Defence Technology Institute

Defence Technology Institute เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน ค่านิยมหลัก

มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์
คิดทำเป็นทีมงาน
สานซื่อสัตย์คุณธรรม
นำความพอใจสู่ลูกค้า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน
(132)

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จร...
22/03/2021

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10 ขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ สทป. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมผนึกกำลังบูรณาการความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสมุด ชั้น 9 สทป. วันที่ 22 มีนาคม 2564
--
พร้อมทั้งได้มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดของไทยกับการส่งเสริมเยาวชนด้านอวกาศ” ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
--
1. พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดกับเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต”
--
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
“การสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคต”
--
3. พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
“การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดของไทยกับการสนับสนุนงานด้านอวกาศ”
--
4. นาวาอากาศโท ไพศาล บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ “การปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตจรวดของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”
--
ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 นี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ ซึ่งความพิเศษที่ต่างจากทุกปีคือได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยได้มีการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ไว้สำหรับให้เยาวชนได้ศึกษา และประดิษฐ์จรวดด้วยตนเอง อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างใกล้ชิด ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ได้อย่างถูกต้อง เพื่อจุดประกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ และเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต
--
#สทป. สร้างนักประดิษฐ์ จุดประกายนักคิดรุ่นใหม่ #DTI #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

21/03/2021
Pancake Khemanit Official

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10
โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 22 มีนาคม 2564 นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/ScienceCampDTI
#ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10
#จุดประกายความคิดเด็กไทย

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมผนึกกำลังจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกคิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ได้ลงมือประดิษฐ์และทดสอบจรวดประดิษฐ์จริง เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชน ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ และเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 สามารสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 สามารถอ่านกติกาการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : ค่ายวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3380

https://www.facebook.com/ScienceCampDTI
#ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10
#จุดประกายความคิดเด็กไทย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ มบ. จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ค...
17/03/2021

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ มบ. จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 พร้อมฟังเสวนาในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดของไทยกับการส่งเสริมเยาวชนด้านอวกาศ ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องสมุด ชั้น 9 สทป.
--
เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติการจรวดประดิษฐ์ และเสริมสร้างให้เยาวชนที่สนใจค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยร่วมกันเผยแพร่ความรู้สู่ประชาสังคม จุดประกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ และเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต
--
หากสนใจร่วมทำข่าวขอความกรุณาตอบกลับ
ทางโทรศัพท์ 02-980-6688 ต่อ 1623

#ค่ายวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #สทป. #DTI #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

10/03/2021
สทป. และ มทส. ลงนาม MOU ด้านบริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สทป. กับ มทส. และเสวนาพิเศษหัวข้อ "DRONES MARKET IN THAILAND : NOW, GROWTH, TRENDS AND FORECASTS” เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการเผยแพร่ ทาง KCTV สถานีข่าวโคราช รายการ KORAT NEWS TIME เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64

"

#UAV #UAS #DTI #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DefenceTechnologyInstitute #DTIThailand #DTIPRThailand #ระบบอากาศยานไร้คนขับ #บินโดรน #โดรน

สทป. และ มทส. ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโ...

07/03/2021
จาะรายละเอียด “DTI7” ปืนเล็กสัญชาติไทย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7) เมื่อวัน 2 มี.ค. 64 ได้รับการเผยแพร่ ทางยูทูป PPTV HD 36 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64
..
คุณสมบัติ DTI7 ปืนเล็กสัญชาติไทย
..
#DTI7 #ปืน #ปืนDTI7 #อาวุธปืนเล็กรุ่นDTI7 #ปืนสัญชาติไทยDTI7 #ปืนDTI7ความสำเร็จสู่การพัฒนาปืนสัญชาติไทย
#DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เจาะรายละเอียด “DTI7” ปืนเล็กสัญชาติไทย มุ่งสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ สนับสนุนพึ่งพาตนเองhttps://www.pptvhd36.com/news/143151#DTI7 #ปืนเ...

06/03/2021
ส่อง! สมรรถนะ คุณสมบัติ DTI7 ปืนเล็กสัญชาติไทย กระบอกแรก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7) เมื่อวัน 2 มี.ค. 64 ได้รับการเผยแพร่ ทางยูทูป PPTV HD 36 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64
..
คุณสมบัติ DTI7 ปืนเล็กสัญชาติไทย
..
#DTI7 #ปืน #ปืนDTI7 #อาวุธปืนเล็กรุ่นDTI7 #ปืนสัญชาติไทยDTI7 #ปืนDTI7ความสำเร็จสู่การพัฒนาปืนสัญชาติไทย
#DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ส่อง! สมรรถนะ คุณสมบัติ DTI7 ปืนเล็กสัญชาติไทย กระบอกแรกอ่านเพิ่มเติมhttps://www.pptvhd36.com/news/143151#DTI7 #ปืน #อาวุธ----------ติดตามข่าวส....

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ว่าด้วยความร่วมมือด้านบ...
05/03/2021

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามร่วมกัน
--
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
--
พร้อมจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ "Drones Market In Thailand : Now, Growth, Trends, and Forecasts” แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จัดขึ้น ณ SUT Co-Working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบและประเมินผลหุ่นยนต์ตรวจการณ์โดยหน่วยผู้ใช้ ภายใต้โครงกา...
05/03/2021

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบและประเมินผลหุ่นยนต์ตรวจการณ์โดยหน่วยผู้ใช้ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ มี พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาโครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าร่วมด้วย
--
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบและประเมินผลหุ่นยนต์ตรวจการณ์โดยหน่วยผู้ใช้ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ มี พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาโครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าร่วมด้วย
- หน่วยงานภายใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ( ทลร.อโณทัยสวบ.สส.กกล.ตร.จชต. กกล.ทอ.ฉก.9 ฉก.นย.ทร.,)
- สพ.เหล่าทัพ ทั้ง 3 เหล่าทัพ
- กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย รฟม. ทอท. กฟน. กฟผ.
--
โดยเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งหน่วยงานผู้ใช้ได้ทดสอบการใช้งานจริงและรับทราบขีดความสามารถด้านการสนับสนุนการซ่อมบำรุง รวมถึงมาตรฐานการทดสอบ ทั้งนี้หน่วยผู้ใช้มีความต้องการนำหุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้งานตามภารกิจของแต่ละหน่วย และให้ความสนใจขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงของ สทป. การประชุมฯ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเท #หุ่นยนต์ #หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด #หุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก #Noonar #หุ่นยนต์หนูนา

สทป. ทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7)--      ...
02/03/2021

สทป. ทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7)
--
วันนี้ (2 มี.ค.64) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทำการทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน (อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7) โดยใช้มาตรฐานทางทหาร (Mil-Standard) เป็นต้นแบบ โครงการแรกของ สทป. ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. และพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานการทดสอบ โดยมีคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน ของ สทป. และผู้บริหารจาก บริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด ได้แก่ คุณอภิมุข ถิรธรรมนุภาพ ประธานกรรมการ และคุณกรณรงค์ ถึงฝั่ง กรรมการ เข้าร่วมดำเนินการทดสอบใน 4 หัวข้อการทดสอบที่สำคัญจากใน 14 หัวข้อดังนี้
--
(1.) ทดสอบความแม่นยำระยะ 15 – 25 เมตร
(2.) ทดสอบการยิงกึ่งอัตโนมัติ
(3.) ทดสอบการยิงต่อเนื่อง (30 นัด)
(4.) ทดสอบเชิงยุทธวิธี ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง
--
ซึ่งการทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนงานวิจัยและพัฒนาที่จะต้องทดสอบเพื่อประเมินหาคุณลักษณะของปืน พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของปืน การทดสอบในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่งสอดคล้องกับเป้าหมายงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ สนับสนุนความมั่นคงในการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย อีกทั้งยังมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับปืนมาตรฐานสากลยุคปัจจุบัน เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศที่สามารถมีปืนประจำชาติไทยที่ผลิตโดยคนไทยเอง สทป. ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทเอกชนของไทยอื่น ๆ ที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการผลิตอาวุธปืนอีกจำนวนมากในประเทศ ที่ยังขาดในเรื่องของการสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะการใช้งานของปืน ตามมาตรฐานทางทหาร เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ ผ่านการร่วมทุนในแบบต่าง ๆ หรือจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง
--
#DTI7 #ปืน #ปืนDTI7 #อาวุธปืนเล็กรุ่นDTI7 #ปืนสัญชาติไทยDTI7
#ปืนDTI7ความสำเร็จสู่การพัฒนาปืนสัญชาติไทย
#DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห...
18/02/2021

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ให้แก่นักศึกษา รร.กบ.ทบ. โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับโครงการสำคัญของ สทป., นโยบายในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้าสู่ S-Curve 11 และโครงการนำร่องเพื่อดำเนินการในการร่วมทุนของ สทป. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและรู้จักอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการบรรยายได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เป็นการรับฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียนหลัก และห้องเรียนย่อยผ่านระบบ Video Conference โดยมีการเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการ Covid 19 อย่างเคร่งครัด
--
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี และซักถามข้อสงสัย โดยท่านวิทยากรได้ตอบคำถามและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ การบรรยายจัดขึ้น ณ รร.กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64

#วิจัยและพัฒนา #ร่วมทุน #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #สทป. #DTI #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

13/02/2021
ค่ายวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ฝากติดตามเพจ 😆 ค่ายวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ มหาลัยบูรพา น้องที่อยู่ชลบุรีหรือที่สนใจสมัครกันได้เลยนะครับ จะได้รับประกาศนียบัตรทุกคนที่เข้าร่วม และรางวัลมากมายสำหรับทีมผู้ชนะ ที่ยิงจรวดประดิษฐ์ขึ้นสูงสุดและร่มจรวดกางสวยงาม 🚀 🚀 🚀

ประสบการณ์ดีๆ รอคุณอยู่...
มาสนุกกับการเรียนรู้ไปกับเรา..

🚀🚀🚀🚀🚀
#RocketCamp
#ค่ายวิทย์ฯจรวดประดิษฐ์ครั้งที่10
#DTI #BUU
#coming soon
😁🥰🧐

11/02/2021
ตอนที่ 2 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ (1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป.)

ตอนที่ 2 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
*
เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. มุ่งพัฒนารถยานเกราะ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในภารกิจต่างๆ ของเหล่าทัพ เนื่องจากเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญทั้งในการรบภาคพื้นดิน การลำเลียงพล และต่อสู้กับข้าศึก ด้วยอำนาจการยิง จากระบบอาวุธที่ติดตั้งบนรถ บวกกับความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทำให้สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในอนาคต โดยมี
*
• ยานเกราะล้อยาง 8x8 ลำเลียงพล APC
• ยานเกราะล้อยาง 8x8 สะเทินน้ำสะเทินบก AAPC
• ยานเกราะล้อยาง 8x8 ที่บังคับการ แบบ BTR-3CS (Command Staff)
*
“สทป. ที่มุ่งพัฒนารถยานเกราะเพื่อตอบสนองความต้องการและทำหน้าที่ใช้งานในภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทัดเทียมกับยานเกาะล้อยางของนานาประเทศและมีความเหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของกองทัพไทย.....”

#ยานเกราะล้อยาง #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ตอนที่ 2 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. มุ่งพัฒนารถยานเกราะ เพื่อตอบสนองความต้อง...

สทป. และ ศตก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาร่วม**สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ปร...
11/02/2021

สทป. และ ศตก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาร่วม
**
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาร่วม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารด้วยการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์โดยมีเป้าหมายร่วมที่สำคัญ คือ เพื่อให้ สทป. มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ เพื่อส่งมอบให้ บก.ทท. พิจารณานำยานเกราะล้อยาง 4 x 4 (ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี) ยานรบ 4 x 4 (ลาดตระเวน) และยานรบ 4 x 2 (ลาดตระเวน) เข้าประจำการในกองทัพไทยต่อไป โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทป. และ ศตก. ร่วมเป็นพยาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64

#ยานเกราะล้อยาง #DTI #DefenceTechnologyInstitute #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DTIThailand #DTIPRThailand #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

10/02/2021
ตอนที่ 1 เทคโนโลยียานไร้คนขับ (1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป.)

ตอนที่ 1 เทคโนโลยียานไร้คนขับของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
*
เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) แบ่งเป็น ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)
*
1. ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS)
เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบินประจำการอยู่บนเครื่อง แต่สามารถควบคุมได้จากระยะไกล สามารถบินได้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้นักบินประจำการอยู่บนอากาศยาน และมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง สามารถทำภารกิจด้านการสอดแนม ลาดตระเวนหาข่าว ค้นหาเป้าหมาย หรือเพิ่มขีดความสามารถขึ้นไปอีก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามภารกิจ
- ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Multi - Rotor)
- ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAS)
- ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Small Tactical UAS)
- ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (Medium Tactical UAS)
*
2. โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)
เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนที่และพกพา มีน้ำหนักเบา ป้องกันน้ำและฝุ่น เคลื่อนที่ได้ในหลากหลายสภาพภูมิประเทศ เช่น หิน ลูกรัง หญ้า ทราย ติดกล้อง ทั้งหน้าและหลัง เพื่อใช้มองภาพในการควบคุมจากระยะไกล สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม (Pay load) เช่น แขนกลใช้หยิบจับวัตถุและปืนยิงทำลายวงจรวัตถุระเบิด สามารถใช้ได้ทั้งภารกิจของทหารและพลเรือน การซ่อมบำรุงได้ง่าย เพราะใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- หุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก รุ่น D – EMPIRE V.4
- หุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดพกพารุ่น (หนูนา NOONAR)

“เทคโนโลยียานไร้คนขับ 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. นับได้ว่าเป็นการวิจัยพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศ นำไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานในประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต"
#UAV #UAS #DTI #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #DefenceTechnologyInstitute #DTIThailand #DTIPRThailand #ระบบอากาศยานไร้คนขับ #บินโดรน #โดรน #หุ่นยนต์ #หนูนา #EOD #กู้วัตถุระเบิด #หุ่นยนต์ตรวจการณ์

ตอนที่ 1 เทคโนโลยียานไร้คนขับ 1 ใน 5 เทคโนโลยีเป้าหมายของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) แบ่งเป็น ระบบอาก.....

ที่อยู่

47/433 Office Of The Permanent Secretary Of Defence (Chaengwattana) Changwattana Rd. Pakkred
Nonthaburi
11120

รถประจำทางสาย 166 รถตู้สายเมืองทองธานี-อนุเสาวรีย์ รถตู้สายเมืองทองธานี-สนามหลวง รถตู้สายเมืองทองธานี-ฟิวเจอร์ปาร์ค

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629806688

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Defence Technology Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Defence Technology Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด