Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว หมู่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
(6)

เปิดเหมือนปกติ

29-30 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานเขตพ...
17/10/2020

29-30 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน 2563

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดอบรม "โครงการการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา" ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย และ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศึกษานิเทศน์ อมรัชญา ชินศรี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมในการอบรมครั้งนี้

31 สิงหาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ...
17/10/2020

31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 9 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระฯที่มีการสอบ O-Net นำไปปรับใช้ในการเรียนการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนในการสอบ O-net ต่อไป

27 สิงหาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...
17/10/2020

27 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "การอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563" กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงสิ่งเสพติดให้โทษ แก่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

17-28 สิงหาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจร...
17/10/2020

17-28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจรรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์มืออาชีพแห่งวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มาสอนลูกมัธยมคลองบ้านพร้าวถึงที่โรงเรียนเลยทีเดียว พร้อมทั้งมีพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียนในแต่ละสาขาอีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับลูกคลองบ้านพร้าวค่ะ

9 - 11 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร  คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มงานบริหารวิชาการและคณะค...
18/09/2020

9 - 11 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มงานบริหารวิชาการและคณะครู ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการเรียน แต่ลูกคลองบ้านพร้าวก็ตั้งใจทำข้อสอบกันอย่างเต็มที่

17 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม นำโดย นายวิรัตน์ ต้นยาง...
18/09/2020

17 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม นำโดย นายวิรัตน์ ต้นยาง นายกอบต.บ้านปทุม ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม ค่ายคุณธรรม ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา นักเรียนได้รับความรู้จากคณะพระอาจารย์ และเดินชมโบราณสถานอย่างให้ความสนใจ

16 กันยายน 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม นำโดย นายวิรัตน์ ต้นยาง...
18/09/2020

16 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม นำโดย นายวิรัตน์ ต้นยาง นายกอบต.บ้านปทุม ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายผู้นำเยาวชนตำบลบ้านปทุม ค่ายคุณธรรม ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา นักเรียนได้รับความรู้จากคณะพระอาจารย์ และเดินชมโบราณสถานอย่างให้ความสนใจ

10/09/2020
Klongbanprao School

**ประชาสัมพันธ์**
VTR แนะนำโรงเรียนคลองบ้านพร้าว-Klongbanprao School

VTR KBPS 2563

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #วันที่2วันที่ 9-11 ก.ย. 2563
10/09/2020

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #วันที่2
วันที่ 9-11 ก.ย. 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11เรื่อง ประเมินครูผู้ช่วย
09/09/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11
เรื่อง ประเมินครูผู้ช่วย

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อ
09/09/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10
เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เรื่อง กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
09/09/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9
เรื่อง กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #วันที่1วันที่ 9-11 ก.ย. 2563
09/09/2020

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #วันที่1
วันที่ 9-11 ก.ย. 2563

25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลสา...
06/09/2020

25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลสามโคก ดำเนินการตรวจฟันและเคลือบฟลูโอไรด์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลสามโคก ดำเนินการตรวจฟันและเคลือบฟลูโอไรด์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25 สิงหาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร  คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลสา...
06/09/2020

25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลสามโคก ดำเนินการตรวจฟันและเคลือบฟลูโอไรด์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลสามโคก ดำเนินการตรวจฟันและเคลือบฟลูโอไรด์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18 - 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ...
06/09/2020

18 - 25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมฐานความรู้ กิจกรรมสะเต็ม Science Movie และกิจกรรม Walk really และมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง

18 - 25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมฐานความรู้ กิจกรรมสะเต็ม Science Movie และกิจกรรม Walk really และมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง

11, 14 และ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนิน...
06/09/2020

11, 14 และ 19 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แก่ ท่านผอ.นิเวศน์ เกิดปราชญ์ ท่านผอ.เสรี ปัญจมณี และท่านผอ.สำเริง ทองมอญ

