Clicky

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา เป็นห้องปฏิบัติการของประเทศ เป็นคำ

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน...
14/10/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม A-203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน มีองค์ประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ และ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นภาระกิจหลักและสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบริหารจัดการ งานวิจัย งานบริการ ระบบคุณภาพและเรื่องเพื่อพิจารณาในการพัฒนาองค์กรร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2187

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจ...
13/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา 8.00 - 9.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2185

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (PT provider) ในวันที่ 1...
12/10/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (PT provider) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม A-204 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom meeting โดยนางสุมาลี ชะนะมา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 24 คน เป็นคณะทำงานจากหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาด้านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งพิจารณาทิศทางแผนการลงทุนระยะยาวของแผนทดสอบความชำนาญทางด้านชันสูตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2184

12/10/2022
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน EID ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12...
10/10/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน EID ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม A-204 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน EID ตามแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการจัดทำแผนการลงทุนระยะยาว (Long term investment plan) เพื่อประกอบการพิจารณาตั้งคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และเป็นการบริหารจัดการงานด้านชันสูตรสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2183

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานทีมงาน การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมา...
08/10/2022

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานทีมงาน การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 และวางแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม A203 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมี น.สพ. อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน ทีมงานการจัดการความรู้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งร่วมระดมสมองเพื่อวางแผนงานตามแนวทางประเด็นมุ่งเป้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2566 ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ จำนวน 8 ด้านหลัก ได้แก่ ดิจิทัล การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ การยืดหนุ่นปรับตัว การให้บริการ ทำงานเป็นทีม และหารือเรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างทั่วถึง และมีความสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และสมรรถนะที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์กรอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2182

ในวันที่ 4 กันยายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ...
08/10/2022

ในวันที่ 4 กันยายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นเวลา 10.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และถ่ายทอดไปยังบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ Zoom meeting
โดยคณะบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และในส่วนบุคลากรสถาบันฯ ร่วมฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH อาคาร 1 โดยพร้อมเพรียงกัน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2181

08/10/2022
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม...
07/10/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม A-203 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาวางแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2566

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2180

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการลงทุนระยะยาว (Long Term Investment) เพื่อประกอบการพิจารณาตั้งคำของบประม...
07/10/2022

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการลงทุนระยะยาว (Long Term Investment) เพื่อประกอบการพิจารณาตั้งคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และเป็นการบริหารจัดการงานด้านชันสูตรสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนบูรณาการงานด้านชันสูตรสาธารณสุขระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีคณะทำงานย่อยรวม 8 คณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุม คณะทำงานแผนพัฒนาการยกระดับห้องปฏิบัติการชั้นนำ ประจำภูมิภาคและการจัดตั้งศูนย์ Advanced Technology และ คณะทำงานแผนพัฒนาบุคลากรด้านชันสูตรและ การจัดตั้ง Training Center เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม A203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน โดยคณะทำงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาการยกระดับห้องปฏิบัติการชั้นนำประจำภูมิภาคและ การจัดตั้งศูนย์ Advance Technology แผนพัฒนาบุคลากรด้านชันสูตรและการจัดตั้ง Training Center ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการต่อไป

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2179

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับที่ปรึกษากอง...
04/10/2022

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับที่ปรึกษากองความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม A203 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีนายสัตวแพทย์ อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม และนางสาวอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับที่ปรึกษากองความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมในห้องประชุมและผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมงานร่วมกับคณะทำงานโครงการ Regional Public Health Laboratory (RPHL) Network เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุม Face-to-Face Meeting: Enhancing RPHL Network Partnership Meeting ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565 และการประชุม Specimen referral system จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2177

