โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาป

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาป โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2476 ชื่อว่า "โรงเรียนตำบลคลองข่อย 1 (วัดท่าเกวียน)"
ปี พ.ศ. 2496 - 2497 สร้างอาคารถาวร แบบ 004 และเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็น "โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ปี พ.ศ. 2508 ทางราชการให้งบประมาณในการสร้างอาคารถาวรแบบ 017 หนึ่งหลัง 4 ห้องเรียน ปี 2508 ได้รับงบต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 อีก 4 ห้องเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเปิดสอนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเหมือนปกติ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกพวกเราชาวท่าเกวียน ร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติด💉❌🚭
26/06/2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พวกเราชาวท่าเกวียน
ร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติด💉❌🚭

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พวกเราชาวท่าเกวียน
ร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติด💉❌🚭

📣📣ประกาศโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564และจัดการเรียนการสอนในสถา...
10/06/2021

📣📣ประกาศโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

@P.

📣📣ประกาศโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

@P.

โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ  นำโดยนายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชร หัวหน้าบริหารงานทั่วไป และคณะครูชายของโรงเรียน ดำเนินการปรับภูมิทัศน...
25/05/2021

โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ นำโดยนายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชร หัวหน้าบริหารงานทั่วไป และคณะครูชายของโรงเรียน ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ✌🏻

@ญ.

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
22/05/2021

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขอให้นักเรียนมามอบตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ในวันเสาร์ท...
14/05/2021

📣📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขอให้นักเรียนมามอบตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

@P.

ในนามโรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ที่นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ในโ...
14/05/2021

ในนามโรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ที่นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด สวยงาม มากยิ่งขึ้นค่ะ 🙏🏻

@ญ.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ  นำโดยท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ และคณะครูชายของโรงเรียน ดำเน...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ และคณะครูชายของโรงเรียน ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ✌🏻

@ญ.

โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ และคณะครูชายของโรงเรียน ดำเนินการปรับภู...
11/05/2021

โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ และคณะครูชายของโรงเรียน ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในปีการศึกษา 2564 ✌🏻

@ญ.

กิจกรรม การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (PIEPN) วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดท...
07/04/2021

กิจกรรม การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (PIEPN) วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

📣📣รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 📣📣ให้นักเรียนมามอบตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันอังคา...
05/04/2021

📣📣รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564

📣📣ให้นักเรียนมามอบตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

@P.

โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย(กิจกรรมอนุบาลหรรษาพัฒนาวิชาการ)  และ  โครงการส่งเสริมแ...
02/04/2021

โรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(กิจกรรมอนุบาลหรรษาพัฒนาวิชาการ) และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ในวันที่ 2 เมษายน 2564

@ญ.

#ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนคนเก่ง 🎉🎊ของชาวท่าเกวียน ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน (...
01/04/2021

#ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนคนเก่ง 🎉🎊
ของชาวท่าเกวียน

ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน (ในงาน “ เปิดบ้านเตรียมน้อมนนท์’63 ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

@ญ.

24/03/2021
🙏🏻กราบขอบพระคุณ🙏🏻คุณวรพจน์ ศรีนอบน้อม ป๋าโอ และคณะกลุ่มผู้สูงอายุ อบต.คลองข่อย ได้มอบชุดกลองยาวให้กับโรงเรียนวัดท่าเกวีย...
15/03/2021

🙏🏻กราบขอบพระคุณ🙏🏻คุณวรพจน์ ศรีนอบน้อม ป๋าโอ และคณะกลุ่มผู้สูงอายุ อบต.คลองข่อย ได้มอบชุดกลองยาวให้กับโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่อไป

@P.

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ หนูน้อยท่าเกวียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564@ญ.
10/03/2021

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ หนูน้อยท่าเกวียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 มีนาคม 2564

@ญ.

06/03/2021
เพลง วอนหลวงพ่อดำ

โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ขอนำเสนอผลงานเพลง....🎶🎵

เพลง : วอนหลวงพ่อดำ
ขับร้อง : น.ส. ณัฏฐกานต์ โพธิวรรณ (นร. ชั้น ม.3)
ดนตรี : ว่าที่ร้อยตรี ชนาพล จั่นลา และคุณครูถิรวุฒิ ตาจันทร์อินทร์
ทำนอง : เพลงวอนหลวงพ่อรวย
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
คลิปวิดีโอ : คุณครูชำนาญวิทย์ ชนะโชติ

กิจกรรม 🙏🏻”เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา”🙏🏻นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุม...
26/02/2021

กิจกรรม 🙏🏻”เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา”🙏🏻
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดท่าเกวียน

@P.

กิจกรรม 🙏🏻”เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา”🙏🏻นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2...
26/02/2021

กิจกรรม 🙏🏻”เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา”🙏🏻
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดท่าเกวียน

@P.

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 😇ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564@P.
26/02/2021

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 😇ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

@P.

กิจกรรม😇 “ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา” 😇วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564@P.
26/02/2021

กิจกรรม😇 “ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา” 😇
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

@P.

กิจกรรมการเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (ต่อ)@ญ.
25/02/2021

กิจกรรมการเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (ต่อ)

@ญ.

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ คุณครูให้สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา #วันมาฆบูชา  อีกทั้งยังมีการแสดงร้องเพลงเพื่อสร้างค...
25/02/2021

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้
คุณครูให้สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา #วันมาฆบูชา อีกทั้งยังมีการแสดงร้องเพลงเพื่อสร้างความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้แก่นักเรียน

@ญ.

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา #วันมาฆบูชา นำโดย นายประสิทธิ์  เด่นพัฒนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเก...
25/02/2021

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา #วันมาฆบูชา
นำโดย นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนฯ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมเวียนเทียน

@ญ.

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ CP Ram (ภายใต้ บริษัท ซีพี-แรม จำกัด) ✅เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
24/02/2021

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ CP Ram
(ภายใต้ บริษัท ซีพี-แรม จำกัด)

✅เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 #นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ✍🏻
✅ โครงการเรียนฟรีมีรายได้ (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)

@ญ.

กิจกรรมมารยาทไทยหน้าเสาธงยามเช้า @ญ. 
19/02/2021

กิจกรรมมารยาทไทยหน้าเสาธงยามเช้า

@ญ. 

🙏🏻ขอขอบพระคุณ🙏🏻อ.ป้องประกาศิต ลิขิตพรหมญาณ เพจลิขิตพรหมญาณ ได้นำหัวหอมแดงมามอบให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป@P.
19/02/2021

🙏🏻ขอขอบพระคุณ🙏🏻อ.ป้องประกาศิต ลิขิตพรหมญาณ เพจลิขิตพรหมญาณ ได้นำหัวหอมแดงมามอบให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

@P.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี. เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี. เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมหน้าเสาธง..นิวนอร์มอล (New Normal)😷เว้นระยะห่างทางสังคม🦠🦠😁ยินดีต้อนรับนักเรียนและท่านผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เด่นพั...
02/02/2021

กิจกรรมหน้าเสาธง..นิวนอร์มอล (New Normal)😷
เว้นระยะห่างทางสังคม🦠🦠
😁ยินดีต้อนรับนักเรียนและท่านผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ กล่าวให้โอวาทนักเรียน

@P.

รองผู้อำนวยการ สพป.นบ.2 ดร.ดุจดาว โตบางป่าา และ ศน.จิตรวี วงษ์ดี เข้ามานิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในการเปิดเ...
02/02/2021

รองผู้อำนวยการ สพป.นบ.2 ดร.ดุจดาว โตบางป่าา และ ศน.จิตรวี วงษ์ดี เข้ามานิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในการเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

@P.

😁ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) 😷ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส...
02/02/2021

😁ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) 😷ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม 🦠🦠

@P.

คณะครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน🎉🎉@P.
28/01/2021

คณะครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน🎉🎉

@P.

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)วันจันทร์ที่ 18 ม...
18/01/2021

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563

@P.

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)วันจันทร์ที่ 18 ม...
18/01/2021

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563

@P.

ที่อยู่

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

029260661

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pak Kret บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีพ.ศ.2559 ---------------------------------------------- ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีพ.ศ.2559 ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบและวิธีทำทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปีพ.ศ.2559 ---------------------------------------------- ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปีพ.ศ.2559 ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบและวิธีทำทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย
ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนปวันรัตน์ (นิว) โตทรัพย์ มาเป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้า ชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากเกร็ด มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