DBD Public Relations

DBD Public Relations กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เปิดเหมือนปกติ

กรมพัฒน์ฯ เยือน กสิกรไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลพร้อมนำเทคนิคใหม่ๆ จาก...
26/12/2020

กรมพัฒน์ฯ เยือน กสิกรไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล
พร้อมนำเทคนิคใหม่ๆ จากภาคธุรกิจมาพัฒนาการให้บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน
กรมพัฒน์ฯ เยือน ธ.กสิกรไทย แลกเปลี่ยนความเห็นและศึกษาความก้าวหน้าด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการด้วยระบบดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค Digital Transformation พร้อมนำเทคนิคใหม่ๆ จากภาคธุรกิจมาปรับใช้และพัฒนาการให้บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน มั่นใจ..การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ย้ำ!!! ชั่วโมงนี้...การหันหน้าปรึกษาหารือและร่วมมือกันพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดมิติใหม่การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาการให้บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ/ประชาชน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ขณะเดียวกัน ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการชุมชนในแต่ละจังหวัดเพื่อทราบความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยจะนำความเห็นที่ได้รับมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ก่อนจัดทำเป็นแผนการพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ”
“ล่าสุด ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายพิพิธ อเนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการหารือทั้งในระดับบริหารและระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแบบคู่ขนาน ทั้งระดับบนลงล่างและล่างขึ้นบน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างนวัตกรรมการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค Digital Transformation ซึ่งระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data) นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ภาครัฐและภาคธุรกิจควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดโครงการต่างๆ หรือวางแผนการพัฒนาประเทศได้ในเชิงลึก”
อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “เบื้องต้นทั้ง 2 หน่วยงาน เห็นพ้องกันว่า องค์กรควรต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร (หน่วยงานพันธมิตร) ด้วยความระมัดระวัง จะเป็นการเพิ่มโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ รวมทั้งจะต้องมีการผสมผสานระหว่างศักยภาพของบุคลากรเข้ากับความชาญฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอการบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ล้วนแล้วแต่มีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและลูกค้า รวมถึง สามารถบูรณาการฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประเทศให้มีความเข้มแข็ง”
“สำหรับด้านการพัฒนาองค์กร ควรต้องสร้างพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้แบบเติมเต็มไม่ใช่การยัดเยียด ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน และต้องผลักดันให้เกิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดให้บุคลากรมีความ ‘กล้าคิดและกล้าลงมือทำในสิ่งใหม่’ ต้องเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมส่งต่อความคิดนั้นไปสู่เพื่อนร่วมงานและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องต่อยอดให้เกิดแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ โดยธนาคารกสิกรไทยฯ พร้อมให้การสนับสนุนกรมฯ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ‘Digital Academy’ ของธนาคารฯ ขณะเดียวกัน ก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมระดับประเทศ”
“กรมฯ และ ธนาคารกสิกรไทยฯ จะบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างกันอย่างใกล้ชิด โดยกรมฯ จะนำความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการของกรมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง”
“ทั้งนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้เดินไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง มั่นใจ...ชั่วโมงนี้ การพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง และรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ ภาคธุรกิจคาดหวังให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยภาคธุรกิจจะเป็นพันธมิตรที่เดินเคียงข้างไปด้วยกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
*********************************************

เรื่องธุรกิจก็ต้องรู้เรื่องภาษีก็อย่าละเลยTaxliteracy.Academy คือคำตอบ........เปลี่ยนภาษีเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพิสูจ...
25/12/2020

เรื่องธุรกิจก็ต้องรู้
เรื่องภาษีก็อย่าละเลย
Taxliteracy.Academy คือคำตอบ........
เปลี่ยนภาษีเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง ที่ www.Taxliteracy.academy

# Taxliteracy.Academy # ลองเล่นรู้เข้าใจ
# SME Today # บุคคลธรรมดา # นิติบุคคล

พาณิชย์...เยียวยาภาคธุรกิจหลังน้ำลดใน 4 จังหวัดภาคใต้....อ่านต่อได้ที่ https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419237...
25/12/2020

