Clicky

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส กยผ. เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของกรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
11000
โทรศัพท์ : 0 2590 8028
โทรสาร : 0 2149 5524
Email : [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and M...
30/09/2022

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการตรวจราชการในรอบที่ 2 ประจำปี 2565 ในประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัยเเ...
22/09/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการตรวจราชการในรอบที่ 2 ประจำปี 2565 ในประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัยเเละสุขภาพจิต : วัยทำงาน (การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย) เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ในรอบถัดไปค่ะ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 วั...
19/09/2022

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม เป็นประธาน

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 25...
19/09/2022

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธาน

ขอประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังประชุมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  🗓ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน ...
12/09/2022

ขอประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังประชุมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
🗓ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
⏰ เวลา 09.00-16.30น.
📲💻 ช่องทางการรับฟัง 2 ช่องทาง
1.📲 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
Meeting ID : 2513 871 5599
Password : 2022
2. Facebook : กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมรับฟัง ตามวัน และเวลาดังกล่าวค่ะ

ขอเผยแพร่ แผนที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
27/08/2022

ขอเผยแพร่ แผนที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and M...
27/07/2022

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาประเด็น ดังนี้ 1) การรับมือกับปัญหาการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย 2) สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง (SMI-R) 4) แผนสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 และ 5) แนวทางการสื่อสารเรื่องกัญชากับสังคมไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ กยผ.ปรับปรุงข้อมูลเรื่อง “การรับมือกับปัญหาการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่มีผล ต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย” ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม เพื่อใช้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และมอบให้ กสพส. นำเสนอแผนการสื่อสารความรอบรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจผลักดันนโยบายฯ ครั้งถัดไป

โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิตวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องป...
27/07/2022

โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต
วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิตและในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2565วั...
27/07/2022

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1: จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ 1) การทบทวนปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2565 2) การกำหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงาน/การประเมินใน Template ตัวชี้วัดฯสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 และ 3) การพิจารณา Template ตัวชี้วัดที่เสนอขอปรับแก้ไขจำนวน 6 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้รบTemplate ตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด และให้จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อจัดทำเป็นคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ฉบับปรับปรุง) และขออนุมัติใช้สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิตวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ...
27/07/2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมี รศ.ดร.ดำรง วัฒนา และดร.พรมณี ขำเลิศ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ 1) เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต และ 2) เพื่อเสนอความเห็นต่อรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์และตัวชี้วัด ที่ได้จากผลสรุปจากการประชุม Workshop ครั้งที่ 1 และ Workshop ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเครือข่ายภายนอกกรมต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต Workshop ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ต่อไป

โครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะล ของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ...
29/05/2022

โครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะล ของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมคณะบุคลากร จำนวน 28 คน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน โดยมีนาวาเอกนึกอนันต์ แสนอุบล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตลอดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “ล้างบ่อเต่า” ปล่อยเต่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ โดยมีเรือโทสุนทร ยอดสง่า กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งได้บริจาคเงินสมทบโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จำนวน 5,000 บาท เพื่อเพิ่มปริมาณการเพาะพันธุ์ลูกเต่าทะเล รวมถึงสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล ให้น้องเต่าได้กลับมามีสุขภาพที่ดี และดำรงชีวิตต่อไปอีกครั้ง
โดยการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางพระราชดำริ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพิ่มปริมาณการเพาะพันธุ์ลูกเต่าทะเลต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development ...
25/02/2022

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1กรมสุขภาพจิต โดยมีที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการกลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ Line Official ของกรมสุขภาพจิตเพื่อการให้บริการประชาชน 2) ผลการสำรวจความเครียดของคนไทย จากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา และ4) เรื่องพิจารณาการประชุม การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย SMI-V

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลั...
24/02/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการเปิดการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2...
11/02/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมี รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา, ดร.พรมณี ขำเลิศ และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การสรุปรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ที่ได้จากการ Workshop ครั้งที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ "แนวคิดในการจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ Logica; Framework รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์และสอบทานข้อมูล Balanced Scorecard (BSC) การจัดทำโครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงโครงการสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย X-Matrix และได้นำเสนอสรุปผลรายกลุ่ม ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ต่อไป

Photos from สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต BMHA DMH's post
11/02/2022

Photos from สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต BMHA DMH's post

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช...
31/01/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development ...
25/01/2022

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 3 /2565 ณ ห้องประชุม4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการ กลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การผลักดันยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ สู่ระดับจังหวัด 2) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Mental Health Check - in และ Mental Health Literacy 3) ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 4) การพัฒนาระบบ Line Official ของกรมสุขภาพจิตเพื่อการให้บริการประชาชน และ 5) การเตรียมการประชุม WPA World CONGRESS OF PSYCHIATRY BANGKOK & ONLINE ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ...
12/01/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต
และแผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2565

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ดร.พรมณี ขำเลิศ และคณะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายงานสุขภาพจิต ภายนอกกรมฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ด้วยรูปแบบการบรรยายหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก - ภายใน และการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งแบ่งกลุ่ม จัดทำ Balanced Scorecard ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post
29/12/2021

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development ...
29/12/2021

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 2 /2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการกลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การสื่อสาร การสร้างความรอบรู้เรื่อง Vaccine Hesitancy และ Long COVID-19 สู่สังคม 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 3) การบริการสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ 4) Financial Support & Su***de Reduction และ 5) เรื่องพิจารณาการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 (ในวันที่ 10 ม.ค. 2565) : การผลักดันยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติสู่ระดับจังหวัด ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบทิศทางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2565วันพฤหัสบดีที่ 2...
29/12/2021

ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบทิศทางแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบทิศทางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 52 คน

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต และแผนที่ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมสุขภาพจิต : Workshop ครั้งที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 10 -11 ม.ค. 65 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบต่อไป

ที่อยู่

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 20:00
อังคาร 07:30 - 20:00
พุธ 07:30 - 20:00
พฤหัสบดี 07:30 - 20:00
ศุกร์ 07:30 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625908028

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

Kaishou สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกา Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ก การยางแห่งประเทศไทยสาขาเขา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห