วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอบี...
30/09/2020

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ (P-TECH) ได้จัดการอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการสื่อสาร ตอนที่ 1 วัจนภาษา (Communication Technique: Part II Verbal Communication) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะภาษาในการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำ การสื่อสารที่สามารถแสดงออกถึงอากัปกิริยาที่เหมาะสม การสื่อสารที่สามารถสร้างความประทับใจแก่คนรอบข้าง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพในสาขาวิชาการโรงแรม ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
#PVEC #MINOR #PTECH #MEP #DVET

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย นางญ...
30/09/2020

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย
นางญาณีนาถ วิริยะ
นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์
รองผู้อำนวยการ และครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ Big Cleanning Day เพื่อปรับปรุง ตกแต่งบริเวณสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้...
29/09/2020

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบางพูน โดยนางสาวพรชิตา ศรีเกื้อ นายกองค์การ และ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
โดย นางสาวสรัญรัตน์ ยิ้มเกิด นายกองค์การ เป็นตัวแทนสมาชิก ทั้ง 2 องค์การ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2563 ให้กับคุณครูกุลทิพย์ เมืองโครต ครูประจำแผนกวิชาสามัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฎิบัติงานด้วยความวิริยะ และความอุตสาหะ โดยจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายครูแผนกการโรงแรมและแผนกไฟฟ้ากำลัง...
28/09/2020

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายครูแผนกการโรงแรมและแผนกไฟฟ้ากำลังนำนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร และสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและหลักสูตรวิชาชีพแนวใหม่ด้วยระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา ไทย-จีน และสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมต่อยอดให้มีศักยภาพ First S-Curve และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคต New S-Curve ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาตให้ค...
28/09/2020

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาตให้ครูนำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ศึกษาดูงาน Job Expo Thailand 2020 “มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่” เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในเรื่องการเลือกสายงานให้เหมาะสมกับตนเอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563วันพระราชทานธงชาติไทย (103 ปี)วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ประดับธงชาติตลอดแนวรั้วดร.ศั...
28/09/2020

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563

วันพระราชทานธงชาติไทย (103 ปี)

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ประดับธงชาติตลอดแนวรั้ว

ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้อ่านกลอน "เพลงชาติ" ประพันธ์โดย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดาและได้นำ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร้องเพลงชาติไทย ด้วยความพร้อมเพรียง

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2460

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
27/09/2020

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันเสาร์ ที่26 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมาบ ให้นางลักษณา เดขมา และนางสาวรัตนา แทนอาสา ...
26/09/2020

วันเสาร์ ที่26 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมาบ ให้นางลักษณา เดขมา และนางสาวรัตนา แทนอาสา ครูแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย นางสาววิชุดา นะราพูล นายบูชิต ชูเ...
25/09/2020

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย นางสาววิชุดา นะราพูล นายบูชิต ชูเชิด ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปวส.2 สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ จำนวน 4 คน ซึ่งนักศึกษาฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้าในบริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ จำกัด สาขารังสิต ในโซนโบว์ลิ่ง โซนโรงภาพยนต์ โซนสรรพสินค้า

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น.วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด ม...
23/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น.
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีร่วมกับบริษัทไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ (P-TECH) ได้จัดการอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการสื่อสาร ตอนที่ 1 อวัจนภาษา (Communication Technique: Part I Non verbal Communication) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะภาษาในการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ การสื่อสารที่สามารถแสดงออกถึงอากัปกิริยาที่เหมาะสม การสื่ออารมณ์ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่คนรอบข้าง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพในสาขาวิชาการโรงแรม ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
#PVEC #MINOR #PTECH #MEP #DVET

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่ว...
23/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ" สื่อสร้างสรรค์" ให้แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการโรงแรม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัทอินฟลูเอนเซอร์ จำกัด และ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย นางสาววิชุดา นะราพูล หัวหน้างาน...
23/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย นางสาววิชุดา นะราพูล หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการสร้างความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ เนื่องจากวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมโครงการสถานปลอดบุหรี่และสุรา และได้ดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูพิทักภูมิ สายบุญลี และคุณครูณ...
22/09/2020

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูพิทักภูมิ สายบุญลี และคุณครูณัฐวุฒิ บุญบรรดาล ครูแผนกวิชาช่างยนต์ รับมอบ กระดาษทราย วัสดุการเรียนการสอน จำนวน 1295 แผ่น จากบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ งานสีและตัวถังรถยนต์

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาตให้น...
22/09/2020

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาตให้นางบุษกร สัญชัย นายอรุณชัย ราพฤทธ์ ครูแผนกวิชาการบัญชี นางวัชรี มูลทองสุข นายจักรพงษ์ คุชิตา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสุปรียา ภูผาลา ครูแผนกวิชาการโรงแรม นำนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแพ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกว...
21/09/2020

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัดลมและหลอดไฟบริเวณโรงอาหารวิทยาลัยฯ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยโครงการสิงห์อาสา ได้สนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ จำนวน 50 แพ็ค ให้กับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธ...
20/09/2020

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยโครงการสิงห์อาสา ได้สนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ จำนวน 50 แพ็ค ให้กับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ วัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
#สิงห์อาสา
#บุญรอดบริวเวอรี่

วันที่ 18 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา และนางสาวณิชาภา รัตน...
18/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา และนางสาวณิชาภา รัตนพันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ กับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา)ณ ห้องประชุมวชิรวุธ ตึกราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก พึ่งย...
18/09/2020

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ และ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม fix it center โดยได้รับเกียรติจากท่านอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมประปา เปลี่ยนมุ้งลวด ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างบริเวณรั้วด้านหน้าวิทยาลัยฯจำนวน 20 ดวงโคม เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง (Learning by doing) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัย การอาชีวศึกษา ปทุมธานี นำโดย ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย...
17/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัย การอาชีวศึกษา ปทุมธานี นำโดย ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูเฉลิมพร เอี่ยมมิ หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง และตัวแทนครูจากโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เข้าร่วมประชุมและรับมอบโล่รางวัล จาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ รับมอบเกียรติบัตร จากนางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้นำความรู้เผยแพร่ สู่โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จนได้รับรางวัล ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ

ประเทศที่ 6 โรงเรียน ที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีและคุณครูสุปรียา ภูผาลา ครูแผนก...
16/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีและคุณครูสุปรียา ภูผาลา ครูแผนกวิชาการโรงแรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ (EP/MEP) สาขาการโรงแรม โดยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษานำร่อง และมีพันธมิตรสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณสิริอาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
#Minorinternational
#Minorthailand
#ความร่วมมือ
#Minienglishprogram

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนช...
16/09/2020

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ ได้จัดการอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกการโรงแรม ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงาน (Self Management) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ P-TECH (pathways in Technology Early College) ที่จะช่วยสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้าน IT และ STEM Education เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย นางญาณีนาถ วิริยะ รองฯฝ่ายบริหา...
16/09/2020

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมาย นางญาณีนาถ วิริยะ รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร เปิดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาให้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและให้ห่างไกลจากยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบ เช่น ทรามาดอล โปรโคดิล บี5 กัญชา บุหรี่ น้ำกะท่อม ฯลฯ แพร่เข้าสู่วัยรุ่นและสถานศึกษา จึงเกิดการอยากรู้อยากลองและเกิดปัญหาติดยาเสพติดตามมา วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากร อบรมให้ความรู้ คือ ด.ต.นิเวช แสนสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากสภ.ปากคลองรังสิตและนายสุรัตน์ อนันทสุข เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 15 กันยายน 2563ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อนุญาตให้ คุณครูสุปรียา ภูผาลา ...
15/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563
ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อนุญาตให้ คุณครูสุปรียา ภูผาลา ครูแผนกวิชาการโรงแรม เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับความรู้ทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน พ.ศ. 2563 (จำนวน 70 ชั่วโมง) ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
#TourismIndustry

วันที่15 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา...
15/09/2020

วันที่15 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายอรุณชัย ราพฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา อกท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ พรไพลินริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุญาต ให้คุณครูเฉลิมพร เอี่ยมมิ ครูแผนกวิชาเครื่องกลเก...
12/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุญาต ให้คุณครูเฉลิมพร เอี่ยมมิ ครูแผนกวิชาเครื่องกลเกษตร เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0
หลักสูตรการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับIoT รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยนา...
12/09/2020

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยนางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการ นางสาวสุปรียา ภูผาลา ครูแผนกวิชาการโรงแรม นางสาวรัตนา แทนอาษา ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ และนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้เข้าบันทึกเทปรายการ "ยอดคนมหางาน" ในหัวข้อเรื่อง "สบู่บวบ Luffa Plus" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
#ยอดคนมหางาน
#thaipbs
#สื่อสาธารณะเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ และการประเมินผลการฝึกง...
11/09/2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ และการประเมินผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ให้แก่คณะครู โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สุปรียา ลำเจียก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ร่วมกับ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ ยังมี นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
โครงการดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหม...
09/09/2020

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายนางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาต ให้คุณครูเฉลิมพร มี่เอี่ยม ไปนิเทศติดตามการฝึกงาน ...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อนุญาต ให้คุณครูเฉลิมพร มี่เอี่ยม ไปนิเทศติดตามการฝึกงาน ของนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลเกษตร ระดับชั้น ปวส.2 ที่บริษัท บีทีออโต้พาร์ทจำกัด และประสานงานการรับเข้าฝึกงานปวส.1เทคนิคเครื่องกลเกษตร รุ่นต่อไป

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวบา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร...
08/09/2020

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวบา 13.30 น.
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ หัวหน้าแผนกที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเตรียมการดำเนิน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยกำหนดจะออกให้บริการ ณ.วัดบางพูน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คุณครูจักรพงษ์ คุชิตา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร...
06/09/2020

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คุณครูจักรพงษ์ คุชิตา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพร้อมด้วยนางสาวพรชิตา ทองอร่าม และนางสาวจิราวรรณ ศรีคำ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รอบชิงชนะเลิศ ในเรื่องการพัฒนากำลังรับแรงอัดของจีโอโพริเมอร์มอร์ต้าร์ จากเถ้าชานอ้อย (วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์) และยังพัฒนาให้เป็นแผ่นทางเดินเท้า กระถางต้นไม้ และของตกแต่งสวน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ทั้งนี้ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ ได้อนุญาต ให้นายหัฎฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าอบ...
06/09/2020

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ ได้อนุญาต ให้นายหัฎฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับความรู้ และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE) หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบสากล ชั้น ๓ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิมอบหมาย นางสาววิชุดา นะราพูล นายบูช...
02/09/2020

ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิมอบหมาย นางสาววิชุดา นะราพูล นายบูชิต ชูเชิด ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร ณ โรงแรมเอเชีย โฮเต็ล จ.เชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมในหัวข้อ
1.ทฤษฎีการสอนแบบ PjBL
2.แผนการจัดการจัดการเรียนรู้
3.การเขียนแผนการจัตการเรียนรู้โดยใช้ PjBL
4.ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
5.การจัดการพลังงาน
6.พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7.ระบบไฟฟ้ากำลัง การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า การจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน
8.เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
9.เครื่องมือวัดทางความร้อน
10.ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
11.การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำ พัดลม
12.ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะครูวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ละวิธีการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่

Rangsit-pathum Thani
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025670784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากข่าวและเชิญชวนน้องๆเยาวชน ส่งโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชน/สังคม เพื่อพิจารณามอบทุนดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง 20 ทุน มูลค่ารวม700,000บาท ค่ะ สมัครได้แล้ววันนี้-วันที่25สค.2563นี้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือตัวอย่างที่เคยได้ทุนที่ FBPage และ www.จิตสำนึกรักเมืhttp://xn--72c6a7a3b6g.com/ ค่ะ คู่มือใบสมัคร โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี12 ช่องทางที่ 1 สามารถดาวโหลดใบสมัครผ่าน ทาง qr code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrvoyHAdDwZ7B3JXvCy5uHQyq4JmfTcZC2QBASilCweZfqow/viewform https://www.facebook.com/pages/category/Cause/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-315589861931733
เต็นท์พีระกมล บริการเต็นท์เช่า พร้อมอุปกรณ์จัดงานต่างๆ เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 2×2 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 3x3 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 4×4 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 5×5 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 6×6 เมตร ชุดเก้าอี้สตูลทรงลูกเต๋าสีขาว พร้อมโต๊ะกลาง ร่มสนาม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ พัดลมธรรมดา โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 0.75x1.80 เมตร โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมสเกิร์ต ขนาด 0.75x1.80 เมตร ชุดโต๊ะกลม(โต๊ะจีน) เก้าอี้พลาสติกสีขาว เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีขาว เก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้าสีขาวผูกโบว์ทอง ฯลฯ “เต็นท์พีระกมล พร้อมบริการด้วยความเต็มใจ” จัดส่งถึงที่ บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดทั่วราชอาณาจักร Phone : 02-038-0393 Mobile : 087-992-9052 (มด) ID Line : peerakamol E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] http://www.facebook.com/tentpeerakamol (ขออภัยหากข้อความนี้เป็นการรบกวน จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ 📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM) 🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧
1. รับงานป้องกัน และไล่นกทุกชนิด การันตีด้วยคุณภาพ 🕊รายละเอียดการบริการ - ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก - รับประกันผลงานป้องกันได้ 100% - อายุการใช้งาน 6-8 ปี - รับประกันงานติดตั้ง 2. รับงานทำความสะอาดโรงงาน อาคาร ต่างๆ ติดต่อ 094-462-8287 ID Line : ekker
เดินทางสะดวกครับ สถานที่เหมาะสมกับการประชุมระดับประเทศครับ
รับสมัครงานด่วน! งานเจ้าหน้าที่ช่วยงานอาจารย์​ ทำงานที่หน่วยวิจัยและออกแบบฯคณะสถาปัตยฯ​ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต รายได้​ 9,000-15,000​ ขึ้นไป/ตามวุฒิ ผ่านการทดทองงานมีการปรับฐานเงินเดือนค่ะ คุณสมบัติ -รับวุฒิปวช.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา -มีความสามารถด้านงานช่าง​ งานก่อสร้าง​ งานออกแบบพื้นฐาน​ งานช่างสำรวจหรืองานอื่นๆ สามารถอ่านแบบ​ เขียนแบบก่อสร้างต่อเติมได้เบื้องต้น -สามารถออกพื้นที่นอกสถานที่และนอกเวลางานได้เป็นบางครั้ง​ แต่หลักๆทำงานที่หน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์​ 080-1316662​ หรือไลน์ID : itimpr หรือinboxเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ
่่่่
เปิดรับนักเรียน ปวช. ปี 62 เมื่อไรค่ะ
#สายสะพาย #เกษียณ
เรียนถามค่ะ สามารถไปจอดรถที่ไหนได้บ้าง ขอบคุณค่ะ
ต้องการพนักงานบัญชี บริษัท เอ แอนด์ซี ตั้งอยู่ที่ 4/24 ซ.พันล้าน ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง โทร 0915063333
ต้องการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี พักอาศัยอยู่ย่านคลองหลวง โทร.0819885564