พาณิชย์...เยียวยาภาคธุรกิจหลังน้ำลดใน 4 จังหวัดภาคใต้....อ่านต่อได้ที่ https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419237

#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare

25/12/2020

Merry Christmas 2021

ผลการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...อ่านต่อได้ที่ https://www.dbd.go.th/news_view.php...
24/12/2020

ผลการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...อ่านต่อได้ที่ https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419235

เดินหน้าพัฒนาประเทศไม่หยุด...กรมพัฒน์ฯ บูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ พร้อมผลักดันตลาดทุนไทยให้มีเสถ...
22/12/2020

เดินหน้าพัฒนาประเทศไม่หยุด...กรมพัฒน์ฯ บูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ พร้อมผลักดันตลาดทุนไทยให้มีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มั่นใจ..ตลาดทุนไทยยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก และเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่ง อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419209

พาณิชย์เร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง นำเครื่องมือตลาดออนไลน์ช่วยขยายโอกาสธุรกิจพร้อมปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดค...
21/12/2020

พาณิชย์เร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง นำเครื่องมือตลาดออนไลน์ช่วยขยายโอกาสธุรกิจพร้อมปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องผู้บริโภควิถีใหม่ อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419204

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Shopee ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ...
18/12/2020

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Shopee ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เตรียมจัดแคมเปญ "พาณิชย์ลดกระหน่ำ New Year Grand Sale 2021" จำหน่ายสินค้าชุมชนบนแพลตฟอร์ม Shopee รวบรวมสินค้าชุมชนของดีทั่วประเทศกว่า 1,000 รายการมาจัดราคาพิเศษ เหมาะกับนำไปเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมรับ Code ส่วนลด 20% เพียงกรอกรหัส "MOC20" จับจ่ายสินค้าออนไลน์กันได้แบบข้ามปี เริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563-1 มกราคม 2564 มั่นใจ! ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นได้ และลดรายจ่ายให้ผู้บริโภคได้พร้อมกัน อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419199

กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ กีวี คมคม โปรดักส์ จัดงานเปิดตัว Thai SELECT-KOM KOM Food Journeyสร้างประสบการณ์ชิมอาหารบนเส้นทางนักปั...
17/12/2020

กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ กีวี คมคม โปรดักส์ จัดงานเปิดตัว Thai SELECT-KOM KOM Food Journeyสร้างประสบการณ์ชิมอาหารบนเส้นทางนักปั่นทั่วไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ บริษัท กีวี และคมคม โปรดักส์ จำกัด ผู้จำหน่ายมีดทำครัวชื่อดัง เปิดตัวกิจกรรม Thai SELECT- KOM KOM Food Journey ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยผ่านร้าน Thai SELECT การแสดงสุดประทับใจ และไฮไลท์เปิดตัวทีมปั่นจักรยานที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT 5 เส้นทางทั่วประเทศไทย อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419197

ก้าวสู่ Post COVID-19 พาธุรกิจรอดทุกสถานการณ์วิกฤต...ด้วยอี-คอมเมิร์ซ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา...
16/12/2020

ก้าวสู่ Post COVID-19 พาธุรกิจรอดทุกสถานการณ์วิกฤต...ด้วยอี-คอมเมิร์ซ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้าน e-Commerce หัวข้อ กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย e-Commerce เสริมความรู้ ความเข้าใจการตลาดออนไลน์ พลิกวิกฤต สร้างโอกาส และพาธุรกิจให้รอดในทุกสถานการณ์วิกฤต ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้น อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419191

พาณิชย์’ มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลนิติบุคคลวันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่...
11/12/2020

พาณิชย์’ มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลนิติบุคคล
วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 18.30 น.
และวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419145
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
*****************************************

กรมพัฒน์ฯ ชวนสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Acc...
10/12/2020

กรมพัฒน์ฯ ชวนสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวด
สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Accounting Firm Award 2021) อ่านต่ได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419144
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าhttps://www.dbd.go.th/download/article/article_20201209155344.pdf
****************************************

กรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการชุมชน ชื่นใจ..เห็นผู้ประกอบการยิ้ม...โครงการต่างๆ ของรัฐบ...
09/12/2020

กรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการชุมชน ชื่นใจ..เห็นผู้ประกอบการยิ้ม...โครงการต่างๆ ของรัฐบาล
กรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการชุมชน ชื่นใจ..เห็นผู้ประกอบการยิ้ม...โครงการต่างๆ ของรัฐบาล...ช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงพร้อมวอนภาครัฐ..เสริมพลังผู้ประกอบการต่อเนื่อง...เพื่อกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419139

กรมพัฒน์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ขึ้นรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ติดต่อเป็นปีที่ 2 ภายในงาน Digital Gov...
08/12/2020

กรมพัฒน์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
ขึ้นรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ติดต่อเป็นปีที่ 2
ภายในงาน Digital Government Awards : DG Awards 2020

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำ ความเป็นสุดยอดแห่งการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ขึ้นรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ติดต่อเป็นปีที่ 2 Digital Government Awards : DG Awards 2020 การันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่ อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419132

ถอดรหัส วิถี HR 2020 ต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมน...
07/12/2020

ถอดรหัส วิถี HR 2020 ต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) ติดอาวุธให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยทักษะ HR ที่ต้องปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในยุคเน็กซ์นอร์มอล (Next Normal) อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419129

รวมกันยิ่งใหญ่ ของดีทั่วไทย 2-6 ธ.ค.! จุรินทร์ หนุนสินค้า GI และโอทอป 556 คูหา แน่นเมืองทอง คาดเงินหมุนเวียน 100 ล้าน ...
03/12/2020

รวมกันยิ่งใหญ่ ของดีทั่วไทย 2-6 ธ.ค.! จุรินทร์ หนุนสินค้า GI และโอทอป 556 คูหา แน่นเมืองทอง คาดเงินหมุนเวียน 100 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1 (OTOP Select) ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419089

03/12/2020
MGROnline Live

พาชมงาน ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1

Live !!! … พาชมงาน “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1
.
งานจัดขึ้นในวันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
รวบรวมผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็คท์ ที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วประเทศมาร่วมออกงานกว่า 556 คูหา
.
ภายในงานฯ มีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI, สินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi, สินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก, สินค้าที่ใช้ประโยชน์จาก FTA และสินค้าฮาลาล มากมาย
.
#ของดีทั่วไทย #ThailandsFineness #OtopSelect #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #DBD #MOCThailand

03/12/2020
MGROnline Live

ติดตามบรรยากาศการให้สัมภาษณ์และเยี่ยมชมงานของท่านรมว. ภายในงานของดีทั่วไทยกันค่ะ #ของดีทั่วไทย #เมืองทองธานี

Live !!! … พิธีเปิดงาน “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1 โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
.
งานจัดขึ้นในวันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
รวบรวมผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็คท์ ที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วประเทศมาร่วมออกงานกว่า 556 คูหา
.
ภายในงานฯ มีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI, สินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi, สินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก, สินค้าที่ใช้ประโยชน์จาก FTA และสินค้าฮาลาล มากมาย
.
#ของดีทั่วไทย #ThailandsFineness #OtopSelect #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #DBD #MOCThailand

03/12/2020
MGROnline Live

เปิดแล้วงานของดีทั่วไทย.. #ของดีทั่วไทย #เมืองทองธานี

Live !!! … พิธีเปิดงาน “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1 โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
.
งานจัดขึ้นในวันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
รวบรวมผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็คท์ ที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วประเทศมาร่วมออกงานกว่า 556 คูหา
.
ภายในงานฯ มีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI, สินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi, สินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก, สินค้าที่ใช้ประโยชน์จาก FTA และสินค้าฮาลาล มากมาย
.
#ของดีทั่วไทย #ThailandsFineness #OtopSelect #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #DBD #MOCThailand

