สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เปิดเหมือนปกติ

แยกขยะก่อนลงถัง ดีต่อโลกดีต่อเรา
29/12/2021

แยกขยะก่อนลงถัง ดีต่อโลกดีต่อเรา

แยกขยะก่อนลงถัง ดีต่อโลกดีต่อเรา

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงา...
29/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ของนายฐิดายุ แสงทับทิม ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม นางอนงค์ ทรงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วน...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม นางอนงค์ ทรงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นางธัญลักษณ์ แต่บรรพกุล หัวหน้าฝ่ายวัชพืช และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพร นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ห้อง KM และห้องผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30  น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมการนำเสนอรายละเอีย...
27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมการนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย ที่เสนอเพื่อขอรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภท Fundamental Fund ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ของวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 โครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน...
24/12/2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐานงานทดสอบวัสดุวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์ดินด้านวิศวกรรม ประชุมหารือแนวทางการสัมมนาเพื่อผลักดันการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ทดแทนการใ้ช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของกรมชลประทาน ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการกำ...
23/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมการมอบหมายงานรับผิด...
20/12/2021

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมการมอบหมายงานรับผิดชอบของบุคลากรส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และห...
16/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเอนก ก้านสังวอน ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ณ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเอนก ก้านสังวอน ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ณ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร...
16/12/2021

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกำจัดวัชพืช ร่วมกับนายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง และเกษตรกร
กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในการใช้สารกำจัดวัชพืช และสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว ตำบลแม่สัน และอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง ตำบลแม่ยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวัน...
05/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสาม...
03/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564
ในหน่วยงานพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ผู้บริหารสำนักเครื่องจักรกล ผู้บริหารสถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 11 ผู้บริหารส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม หน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 จากนั้นดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และผ...
03/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และผู้เกี่ยวข้อง ส่งมอบทุ่นยางพาราดักผักตบชวาและอุปกรณ์ดักวัชพืช ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเ...
02/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเชิญนายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้การขอทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพ...
01/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สายงานวิชาการ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ชั้น 6 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อม...
29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการเข้าร่วมการจัดงาน FTI Expo 2022 : Northen Chapter ภายใต้แนวคิด "BCG Economy" เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดผลงานร่วมแสดงนิทรรศการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.  นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจ...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรั...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนา  สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน...
24/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาคสนาม (Site Visit) โครงการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการรองรับภัยแล้งต้นแบบของพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง ภายใต้งบประมาณ Directed ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและะภาคการเกษตรของไทย โดยมีนางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต อาจารย์ยุพดี ฟูประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021...
23/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยนำผลงานวิจัย โครงการพัฒนาเรือติดตามและเฝ้าระวังสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชลประทานแบบอัตโนมัติ โครงการไม้อัดจากผักตบชวา โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาเปียกสลับแห้งพร้อมแอปพลิเคชั่น และการพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบดินกระจายตัว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายปริญญา  กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อมนางอนงค์ ทรงจ...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) พร้อมนางอนงค์ ทรงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการสร้างและซ่อมแซมเมรุ ที่ใช้ในการทำพิธีฌาปนกิจศพของผู้ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเ...
11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของ สกสว. ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์  ผู้เชี...
09/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับดูแล การพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ มีความเหมาะสม สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องตามแผนการพัฒนาพื้นที่กรมชลประทาน โดยมีนายณัฐพล วุฒิจันทร์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
04/11/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น  นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของก...
01/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (Next normal) โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีด...
30/10/2021

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการนำบริษัทเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารห้องปฏิบัติการทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวห...
30/10/2021

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของ สกสว. ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรการอบรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม ทันต่อสภาพสังคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ในยุค 4.0 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยว...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงาน...
26/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ของนางสาวกัณฐ์ฐณัฐ กรกรัณย์พล ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระมหากษัตริย์ผู้เ...
23/10/2021

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 19 ตุลาคม.2564 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบ...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม.2564 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาการนำเสนอผลงานของผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายดินด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม พร้อมหัวหน้าฝ่าย และ...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม พร้อมหัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการรายงานความก้าวหน้างบประมาณ สกสว. ปี 2564
ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

ที่อยู่

200 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Pak Kret
11120

รถประจำทาง สาย 32, 33, 90,104,356,367,388, ปอ.33, ปอ.104, ปอ.388, ปอ.505

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025838325

เว็บไซต์

http://research.rid.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ท่าน มีความคิดเห็นอย่างไร?! ถ้านำกลไกระบบการสูบน้ำของ #ท่อสูบน้ำพญานาคซิ่ง มาปรับใช้กับระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร.. หรือปรับใช้กับส่วนงานชลประทานในพื้นที่ต่างๆภายในประเทศ ก่อนที่จะนำเจตนาที่มีคุณภาพมาตรฐานอ่านอ่านจะสามารถส่งออกไปในการดำเนินงานด้านการระบายน้ำของประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศที่มีความต้องการระบบระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง.. ...ผ่านการปรับปรุงกลไกการทำงานให้สอดคล้องและเป็นระบบโครงสร้างเฉพาะเหมาะสมโดยคำนึงถึงกระบวนการซ่อมบำรุงที่ง่ายรวดเร็วสะดวกทันท่วงที ..เพื่อเป็นการสนับสนุนและอาจนำมาใช้ทดแทนระบบสูบน้ำเดิมที่ชำรุดหรือมีปัญหาหรือที่มีอัตราการสูบน้ำต่ำกว่า เพื่อคุณค่าและศักยภาพในการบริหารจัดการโดยฝีมือคนไทยภายในประเทศ โดยนำเข้าแบบแผนอุตสาหกรรมระบบท่อสูบน้ำพญานาคติดตั้ง อาทิ สถานีสูบน้ำต่างๆ โดยอาจเริ่มจากพื้นที่ทดสอบระบบส่งน้ำ ทั้งจากคลองสู่แม่น้ำหลัก จากคลองสู่ระบบอุโมงค์ระบายน้ำ และเผื่อกลไกขนาดเล็ก ขนาดที่ทำงานจากท่อรองตามท้องถนน ให้ส่งน้ำผ่านไปสู่ระบบไหลเวียนสู่คลองแม่น้ำและท่อระบายน้ำหลักอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากเดิมในพื้นที่แอ่งกระทะการสะสมปริมาณน้ำจะมีกลไกที่เป็นไปตามระบบได้ลำบาก หากมีตัวแรงดันการไหลเวียนน้ำจากท่อเล็กท่อรอง ให้ไปสู่ท่อเมน หลักได้ย่อมเกิดประสิทธิภาพ โดยปัญหาอีกอย่างคือเกิดขัดข้องจากปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากเศษหินดินทรายพลาสติกขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ ก้นบุหรี่ ในภาวะที่เมื่อผ่านตะแกรงมาแล้ว และระบบตะแกรงริมถนนจะต้องมีการแก้ไขทั้งจากต้นเหตุคือการไม่ทิ้งสิ่งของหรือเศษวัสดุลงพื้นถนนหนทาง และ ส่วนของเจ้าหน้าที่ กทม. ในวงรอบท่านเหล่านี้่ ได้ทำหน้าที่เสมอตลอดผ่านงาน สำนักสิ่งแวดล้อม .. ที่สำนักการระบายน้ำ อาจต้องออกแบบหรือเสริมกลวิธีแบบใหม่ เพื่อ เมื่อมวลน้ำสะสมมาก ช่องตะแกรงประตูหลักแรกเล็กๆนี้สามารถ รับน้ำเข้ามาและระบายส่งไหลหมุนเวียนไปไม่มีการติดค้างผ่าน ระบบเครื่องดันน้ำขนาดเล็ก ให้ผลักดันเกิดแรงส่งหมุนเวียนเกิดการไหลของมวลน้ำ ด้วยความเคารพครับ ผ่านการปรับปรุงกลไกการทำงานให้สอดคล้องและเป็นระบบโครงสร้างเฉพาะเหมาะสมโดยคำนึงถึงกระบวนการซ่อมบำรุงที่ง่ายรวดเร็วสะดวกทันท่วงที... สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. Dtiknowledgethailand #กองพรรณนาธิการ Resource ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน การนำวัตกรรม.. เครื่องมือเพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐหากนำ... กรังะบวนการแปรผันสมรรถนะขีดความสามารถจากที่มีอยู่ทั่วไปให้มีศักยภาพสูง อย่างเครื่องสูบน้ำพญานาคที่ได้ขอร่วมภารกิจระบายน้ำจากถ้าขันน้ำนางนอน..การระบายมวลน้ำปริมาณที่สูงต่อนาที..และ การแสดงให้เห็นการยืดหยุ่นลักษณพะการใข้รวมทั้งการกล้าตัดสินใจแบะมัานใยในร่วมทำหร้าที่ที่จะไม่เป็นอุปสรรค หลักการคปรับใช้จากงานเฉพาะทั่วไปในทางการเกษตรชลประทานในพื้นที่..อย่างสร้างสรรค์นี้มีคุณค่าทางศักยภาพการพัผมนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญการตระหนักกับผลลัพธ์กับ ทักษะสมรรถนะสูงในการประยุกต์เครื่องยนตร์จัดกรกลหหรือยุทโธปกรณ์... ทั้งนี้สมรรถนะจะสูงเมื่อนำมาปรับใช้และลดปัญหาหากยุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่.. สามารถผลิตและใช้ได้เองภายในประเทศ... กทม.หรือท้องท้องถิ่นใดนำรร่องใข้เครื่องมือนี้ในการหานำมาทดแทนจัดหาใหม่มาประจำการและปรับใช้ภาากิจงานด้สการบริหารจัดการน้ำในพื้นทีา ไม่ว่าจะเปผ็นเครื่องสูบน้ำ/ระบายน้ำ/ผลักดันแปรผันน้ำชลประทาน/ผลักดัน/แก้ปัญหาน้ำรอระบาย/ การผลักดันส่งมวลน้ำ...ฯลฯ.... รวมไปทั้งต่อยอดเป็นส่วนเครื่องส่งมวลน้ำอัตราสูงพลังงานน้ำ ฯลฯ ..และให้เทคนิคฯอาชีวะ มหาลัยฯ ภาควืศวกรรม ใช้ศึกษาทดสอย ปัฝรับปรุงพัฒนา.. ซ่อมบำรุงสมรรถนะขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง.. นี่คือหนึ่งในศักยภาพ สส ไทย ศักยภาพสร้างสรรค์ไทย** ด้วยรักและเคารพอย่างสูง #กองพรรณนาธิการ .. #คอลัมน์ฤกษ์คิด . #พ ศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM สวท.เพื่อการเรียนรู้ และเตือนภัย ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สพม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง บสก. / Attachment ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC @Thank Resource สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. Dtiknowledgethailand Cooperation สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #อาชีวศึกษา National Engineering 2021 วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 วันที่ 16-18 พ.ย. 2564 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ - ICT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักการระบายน้ำ ดินแดง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang FM96.5 เช้าทันโลก FM 96.5
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ weifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
น้ำสำหรับชาววิจัยฯ รับได้ทางนี้ค่ะ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น สอบถามที่ id line:weifo1