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขโดย ดร.สิทธิพร ปานเม่น ทำหน้าที่ผู้ประสานงานชั่วคราวของ EU CBRN CoE (Interim EU CBRN CoE ...
04/10/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขโดย ดร.สิทธิพร ปานเม่น ทำหน้าที่ผู้ประสานงานชั่วคราวของ EU CBRN CoE (Interim EU CBRN CoE National Focal Points) ได้เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Academy for National Focal Points and Heads of Secretariats of the EU Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Centres of Excellence (CoE) ในระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 กันยายน 2565 ณ United Nations campus เมืองตูริน ประเทศอิตาลี
การอบรมเชิงปฏิบัติการของ CBRN CoE Academy ในครั้งนี้เป็นเวทีในการฝึกอบรมให้สอดคล้องสำหรับทักษะและการพัฒนาความรู้สำหรับการเป็นผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Points) และหัวหน้าสำนักเลขาธิการของ EU CBRN CoE Initiative โดย CBRN CoE Academy มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน CBRN และสร้างทักษะที่จำเป็นจากข้อมูลการสำรวจตัวแทนแต่ละประเทศ ซึ่งจะได้หัวข้อที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การมองภาพองค์รวม และความยั่งยืนของ EU CBRN CoE Initiative นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง National Focal Points และ Heads of Secretariats จากประเทศ และภูมิภาคต่างๆ

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2176

ทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย นางสาวรั...
04/10/2022

ทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย นางสาวรัตนา ตาเจริญเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ไวรัสในน้ำเสีย (International Training on viral detection in wastewater; focusing on SARS-CoV-2)” โดยมี Dr. Beth A Skaggs, Laboratory Chief, TUC, CDC, Thailand เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Regional Diagnostic Strengthening ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ (Laboratory workforce development) ตามข้อตกลงความร่วมมือ ด้าน Non Research ที่ได้รับงบประมาณสนันสนุนจากศูนย์ป้องกันและ ควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 628 และห้องปฏิบัติการ 608 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ 1.) พัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมตัวอย่างน้ำเสียและตรวจวิเคราะห์ไวรัสในน้ำเสียโดยมุ่งเน้น SARS-CoV-2 2.) เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการตรวจจับและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคในสิ่งแวดล้อม 3.) สร้างเครือข่ายทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ไวรัสในน้ำเสียในประเทศไทยให้มีความยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2175

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมโครงการ “Strengthening Thailand’s Antimicrobial Resistance Surveillance Network...
03/10/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมโครงการ “Strengthening Thailand’s Antimicrobial Resistance Surveillance Network (STARS)” ร่วมกับทีม CDC ประกอบด้วย Dr. Amber Vasquez, Dr. Emily Bloss, Dr. Charatdao Buhthi, คุณอรอุมา แสงวิเชียรและคุณวรินดา ศรีคำ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม A203 โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ และ นสพ. อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และหารือการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ ปี 2566 ด้านการสนับสนุนการเสริมความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาในส่วนภูมิภาค รวมทั้งแนวทางสื่อสารและรายงานเชื้อดื้อยาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการวางแผนการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2172

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีพันธะสัญญาร่วมกับองค์การอนามัยโลกและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการกำจัดโรคหัดและหัด...
02/10/2022

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีพันธะสัญญาร่วมกับองค์การอนามัยโลกและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยตั้งเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคนในปี พ.ศ. 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับมอบหมายด้านการตรวจยืนยันการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมัน โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เนื่องจากในปัจจุบันให้ความสำคัญของที่มาของไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาด (tracking chain of transmission) และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้สามารถศึกษาและทราบแหล่งที่มาของเชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมันที่ระบาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Strengthening of Molecular Techniques for the Measles and Rubella Laboratory Network in Thailand” ให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการหัดและหัดเยอรมันระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2565 ณ Riverine Place Hotel and Residence จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก US-CDC, APHL

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2168

คณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การ...
30/09/2022

คณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี สวส. ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2167

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมทีม War Room OIC โดยมี นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผ...
30/09/2022

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมทีม War Room OIC โดยมี นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน การประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความหน้าของโครงการภายใต้กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยการประชุมทีม Office of International Cooperation (OIC) War Room มีกำหนดจัดขึ้น ทุกวันศุกร์ ณ ห้องประชุม A203 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2166

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำโดยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิต...
30/09/2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำโดยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ บริเวณลานโถงอาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุฑิตาจิต พร้อมทั้งภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น คนดี สวส. รอบ 2/2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2164

