สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน ค่านิยมหลัก

มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์
คิดทำเป็นทีมงาน
สานซื่อสัตย์คุณธรรม
นำความพอใจสู่ลูกค้า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด เปิดหลักสูตรนำร่อง "การฝึกอบรมสำหรับการฝึกใช้งานโด...
26/11/2021

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด เปิดหลักสูตรนำร่อง "การฝึกอบรมสำหรับการฝึกใช้งานโดรนเกษตร Remote Pilot Agriculture Certificate : RAC รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัยของการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการทำงานภาคการเกษตรได้อย่างถูกต้อง โดยมี พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงศิษย์การบินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ของ DTI-UTC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
-
ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าว ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 3 วัน ระหว่าง วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคอากาศในการฝึกปฏิบัติด้านการพ่นยาและสารอารักขาพืช ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ.ราชบุรี
-
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ และหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับ โดยเป็นการต่อยอดให้กับศิษย์การบิน RVC (Multi-Rotor) ที่มีความสนใจหลักสูตรเฉพาะทาง (โดรนเกษตร) เพื่อรองรับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/
--
#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ
#simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง

25/11/2021
จรวดแปรสภาพอากาศ

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ
" ทางเลือกสำหรับการใช้ในภารกิจยับยั้งการเกิดลูกเห็บ ฝีมือคนไทย "
--
โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นโครงการที่สืบสานและต่อยอด
" ศาสตร์พระราชาฝนหลวง " ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙ )
--
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/
--
#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ
#simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง #สื่อสารทางทหาร #สารสนเทศ #การสื่อสาร

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)--เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สท...
24/11/2021

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
--
เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต
--
การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ระบบการเฝ้าตรวจติดตาม แจ้งเหตุผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงของชาติ อาทิเช่น ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านระบบ มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และยับยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหารที่ สทป. กำลังดำเนินการอาทิเช่น ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนใช้สำหรับตรวจสอบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบ มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และยับยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น
--
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.dti.or.th/download/file/0eea24a5.pdf
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/
--
#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ
#simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง #สื่อสารทางทหาร #สารสนเทศ #การสื่อสาร

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
--
เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต
--
การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ระบบการเฝ้าตรวจติดตาม แจ้งเหตุผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงของชาติ อาทิเช่น ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านระบบ มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และยับยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหารที่ สทป. กำลังดำเนินการอาทิเช่น ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนใช้สำหรับตรวจสอบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบ มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และยับยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น
--
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.dti.or.th/download/file/0eea24a5.pdf
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/
--
#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ
#simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง #สื่อสารทางทหาร #สารสนเทศ #การสื่อสาร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "PAVE Checklist” ก่อนบินโดรนความปลอดภัยในการบินโดรนเริ่มได้ที่ตัวท่านเอง#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุ...
20/11/2021

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
"PAVE Checklist” ก่อนบินโดรน
ความปลอดภัยในการบินโดรนเริ่มได้ที่ตัวท่านเอง

#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#ส่วนจัดการความปลอดภัย
#ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับสทป.
#ลอยกระทง #UAV #UAS #DTIUTC #DTI #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DefenceTechnology #DTIThailand #ระบบอากาศยานไร้คนขับ #โดรน #เรียนบินโดรน #Dronethailand

ก่อนการเตรียมการบิน ✈️ นอกจากที่ต้องทำ Checklist 📑 หรือ Procedure 📖 ขั้นตอนการเตรียมอากาศยานแล้ว วันนี้มีอีกหนึ่งหลักการมาแนะนำพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆนักบินโดรน เราเรียกว่า "PAVE Checklist"

การ Preflight นั้นนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อากาศยานก่อนการทำภารกิจหรือขึ้นบินแล้วในส่วนของ PAVE Checklist นั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. P : Personal 🙋🏼♂️ เป็นการวิเคราะห์ประเมินตนเองถึงสุขภาพ การพักผ่อน ประสบการณ์ในการทำการบิน ความคุ้นเคยกับประเภทเครื่องที่จะทำการบิน ความคุ้นเคยกับพื้นที่บิน เป็นต้น

2. A : Aircraft ✈️ เป็นการวิเคราะห์ความพร้อมและความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน เช่น มีเชื้อเพลิงหรือแบตเตอร์รี่เพียงพอ การรู้จักข้อจำกัดของอากาศยาน ความเหมาะสมของภารกิจกับอากาศยาน การอัพเดทโปรแกรมและเฟิร์มแวร์ต่างๆ เป็๋นต้น

3. V : EnVironment 🌤 เป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม พื้นที่ลงฉุกเฉิน เส้นทางการบิน NOTAM เป็นต้น

4. E : External Pressure 👁 เป็นการวิเคราะห์ถึงความเครียด ปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไขว้เขวขาดการใส่ใจ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจในการทำภารกิจและการขึ้นบิน ไม่ใช่เพียงแต่ตัวเราเอง ดังนั้นการวิเคราะห์หลายๆปัจจัยจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ลดลง

ความปลอดภัยในการบินอากาศยานไร้คนขับเริ่มได้ที่ตัวท่านเอง
“No Safety Know Pain, Know Safety No Pain”

ที่มา : https://www.businessaircraftcenter.com/articles/pre-flight-prep-pave-aviation-check-list-art0317.htm

ส่วนจัดการความปลอดภัย (USM)
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สทป.
โทรศัพท์ : 083-0997158
Inbox FB : ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI - UTC
Line ID : dti-utc

พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน--วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) --สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกล...
19/11/2021

พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน
--
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564)
--
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ร่วมกับบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด จัดพิธีส่งมอบยานเกราะ ล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้กับ นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย และ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการส่งมอบ โดยภายในงานได้มี พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้แทนเอกอัครราชทูต 6 ประเทศ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องมีสุข อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
--
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด วิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการร่วมจัดตั้ง “บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด” โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในการผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 และกำหนดจัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 จำนวน 15 คัน ที่บริษัทผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศไทย
--
โดยการส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้กับราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 15 คัน ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่ารัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนไทยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคฝ่ายในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
--
ถือเป็นความสามารถของคนไทยที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดการนำเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูง อีกทั้งยังเกิดความคุ้มค่าด้านความมั่นคง ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความคุ้มค่าด้านการเมือง ก่อให้เกิดพันธมิตรทางยุทธศาสตร์บูรณาการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
**************************************************

DTI คิดเพื่อชาติ คิดเพื่อคุณ

กดติดตามข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/

#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ

พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน--     สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ บริษัท ช...
19/11/2021

พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน
--
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด วิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการร่วมจัดตั้ง “บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด” โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในการผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 และกำหนดจัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 จำนวน 15 คัน ที่บริษัทผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศไทย
--

กดติดตามข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/

#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ

พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน
--
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด วิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการร่วมจัดตั้ง “บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด” โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในการผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 และกำหนดจัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 จำนวน 15 คัน ที่บริษัทผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศไทย
--

กดติดตามข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/

#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับรางวัล “Executive of The Year 2021” รางวัลเกียร...
18/11/2021

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับรางวัล “Executive of The Year 2021” รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต

วันนี้ (18 พ.ย.64)

พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ

รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี 2564 นับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในด้านการบริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร โดยที่ผ่านมา พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สำเร็จตามพันธกิจ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือทำให้องค์กรได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งสะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร โดยนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ในการ “เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในด้านความโปร่งใส สุจริตและมีคุณธรรม อีกทั้งยังปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

กดติดตามข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

facebook : dtithailand
youtube : dtithailand
instagram : -
twitter : DTIThailand
line : @239mjfta
website : https://www.dti.or.th/

#DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ

ที่อยู่

47/433 Office Of The Permanent Secretary Of Defence (Chaengwattana) Changwattana Rd. Pakkred
Nonthaburi
11120

รถประจำทางสาย 166 รถตู้สายเมืองทองธานี-อนุเสาวรีย์ รถตู้สายเมืองทองธานี-สนามหลวง รถตู้สายเมืองทองธานี-ฟิวเจอร์ปาร์ค

