สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนั

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนั วัฒนธรรมองค์กร : " ใจถึง พึ่งได้ โปร่งใส ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม "

- หน้าที่ตามกฎหมายของ สำนักงานเลขานุการกรม -

ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ได้ปรับบทบาทภารกิจเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นหน่วย วิชาการในการกำกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการเป็น กรมวิชาการ ทำหน้าที่ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบ การประเมิน เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในระบบ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกในด้าน กฎหมาย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของกรม

4. จัดทำระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม

5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้
ความก้าวหน้าและ ผลงานกรม

6. บริหารจัดการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

7. ติดต่อประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความ ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ

8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามภารกิจด้านสนับสนุน

9. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ของกรม

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

------------------------------------------------------------------------

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ -

วิสัยทัศน์ :

“ เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯที่มีประสิทธิภาพสู่สากล ”

*** สู่สากล คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ ***


พันธกิจ :

1. กำกับการปฏิบัติงานด้านระบบสนับสนุนของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด

2. เสริมสร้างระบบงานสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์การ ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์

------------------------------------------------------------------------

- เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ -

เป้าหมาย :

1. การบริหารจัดการและการบริการที่มีมาตรฐาน องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ/ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯในระดับสากล

4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน


ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมฯอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ศึกษา วิเคราะห์ วัจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

------------------------------------------------------------------------

- ค่านิยม (Values) -

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ข่าวสาร สารสนเทศ
ด้วยใจบริการ (Admin)

A = Administration (บริหารจัดการ)
D = Development (พัฒนา)
M = Mind (ใส่ใจ)
I = IT Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
N = News (ข่าวสาร)

------------------------------------------------------------------------

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (5 มกราคม 2565) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม ให้พรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุ...
05/01/2022

วันนี้ (5 มกราคม 2565) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม ให้พรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และเป็นฟันเฟืองในการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีต่อไป

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย  ...
05/01/2022

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล
พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล
พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793

วันนี้ (4 มกราคม 2565) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม นำทีมบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้า...
04/01/2022

วันนี้ (4 มกราคม 2565) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม นำทีมบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ร่วมอวยพรปีใหม่ 2565 ให้กับนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ ณ ห้องผู้บริหารชั้น 8 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

03/01/2022

นายกฯ สั่งปรับมาตรการ รับมือประชาชนกลับทำงาน หลังเทศกาลปีใหม่ เน้นรัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้าน (WFH)

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูสถานการณ์กลุ่มผู้ติดเชื้อ Omicron เข้มข้น ป้องกันการไม่ให้เกิดรูปแบบคลัสเตอร์ที่แพร่กระจายเชื้อ ถอดบทเรียนจากคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ ที่มีผู้ติดเชื้อ Omicron คลัสเตอร์นี้แล้ว 244 ราย จำกัดวงลดการแพร่กระจายเชื้อในภายประเทศให้มากที่สุด มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3,112 ราย

สำหรับผู้ที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ณ สถานีหมอชิตและสถานีหัวลำโพง สามารถรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วย ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ถึงวันนี้ (3 มกราคม 2565) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังเดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติ 1) ลงทะเบียนผ่าน QR Code ICN Tracking มาจากบ้าน หรือ Walk In หน้างาน 2) ยื่นบัตรประชาชน และรหัสลงทะเบียน 4 หลัก ที่ได้จากการลงทะเบียนสำเร็จ 3) รับอุปกรณ์ Swab จากเจ้าหน้าที่ 4) เข้ารับการ Swab (NPS) ที่รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 5) รับทราบผลตรวจผ่าน 2 ช่องทาง ออนไลน์ หรือสแกน QR Code โดยใส่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ กรณีตรวจพบผลบวก ทีมกรมควบคุมโรคจะให้คำปรึกษา และตรวจ RT-PCR ซ้ำ

ทั้งนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ให้ข้าราชการ/พนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ในช่วง 14 วัน เมื่อเปิดทำการหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ด้วย

ที่มา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สวัสดีปีใหม่ 2565 จากใจอธิบดี กรม สบส.
31/12/2021
สวัสดีปีใหม่ 2565 จากใจอธิบดี กรม สบส.

สวัสดีปีใหม่ 2565 จากใจอธิบดี กรม สบส.

สวัสดีปีใหม่ 2565 จากใจนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถึงบุคลากรกรมสนับสนุนบริก...

Photos from กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข's post
31/12/2021

Photos from กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข's post

30/12/2021
30/12/2021

📣📣 ไฟล์บรรยายการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
https://shorturl.asia/RLE7B

หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาใดๆ ในการเข้าใช้งานระบบ Digital Pension สามารถสอบถามผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- page : @กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
- เบอร์โทรศัพท์ : 02-270-6400

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
30/12/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวา...
28/12/2021

วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรม จัดโดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
28/12/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
28/12/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

28/12/2021

สธ. แจ้งเตือนภัยโควิด ระดับ 3
ให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิดสูงสุด
ให้ WFH หลังปีใหม่ ควบคุมการแพร่ระบาด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้ประเทศไทยเตือนภัยโควิดระดับ 3 โดยสามารถไปสถานที่เสี่ยงได้ เช่น ร้านอาหาร แต่ควรเป็นระบบเปิด อากาศถ่ายเทสะดวก คนไม่แออัด ดื่มสุราได้ การรวมตัวหมู่มากไม่ควรเกิน 200 คน ดำเนินกิจการตาม COVID Free Setting เดินทางข้ามจังหวัดได้ หากเกิน 4 ชั่วโมงควรมีการตรวจ ATK ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา สวมหน้ากาก 100%ชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อกลับเข้าประเทศช่วง 7 วันแรก ขอให้สังเกตอาการตนเอง อย่าเพิ่งทำกิจกรรมที่ต้องถอดหน้ากากในคนหมู่มาก หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ทั้งคนในครอบครัวและคนรู้จัก และช่วงกลับมาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่อาจมีการระบาดมากขึ้น ขอให้ทำงานที่บ้านอย่างต่อเนื่องและตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กรม สบส. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบำรุงในสังกัด กรม สบส. วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) นายแพทย์สามารถ ถ...
27/12/2021

กรม สบส. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบำรุงในสังกัด กรม สบส.
วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบำรุงของหน่วยงานบริการในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในส่วนกลางและระบบออนไลน์จากส่วนภูมิภาค
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงานฯ
โดยมีวิทยากรจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการเงินบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

26/12/2021

ใกล้เทศกาลทีไร🦠ระบาดหนักทุกที 🎁กระเช้าต้าน covid ต้องมาแล้วล่ะ ดูลิสต์ของขวัญในจุลสารออนไลน์ฉบับนี้ได้เลยค่ะ 😉คลิก🖱http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/777

23/12/2021
วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่2/2565 เพื่...
20/12/2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่2/2565 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามกำกับตัวชี้วัดและงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
18/12/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เปิดการประชุมอบรมการใช้ลิฟต์โดยสารที่ถูกต้อง การช่วยเหลือเบื้...
15/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เปิดการประชุมอบรมการใช้ลิฟต์โดยสารที่ถูกต้อง การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อัญเชิญพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) จากวั...
14/12/2021

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อัญเชิญพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยนำมาประดิษฐานประจำ ณ ลานโถงอาคาร ชั้น 1 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อัญเชิญพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยนำมาประดิษฐานประจำ ณ ลานโถงอาคาร ชั้น 1 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรม สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายกรม สบส.วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิ...
14/12/2021

กรม สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายกรม สบส.
วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีบุคลากรกรม สบส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไลน์

14 ธันวาคม 2564 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หว...
14/12/2021

14 ธันวาคม 2564 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันนี้ 13 ธ.ค.64 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างอาคารบริการ ปฎิบัติการและจอดรถกรมสบส. โดยมี ...
13/12/2021

วันนี้ 13 ธ.ค.64 สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างอาคารบริการ ปฎิบัติการและจอดรถกรมสบส. โดยมี ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส.เป็นประธาน โดยนายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้ากรม สบส. ที่รับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบและอนุมัติพื้นที่ผังอาคารการก่อสร้างอาคารบริการ ปฎิบัติการและจอดรถ กรมสบส.

กรม สบส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านสารบรรณ     วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ...
09/12/2021

กรม สบส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านสารบรรณ
วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฎิบัติการ เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านสารบรรณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 โดยมีวิทยากรจากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม สบส. โดยมีบุคลากรกรม สบส. จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไลน์

08/12/2021

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนธันวาคม 2564
"โบกลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ "
คลิก
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/777

มีเรื่องเด็ดๆ ดังนี้
- แนะไอเดียมอบกระเช้าของขวัญต้านโควิด
- มีผลแล้ว ชำระค่าธรรมเนียม = ต่ออายุใบอนุญาต
- ฝุ่น PM 2.5 ซ้ำเติมปัญหาโควิด 19
- พาทัวร์มุมรับแขก มุมใหม่ในรั้ว กรม สบส.
- พาส่องทักษะที่ควรมีในปี 2022
- ต่างวัย ต่าง Gen ทำงานร่วมกันอย่างไรให้ราบรื่น
- ชวนรู้จักโรคติดมือถือ แก้ไขอย่างไรดี
- ค้นพบกับความสุข ชีวิต การรักษา ในถิ่นทุรกันดาร
และเรื่องราวต่างๆ ส่งท้ายปี คลิกเลย

กรม สบส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านสารบรรณ     วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ...
07/12/2021

กรม สบส. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านสารบรรณ
วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฎิบัติการ เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านสารบรรณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 โดยมีวิทยากรจากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม สบส. โดยมีบุคลากรกรม สบส. จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไลน์

05/12/2021
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณ...
04/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post
04/12/2021

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post

1 ธ.ค.2564 สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมชี้แจงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐาน...
03/12/2021

1 ธ.ค.2564 สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมชี้แจงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาการขอรับจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น4หลัก) เพื่อขอต่ออายุหมายเลขสายด่วน กรม สบส. 1426 ให้ได้ใช้บริการประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง

02/12/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

วันนี้ (2 ธ.ค.2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านระบบสารบ...
02/12/2021

วันนี้ (2 ธ.ค.2564) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกรมและกอง ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่อยู่

กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021937000

เว็บไซต์

http://admin.hss.moph.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทรงพระเจริญ
ระบบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ (Thermo Scan) ผ่านแล้วหยิบสติกเกอร์ได้เอง &ปลอดภัยโดยเทคโนโลยี
อธิบดีกรมสบส.นำผู้บริหารกรมฯร่วมเปิด "ตู้ปันสุข สบส." เพื่อแบ่งปันสุขภายในกรมและผู้มารับบริการของกรม "หยิบแต่พอดี" "มีก็แบ่งปัน" ขอบคุณคับจากสำนักบริหาร กรมสบส.✌✌✌
ตู้ปันสุข สบส.
รบกวน สอบถามนะครับ มีความสงสัย เกี่ยวกับใบรับรอง ผู้ให้บริการครับ ยื่นหลักสูตรเดียวกัน แต่คนละจังหวัด จะรับรอง ไม่เหมือนกัน เป็นเช่นนั้น หรือครับ