เอชไอเอ เสริมพลังประชาคม สร้

เอชไอเอ เสริมพลังประชาคม สร้ Health Impact Assessment Co-ordinating Unit (HIA Co-Unit ) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) HIA Co-Unit หรือ ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ก่อรูปเพื่อเป็นหน่วยประสานและพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง HIA (Health Impact Assessment) ของประเทศไทย เน้นการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือวิชาการ เพื่อให้ระบบและองค์ความรู้นี้เกิดและเติบโตมาจากความรู้จากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และเพื่อมิให้ HIA เป็นเพียงเสือกระดาษและสามารถโลดแล่นและใช้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของสังคมไทยได้

www.thia.in.th

บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำ...
23/09/2016

บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) ของโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องสร้อยทอง 1-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัด กำหนดการ และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ >>> http://www.thia.in.th/calendar/detail/09/1/2016

สุชนชวนตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่...
25/08/2016

สุชนชวนตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน นี้

Click เพื่อตอบแบบสอบถาม >>> http://tpp.thia.in.th/page/index

Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง >>> http://www.thia.in.th/welcome/article_read/454

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Hue, University of Medicine and Pharmacy (HUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการพัฒนาวิชาการโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) ต่อมาจึงได้มีการกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยและวางกรอบการดำเนินงานในเรื่อง TPP and its health impacts of Vietnam and Thailand

ในการดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและผลกระทบสุขภาพ : มาตรการสุขภาพและการติดตามผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ นักวิชาการ และประชาสังคม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในขั้นแรกเป็นการกลั่นกรองนโยบาย โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่กำลังดำเนินการประเมินผลกระทบจากความตกลง TPP ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประเมินฯ ผลสรุปการกลั่นกรองนโยบาย จึงเห็นควรดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากความตกลง TPP เฉพาะประเด็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลกระทบรายอุตสาหกรรม (Sectoral level)

การสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลง TPP ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อห่วงกังวลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำกระบวนการขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ น.ส.ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
เบอร์โทรศัพท์: 028329082
Email: [email protected]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Revie...
03/08/2016

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดและกำหนดการ ค.3 / หนังสือนำส่งและรายงานสรุปเวที ค.2 ได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/detail/08/1/2016

บริษัท คิเซกิ กรีน เมทัลส์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส...
03/08/2016

บริษัท คิเซกิ กรีน เมทัลส์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) โครงการโรงงานรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าของยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2. วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งใหม่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
3. วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพีลูส กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดและกำหนดการได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/detail/08/1/2016

*UPDATE* สามารถดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง-รายงานสรุปการประชุม Public Scoping (ค.1) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ของบริ...
03/08/2016

*UPDATE* สามารถดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง-รายงานสรุปการประชุม Public Scoping (ค.1) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/detail/06/1/2016

*UPDATE* สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัด-กำหนดการ และเอกสารประกอบการประชุม (ร่างรายงานฯ) ได้ที่: http://www.thia.in.th/cal...
28/07/2016

*UPDATE* สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัด-กำหนดการ และเอกสารประกอบการประชุม (ร่างรายงานฯ) ได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/detail/08/1/2016

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (Public Review) (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 79 หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (Google Maps: https://goo.gl/OvFtq7)

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห...
28/07/2016

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (Google Maps: https://goo.gl/rRQwpV)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดและกำหนดการได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/index/2016/08

ศุกร์ 29 ก.ค.นี้ เวลา 10.30-12.30 น. มาทำความรู้จักกับหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Health Impact Assessment: HIA ...
26/07/2016

ศุกร์ 29 ก.ค.นี้ เวลา 10.30-12.30 น. มาทำความรู้จักกับหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Health Impact Assessment: HIA ฉบับใหม่ ในเวที สช.เจาะประเด็น "สตาร์ทอัพ! HIA ฉบับใหม่...ใครได้ ใครเสีย" ติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง www.healthstation.in.th ดูทางมือถือได้แล้ว เพราะมี version mobile friendly ได้แล้วค่ะ

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ...
02/07/2016

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด: http://www.thia.in.th/welcome/article_read/450

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแ...
02/07/2016

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (Public Review) (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 79 หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (Google Maps: https://goo.gl/OvFtq7)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดและกำหนดการได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/index/2016/08

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Publi...
02/07/2016

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือน้ำลึกติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (Google Maps: https://goo.gl/MtEPla)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดและกำหนดการได้ที่: http://www.thia.in.th/calendar/index/2016/06

10-12 มิถุนายน นี้พบกับงานวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช." : คณะกรรมการสุข...
07/06/2015

10-12 มิถุนายน นี้พบกับงานวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช." : คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กำหนดจัด ประชุมวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช." ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อนำบทเรียนจากการปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในวาระที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขาของ คสช. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และเพื่อให้การประชุมวิชชาการครั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปประเทศไทย รายละเอียดตาม link นี้ค่ะ http://www.thia.in.th/welcome/article_read/431

สรุป เวที ค.3 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ เขาหินซ้อน ของ บ.เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลายhttp://www.thia.in.th/welc...
19/05/2015

สรุป เวที ค.3 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ เขาหินซ้อน ของ บ.เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/428

Download รายงาน ค.2 โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้แล้วค่ะhttp://www.thia.in.th/welc...
25/03/2015

Download รายงาน ค.2 โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้แล้วค่ะ
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/398

8 เมษา NPS จัดรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้า 600 เมกกะวัตต์ริษัท เนชั่นแนลฯ ได้ทบทวนและดำเนินการจัดทำรายงาน EHIA และเสนอเข้าสู่ก...
20/03/2015

8 เมษา NPS จัดรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้า 600 เมกกะวัตต์
ริษัท เนชั่นแนลฯ ได้ทบทวนและดำเนินการจัดทำรายงาน EHIA และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. และที่ประชุม คชก. มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ไม่เห็นชอบรายงานฉบับนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เริ่มทำกระบวนการใหม่โดยเริ่มทำการรับฟังความเห็นในขั้นตอน ค.1 ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2557 และดำเนินการจนถึง ค.3 ซึ่งเป็นการจัดรับฟังความเห็นในขั้นตอนทบทวนร่างรายงานโคยสาธารณะและจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้

Download รายงาน ค.3 http://www.thia.in.th/welcome/article_read/428

ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กรมเจ้าท่าจัด Public Scoping (ค.1) โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแ...
13/03/2015

ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กรมเจ้าท่าจัด Public Scoping (ค.1) โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือที่จังหวัดชุมพร เวลา 08.00-12.15 น. ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร
ดาวโหลดรายละเอียด http://www.thia.in.th/welcome/article_read/427

8 เมษายน นี้ NPS จัด Public Review (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าความร้อน 600 MW เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียด http://www.th...
26/02/2015

8 เมษายน นี้ NPS จัด Public Review (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าความร้อน 600 MW เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียด http://www.thia.in.th/welcome/article_read/393

27 มีนาคมนี้ กรมเจ้าท่าจัด ค.1 รับฟังความเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ การสร้างท่าเรือจังหวัดชุมพร เวลา 08.00-12.15 น. ณ ...
24/02/2015

27 มีนาคมนี้ กรมเจ้าท่าจัด ค.1 รับฟังความเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ การสร้างท่าเรือจังหวัดชุมพร เวลา 08.00-12.15 น. ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร
http://www.thia.in.th/calendar/detail/03/1/2015

6 มีนาคมนี้ บริษัท เอ็นทิค จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัดเวที ค.1 (Publi...
12/02/2015

6 มีนาคมนี้ บริษัท เอ็นทิค จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัดเวที ค.1 (Public Scoping) โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุม (โรงอาหาร) วิทยาลัยกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thia.in.th/uploads/file/EHIA%202014/ENTIC/K1-invitation+doc-ENTIC-6%20March%202015.pdf

อ่าน: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีเหมืองถ่านหินแม่เมาะของ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA (ฟังคำพิพากษา...
12/02/2015

อ่าน: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีเหมืองถ่านหินแม่เมาะของ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA (ฟังคำพิพากษาวันที่ 10 ก.พ. 2558)

อ่าน: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีเหมืองถ่านหินแม่เมาะของ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA (ฟังคำพิพากษาวันที่ 10 ก.พ. 2558)

PDF คำพิพากษาฉบับเต็ม: http://goo.gl/UhDo36
สรุปคำพิพากษา (โดยสำนักงานศาลปกครอง): http://goo.gl/KPXi5f

อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลคดีสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้ที่: http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860

เครดิตภาพ: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000016352

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557) นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานจัดสมั...
26/12/2014

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557) นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (คจ.สช.) และนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ประธานคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2557 มอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภท 1 กรณี เป็นรางวัลที่มอบให้ชุมชนที่นำเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้อย่างได้ผลเป็นที่ประจักษ์ ในปีนี้มีชุมชนที่ได้รับรางวัล 2 คือชุมชนอำเภอปราสาทและอำเภอเมือง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สุรินทร์ และชุมชนอำเภอจะนะ กรณีท่าเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อ.จะนะ จ.สงขลาในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ณ อิมแพคฟอรั่ม จ.นนทบุรี http://www.thia.in.th/welcome/article_read/415

นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิ...
24/12/2014

นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (HIA/EIA) กับรัฐธรรมนูญฯ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ท่านใดสนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อ โทร. 081-377-1142
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/413

สช. – มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทยอ่านข้อมูลต่อที่ http:...
22/12/2014

สช. – มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทย
อ่านข้อมูลต่อที่ http://www.thia.in.th/welcome/article_read/411

เขื่อนแม่ขาน: สร้างหรือไม่? ได้หรือเสีย? ชวนมาล้อมวงคุยกันที่ “เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)” ติดตามอ่านต่อได้ที่ ht...
21/10/2014

เขื่อนแม่ขาน: สร้างหรือไม่? ได้หรือเสีย? ชวนมาล้อมวงคุยกันที่ “เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)” ติดตามอ่านต่อได้ที่ http://www.thia.in.th/welcome/article_read/402

“โอมื่อโชเปอหรืออยู่ดีมีสุข” คำอวยพรที่มาพร้อมคำทักทายของชาวปะกาเกอะญอบ้านแม่สบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่...
13/10/2014

“โอมื่อโชเปอหรืออยู่ดีมีสุข” คำอวยพรที่มาพร้อมคำทักทายของชาวปะกาเกอะญอบ้านแม่สบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนต้นน้ำแห่งนี้ และการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติครั้งนี้พบว่าสิ่งที่สร้างและกำหนดภาวะโอมื่อโชเปอคือป่าต้นน้ำ ที่หมายรวมถึงการพึ่งพิงประโยชน์จากป่า การดำรงวิถีแห่งปะกาเกอะญอ และเมื่อมีโครงการพัฒนาจากภายนอกที่อาจทำให้สุขภาวะนี้เลือนหายไปย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงอาจมีผลกระทบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คนต้นน้ำถึงคนปลายน้ำ ร่วมติดตามผลงานของพวกเขาได้ที่ http://www.thia.in.th/welcome/article_read/401

ร่างรายงานโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะจัดประชุม Pub...
09/10/2014

ร่างรายงานโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะจัดประชุม Public Review วันที่ 20 ตุลาคม นี้ รายละเอียด http://www.thia.in.th/welcome/article_read/375

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคมนี้ โรงเรียนรุ่งอรุณและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเสวนา "จับต้น (น้ำ) ชนปลาย(น...
09/10/2014

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคมนี้ โรงเรียนรุ่งอรุณและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเสวนา "จับต้น (น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)" ที่หอประชุมใหญ่ชั้น ๒ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการนำเสนอผลการศึกษาโครงงาน สอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยน ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมีผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบความรู้ และให้ความรู้ รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม Click http://www.thia.in.th/welcome/article_read/399 หรือเข้าเยี่ยมชมเพจของน้องๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2/780599381982367

โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ...
03/10/2014
โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิ�

โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารนันทนาการโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/375
http://www.thia.in.th/calendar/detail/10/1/2014

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ Health Impact Assessment Co-ordinating Unit สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก่อรูปเพื่อเป็นหน่วยประสานและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) ของประเทศไทย เน้นการทำงานกับทุกภาคส่วน ท…

2 พฤศจิกายนนี้ กฟผ.จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา  ...
01/10/2014

2 พฤศจิกายนนี้ กฟผ.จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (ค.1) (Public Scoping) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา (โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด) และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีรายละเอียดเป็น
08.30-12.00 น. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา (โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด)
13.00-16.00 น. โครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/397

Download ร่างรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ....
01/10/2014

Download ร่างรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ที่จะประชุม ค.3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30-17.30 น. ณ ศาลาประชาคม (หอประชุม) เหนือคลอง จ.กระบี่
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/390
http://www.thia.in.th/calendar/detail/10/1/2014

สผ. เดินหน้าเสนอแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาวต่อ กก.วล. คาดเสร็จต้นปีหน้า ด้าน นวก. แนะ ?
30/09/2014
สผ. เดินหน้าเสนอแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาวต่อ กก.วล. คาดเสร็จต้นปีหน้า ด้าน นวก. แนะ ?

สผ. เดินหน้าเสนอแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาวต่อ กก.วล. คาดเสร็จต้นปีหน้า ด้าน นวก. แนะ ?

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ Health Impact Assessment Co-ordinating Unit สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก่อรูปเพื่อเป็นหน่วยประสานและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) ของประเทศไทย เน้นการทำงานกับทุกภาคส่วน ท…

สช.-มนส. เดินหน้ารับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ HIA ตาม พรบ.สุขภาพ ฉบับที่ 2
30/09/2014
สช.-มนส. เดินหน้ารับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ HIA ตาม พรบ.สุขภาพ ฉบับที่ 2

สช.-มนส. เดินหน้ารับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ HIA ตาม พรบ.สุขภาพ ฉบับที่ 2

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ Health Impact Assessment Co-ordinating Unit สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก่อรูปเพื่อเป็นหน่วยประสานและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) ของประเทศไทย เน้นการทำงานกับทุกภาคส่วน ท…

21 ตุลาคมนี้บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จัดเวที Public Scoping ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 600 เมกะ...
23/09/2014

21 ตุลาคมนี้บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จัดเวที Public Scoping ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 600 เมกะวัตต์ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 08.00-12.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา http://www.thia.in.th/welcome/article_read/393

ที่อยู่

Floor 3, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Rd.
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

02 832 9082

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เอชไอเอ เสริมพลังประชาคม สร้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เอชไอเอ เสริมพลังประชาคม สร้:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด