กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กยผ. เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของกรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
11000
โทรศัพท์ : 0 2590 8028
โทรสาร : 0 2149 5524
Email : [email protected]

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม ...
11/08/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม เป็นประธานการประชุม ฯ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2...
11/08/2023

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ระบบเชิงนิเวศป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ระบบเชิงนิเวศป่าชายเลนโดยการปลูกต้นโกงกาง ฝึกปฏิบัติทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้โกงกาง และร่วมกันระดมสมองในหัวข้อ "การมองอนาคต (Foresight) ระยะ 1 ปี และระยะ 3 ปี ในการทำงานร่วมกัน"

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำ...
03/07/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2566 เมื่อว...
29/06/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุม ฯ

ในวันที่ 7 เมษายน บุคลากรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเ...
28/06/2023

ในวันที่ 7 เมษายน บุคลากรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ( 1 เมษายน 2566) ณ บริเวณกรมสุขภาพจิต เพื่อปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม เสียสละ หมั่นทำความดี เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรม เช่น ทำความสะอาดพื้นถนน , ทาสีสัญญาณจราจร พื้นถนน ทางเข้า-ออก กรมสุขภาพจิต , บันไดอาคาร 3 กรมสุขภาพจิต โดยมี พญ.อัมพร เบจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และมี นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กองยุทธศาสตร์ได้มีการจัดประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 7/2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้อง...
28/06/2023

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กองยุทธศาสตร์ได้มีการจัดประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 7/2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต และได้มีการประกาศผลและแสดงความชื่นชม ยินดี กับผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ราย คือ นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิตกำหนด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2566 ในวันอ...
26/05/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2566 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุม ฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทบทวนบทบาท ภารกิจของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2566 ในวันศุกร์...
19/05/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทบทวนบทบาท ภารกิจของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต       ขอเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเด...
11/05/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
ขอเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเด็นที่ 3 สุขภาพจิตและการยกระดับบริการสูงอายุ : วัยทำงาน (การฆ่าตัวตาย) เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต,ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
นำไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพต่อไปค่ะ

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต รับสมัครตั้งแต่วัน...
10/05/2023

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ค.2566 รายละเอียดตามประกาศค่ะ

กองยุทธศาสตร์เเละแผนงาน กรมสุขภาพจิต ขอเรียนเชิญผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการงานสุขภาพจิต เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุ...
08/05/2023

กองยุทธศาสตร์เเละแผนงาน กรมสุขภาพจิต ขอเรียนเชิญผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการงานสุขภาพจิต เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 รอบที่ 1
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร และห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สป. ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
หรือเข้าร่วมประชุม รับชมรับฟังทาง Facebook Live กองตรวจราชการ https://moph.cc/UCv2v_UlC
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมที่ https://moph.cc/DFh-smgKH

ติดต่อประสานงานเพิ่มเติมที่ กองตรวจราชการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ โทร.02 590 1602

📣📣 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ...
24/04/2023

📣📣 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง การนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม เป็นประธานการประชุม และนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน
📌📌 วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาประเด็นและแผนการดำเนินงานนิเทศงาน ของกรมสุขภาพจิต สำหรับนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมสุขภาพจิต การติดตามกระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานการรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการสิ่งสนับสนุนของพื้นที่ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอันจะเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งส่วนกลาง หน่วยบริการ และศูนย์สุขภาพจิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

พิธีการลงนามรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป...
21/04/2023

พิธีการลงนามรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ลงนามมอบส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้แก่ นางสาวอลิสา อุดมวีรเกษม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4 กลุ่มงาน คือ 1.กลุ่มงานอำนวยการ 2.กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 3.กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ และ 4.กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ได้นำเสนอการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานพร้อมร่วมกันแสดงความยินดี กับนางสาวอลิสา อุดมวีรเกษม ในการมารับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และแสดงความขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ที่ดูแลกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2566 ในวันอ...
28/02/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาการประชุม และมี ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุม ฯ

📣📣เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านยุทธศาสตร์และแ...
07/02/2023

📣📣เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมด จำนวน 140 คน
โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้มีศักยภาพในการจัดทำคำของบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายฯ ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 🧡🧡

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม...
25/01/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมด จำนวน 65 คน
สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ พิจารณารายงานความก้าวหน้าการดูแลผู้ป่วย SMI-V (SMI-V Care)
ในพื้นที่เป้าหมาย 30 จังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขความรุนแรง และ
แนวทางการขับเคลื่อนและกำกับติดตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการขยายเครือข่ายโรงพยาบาล/สถาบันที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ รวมถึงติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งถัดไป ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
04/01/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ...
04/01/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจ...
04/01/2023

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานให้ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน รวมถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการต่อไป

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and M...
30/09/2022

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการตรวจราชการในรอบที่ 2 ประจำปี 2565 ในประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัยเเ...
22/09/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการตรวจราชการในรอบที่ 2 ประจำปี 2565 ในประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัยเเละสุขภาพจิต : วัยทำงาน (การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย) เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ในรอบถัดไปค่ะ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 วั...
19/09/2022

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม เป็นประธาน

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 25...
19/09/2022

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธาน

ขอประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังประชุมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  🗓ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน ...
12/09/2022

ขอประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังประชุมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
🗓ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
⏰ เวลา 09.00-16.30น.
📲💻 ช่องทางการรับฟัง 2 ช่องทาง
1.📲 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
Meeting ID : 2513 871 5599
Password : 2022
2. Facebook : กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมรับฟัง ตามวัน และเวลาดังกล่าวค่ะ

ขอเผยแพร่ แผนที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
27/08/2022

ขอเผยแพร่ แผนที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and M...
27/07/2022

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาประเด็น ดังนี้ 1) การรับมือกับปัญหาการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย 2) สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง (SMI-R) 4) แผนสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 และ 5) แนวทางการสื่อสารเรื่องกัญชากับสังคมไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ กยผ.ปรับปรุงข้อมูลเรื่อง “การรับมือกับปัญหาการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่มีผล ต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย” ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม เพื่อใช้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และมอบให้ กสพส. นำเสนอแผนการสื่อสารความรอบรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายฯ ครั้งถัดไป

โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิตวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องป...
27/07/2022

โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต
วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิตและในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2565วั...
27/07/2022

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1: จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ 1) การทบทวนปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2565 2) การกำหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงาน/การประเมินใน Template ตัวชี้วัดฯสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 และ 3) การพิจารณา Template ตัวชี้วัดที่เสนอขอปรับแก้ไขจำนวน 6 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้รบTemplate ตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด และให้จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อจัดทำเป็นคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ฉบับปรับปรุง) และขออนุมัติใช้สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิตวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ...
27/07/2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมี รศ.ดร.ดำรง วัฒนา และดร.พรมณี ขำเลิศ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ 1) เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต และ 2) เพื่อเสนอความเห็นต่อรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์และตัวชี้วัด ที่ได้จากผลสรุปจากการประชุม Workshop ครั้งที่ 1 และ Workshop ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเครือข่ายภายนอกกรมต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต Workshop ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ต่อไป

โครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะล ของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ...
29/05/2022

โครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะล ของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมคณะบุคลากร จำนวน 28 คน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน โดยมีนาวาเอกนึกอนันต์ แสนอุบล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตลอดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “ล้างบ่อเต่า” ปล่อยเต่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ โดยมีเรือโทสุนทร ยอดสง่า กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งได้บริจาคเงินสมทบโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จำนวน 5,000 บาท เพื่อเพิ่มปริมาณการเพาะพันธุ์ลูกเต่าทะเล รวมถึงสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล ให้น้องเต่าได้กลับมามีสุขภาพที่ดี และดำรงชีวิตต่อไปอีกครั้ง
โดยการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางพระราชดำริ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพิ่มปริมาณการเพาะพันธุ์ลูกเต่าทะเลต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development ...
25/02/2022

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1กรมสุขภาพจิต โดยมีที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการกลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ Line Official ของกรมสุขภาพจิตเพื่อการให้บริการประชาชน 2) ผลการสำรวจความเครียดของคนไทย จากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา และ4) เรื่องพิจารณาการประชุม การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย SMI-V

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลั...
24/02/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการเปิดการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2...
11/02/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมี รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา, ดร.พรมณี ขำเลิศ และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การสรุปรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ที่ได้จากการ Workshop ครั้งที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ "แนวคิดในการจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ Logica; Framework รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์และสอบทานข้อมูล Balanced Scorecard (BSC) การจัดทำโครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงโครงการสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย X-Matrix และได้นำเสนอสรุปผลรายกลุ่ม ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ต่อไป

11/02/2022
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช...
31/01/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development ...
25/01/2022

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 3 /2565 ณ ห้องประชุม4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการ กลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การผลักดันยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ สู่ระดับจังหวัด 2) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Mental Health Check - in และ Mental Health Literacy 3) ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 4) การพัฒนาระบบ Line Official ของกรมสุขภาพจิตเพื่อการให้บริการประชาชน และ 5) การเตรียมการประชุม WPA World CONGRESS OF PSYCHIATRY BANGKOK & ONLINE ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ...
12/01/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต
และแผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2565

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ดร.พรมณี ขำเลิศ และคณะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายงานสุขภาพจิต ภายนอกกรมฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ด้วยรูปแบบการบรรยายหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก - ภายใน และการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งแบ่งกลุ่ม จัดทำ Balanced Scorecard ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป

29/12/2021

ที่อยู่

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 20:00
อังคาร 07:30 - 20:00
พุธ 07:30 - 20:00
พฤหัสบดี 07:30 - 20:00
ศุกร์ 07:30 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625908028

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}