สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี เบอร์โทรศัพท์ 0 2581 1391 เบอร์ FAX 0 2581 1395
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
16/11/2020

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการ Application Student Care และแสดงยินดีกับนายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

14/11/2020
อีกวัน ชาวคุรุสภาร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ

อีกวัน ชาวคุรุสภาร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ

อีกวัน ชาวคุรุสภาร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565 ต้องใช้เวลาในวันหยุดราชการ ขอส่งผ่านความขอบคุณ....

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
14/11/2020

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยมี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยให้และต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
14/11/2020

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ จารุสาร ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
14/11/2020

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหอวังซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยมีจำนวนนักเรียนระดับม.ต้น นักเรียนชายจำนวน ๘๖๐ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๑,๐๓๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๗ คน ระดับม.ปลาย นักเรียนชายจำนวน ๘๑๓ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๑,๑๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๙ คน ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประวัติ สุทธิประภา ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศ...
13/11/2020

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสู่รูปแบบใหม่ New DLTV เพื่อลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศ...
13/11/2020

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ศึกษาดูงานการใช้ระบบ e-office ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
13/11/2020

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทโรงเรียนสตรีล้วน มีจำนวนนักเรียนระดับม.ต้น จำนวนนักเรียน ๑,๖๐๔ คน จำนวนห้องเรียน ๔๐ ห้อง ระดับม.ปลายจำนวนนักเรียน ๑,๔๑๑ คน จำนวนห้องเรียน ๔๒ ห้อง ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุภาณี ธรรมาธิคม ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
13/11/2020

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ โดยมีจำนวนนักเรียนระดับม.ต้น นักเรียนชายจำนวน ๖๑๓ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๗๔๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๒ คน ระดับม.ปลาย นักเรียนชายจำนวน ๖๗๙ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๑,๐๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๔ คน ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับดร.บุณยพงศ์ พิวัฒน์ธนัต ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
13/11/2020

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพญาไท ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๗๕๗ คน โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

12/11/2020
บริหารเวลา ได้คุณค่าบริหารกายและใจ ใช้ไม้คมแฝกสารพัดประโยชน์ ที่สะดวกใช้ได้ในห้องทำงา

บริหารเวลา ได้คุณค่าบริหารกายและใจ ใช้ไม้คมแฝกสารพัดประโยชน์ ที่สะดวกใช้ได้ในห้องทำงา

เยี่ยมทีมงานสำนักอำนวยการ: สื่อสารนโยบายการทำงาน. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา
11/11/2020
เยี่ยมทีมงานสำนักอำนวยการ: สื่อสารนโยบายการทำงาน. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

เยี่ยมทีมงานสำนักอำนวยการ: สื่อสารนโยบายการทำงาน. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)ดำเนินการปลดล็อก ปรั...
09/11/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand”

https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-64/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand”

https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-64/

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชว...
06/11/2020

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ มีประเด็นสำคัญ คือ

1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
2 การจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
3 การดำเนินงานเพื่อเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
4 มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนในระบบ

https://moe360.blog/2020/11/06/executive-meeting-ops/

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ มีประเด็นสำคัญ คือ

1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
2 การจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
3 การดำเนินงานเพื่อเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
4 มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนในระบบ

https://moe360.blog/2020/11/06/executive-meeting-ops/

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร...
06/11/2020

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ Cr. รูปภาพจาก ศธ.๓๖๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
06/11/2020

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมยินดีกับ ดร. วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
06/11/2020

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมยินดีกับรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการภาร

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...
06/11/2020

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมยินดีกับดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ โรงเรียนปทุมวิไล

30/10/2020
กองบรรณาธิการคุรุสภาวิทยาจารย์ ประชุมออกวารสารให้ทันเวลา ..ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิก

กองบรรณาธิการคุรุสภาวิทยาจารย์ ประชุมออกวารสารให้ทันเวลา ..ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิก

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้...
30/10/2020

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมยินดีกับนายดำรง สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และนายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษา...
30/10/2020

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศลเพื่อจัดตั้งกองทุนโครงการเทพรำเพย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

มาแล้วกับ #เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือโดยครั้งนี้เปิดรับตัวแทนคุณครู 50 คนจากภาคเหนือ เพื่อร่วมพูด...
29/10/2020

มาแล้วกับ #เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ
โดยครั้งนี้เปิดรับตัวแทนคุณครู 50 คนจากภาคเหนือ เพื่อร่วมพูดคุย ระดมความคิด ยกระดับการศึกษาไทยไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.นี้ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ย. ที่ www.moe.go.th

มาแล้วกับ #เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

โดยครั้งนี้เปิดรับตัวแทนคุณครู 50 คนจากภาคเหนือ เพื่อร่วมพูดคุย ระดมความคิด ยกระดับการศึกษาไทยไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.นี้ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ย. ที่ www.moe.go.th

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2563 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธานมีประเด็นน่าสนใจ เช่น เกณฑ์การย้ายผู้อำนวยการ...
29/10/2020

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2563 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธาน
มีประเด็นน่าสนใจ เช่น เกณฑ์การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา การขอทบทวนมติ ว13 อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ./รอง ผอ.สพท.
https://moe360.blog/?p=18051

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2563 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธาน

มีประเด็นน่าสนใจ เช่น เกณฑ์การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา การขอทบทวนมติ ว13 อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ./รอง ผอ.สพท.

https://moe360.blog/?p=18051

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้...
28/10/2020

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

27/10/2020
ศธ.360 องศา

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน ⭐

"ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน"

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน ⭐

"ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน"

เลขาธิการ ก.ค.ศ. "รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์" เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน "ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เ...
27/10/2020

เลขาธิการ ก.ค.ศ. "รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์" เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน "ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน"

https://moe360.blog/2020/10/27/academic-standing/

เลขาธิการ ก.ค.ศ. "รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์" เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน "ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน"

https://moe360.blog/2020/10/27/academic-standing/

ดูคลิปเต็มๆ
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3349750511774113&id=1611166045632577

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง
Pathum Thani
12000

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Regional Education Office No.1,Office of the Permanent Secretary Ministry of Education) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีจังหวัดในพื้นที่ความรับรับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025811391

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร การมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ http://www.moe.go.th/websm/2018/5/437.html
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1W1jZNCkBMfelvuoDPDDhGT42ftb43Qg-?ogsrc=32
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ค่ะ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
สวัสดีจ้า ศธภ.1
เรียนเชิญ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฏหมาย ฯ ประชุมวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาดารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง 09.00 - 16.30 น. เนื่องจากโทรสาร ไม่สามารถได้ ต้องขอส่งทางประสาน นี้ ครับ ขอบคุณ ครับผม