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Journal Club” ครั้งที่ 5/2565 ภาย...
29/09/2022

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Journal Club” ครั้งที่ 5/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน และมีผู้แทนบริษัทเซิร์ฟไซเอนซ์ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “Total solutions of lateral flow test, electrochemical biosensors and raw materials and reagents for diagnostics assays” มีนางสาวดนาพร สารพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและทดสอบแมลงทางชีววิทยาเป็นผู้บรรยาย Guideline ในห้วข้อ “Guidelines for monitoring and managing insecticide resistance in Aedes mosquito populations” และดร.จักรวาล ชมภูศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านแมลงพาหะนำโรค นำเสนอบทความในหัวข้อ “Detection of the V1016G mutation in the voltage-gated sodium channel gene of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) by allele-specific PCR assay, and its distribution and effect on deltamethrin resistance in Thailand” ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting การประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แบบ Point-of-care testing (PoCT) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Lateral flow test และ Electrochemical biosensor test และ และอัพเดทแนวทางการตรวจเฝ้าระวังยุงลายดื้อยาพาหะโรคไข้เลือดออกตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขทั่วโลก

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2163

วิดีทัศน์ มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2565https://www.youtube.com/watch?v=_9...
29/09/2022

วิดีทัศน์ มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=_9Ex0CZEVQ8

ฝ่ายอาโบไวรัส ร่วมกับทีมงานการจัดการความรู้ และฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธ...
26/09/2022

ฝ่ายอาโบไวรัส ร่วมกับทีมงานการจัดการความรู้ และฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม DMSc PT online ในงานทดสอบความชำนาญ” ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 9811 ชั้น 8 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นประธาน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้โปรแกรม DMSc PT online ในการบริหารจัดการงานบริการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing) แบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การรับสมัครสมาชิก การรับรายงานผลทดสอบ และการรายงานผลประเมิน ตลอดจนมีศูนย์ข้อมูลกลางของงานทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2159

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. เจ้าหน้าที่จาก Wastewater Surveillance Team US-CDC เข้าเยี่ยม สถาบันวิจัยวิ...
24/09/2022

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. เจ้าหน้าที่จาก Wastewater Surveillance Team US-CDC เข้าเยี่ยม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Training center for Excellence in Medical Sciences, TEMs) เพื่อความร่วมมือในโครงการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคในน้ำเสีย รวมทั้งการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นมาตรการทางสาธารณสุข
โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์เป็นประธานให้การต้อนรับคณะ Wastewater Surveillance Team และปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในโครงการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคในน้ำเสียในอนาคต ณ ห้องประชุม A204 จากนั้นเจ้าหน้าที่จาก Wastewater Surveillance Team US-CDC ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครือข่ายองค์การอนามัยโลก (Measles & Polio Regional Reference Laboratory) และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ TEMs (Lab & Bioinformatics training centter) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก US-CDC และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 17 คน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2155

โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการนำ DMSc TB FastAmp ซึ่งเป็นนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ก...
23/09/2022

โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการนำ DMSc TB FastAmp ซึ่งเป็นนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยวัณโรคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่หรือวัณโรคกลับเป็นซ้ำ สนับสนุนยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดยกำรคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำโครงการบูรณาการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ดูแล รักษาสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ ได้ประสานงานจัดประชุม online ผ่านระบบ zoom meeting กับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ดร.ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญฯ วปวีณา ก้องสนั่น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ และ นส จณิศรา ฤดีอเนกสิน หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย (ผู้ผลิตชุดตรวจ DMSc TB FastAmp พร้อมประดิษฐ์กล่อง UV อ่านผล) ร่วมประชุมติดตาม และปรึกษาหารือผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์ ในโรงพยาบาลของพื้นที่ดูแลรักษาสุขภาพที่ 2 พบว่ามีโรงพยาบาลที่พร้อมจะให้บริการตรวจค้นหาวัณโรคด้วยเทคนิค TB-LAMP อย่างน้อย 10 แห่งที่ผ่านการรับรองการทดสอบความสามารถทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองวัณโรคจำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 800 ราย ซึ่งพบว่าชุดน้ำยา DMSc TB FastAmp สามารถใช้ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพื่อขึ้นทะเบียนการรักษาได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีโรงพยาบาล 11 แห่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับ สปสช. นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้ความสนใจจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อใช้ค้นหาวัณโรคอีกด้วย ในการประชุมได้มีการเสนอปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบต่อไป
http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2154

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629510000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุม KM : EVS lunch talk ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “Sporadic hand, foot, and mouth disease cases associated with non-C4 enterovirus 71 strains in Xiamen, China, from 2009 to 2018”เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 11.00-13.30 น. ณ. ห้องประชุม A203โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยในฝ่ายฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ โดยจะมีการประชุม KM: EVS lunch talk เดือนละครั้ง

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1634
คณะทำงานประสานงานและดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดกิจกรรม (KICK OFF) 5 ส ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโถงวงกลม อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และมี น.สพ.ดร. มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขทุกคน ร่วมแสดงพลังเริ่มต้นดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนในครั้งนี้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีนโยบายในการนำกิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบงานและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงตามมาตรฐานเดียวกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1633
ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับตัวแทนจากกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น.

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1632
ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30-13.00 น. โดยได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธิ์ และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียว ในแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1630
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลบางมด ในวันที่ 26 มกราคม 2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1627
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ของสถาบันฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม A203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมี น.สพ.ดร.มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ ประธานคณะทำงานฯ และนางสาวศรีวรรณา หัทยานานนท์ รองประธานคณะทำงานฯ ติดตามและดำเนินการประชุมร่วมกับตัวแทนของกลุ่ม/ฝ่าย/งานที่ได้รับมอบหมายในการสำรวจ จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยที่ได้มีการสรุปรวบรวมมา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอและหาแนวทางของปัญหาที่พบในการสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบบริหารครุภัณฑ์ (AMS) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1626
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการประชุมสถาบันฯประจำเดือนมกราคม ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ. ห้องประชุม A204 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นประธานในการประชุม มีองค์ประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นภาระกิจหลักและสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบริหารจัดการ งานวิจัย งานบริการ ระบบคุณภาพและเรื่องเพื่อพิจารณาในการพัฒนาองค์กรร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1623
ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านทุจริต พร้อมร่วมกับค้นหาปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ เพื่อทบทวนอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นประธาน และมีอาจารย์เสนอ ภาพภักดี ข้าราชการบำนาญจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ภาคบ่ายคณะกรรมการชมรมจริยธรรม และร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (OG) ได้จัดให้มีการประกาศอัตลักษณ์ของสถาบัน และประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในวันที่ 25 มกราคม 2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1618
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ กรุงเทพ พยาธิ-แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1616
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนัก ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 11 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (ZOOM) เพื่อขับเคลื่อนงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และบุคลากรสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference (ZOOM) ณ ห้องประชุม A305 อา คาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของประเทศไทยในปีพ.ศ.2564 เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของชุดกิจกรรม Workforce Development, Laboratory System และสรุปผลการถอดบทเรียนการประชุมผู้นำระดับสูงและการปฏิบัติหน้าที่ประธาน GHSA Steering Group 2021 ของประเทศไทย รวมถึงการวางแผนกิจกรรม Workforce Development, Laboratory System ในอนาคต

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1613
ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CoP-NIH : Soft Skills" ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน และมีนายวิพัฒน์ กล้ายุทธ ฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “R2R การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย” ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.
การประชุมเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ “กระบวนการวิจัย”เป็นตัวขับเคลื่อนสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานและบุคลากรมีศักยภาพยิ่งขึ้น

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1612
วันที่ 17-18 มกราคม 2565 บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประกอบด้วย นางสุมาลี ชะนะมา
นายรติกร กัณฑะพงศ์ และนางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล
ทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565
ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1607
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล สถาบันชีววัตถุ Institute of Biological Products สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health กระทรวงสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจ สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน