โรงเรียนคลองเกลือ

โรงเรียนคลองเกลือ แจ้งมาเพื่อให้ทราบ --- pages นี้ เป็น เพียงการ เผยแพร่ ภาพ กิจกรรม ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น ภาพ ถ่าย ภาพ วีดีโอ ซึงถูกบันทึก และ จัดทำขึ้นโดย ครูและบุคลากรโรงเรียนคลองเกลือในปีการศึกษา 2554 โดยมิได้ผ่านการพิจารณา จากทางโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้สร้างเพจนี้ขึ้นมาเนื่องด้วย เพียงแค่ จะนำภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน โรงเรียนคลองเกลือมาเผยแพร่ให้นักเรียนดูเท่านั้น มิได้มีเจตนาอื่แอบแฝง..

เปิดเหมือนปกติ

📣📣สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ประจำเดือนตุลาคม 2564 😷 Mod Tragoolerdluk
16/10/2021

📣📣
สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ประจำเดือนตุลาคม 2564 😷
Mod Tragoolerdluk

📣📣
สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ประจำเดือนตุลาคม 2564 😷
Mod Tragoolerdluk

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองเกลือ ฉบับที่ 15/2564วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลัก...
16/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองเกลือ ฉบับที่ 15/2564
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ นายปณต จตุพศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคลองเกลือ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงชัย วงศ์ษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองเกลือ ฉบับที่ 15/2564
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ นายปณต จตุพศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคลองเกลือ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงชัย วงศ์ษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2564วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๙ น. นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลื...
12/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2564
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๙ น. นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ พร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ โดยมี คณะแขก ผู้มีเกียรติ นำโดย ดร.กว้าง รอบคอบ ร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ โรงเรียนคลองเกลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2564
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๙ น. นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ พร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ โดยมี คณะแขก ผู้มีเกียรติ นำโดย ดร.กว้าง รอบคอบ ร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ โรงเรียนคลองเกลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2564    โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย ซีพี ออลล์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและช...
12/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2564
โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย ซีพี ออลล์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและชุมชนให้ลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียนภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) จำนวน ๕๔ โรงเรียน ส่งต่อองค์ความรู้และทักษะในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการลดปริมาณการก่อขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการลดขยะไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นต้นกล้าแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดความใส่ใจดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน
โรงเรียนคลองเกลือ จึงได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังรุ่นที่ ๑ โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU และได้นำโครงการ ต้นกล้าไร้ถังมาบรูณาการกับโครงการ Klongklua Smart Model ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)และนำหลักสูตรต้นกล้าไร้ถังสู่ผู้เรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร SMART สู่ต้นกล้าไร้ถัง โรงเรียนคลองเกลือ เป็นการนำหลักสูตรต้นกล้าไร้ถังมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM บูรณาการของ ๔ วิชาหลัก จึงได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น ในวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ โรงเรียนคลองเกลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2564
โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย ซีพี ออลล์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและชุมชนให้ลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียนภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) จำนวน ๕๔ โรงเรียน ส่งต่อองค์ความรู้และทักษะในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการลดปริมาณการก่อขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการลดขยะไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นต้นกล้าแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดความใส่ใจดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน
โรงเรียนคลองเกลือ จึงได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังรุ่นที่ ๑ โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU และได้นำโครงการ ต้นกล้าไร้ถังมาบรูณาการกับโครงการ Klongklua Smart Model ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)และนำหลักสูตรต้นกล้าไร้ถังสู่ผู้เรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร SMART สู่ต้นกล้าไร้ถัง โรงเรียนคลองเกลือ เป็นการนำหลักสูตรต้นกล้าไร้ถังมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM บูรณาการของ ๔ วิชาหลัก จึงได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น ในวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ โรงเรียนคลองเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ๒๕๖๔ โรงเรียนคลองเกลือได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “เบญจรัตน์ พิพัฒน์คลองเกลือ” เพื่อเป็นการแสดง...
01/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ๒๕๖๔ โรงเรียนคลองเกลือได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “เบญจรัตน์ พิพัฒน์คลองเกลือ” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โรงเรียนคลองเกลือ มีผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู ครบกำหนดเกษียณอายุราชการจำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางลัดดา เปรมครุฑ ครูชำนาญการพิเศษ, นางปริศนา ผลกายา ครูชำนาญการพิเศษ, นางทิพวรรณ เอี่ยมระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสุนันทา เมืองสงวน ครูชำนาญการพิเศษ โดยการจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ๒๕๖๔ โรงเรียนคลองเกลือได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “เบญจรัตน์ พิพัฒน์คลองเกลือ” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โรงเรียนคลองเกลือ มีผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู ครบกำหนดเกษียณอายุราชการจำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางลัดดา เปรมครุฑ ครูชำนาญการพิเศษ, นางปริศนา ผลกายา ครูชำนาญการพิเศษ, นางทิพวรรณ เอี่ยมระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสุนันทา เมืองสงวน ครูชำนาญการพิเศษ โดยการจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

29/09/2021

งานแสดงมุทิตาจิต แด่่...ผู้เกษียณอายุราชการ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 13 ว...
26/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 20-24 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอที่โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรชนะเลิศ🥇🏆โครงการประกวดคล...
24/09/2021
bookwormmode คลองเกลือวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอที่โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรชนะเลิศ🥇🏆
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒
https://youtu.be/QGy6FlVFERc

โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นบ.เขต 2

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 12 ว...
24/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 13-17 กันยายน 2564

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2564 😊โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรชนะเลิศ🥇🏆โครงการประกว...
21/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2564 😊
โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรชนะเลิศ🥇🏆
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2564 😊
โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรชนะเลิศ🥇🏆
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔😊วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ มอบหมายให้ นา...
15/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔😊
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ มอบหมายให้ นางประไพวรรณ กระจ่างมนตรี และนางสาวสุวรรณา อ่อนเบา ครูโรงเรียนคลองเกลือ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษา ในโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพศึกษาธิการจังหวัด โดยผ่านคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยรับมอบจาก นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔😊
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ มอบหมายให้ นางประไพวรรณ กระจ่างมนตรี และนางสาวสุวรรณา อ่อนเบา ครูโรงเรียนคลองเกลือ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษา ในโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพศึกษาธิการจังหวัด โดยผ่านคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยรับมอบจาก นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 11 ว...
13/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 6-10 กันยายน 2564

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564https://www.youtube.com/watch?v=0Z0t9kE5tTs
08/09/2021
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองเกลือ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
https://www.youtube.com/watch?v=0Z0t9kE5tTs

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองเกลือตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสำนั...

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 10 ว...
08/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 9 วั...
08/09/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4https://yo...
26/08/2021
กิจกรรม “ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ” โดยนักเรียนชั้นป.4

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://youtu.be/melddtRp0A0

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3https://yo...
26/08/2021
เพิ่มทักษะชีวิต ตามแนว Kids เชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://youtu.be/PJM3nWCjRL0

โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นบ.เขต 2

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5https://yo...
26/08/2021
กิจกรรม ลดจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://youtu.be/OVkm3C6RZIc

โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นบ.เขต 2

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2https://yo...
26/08/2021
กิจกรรม ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://youtu.be/TZvJ_Lgijt0

โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นบ.เขต 2

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564โรงเรียนคลองเกลือ ได้จัดการเรียน...
26/08/2021

📣📣กิจกรรม "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนคลองเกลือ ได้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดยในวันที่ 16 – 20 สิงหาคม ได้จัดกิจกรรม “ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ” ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ
ความรู้รอบตัวที่จำเป็นสำหรับนักเรียนอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ทุกช่วงวัย ซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน
ออนไลน์ ทั้งยังได้ความรู้รอบตัวและทักษะชีวิตที่จะทำให้นักเรียนใช้ชีวิตได้อย่างดี มีความสุขในสังคมต่อไป ซึ่งการดำเนินการ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน และผู้ปกครอง

18/08/2021

สัปดาห์แห่งการ "ลดหน้าจอสักนิด เพิ่มทักษะชีวิตกันเถอะ" วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2563 เป็นกิจกรรมให้นักเรียนเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นรอบด้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทักษะการช่วยเหลือตนเอง โดยครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนคลองเกลือ ได้เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์)  และก...
18/08/2021

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนคลองเกลือ ได้เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์) และการกำกับ ติดตาม 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นของโรงเรียน โดยนายชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยตณะกรรมการฯ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ และคณะครูได้นำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนคลองเกลือ ได้เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์) และการกำกับ ติดตาม 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นของโรงเรียน โดยนายชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยตณะกรรมการฯ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ และคณะครูได้นำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ผ่านโปรแกรม ZOOM

โรงเรียนคลองเกลือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2564 เพื่อ...
18/08/2021

โรงเรียนคลองเกลือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ เปิดโอกาสให้ลูกได้ตอบแทนคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่ โดยการแสดงความรู้สึกผ่านการ์ดออนไลน์ (Liveworksheets) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งแสดงถึงความรักและความห่วงใย สายใยความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกันด้วย

โรงเรียนคลองเกลือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ เปิดโอกาสให้ลูกได้ตอบแทนคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่ โดยการแสดงความรู้สึกผ่านการ์ดออนไลน์ (Liveworksheets) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งแสดงถึงความรักและความห่วงใย สายใยความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกันด้วย

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 8 วั...
18/08/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 7 วั...
18/08/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔      ...
09/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนคลองเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแบบออนไลน์
https://forms.gle/PvQLJo8yVFbZRVGG7

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนคลองเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแบบออนไลน์
https://forms.gle/PvQLJo8yVFbZRVGG7

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2564 😚โรงเรียนคลองเกลือ โดยนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ...
31/07/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2564 😚
โรงเรียนคลองเกลือ โดยนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญและคุณค่า ของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละสายชั้นได้เข้าร่วมตามความสนใจ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2564 😚
โรงเรียนคลองเกลือ โดยนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญและคุณค่า ของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละสายชั้นได้เข้าร่วมตามความสนใจ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2564 😊วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนคลองเกลือ  โดยนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน...
31/07/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2564 😊
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนคลองเกลือ โดยนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์“การสร้างใบงานออนไลน์ด้วยLiveworksheet” ผ่านระบบ Zoom ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคลองเกลือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายงานวิชาการโดย นางสาวจินตนา ใจเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2564 😊
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนคลองเกลือ โดยนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์“การสร้างใบงานออนไลน์ด้วยLiveworksheet” ผ่านระบบ Zoom ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคลองเกลือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายงานวิชาการโดย นางสาวจินตนา ใจเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 6 วั...
31/07/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 5 วั...
20/07/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ที่อยู่

หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Pak Kret
11120

166 356

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-575-1932

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนคลองเกลือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด