Border Health and EU Project

Border Health and EU Project งานสาธารณสุขชายแดน การส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค รักษา และควบคุมโรค

19/06/2013

เหลืออีกเพียง 6 จังหวัดเท่านั้นยังไม่ได้ส่งไฟล์ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อสถานบริการในพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี อุตรดิตถ์ มุกดาหาร ตราด นะคร่า...เร่งมือกันหน่อยจ้า...และมีบางจังหวัดขอส่งพรุ่งนี้คร่า (20 มิ.ย.56)

status and challenges to conntrolling TB, Bangkok, 4-6 June 2013
18/06/2013

status and challenges to conntrolling TB, Bangkok, 4-6 June 2013

status and challenges to conntrolling TB, Bangkok, 4-6 June 2013

ประชุมและฝึกอบรมร่วมกันระหว่างเมืองเมียวดีกับอำเภอแม่สอด จ.ตาก
18/06/2013

ประชุมและฝึกอบรมร่วมกันระหว่างเมืองเมียวดีกับอำเภอแม่สอด จ.ตาก

ประชุมและฝึกอบรมร่วมกันระหว่างเมืองเมียวดีกับอำเภอแม่สอด จ.ตาก

18/06/2013

จังหวัดชายแดนไหน...ยังไม่ส่งผลการตรวจสอบจำนวนสถานบริการในพื้นที่อำเภอชายแดนในจังหวัดของท่าน เร่งมือกันหน่อยนะคะ....!!!

Border Health and EU Project's cover photo
18/06/2013

Border Health and EU Project's cover photo

Border Health and EU Project's cover photo
06/06/2013

Border Health and EU Project's cover photo

06/06/2013

ตามที่ สธ. กำหนดตัวชี้วัดงานสาธารณสุขชายแดน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ให้บริการแบบเป็นมิตร
2) ร้อยละของประชากรต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพตามความเหมาะสม
(3) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดนได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(4) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนที่มีระบบข้อมูลสุขภาพประชากรต่างด้าว
ทั้งนี้ จำนวนและรายชื่อของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 31 จังหวัดชายแดน ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อันจะนำไปสู่การติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนตามเกณฑ์เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่วางไว้ สนย.เห็นควรขอความร่วมมือให้ สสจ.ชายแดน ได้ทำการตรวจสอบจำนวนและรายชื่อสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดน และเพื่อปรับปรุงข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยขอให้ส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมายัง สนย. ภายในวันที่ 14 มิ.ย.56 นี้นะคะ
ปล.หนังสือกำลังเิดินทางไปยังแต่ละจังหวัดแล้วนะคะ

ประชุมคราวหน้า เราจะไปที่จังหวัดไหนดี ???
05/04/2013

ประชุมคราวหน้า เราจะไปที่จังหวัดไหนดี ???

ประชุมคราวหน้า เราจะไปที่จังหวัดไหนดี ???

ขอขอบคุณเจ้าภาพ...สระแก้ว...คร่า
05/04/2013

ขอขอบคุณเจ้าภาพ...สระแก้ว...คร่า

13/03/2013

สนย.กำหนดจัดประชุมเิชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดนเพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2559)" ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอเชิญชวนผู้ประสานงาน สธ.ชายทั้ง 31 จังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคะ !!!

บางส่วนจากความประทับใจจากการประชุมครั้งนี้
25/01/2013

บางส่วนจากความประทับใจจากการประชุมครั้งนี้

บางส่วนจากความประทับใจจากการประชุมครั้งนี้

การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการดำเนินการภายใต้ EU Project ปีที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือ...
25/01/2013

การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการดำเนินการภายใต้ EU Project ปีที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Border Health and EU Project's cover photo
25/01/2013

Border Health and EU Project's cover photo

17/01/2013

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทยฯ ปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปของปีที่ 2 (ประจำปี พ.ศ. 2555) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ปีที 2
2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ปีที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ EU ด้วยคะ

จากทีม Border Unit, BPS

Border Health and EU Project's cover photo
25/12/2012

Border Health and EU Project's cover photo

Border Health and EU Project's cover photo
25/12/2012

Border Health and EU Project's cover photo

26/11/2012

ขอเชิญชวนคนชายแดนเข้าร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 55 ณ ไบเทค บางนาคะ

01/11/2012

ขอต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่
"นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์" และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ "นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว" ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงฯ วันนี้ เวลา 13.00 น.

25/10/2012
http://www.hiso.or.th/

ขอแนะนำเว็บไซด์น่าสนใจ
http://www.hiso.or.th
เผื่อท่านใดต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ

© Health Information System Development Office (HISO). All Rights Reserved

24/10/2012

มีหลายจังหวัดชายแดนส่งแผนปฎิบัิติการฯ (Action Plan) ของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 มาแล้ว แต่ไม่แยกงบประมาณเป็นรายปีให้ สนย. ทำไงดีคร่า??? เอางบรวมตั้งหารด้วยจำนวนปี เลยได้มั้ยคะ หรือว่าแต่ละปีใช้งบไม่เท่ากันหรือป่าวน้า???

All border populations are healthy
12/10/2012

All border populations are healthy

All border populations are healthy

ไกลแค่ไหน คำว่าสุขภาพก็ตามไปถึง
12/10/2012

ไกลแค่ไหน คำว่าสุขภาพก็ตามไปถึง

ไกลแค่ไหน คำว่าสุขภาพก็ตามไปถึง

หน่วยงานไหน ไม่พูดถึงเรื่องประชาอาเซียน ถือว่า Out มากนะคะดังนั้น ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันอาเซียนกันนะคะ
12/10/2012

หน่วยงานไหน ไม่พูดถึงเรื่องประชาอาเซียน ถือว่า Out มากนะคะ
ดังนั้น ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันอาเซียนกันนะคะ

Border Health and EU Project's cover photo
12/10/2012

Border Health and EU Project's cover photo

ที่อยู่

120/1-9 ถ.งามวงศ์วาน
Bangkok
11000

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินงานเพื่อประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน

เบอร์โทรศัพท์

025902458

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Border Health and EU Projectผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Border Health and EU Project:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด