สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม โทรศัพท์ 02-549-3502,3503,3505,3506,3508,3511

เปิดเหมือนปกติ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเก...
11/11/2021

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภา...
06/11/2021

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

12/08/2021

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดีและผู้บริหาร ประธานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ที่ทำให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี "

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
31/05/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post
30/04/2021

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
30/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

29/03/2021

ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 การสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง : เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 29 มีนาคม 2564

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/49954

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
18/02/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

18/02/2021

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายใน มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมฟังการบรรยาย จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
17/02/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05/01/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์ เปิด-ปิด ประตูเข้าออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/01/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ RTROC ฉบับที่ 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
27/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ RTROC ฉบับที่ 14

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
23/12/2020

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

📣 ประกาศจังหวัดปทุมธานี 📣
เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20/12/2020
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/25...
07/12/2020
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

« สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
27/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
ที่ทำให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และได้คะแนนในระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมฟังการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 25 พฤศจิกายน 2563

25/11/2020
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 23 พฤศจิกายน 2563

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบั...
18/11/2020

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/11/2020

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563
เปิดรับสมัครวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลาช่วงเช้า 08.30-12.00 ช่วงบ่าย 13.00-15.30 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5494925 และ 02-5494913
***เงื่อนไขการชำระเงินในการสมัคร
ต้องชำระผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application) เท่านั้น
https://www.ped.rmutt.ac.th/?p=8169

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 5 เพื่อนำมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 4 เพื่อนำมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 11 และ วันที่ 13-14 สิงหาคม ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ที่มา เว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=2359
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 025493690 025493691 และ 025493692 ในวัน-เวลาราชการ หรือ เพจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน” จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

22/06/2020
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...
18/06/2020

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 18-19 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยกระดับยุทธศาสตร์รับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของโลก (Industrial Revolution) และตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนยุคใหม่ (New Normal) โดยการจัดตั้ง “RMUTT MOOC” ที่เป็นศูนย์รวมของสรรพวิทยาการของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal Education)ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนคนไทยทุกคน สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะ Up-skill และ Re-skill ให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นระบบการศึกษาที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน มีความยืดหยุ่น ต่อเนื่อง และมีคุณภาพประสิทธิภาพ ตามปรัชญา “RMUTT mooc ส่งมอบความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
สนใจลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://mooc.rmutt.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสาริณี จ่างเจริญ
โทรศัพท์ : 02-549-3085
ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/05/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร นำ อาหารแห้ง เช่น บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร นม น้ำมันพืช ใส่ในตู้ “ราชมงคลตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณถนนเลียบคลองหก ใกล้ประตู 3 มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/04/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

📣📣📣เปิดแล้ว โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Work From Home สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 เปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 15 พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/48039

หรือ https://www.ict.rmutt.ac.th/?p=2576

ที่อยู่

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Pathum Thani
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-549-3502,3503,3505,3508

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting