เทศบาลเมืองไทรม้า

เทศบาลเมืองไทรม้า เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในเ
(7)

เปิดเหมือนปกติ

11/09/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 11 กันยายน2563 เวลา 08.30 น. - 09.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.29 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.30 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.29 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.29 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.31 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.30 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.29 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์
ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เทศบาลเมืองไทรม้า
จะทำการรายงานให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

10/09/2020

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ
ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!

วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.

ครั้งที่ 44/2563
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

📣ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
10/09/2020

📣ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้าขณะนี้ เทศบาลเมืองไทรม้า อยู่ระหว่างปรับปรุงจุดกระจายเสียง(แบบไร้สาย) ในพื้นที่ โดยเปล...
10/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า

ขณะนี้ เทศบาลเมืองไทรม้า อยู่ระหว่างปรับปรุง
จุดกระจายเสียง(แบบไร้สาย) ในพื้นที่ โดยเปลี่ยนระบบ
การใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซล เป็นระบบไฟฟ้า
เพื่อความเสถียรของสัญญาณเสียงที่ดียิ่งขึ้น

ทำให้จุดกระจายเสียง(แบบไร้สาย) บางจุดในพื้นที่
ไม่สามารถใช้งานได้ได้ช่วงสัปดาห์นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

10/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

09/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 แก่พนักงาน บรรยายธรรมโด...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองไทรม้า
ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปี 2563 แก่พนักงาน บรรยายธรรมโดย
พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร
ในเรื่อง การยึดมั่นใรหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ

08/09/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 8 กันยายน2563 เวลา 09.00 น. - 09.50 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.32 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.32 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.33 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.32 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.34 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.33 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.32 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์
ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เทศบาลเมืองไทรม้า
จะทำการรายงานให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

03/09/2020
'ในเช้ามืด .. วันที่ฝนตกหนักสุดๆ' สำหรับคนอื่นๆ อาจกำลังนอนหลับฝนดี แต่ ไม่ใช่กับพี่ๆ จนท. เก็บขนขยะมูลฝอย... หน้าที่ ก็...
01/09/2020

'ในเช้ามืด .. วันที่ฝนตกหนักสุดๆ' สำหรับคนอื่นๆ อาจกำลัง
นอนหลับฝนดี แต่ ไม่ใช่กับพี่ๆ จนท. เก็บขนขยะมูลฝอย

... หน้าที่ ก็คือ หน้าที่ ...
ฝนจะตกหนักแค่ไหน แต่การปฏิบัติหน้าที่คือสิ่งสำคัญ

หยุดวันเดียว!! ... เท่ากับ ปริมาณขยะที่จะเพิ่มมากขึ้นเท่าตัว
หยุดวันเดียว!! ... ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน

เราอาจจะเห็นใจ กับ ภาพตรงหน้านี้ แต่เชื่อไหม ...
เราลืมมันทุกครั้ง!! ที่ทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภท
ความเห็นใจ ตรงนั้นหายไปกับความสะดวกของตัวเรา

การคัดแยกขยะ สามารถลดปริมาณขยะ
ที่จะต้องนำไปกำจัดในแต่ละวันได้ถึง 50%
ช่วยลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ต้องแบกขยะ
ถึงวันละ 7 ตัน ต่อคน

มาช่วยกันคัดแยกขยะจากต้นทาง เริ่มต้นที่บ้านของเรา
✅ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด
✅ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
✅ เพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ❤

01/09/2020
31/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 09.50 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.37 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.38 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.38 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.36 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.36 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

30/08/2020

📣เทศบาลเมืองไทรม้า ขอประชาสัมพันธ์แจ้ง
ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรม้า ท่านใดที่เป็น ...
• ผู้ประกอบการธุรกิจ
• ท่านเจ้าของที่ดินว่างเปล่ารกร้างไม่ได้ทำประโยชน์
• ผู้ที่มีบ้านหลังรอง คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (มีบ้านมากกว่า 1 หลังที่ไม่ใช่
หลังที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

✅ให้ท่านติดต่อเข้ามาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี 2563 ภายในเดือนกันยายน 2563
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า
ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

โดยพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัตรประจำตัวประชาชน
4.สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีขนาดตารางเมตร
การใช้สอยเพื่ออยู่อาศัยทั้งหลัง(ในกรณีเป็นบ้านหลังรอง
ใช้อยู่อาศัย )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2926 1350-2 ต่อ 108
(วันและเวลาราชการ) หรือสอบถามผ่านทาง
กล่องข้อความ เพจเทศบาลเมืองไทรม้า

**การชำระภาษี สามารถชำระได้ 2 แบบ
1.ชำระเงินสด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า
2.สั่งจ่ายธนาณัติเทศบาลเมืองไทรม้า (กรณีที่ได้รับแบบประเมิน)

28/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. - 13.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.38 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.36 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

28/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. - 13.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.38 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.36 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

28/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

27/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

26/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

25/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 09.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.38 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.40 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.39 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.37 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.37 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

25/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองไทรม้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"จำนวน 2 อัตราสอบถามเพิ่มเต...
24/08/2020

เทศบาลเมืองไทรม้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
จำนวน 2 อัตรา
สอบถามเพิ่มเติม 0 2926 1350-2 ต่อ 128

*รายละเอียดตามที่แนบ

24/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

3สถานที่ควรหลีกเลี่ยง
21/08/2020

3สถานที่ควรหลีกเลี่ยง

21/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 09.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.34 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.37 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.34 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.35 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

21/08/2020
19/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 09.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.34 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.35 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.36 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.34 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.32 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.34 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

19/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

17/08/2020
ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
14/08/2020

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ว๓๗๕/๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดเอกสารhttps://cabinet.soc.go.th/doc_image/2563/993359452.pdf

14/08/2020
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน "คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563"
12/08/2020

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน
"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

10/08/2020

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 09.20 น.
เกษตรกร❌ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.31 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.32 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.33 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.34 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.33 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.31 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.32 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้ระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร เกษตร❌ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในการเกษตร
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

💦 ในส่วนของค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.09 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลเมืองไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่

ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
Bangkok
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6629261350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองไทรม้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองไทรม้า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