สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโ...
22/07/2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในระดับประ...
19/07/2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มอบ face shield ให้ศูน...
17/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มอบ face shield ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มอบ face shield ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16/07/2021

#RIDCares แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19❤️

🦠การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุนี้จึงมีระเบียบปฏิบัติในส่วนราชการ เพื่อให้การปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติงานที่บ้าน การกักตัว หรือการเข้ารับการรักษาตัว รวมถึงการพักฟื้น
👨‍💼👩‍💼
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ #RIDTEAM ทุกคน จำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานราชการที่ได้กำหนดไว้ว่า

📌 #กลุ่มปลอดเชื้อ การทำงานในและนอกสถานที่ตั้ง
ข้าราชการควรปฏิบัติราชการภายในที่พัก หากจำเป็นต้องปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ใช้รูปแบบเหลื่อมเวลาการทำงาน สลับวันหรือเวลาทำงาน โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นสำคัญ

📌 #กลุ่มเสี่ยง กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19
เนื่องจากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ ให้พิจารณาอนุญาต กักตัวภายในที่พักเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พักโดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระหว่างการกักตัวปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก

📌 #กลุ่มติดเชื้อ กรณีพบผู้ปฏิบัติงานติดโควิด-19
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทันที พร้อมกับจัดส่งใบลาหากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน และแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นและกักตัวต่อไปอีก 14 วัน ให้มีการลาต่อไปจนครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ดังนั้น #RIDTEAM ต้องมีความแข็งแกร่งสามารถสานพลังขับเคลื่อนภารกิจองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติ ทุกคนในทีมจึงต้องใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมทีมทุกคน 👍💧💦

#กรมชลประทาน #RIDTEAM #RID

อ้างอิง:https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/w6_64_hlakeknthaelaaenwthaangptibatiraachkaarainchwngokhwidephimetim.pdf

14/07/2021

สารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ซึ่งมุ่งเน้นถึงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของบุคลากร เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ

#KMกรมชลประทาน
#RIDTEAM

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ...
14/07/2021

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานพัสดุและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินการด้านบริหารสินทรัพย์ด้วยระบบ Asset และการเตรียมข้อมูลรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี
นายไพทูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

04/07/2021

#RIDidol 💦
นายธนา สุวัฑฒน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้

ผู้บริหารที่มองเรื่องการจัดการความความรู้ของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ RID TEAM ที่ดี จะช่วยผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนรวมถึงการพัฒนาบุคคลากรในทุกฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยใช้ทักษะความชำนาญแบบ Knowledge Worker คือ คนทำงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการ ให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหลักคิด 3 ข้อด้วยกันคือ
1. ทุกคนต้องเก่งจริงๆ ในเรื่องนั้นๆ ต้องอัพเดทความรู้เพื่อให้ตัวเองเก่งและมีความรู้อย่างลึกซึ้ง
2. ต้องมีทักษะการคิด หลักการคิดที่ถูกต้อง เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเบื้องต้นได้
3. ต้องมีความรักความผูกพัน อันเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมองค์กรของกรมชลประทาน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกัน

ด้วยโลกแห่ง Digital Disruption ทำให้เกิดการผันผวนต่างๆ ดังนั้นการปรับตัวให้รู้ทัน เข้าใจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง เป็นกลุ่มหลักที่จะต้องอัพเดทความรู้ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นเจนเนเรชั่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนกรมในอนาคต เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ และส่งต่อให้กับกลุ่มปฏิบัติงานสามารถดึงความรู้ที่จำเป็นมาอัพเดทและนำมาใช้ได้

“การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่อุดมไปด้วยปัญญา และองค์ความรู้ เราต้องเข้าใจในงานที่ทำและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นกลุ่มคนคุณภาพที่สามารถบริหารจัดการ และมุ่งสร้างความมั่นคงทางน้ำเพื่อปากท้องของคนไทยทุกคน”

#RID #RIDTEAM #กรมชลประทาน

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
29/06/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งค...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบรายจ่ายอื่น) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

Photos from กรมชลประทาน's post
23/06/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

#สำนักวิจัยและพัฒนา 📢......ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายมาปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนใ...
23/06/2021

#สำนักวิจัยและพัฒนา
📢......ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายมาปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

#สำนักวิจัยและพัฒนา
📢......ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายมาปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมนางสาวอุไร เพ่งพิศ หัวหน้าฝ่ายวัช...
17/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมนางสาวอุไร เพ่งพิศ หัวหน้าฝ่ายวัชพืช เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อร่วมแก้ปัญหาวัชพืชในคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้กลับมาใสสะอาด สามารถส่งน้ำให้ทุกกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อมผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายฐิดายุ แสงทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรร...
13/06/2021

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายฐิดายุ แสงทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation Award) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาเปียกสลับแห้ง

#119 ปี กรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2564

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Award) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด...
13/06/2021

🎉🎉สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Award) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผลงาน สารกำจัดผักตบชวา สวพ.62 - RID No.1
เจ้าของผลงาน นายธนา สุวัฑฒน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะ

#119 ปี กรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2564

🎉🎉 สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) ได้ร...
13/06/2021

🎉🎉 สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

#119 ปี กรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2564

📣📣 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรม...
10/06/2021

📣📣 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 119 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564
👆เพียงแค่ลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย🎁 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
💦Search >> "119 ปี กรมชลประทาน" ใน google หรือเว็บไซต์ http://119year.rid.go.th
💦เลือก >> "ลงทะเบียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมชลประทาน
💦กดโลโก้กรมชลประทาน
มุมบนด้านซ้ายเพื่อกลับไปหน้าหลัก
💦กดเข้าชมนิทรรศการ
>>ทางเข้าโถงนิทรรศการ
>>เข้าชมนิทรรศการ (Rid In Wonderland)
💦เลือก วิชาการ ก้าวไกล
เลือก "สำนักวิจัยและพัฒนา"
คลิกดูรายละเอียดของนิทรรศการ และวีดีโอ

หลังจากรับชมบูธนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดประเมินความพึงพอใจ ให้สำนักวิจัยและพัฒนาด้วยนะคะ

📣📣 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 119 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564
👆เพียงแค่ลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย🎁 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
💦Search >> "119 ปี กรมชลประทาน" ใน google หรือเว็บไซต์ http://119year.rid.go.th
💦เลือก >> "ลงทะเบียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมชลประทาน
💦กดโลโก้กรมชลประทาน
มุมบนด้านซ้ายเพื่อกลับไปหน้าหลัก
💦กดเข้าชมนิทรรศการ
>>ทางเข้าโถงนิทรรศการ
>>เข้าชมนิทรรศการ (Rid In Wonderland)
💦เลือก วิชาการ ก้าวไกล
เลือก "สำนักวิจัยและพัฒนา"
คลิกดูรายละเอียดของนิทรรศการ และวีดีโอ

หลังจากรับชมบูธนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดประเมินความพึงพอใจ ให้สำนักวิจัยและพัฒนาด้วยนะคะ

09/06/2021
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนบุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition...
09/06/2021

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนบุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน และหั...
08/06/2021

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง การบริการจัดการทรัยากรน้ำ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ผ่านระบบ Zoom Cloud meetings ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะ CKO ขอสื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้พวก...
07/06/2021

นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะ CKO ขอสื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้พวกเราได้เกิดการรับรู้ตระหนัก และพร้อมใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อการปฎิบัติงานของสำนักวิจัยและพัฒนาต่อไป

นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะ CKO ขอสื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้พวกเราได้เกิดการรับรู้ตระหนัก และพร้อมใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อการปฎิบัติงานของสำนักวิจัยและพัฒนาต่อไป

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอเชิญชม 🔴 การถ่ายทอดสด "งานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง 119 ปี กรมชลประทาน" ผ่านทาง Faceb...
07/06/2021

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอเชิญชม 🔴 การถ่ายทอดสด "งานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง 119 ปี กรมชลประทาน" ผ่านทาง Facebook กรมชลประทาน เวลา 🕙 10.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอเชิญชม 🔴 การถ่ายทอดสด "งานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง 119 ปี กรมชลประทาน" ผ่านทาง Facebook กรมชลประทาน เวลา 🕙 10.00 น. เป็นต้นไป

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
05/06/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้า...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย รับฟั...
02/06/2021

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย รับฟังความก้าวหน้าการผลักดันใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จากตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

📢 ประกาศด่วน 💉🧬🦠#เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา ใครได้รับ 📲 SMS ให้ไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้แล้วบ้าง...
29/05/2021

📢 ประกาศด่วน 💉🧬🦠
#เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา
ใครได้รับ 📲 SMS ให้ไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้แล้วบ้างครับ (#เช็คมือถือด่วน ⁉️ ) ปล. ท่านที่ได้รับนัดแล้ว แต่ไม่ไปตามนัด กรมการแพทย์จะตัดชื่อออกจากระบบเลยครับ แจ้งเพื่อทราบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานงบประมาณ...
27/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

Story Telling ดึง Tacit สู่ Tacit & Explicit
27/05/2021

Story Telling ดึง Tacit สู่ Tacit & Explicit

Story Telling ดึง Tacit สู่ Tacit & Explicit

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CoPs (Community of Practice)
27/05/2021

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CoPs
(Community of Practice)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CoPs
(Community of Practice)

AAR (After Action Review)ทำอย่างไร
27/05/2021

AAR (After Action Review)
ทำอย่างไร

AAR (After Action Review)
ทำอย่างไร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงา...
25/05/2021

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ของนางสาวธนวรรณ วรรณวงษ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

สำนักวิจัยและพัฒนา  ร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม และวัฒนธรรมกรมชลประทาน (WATER for all) ตามแนวทางขับเคลื่อนงานชลประท...
25/05/2021

สำนักวิจัยและพัฒนา
ร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม และวัฒนธรรมกรมชลประทาน (WATER for all) ตามแนวทางขับเคลื่อนงานชลประทานตามนโยบาย RID TEAM เพื่อแสดงเอกลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานเอกลักษณ์ของกรมชลประทานไปสู่ค่านิยม และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในอนาคต

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมนางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ...
21/05/2021

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมนางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ มอบชุดป้องกัน CPE ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมนางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ มอบชุดป้องกัน CPE ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโ...
20/05/2021

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคาร
ที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

ที่อยู่

200 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Pak Kret
11120

รถประจำทาง สาย 32, 33, 90,104,356,367,388, ปอ.33, ปอ.104, ปอ.388, ปอ.505

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025838325

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ weifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
น้ำสำหรับชาววิจัยฯ รับได้ทางนี้ค่ะ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น สอบถามที่ id line:weifo1