACC สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน DMH News DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ Shoot It Sport Hub DBD e-Commerce งานต่างประเทศ Ministry of Commerce (Thailand) Institute for Agricultural Product Innovation Ditpvaluecreation Pet Castle Animal Hospital กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี