โรงเรียนวิภารัตน์

โรงเรียนวิภารัตน์ รูปภาพกิจกรรมต่างๆ จากโรงเรียนวิภารัตน์

เปิดเหมือนปกติ

01/01/2022

วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือเวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น "ปีใหม่" จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี

31/12/2021
วันสิ้นปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันหยุดสิ้นปี 2564 ของหน่วยงานราชการและเอกชน ว่าแต่ ประวัติวันสิ้...
31/12/2021

วันสิ้นปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันหยุดสิ้นปี 2564 ของหน่วยงานราชการและเอกชน ว่าแต่ ประวัติวันสิ้นปี เป็นมาอย่างไรเรามีข้อมูลมาฝาก
วันสิ้นปี หรือ วันส่งท้ายปีเก่า คือ วันสุดท้ายของปี ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) ซึ่งดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก โดยประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582) โดย วันสิ้นปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม
ปัจจุบันนิยมใช้วันสิ้นปีกันทั่วโลก ทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลัง (countdown) เพื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยมักมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง สำหรับวันสิ้นปีของประเทศไทย นอกจากจะเป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการ ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมีการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล และถือเป็นนิมิตหมายของการตั้งใจทำความดีของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

#HNY2022 #บาย2021 #สวัสดีปีใหม่2565 #WS #ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันสิ้นปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันหยุดสิ้นปี 2564 ของหน่วยงานราชการและเอกชน ว่าแต่ ประวัติวันสิ้นปี เป็นมาอย่างไรเรามีข้อมูลมาฝาก
วันสิ้นปี หรือ วันส่งท้ายปีเก่า คือ วันสุดท้ายของปี ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) ซึ่งดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก โดยประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582) โดย วันสิ้นปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม
ปัจจุบันนิยมใช้วันสิ้นปีกันทั่วโลก ทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลัง (countdown) เพื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยมักมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง สำหรับวันสิ้นปีของประเทศไทย นอกจากจะเป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการ ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมีการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล และถือเป็นนิมิตหมายของการตั้งใจทำความดีของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

#HNY2022 #บาย2021 #สวัสดีปีใหม่2565 #WS #ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
28/12/2021

แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่

แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวิภารัตน์
21/12/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวิภารัตน์

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวิภารัตน์

ผศ.ดร.วิภาวดี ทูปิยะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวิภารัตน์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง University of No...
21/12/2021

ผศ.ดร.วิภาวดี ทูปิยะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวิภารัตน์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง University of Northern Philippines สถาบันกวดวิชาบ้านครูมด และโรงเรียนวิภารัตน์ เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการร่วมกันระหว่างประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง และองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้ดำเนินการตรวจคั...
15/12/2021

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง และองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK แบบ Nasal Swab โดยทำการสุ่มตรวจนักเรียนทุกห้อง ครูและบุคลากรทุกกลุ่มของโรงเรียนวิภารัตน์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ผลการตรวจเป็นลบทุกคน

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกร...
10/12/2021

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

วันที่ 7 ธันวาคม​ 2564​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ​สมเด็จ​พระเจ้า​ลูกเธอ​ เจ้าฟ้า​พัชร​กิติยาภา นเ​ร​นท​ิ​ราเทพยวดี...
07/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม​ 2564​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ​สมเด็จ​พระเจ้า​ลูกเธอ​ เจ้าฟ้า​พัชร​กิติยาภา นเ​ร​นท​ิ​ราเทพยวดี​ กรมหลวง​ราช​ส​า​ริณี​สิริ​พัชร​ม​หาว​ั​ชร​ราชธิดา​​ ควรมิควรแล้วแต่​จะ​โปรด​ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวิภารัตน์

วันที่ 7 ธันวาคม​ 2564​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ​สมเด็จ​พระเจ้า​ลูกเธอ​ เจ้าฟ้า​พัชร​กิติยาภา นเ​ร​นท​ิ​ราเทพยวดี​ กรมหลวง​ราช​ส​า​ริณี​สิริ​พัชร​ม​หาว​ั​ชร​ราชธิดา​​ ควรมิควรแล้วแต่​จะ​โปรด​ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวิภารัตน์

5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และ วันพ่อแห่งช...
05/12/2021

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวิภารัตน์

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวิภารัตน์

บุคลากรโรงเรียนวิภารัตน์ ได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาววิมลรัตน์ จันรอดภัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในการฉีดวัคซีนหัด-หัดเ...
01/12/2021

บุคลากรโรงเรียนวิภารัตน์ ได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาววิมลรัตน์ จันรอดภัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ในการฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นพาหะให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศช่วงเช้า ณ โรงเรียนวิภารัตน์ วันแรกการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งท...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศช่วงเช้า ณ โรงเรียนวิภารัตน์ วันแรกการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่โรงเรียนวิภารัตน์ เป็นหนึ่งในสถานศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-site จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนวิภารัตน์ มีมาตรการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal Swab ฟรี ในวันแรกของการจัดการเรียนการสอนในโร...
22/11/2021

โรงเรียนวิภารัตน์ มีมาตรการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal Swab ฟรี ในวันแรกของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (On-site) ให้กับนักเรียน จำนวน 294 คน ผลตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน (100%)
ขอขอบพระคุณทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ขอให้ทุกครอบครัวรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเสี่ยงหรือไปในสถานที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โรงเรียนวิภารัตน์ มีมาตรการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal Swab ฟรี ในวันแรกของการจัดการเรียนการสอนในโร...
22/11/2021

โรงเรียนวิภารัตน์ มีมาตรการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal Swab ฟรี ในวันแรกของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (On-site) ให้กับนักเรียน จำนวน 294 คน ผลตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน (100%)
ขอขอบพระคุณทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ขอให้ทุกครอบครัวรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเสี่ยงหรือไปในสถานที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

https://www.unigang.com/Article/42239ข้อมูลของ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาที่เก่งที่สุดในประเทศไทย วัดผลโดยใช้  ผล...
21/11/2021

https://www.unigang.com/Article/42239
ข้อมูลของ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาที่เก่งที่สุดในประเทศไทย วัดผลโดยใช้ ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาชั้น ปีที่ 6 ( ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่แบบรายโรงเรียน คือ ปีการศึกษา 58 เผยแพร่ ข้อมูล 59
โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง แบบเข้าใจง่ายๆคือคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ของผลการสอบ O-Net ทั้ง 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ว่าแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มากน้อยแค่ไหนกันจ้า !!
โรงเรียนวิภารัตน์ อยู่ในอันดับที่ 179 ของโรงเรียนประถมศึกษาที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก UniGang

พร้อมกันหรือยัง? #Back to School
21/11/2021

พร้อมกันหรือยัง?
#Back to School

พร้อมกันหรือยัง?
#Back to School

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวิภารัตน์ได้ดำเนินการ 10 มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษาครบทั้ง 10 ข้อ
19/11/2021

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวิภารัตน์ได้ดำเนินการ 10 มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษาครบทั้ง 10 ข้อ

#ลูกหลานชาวปทุมธานีปลอดภัย ด้วย 10 มาตรการเข้มข้นของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 🧑‍⚕️

ชาวปทุมธานีไม่ประมาทการ์ดไม่ตก ยึดหลัก Universal prevention อยู่เสมอ 💪

#วันลอยกระทงนักเรียนทราบหรือไม่ว่าวันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏ...
19/11/2021

#วันลอยกระทง
นักเรียนทราบหรือไม่ว่าวันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา
#ประวัติวันลอยกระทง
ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ก่อนที่นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง จะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม
#ลอยกระทง64 #WS

#วันลอยกระทง
นักเรียนทราบหรือไม่ว่าวันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา
#ประวัติวันลอยกระทง
ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ก่อนที่นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง จะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม
#ลอยกระทง64 #WS

แจ้งการเปิดเรียน (On-site)
17/11/2021

แจ้งการเปิดเรียน (On-site)

แจ้งการเปิดเรียน (On-site)

คณะครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนวิภารัตน์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุข...
17/11/2021

คณะครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนวิภารัตน์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรค มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก( RT-PCR)

ผลการตรวจของทุกคนไม่พบเชื้อ (NOT DETECTED)

โรงเรียนวิภารัตน์ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทุกคนที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนในการดำเนินการครั้งนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน์ (อายุ 12-18 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 46 ถึงวันที่ 10 พ.ย. 52) ได้รับว...
08/11/2021

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน์ (อายุ 12-18 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 46 ถึงวันที่ 10 พ.ย. 52) ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และลดการเกิดอาการป่วยรุนแรง

โรงเรียนวิภารัตน์ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาลอส, โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง จั...
05/11/2021

โรงเรียนวิภารัตน์ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาลอส, โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อและการรักษาเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน ทั้งนี้การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องผ่านการอนุมัติจาก ศธ. และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก่อน

วันที่​ 2​ พฤศจิกายน​ 2564​นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวณิชาภา​ ตรีชัยศรี​ รอ...
02/11/2021

วันที่​ 2​ พฤศจิกายน​ 2564​

นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวณิชาภา​ ตรีชัยศรี​ รองผู้​อำนวยการ​ พร้อมด้วย​นายวุฒิ​ศักดิ์​ รัก​เดช​ นักวิชาการ​สาธารณสุข​ชำนาญ​การสำนักงาน​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ที่​ 4​ จังหวัด​สระบุรี​ (สคร.4​ สระบุรี)​ และ อาจารย์นวลอนงค์ ผ่องสุวรรณ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา และ​ได้ลงพื้นที่​ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม​ในการเปิดสถานศึกษา​​ ร่วมกับสำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​ปทุมธานี​ สำนักงานพื้นที่การศึกษา​จังหวัด​ปทุมธานี​ สถานศึกษา​ในจังหวัดปทุมธานี​ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน​ ณ​ โรงเรียนวิภารัตน์ เรื่องการจัดทำแผนการเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19​ และการจัดทำ​ Small Bubble สำหรับสถานศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวิภารัตน์ จำนวน 41 คน(ที่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน...
29/10/2021

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวิภารัตน์ จำนวน 41 คน
(ที่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm) เข็มสอง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

29/10/2021

English Video Project for P4/2 and P4/3 students.
They introduced themselves by telling their “Name”, “Nickname”, “Age”, “Address”, and “Birthday”.
Thank you students for doing an incredible job!

📣📣โรงเรียนวิภารัตน์เปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ W.S. Learning ในช่วงแรกไปก่อน✨✨ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจ...
29/10/2021

📣📣โรงเรียนวิภารัตน์เปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ W.S. Learning
ในช่วงแรกไปก่อน
✨✨ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

📣📣โรงเรียนวิภารัตน์เปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ W.S. Learning
ในช่วงแรกไปก่อน
✨✨ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

28/10/2021

English Video Project for P5/2 students.
They introduced themselves by telling their “Name”, “Nickname”, “Age”, “Birthday”, “Address”, “Country”, and “School”.
Everyone did a fantastic work!

27/10/2021

English Video Project for P6/2 and P6/3 students.
They introduced themselves by telling their “Name”, “Nickname”, “Age”, “Birthday”, “Address”, “Country”, “School”, “Grade”, and “Dreams”.
Thank you students for doing a spectacular performance!

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิภารัตน์เพ...
26/10/2021

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิภารัตน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบ On Site หรือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรูปแบบปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564
ในโครงการ "โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School" (SSS) เพื่อเป็นการช่วยวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องผ่านการอนุมัติจาก ศธ. และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก่อน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวิภารัตน์ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวิภารัตน์ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นัก...
23/10/2021

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวิภารัตน์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวิภารัตน์

วันออกพรรษา 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ว่าแต่ ประวัติวันออกพรรษา  มีความสำคัญอย่างไร มาดูกัน       เมื่...
21/10/2021

วันออกพรรษา 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ว่าแต่ ประวัติวันออกพรรษา มีความสำคัญอย่างไร มาดูกัน
เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ "วันออกพรรษา" ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้

ทั้งนี้ วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา

วันออกพรรษา 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ว่าแต่ ประวัติวันออกพรรษา มีความสำคัญอย่างไร มาดูกัน
เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ "วันออกพรรษา" ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้

ทั้งนี้ วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา

14/10/2021

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่องแม่สูตรคูณกันค่ะ
🔢 ประโยชน์ของการท่องแม่สูตรคูณ 🔢
👉 ช่วยในเรื่องการทำโจทย์การคูณ การหาร เศษส่วนการคำนวณพื้นที่ต่างๆ ได้ง่าย ได้คำตอบเร็วขึ้นค่ะ
👉 ช่วยให้นักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้คิดคำนวณกับเรื่องอื่นๆ ได้อีกมากมายค่ะ

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน แล...
13/10/2021

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวิภารัตน์

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวิภารัตน์

ที่อยู่

99/8 ม.3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12160

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 14:00

เบอร์โทรศัพท์

029790013

เว็บไซต์

www.wiparatschool.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวิภารัตน์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวิภารัตน์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
น้องมะปรางไปแข่งเทควันโดมาค่ะ
Dear Kat, We are pleased to know that you have received our students' replies. We hope that they will build a wonderful and lasting friendship with ours. We have attached some photos of our students too for them to see. The students are eager to receive the next batch of letters from their pen pals. Hope all of you will have a great summer break. We just had our midterms and everything is well in here. Looking forward to hearing from all of you soon. With warm regards and thanks, T. Tui Wiparat School
เก็บตกงานวิภารัตน์สัมพันธ์ การแสดง Baby Shark ของน้องนินจา