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629806688

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด เปิดหลักสูตรนำร่อง "การฝึกอบรมสำหรับการฝึกใช้งานโดรนเกษตร Remote Pilot Agriculture Certificate : RAC รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัยของการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการทำงานภาคการเกษตรได้อย่างถูกต้อง โดยมี พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงศิษย์การบินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) ของ DTI-UTC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน - ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าว ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 3 วัน ระหว่าง วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคอากาศในการฝึกปฏิบัติด้านการพ่นยาและสารอารักขาพืช ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ.ราชบุรี - ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ และหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับ โดยเป็นการต่อยอดให้กับศิษย์การบิน RVC (Multi-Rotor) ที่มีความสนใจหลักสูตรเฉพาะทาง (โดรนเกษตร) เพื่อรองรับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ facebook : dtithailand youtube : dtithailand instagram : - twitter : DTIThailand line : @239mjfta website : https://www.dti.or.th/ -- #DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ #simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ " ทางเลือกสำหรับการใช้ในภารกิจยับยั้งการเกิดลูกเห็บ ฝีมือคนไทย " -- โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นโครงการที่สืบสานและต่อยอด " ศาสตร์พระราชาฝนหลวง " ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙ ) -- กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ facebook : dtithailand youtube : dtithailand instagram : - twitter : DTIThailand line : @239mjfta website : https://www.dti.or.th/ -- #DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ #simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง #สื่อสารทางทหาร #สารสนเทศ #การสื่อสาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) -- เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต -- การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ระบบการเฝ้าตรวจติดตาม แจ้งเหตุผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงของชาติ อาทิเช่น ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านระบบ มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และยับยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหารที่ สทป. กำลังดำเนินการอาทิเช่น ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนใช้สำหรับตรวจสอบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบ มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และยับยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น -- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.dti.or.th/download/file/0eea24a5.pdf กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ facebook : dtithailand youtube : dtithailand instagram : - twitter : DTIThailand line : @239mjfta website : https://www.dti.or.th/ -- #DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ #simulation #VR #virtual #จำลองยุทธ์ #เสมือนจริง #สื่อสารทางทหาร #สารสนเทศ #การสื่อสาร
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "PAVE Checklist” ก่อนบินโดรน ความปลอดภัยในการบินโดรนเริ่มได้ที่ตัวท่านเอง #DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ #ส่วนจัดการความปลอดภัย #ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับสทป. #ลอยกระทง #UAV #UAS #DTIUTC #DTI #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DefenceTechnology #DTIThailand #ระบบอากาศยานไร้คนขับ #โดรน #เรียนบินโดรน #Dronethailand
พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน -- วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) -- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ร่วมกับบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด จัดพิธีส่งมอบยานเกราะ ล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้กับ นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย และ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการส่งมอบ โดยภายในงานได้มี พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้แทนเอกอัครราชทูต 6 ประเทศ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องมีสุข อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) -- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด วิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการร่วมจัดตั้ง “บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด” โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในการผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 และกำหนดจัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 จำนวน 15 คัน ที่บริษัทผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศไทย -- โดยการส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้กับราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 15 คัน ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่ารัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนไทยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคฝ่ายในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป -- ถือเป็นความสามารถของคนไทยที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดการนำเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูง อีกทั้งยังเกิดความคุ้มค่าด้านความมั่นคง ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความคุ้มค่าด้านการเมือง ก่อให้เกิดพันธมิตรทางยุทธศาสตร์บูรณาการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ************************************************** DTI คิดเพื่อชาติ คิดเพื่อคุณ กดติดตามข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ facebook : dtithailand youtube : dtithailand instagram : - twitter : DTIThailand line : @239mjfta website : https://www.dti.or.th/ #DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ
พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน -- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด วิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการร่วมจัดตั้ง “บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด” โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในการผลิตและส่งออกยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 และกำหนดจัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 จำนวน 15 คัน ที่บริษัทผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศไทย -- กดติดตามข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ facebook : dtithailand youtube : dtithailand instagram : - twitter : DTIThailand line : @239mjfta website : https://www.dti.or.th/ #DTIคิดเพื่อชาติคิดเพื่อคุณ #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIUTC #UTC #Drone #UAV #โดรน #อากาศยานไร้คนขับ #ยานเกราะ #เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง #อาวุธและกระสุน #ยานเกราะล้อยาง #ร่วมทุน #หุ่นยนต์ #การแพทย์ #หุ่นยนต์ทางการแพทย์ #จรวดนำวิถี #เทคโนโลยีจรวด #จรวด #อาวุธนำวิถี #Simulator #เทคโนโลยีจำลองยุทธ