Clicky

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อแ

เปิดเหมือนปกติ

จากการจัดอบรมครั้งที่ผ่านมา มีการเสนอแนะหัวข้อที่อยากให้จัดอบรมเพิ่มเติม ทางสถาบันบำราศนราดูร จึงจัดการอบรมเพิ่มเติม 1 ว...
03/05/2022

จากการจัดอบรมครั้งที่ผ่านมา มีการเสนอแนะหัวข้อที่อยากให้จัดอบรมเพิ่มเติม ทางสถาบันบำราศนราดูร จึงจัดการอบรมเพิ่มเติม 1 วัน 2 หัวข้อ

โดยการอบรมนี้จะเน้นให้พื้นที่มีส่วนร่วมในการซักถามปัญหามากขึ้น
สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://sites.google.com/view/ipc27

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of IPC in Th...
02/05/2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of IPC in Thailand ” ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meetings)
มีหน่วยคะแนน CNEU

ลิ้งก์สมัคร https://bit.ly/3utcJ3I
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 (!!!รับจำนวนจำกัด!!!)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ โทร 02-5903652

08/04/2022

มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์
*การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน
*ระหว่างงานสงกรานต์
*กิจกรรมในครอบครัว
*หลังกลับจากงานสงกรานต์

#โควิด19
#เทศกาลสงกรานต์
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัม...
07/04/2022

สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อ A new era of IPC in Thailand. ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565
สามารถดูรายละเอียดมเพิ่มเติมได้ที่
https://citly.me/ifvzF

รับชมวิดีโอย้อนหลัง การอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่  ...
24/02/2022

รับชมวิดีโอย้อนหลัง การอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565

22/02/2022
Presentation skill for IPC data

Presentation skill for IPC data
โดย : พ.ท.นพ.ภพกฤต ภพธรอังกูร กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
--------------------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IrRO65h4hIw
--------------------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

21/02/2022
Statistical Process Control Chart

Statistical Process Control Chart

โดย : ศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
--------------------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HcVSg-NTD6Q
--------------------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

21/02/2022
การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดย : ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พว.ถนอมวงศ์ มันทจิตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
---------------------------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Sx4kWdkvs8Q
---------------------------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

17/02/2022
หลักการและเทคนิคการนิเทศงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

หลักการและเทคนิคการนิเทศงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดย : ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=m_WXy6Mdw9M
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

17/02/2022
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ตำแหน่งที่เป็นปัญหาสำคัญ

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ตำแหน่งที่เป็นปัญหาสำคัญ
โดย : รศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผศ.นพ.สุสัณห์ อาศนะเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=whXwvNPiTIs
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

15/02/2022
เชื้อดื้อยาที่สำคัญ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

เชื้อดื้อยาที่สำคัญ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
โดย : พญ.ลัลธริตา เจริญพงษ์ สถาบันบำราศนราดูร
ทพญ.อัญชนา ถาวรวัน สถาบันบำราศนราดูร
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FzDj0gw9dVw
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

15/02/2022
มาตรฐานห้องแยกโรค หอผู้ป่วยรวม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

มาตรฐานห้องแยกโรค หอผู้ป่วยรวม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

โดย : นพ.ณยศ ปณิธานธรรม สถาบันบำราศนราดูร
อ.ภัทร วัฒนธรรม บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Ph_TuJcdSp8
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

14/02/2022
การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การรายงาน และการสอบสวนโรค

การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การรายงาน และการสอบสวนโรค
โดย : นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=UBzq1bt6bqI
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meetin

14/02/2022
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
โดย : ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-----------------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=4kYedZlBVGg
-----------------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

11/02/2022
การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (HA & IC)

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (HA & IC)

โดย : พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8-z5Al8csA8
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

11/02/2022
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
- การคัดกรอง / คัดแยกผู้ป่วย
- การสวมใส่ PPE ที่เหมาะสม
- การบริหารจัดการเมื่อพบเชื้อดื้อยา
โดย :
นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
พญ.ลัลธริตา เจริญพงษ์ สถาบันบำราศนราดูร
พว.วราภรณ์ เทียนทอง กองด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศและกักกันโรค
-------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=pdOgZlRGzTU
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

10/02/2022
โรคติดต่อที่สำคัญของชายแดน/ แรงงานข้ามชาติ และการประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

โรคติดต่อที่สำคัญของชายแดน/ แรงงานข้ามชาติ และการประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

โดย : พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9pb9t_Gbhvs
------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

10/02/2022
EID and Non EID specimen collection and role of laboratory transportation

EID and Non EID specimen collection and role of laboratory transportation

โดย : ทนพ.ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูร
ทนพ.รวี นิธิยานนทกิจ สถาบันบำราศนราดูร
-------------------------------------------
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=JgYjVzu_IPE
-------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

10/02/2022
การเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

การเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

โดย : พญ.ลัลธริตา เจริญพงษ์ สถาบันบำราศนราดูร
------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=TyJmIt73u-A
------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

09/02/2022
นโยบาย/แนวทางดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

นโยบาย/แนวทางดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

โดย : นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
------------------------------------------
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=BWZpoxVh6gM
------------------------------------------
การอบรมวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

การอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อวันที่  26 - 28 มกราคม 2565 เ...
09/02/2022

การอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

27/12/2021

สถาบันบำราศนราดูรขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงาน IC ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ ในวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom)

ลงทะเบียนฟรี มีหน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อสำหรับพยาบาล 20 หน่วย
รับจำนวนจำกัด 1,000 คน เท่านั้น

***เพื่อให้การอบรมสามารถเข้าร่วมได้ทั่วกัน ขอสงวนสิทธิ์ 1 รพ/1 ท่านก่อนนะคะ***

17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 1/25...
15/12/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันบำราศนราดูร และผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นที่ปรึกษา นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ ประธานอนุกรรมการ และ นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ทำหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2564
และพิจารณาแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ (พ.ศ.2566-2570)

ใกล้เต็มแล้วนะครับ
16/11/2021

ใกล้เต็มแล้วนะครับ

📌เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 16
📌ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting)
📌เปิดรับสมัคร
บัดนี้ - 22 พ.ย. 64
(ชำระค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 22 พ.ย. 64)
👆มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ด้วยค่ะ
📍ค่าลงทะเบียน แพทย์ เภสัช เทคนิคการแพทย์ 500 บาท
(3 วัน)
📍ค่าลงทะเบียนพยาบาล 800 บาท (5 วัน)

https://bit.ly/3DvyL8y

📌เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลแ...
02/11/2021

📌เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 16
📌ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting)
📌เปิดรับสมัคร
บัดนี้ - 22 พ.ย. 64
(ชำระค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 22 พ.ย. 64)
👆มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ด้วยค่ะ
📍ค่าลงทะเบียน แพทย์ เภสัช เทคนิคการแพทย์ 500 บาท
(3 วัน)
📍ค่าลงทะเบียนพยาบาล 800 บาท (5 วัน)

https://bit.ly/3DvyL8y

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625903652

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานฯนี้อยู่ในสถาบันบำราศฯไหมคะ