11, 14 และ 19 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แก่ ท่านผอ.นิเวศน์ เกิดปราชญ์ ท่านผอ.เสรี ปัญจมณี และท่านผอ.สำเริง ทองมอญ

18 - 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ...
06/09/2020

18 - 25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมฐานความรู้ กิจกรรมสะเต็ม Science Movie และกิจกรรม Walk really และมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง

18 - 25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดย นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมฐานความรู้ กิจกรรมสะเต็ม Science Movie และกิจกรรม Walk really และมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง

11, 14 และ 19 สิงหาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนินก...
04/09/2020

11, 14 และ 19 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แก่ ท่านผอ.นิเวศน์ เกิดปราชญ์ ท่านผอ.เสรี ปัญจมณี และท่านผอ.สำเริง ทองมอญ

11, 14 และ 19 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำโดยนายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แก่ ท่านผอ.นิเวศน์ เกิดปราชญ์ ท่านผอ.เสรี ปัญจมณี และท่านผอ.สำเริง ทองมอญ

13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณที่มา...
03/09/2020

13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณที่มาให้ความรู้ในการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าวค่ะ

13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณที่มาให้ความรู้ในการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าวค่ะ

13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณที่มา...
03/09/2020

13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณที่มาให้ความรู้ในการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าวค่ะ

**ประชาสัมพันธ์**ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
02/09/2020

**ประชาสัมพันธ์**
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าวโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ฉบับที่ 8เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรประจำปี และถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด...
29/08/2020

จดหมายข่าวโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ฉบับที่ 8
เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรประจำปี และถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีการศึกษา 2563เรื่อง พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
25/08/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2563เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ภายใต้หัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี...
25/08/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ภายใต้หัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2563เรื่อง พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
25/08/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จดหมายข่าย ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2563เรื่อง ถวายเทียนพรรษา
25/08/2020

จดหมายข่าย ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง ถวายเทียนพรรษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เรื่อง การอบรมวิจัยในชั้นเรียน
25/08/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3
เรื่อง การอบรมวิจัยในชั้นเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดป...
25/08/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 เรื่อง การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
25/08/2020

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1
เรื่อง การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

**ประชาสัมพันธ์**ขอให้คุณครูที่สมัครอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาส...
18/08/2020

**ประชาสัมพันธ์**
ขอให้คุณครูที่สมัครอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว (สพฐ.009) scan qr code ตามกลุ่มที่คุณครูเข้าร่วมอบรม เพื่อสะดวกในการสื่อสารเกี่ยวกับการอบรมฯ

คุณครูเช็ครายชื่อที่เคยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกับทาง
ศูนย์อบรมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพฐ.009 ได้ที่นี้ค่ะ
👉https://bit.ly/2EHRp2W

ขอบคุณมากค่ะ

ครูที่ลงทะเบียนอบรมไว้แล้วทั้ง 3 รุ่น อย่าลืม!!!ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ คุณครูเช็ครายชื่อที่เคยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกั...
17/08/2020

ครูที่ลงทะเบียนอบรมไว้แล้วทั้ง 3 รุ่น อย่าลืม!!!ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ

คุณครูเช็ครายชื่อที่เคยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกับทาง
ศูนย์อบรมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพฐ.009 ได้ที่นี้ค่ะ
👉https://bit.ly/2EHRp2W

Cr. https://www.facebook.com/kruachieve/

วันแรกของการเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบ..คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว การ์ดยังไม่ตกกันนะคะ 👦🏻👧🏻👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫👩🏻‍💻
17/08/2020

วันแรกของการเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบ..คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว การ์ดยังไม่ตกกันนะคะ 👦🏻👧🏻👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫👩🏻‍💻

14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระ...
15/08/2020

14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นป.4 - ม.3

14 สิงหาคม 2563โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ...
15/08/2020

14 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นป.4 - ม.3

14 สิงหาคม 2563
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นป.4 - ม.3

ที่อยู่

หมู่ 6 ต.บ้านปทุม
Pathum Thani
12160

เบอร์โทรศัพท์

+6621993867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้าวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Klongbanprao School - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากเน้นย้ำและแจ้งเตือน มอไซด์วินผู้ชายที่มาช่วยหยุดรถตอนนักเรียนเลิกเรียนหน่อย ให้เบาๆเสียงหน่อยเด็กๆตกใจ จะเสียงดังไปไหน และให้ดูรถที่มาจอดรอก่อนหลังด้วย วันนี้อารมณ์เสียมาก เรามาจอดรถรอรับลูกก่อน แท็กซี่มาจอดฝั่งตรงข้ามกับรถเราแถมมาทีหลัง ดันมาไล่รถเราให้ไปจอดที่อื่นเฉยเลย
NEWS: ไม่ต้องหัวเกรียน ไม่ต้องติ่งหู ศธ.ยืนยัน ห้ามโรงเรียนบังคับทรงผมตามกฎเดิม . หลังจากเปิดภาคเรียนสองวัน เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายตัวแทนนักเรียนในชื่อ “องค์กรนักเรียนเลว” ได้ร่วมกันยื่นหนังสือขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 . แต่พบว่าช่วงก่อนเปิดภาคเรียนจนถึงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่เปิดภาคเรียน มีการร้องเรียนว่านักเรียนถูกตัดผม หรือกล้อนผมแล้วมากถึง 312 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าไม่ทำตามกฎของกระทรวงและเป็นการละเมิด “สิทธิ” ของนักเรียน . ต่อมานายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมารับหนังสือจากเครือข่ายนักเรียนด้วยตนเอง พร้อมระบุว่า ทุกโรงเรียนจะต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวง ฉบับปี 2563 ซึ่งเป็นระเบียบล่าสุด ห้ามบังคับใช้กฎเดิม . โดยในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทรงผมนักเรียนล่าสุดระบุกฎเกณฑ์ทรงผมไว้ดังนี้ . นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย . 2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย . และมีข้อห้ามปฏิบัติดังนี้ . 1) ดัดผม 2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 3) ไว้หนวดหรือเครา 4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย . เมื่อดูจากกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 จะพบว่าไม่ได้มีกฎให้นักเรียนชายตัดผม “ทรงนักเรียน” และนักเรียนหญิงต้องตัดผมสั้น “ติ่งหู” เหมือนที่หลายๆ โรงเรียนยังคงบังคับใช้ตามระเบียบเก่า . โดยใน 312 โรงเรียนที่ได้รับการร้องเรียนมาทางกระทรวงจะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง เพื่อทำการชี้แจงและยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องใช้ระเบียบใหม่ของกระทรวง . อ้างอิง: ข่าวสด. ร้อง ศธ. พบ312โรงเรียน ยังถูกครูจับตัด-กล้อนผม ปลัด ย้ำ! ห้ามใช้กฎเดิม. https://bit.ly/2VHjaOU กระทรวงศึกษาฯ . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน> https://bit.ly/31FDLXN #Thailand #Student #BrandThink #แชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ #sharingIsEmpowering อัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่ Line: @brandthink (มี @ ด้วยนะครับ) Instagram: instagram.com/brandthink.me Website: www.brandthink.me Twitter: twitter.com/BrandThinkme
ช่วยดูแลน่อยคับ😆😆
ฝากหน่อยครับ มีน้องลืมหมวกเนตรนารี ไว้บนรถเมล์ ลงตรงเชียงราก หมวกค่อนข้างใหม่ ข้างในมีชื่อเขียนว่า "เอย" มาติดต่อรับได้ที่รถเมล์ 383-32 ได้เลยครับ 0935545374 (พี่อาร์ท)
เด็กๆน่ารักจุง
ใครมีเบอร์ครูกบไหมค่ะขอหน่อยค่ะ จะโทรคุยธุระ
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