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดันสินค้า OTOP Select ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างดึง หมู อาซาว่า ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับอินเตอร์มารังสร...
02/12/2020

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดันสินค้า OTOP Select ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ดึง หมู อาซาว่า ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับอินเตอร์มารังสรรค์ผ้าไทย ในงานของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1พร้อมอวดโฉมในพิธีเปิดโดยแพนเค้ก เขมนิจ จามิกร วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม นี้ อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419086

เปิดแล้ว หลักสูตร B2B Franchise รุ่น 24ติวเข้ม 30 วันให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เรียนสนุกกับโค้ชการตลาดออนไลน์ชื่อดังพร้อมฟ...
02/12/2020

เปิดแล้ว หลักสูตร B2B Franchise รุ่น 24ติวเข้ม 30 วันให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เรียนสนุกกับโค้ชการตลาดออนไลน์ชื่อดังพร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากปากผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419084

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยา...
27/11/2020

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business)
อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419034

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 ทางhttps://www.dbd.go.th/download/article/article_20201105102543.pdf

จุรินทร์ นำพาณิชย์ หนุน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ตั้งเป้า 10,000 สาขาใน 1 ปี     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชา...
25/11/2020

จุรินทร์ นำพาณิชย์ หนุน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ตั้งเป้า 10,000 สาขาใน 1 ปี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสํานักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419028

25/11/2020
MGROnline Live

เชิญรับชมพิธีเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2020
กันค่ะ...

Liveสด🔴 พิธีเปิดกิจกรรม "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563"

ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนตุลาคม 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถ...
24/11/2020

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนตุลาคม 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419010

โอกาสของคนอยากเป็นเจ้านายตัวเอง! มารวมตัวกันได้ที่งาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2563’ เริ่ม 25-26 พ.ย.63 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น...
19/11/2020

โอกาสของคนอยากเป็นเจ้านายตัวเอง! มารวมตัวกันได้ที่งาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2563’ เริ่ม 25-26 พ.ย.63 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญร่วมงาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2563’ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ พบแฟรนไชส์ดาวรุ่งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ลงทุนได้ ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องเสี่ยงทำธุรกิจแบบไร้ทิศทางเพราะมีเจ้าของธุรกิจเป็นพี่เลี้ยง พร้อมด้วยสถาบันการเงินมาร่วมสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ในงาน..งานนี้จัดมาพิเศษเพื่อคนที่กำลังมองหาอาชีพ เพิ่มรายได้ หรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจให้ตะลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกัน
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SME โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด ช่วยพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดและสร้างความได้เปรียบ ในด้านแหล่งทุนและบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง กรมฯ จึงได้เร่งพัฒนาสร้างธุรกิจหน้าใหม่ให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากขึ้น ผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตบนมาตรฐานสากล และสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อธิบดี กล่าวต่อว่า “กรมฯ มีกำหนดเปิดตัวกิจกรรม ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพปี 2563’ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และธุรกิจที่การันตีคุณภาพโดยสมาคม แฟรนไชส์และไลเซนส์กว่า 300 ราย ได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจกับผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยและโลกที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน หรือมีรายได้ที่ลดลง กรมฯ จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นตัวเลือกสำคัญที่มาช่วยพยุงประชาชนกลุ่มนี้ให้ยังคงมีงานทำ สร้างรายได้เพิ่ม และมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง”
“สำหรับแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 300 ราย โดยกรมฯ ได้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงเป็นตัวอย่างจำนวน 40 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากธุรกิจนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอย่างแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารมาช่วยให้ธุรกิจใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้น จึงทำให้มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจดาวเด่นที่น่าลงทุน โดยใช้เงินลงทุนระหว่าง 50,000-100,000 บาท อีกทั้ง หากต้องการแหล่งเงินลงทุนภายในงานกรมฯ ได้เชิญ 5 ธนาคารชั้นนำมาร่วมออกบูธเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ในเงื่อนไขที่พิเศษด้วย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคาร SME Bank, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์” นอกจากนี้ยังมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานและน่าสนใจให้เลือกลงทุนกว่า 300 แฟรนไชส์ในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://franchise.dbd.go.th/th”
“อย่างไรก็ดี ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือต้องการจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจที่อยากขยายไปสู่ระบบแฟรนไชส์ แต่ยังไม่มีความรู้ทางด้านการทำธุรกิจ ภายในกิจกรรมนี้ยังมีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร...ให้สำเร็จ” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 4 ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์มาให้คำแนะนำตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ การประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์หลักคิดในการลงทุนแฟรนไชส์ โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพปี 2563’หรือสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสำรองที่นั่งงานสัมมนาได้ที่ www.dbd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 หรือ 0 2547 5953 อีเมล์ [email protected]” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
********************************

พาณิชย์ จัดงาน ของดีทั่วไทย ครั้งแรก ดีเดย์ 2 - 6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้...
18/11/2020

พาณิชย์ จัดงาน ของดีทั่วไทย ครั้งแรก ดีเดย์ 2 - 6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469418997

เตือน! นิติบุคคลเร่งจัดประชุมอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562 ได้ไม่เกิน 30 พ.ย.63 นี้     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระท...
17/11/2020

เตือน! นิติบุคคลเร่งจัดประชุมอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562
ได้ไม่เกิน 30 พ.ย.63 นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศเตือนภาคธุรกิจเร่งจัดประชุมอนุมัติ งบการเงินให้เสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าประชุมล่าช้าอาจมีโทษปรับ และเมื่อประชุมเสร็จให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้าและ ยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน จึงจะถือว่าจบครบทุกขั้นตอนของการยื่นงบการเงิน อ่านต่อได้ที่...https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469418987

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469418878

ที่อยู่

563 Nonthaburi Rd. Maung
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DBD Public Relationsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่า เกิดปัญหาอะไรกับ Datawarehouse loginเข้าระบบไม่ได้ ให้กรอกข้อมูลตามภาพหลายครั้งก้อยังเข้าสู่ระบบไม่ได้ ปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามไม่ได้ด้วย ขอใช้ช่องทางนี้สอบถามแล้วกัน
จะติดต่อธุระติดต่อยากมากเลยค่ะโปรไปหลายวันละ รอสายอยู่เป็น10นาทีก็ยังไม่คนรับ เลยสักคน สงสัยว่ามีหนักงานกันน้อยหรีือว่ายังไงคะ
รูปไม่ขึ้นให้ เข้าระบบไม่ได้ โทรไปไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ เลยมาแจ้งทางนี้ค่ะ
พี่ๆครับ พี่ท่านใดเป็น สมาชิก Biz club(กรมพัฒนาธุรกิจ)นครราชสีมาหรือใกล้เคียง บ้างครับ อยากขอความรู้หน่อยครับ
ยากให้เปิดหลักสูตรอบรบผู้ทำบัญชีอีกค่ะ
มีาวงงใ่เพ
นนยยส้ดพ
านนยบ
รรน
รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และต้องการให้รหัส OTP ส่งมาที่เบอร์ใหม่ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำอย่างไรคะ ติดต่อไปที่เบอร์ 02-547-5995 หลายรอบแล้วไม่มีคนรับสายเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
Call Centre มีพนักงานรับสายอยู่กี่คนค่ะ รอนานมากค่ะ อิเล็กทรอนิกส์ก็ล่ม เซิร์ฟเวอร์ก็ล่ม ควรปรับปรุง ควรจะมีหมายเหตุในการบอกเวลารอ"กี่วัน"ด้วยนะค่ะ ว่าเลือกรับเอกสารต้องรอกี่วันนะค่ะ ไม่สมกับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เลยค่ะ
หน่วยงานนี้ยังทำงานอยู่รึเปล่าครับ เบอร์โทรติดต่อไม่ได้สักสำนักงาน 1570 รอ 20 นาทีไม่มีคนรับ ไม่ทราบยังทำงานกันอยุ่ไหมหรือว่า รัฐเค้ายุบไปไหนครับ จะได้ติดต่อถูก