Clicky

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม โทรศัพท์ 02-549-3502,3503,3505,3506,3508,3511,3212

เปิดเหมือนปกติ

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิ...
14/10/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2565 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

13/10/2022
07/10/2022
ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารความ...
22/09/2022

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ zoom cloud metting และ onsite วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 ตึกอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ขอขอบคุณรูปภาพจาก กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิ...
30/08/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

17/08/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 17 สิงหาคม 2565

26/07/2022

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 5-6 แก่อาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบัวสวรรค์ ชั้น 3 ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 25 กรกฎาคม 2565

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม อ...
08/07/2022

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 3 - 4 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องบัวสวรรค์ ชั้น 3
ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

cr. กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

01/07/2022

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 1-2 แก่อาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบัวสวรรค์ ชั้น 3 ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู มทร.ธัญบุรี

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกร...
29/06/2022

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 1-2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร

🕘ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

🖲 ณ ห้องบัวสวรรค์ ชั้น 3 ศูนย์คหกรรมช่อพวงชมพู มทร.ธัญบุรี

29/06/2022

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ระยะที่ 2 (การประกวดการจัดการความรู้) ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี 29 มิถุนายน 2565

❗️ประกาศ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อร่วมชิงรางวัล โครงการก...
27/06/2022

❗️ประกาศ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อร่วมชิงรางวัล โครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

📝หมดเขตส่ง วันที่ 27 มิถุนายน 2565

17/06/2022

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 1 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 17 มิถุนายน 2565

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเก...
16/06/2022

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

🕗 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
🕹 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/125uLezg_8ohRGpmEuc6EgXkuTCIdI5lT/view?usp=sharing

06/06/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ เป็นวิทยากร จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประ...
26/05/2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภ...
24/05/2022

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

📌 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร)

🕗 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

🕹 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://shorturl.asia/eUbYa
คู่มือ : https://shorturl.asia/DmtJy

18/05/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี 17 พฤษภาคม 2565

17/05/2022

ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
17 พฤษภาคม 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdP...
17/05/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Overview) และโครงร่างองค์กร(Organization Profile:OP) สำหรับคณะวิชา ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 56 โดย มี ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และผู้ตรวจประเมิน EdPEx200 ของ สป.อว.) เป็นวิทยากร

16/05/2022
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบั...
27/04/2022

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
👇
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภ...
25/04/2022

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

📌 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร) และอาจารย์พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ (วิทยากรร่วม)

🕗 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

🕹 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://shorturl.asia/S5B69
คู่มือ : https://shorturl.asia/DmtJy

22/04/2022
📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภ...
21/04/2022

📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

📌 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร) และอาจารย์พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ (วิทยากรร่วม)

🕗 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

🕹 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://shorturl.asia/0xdpV
คู่มือ : https://shorturl.asia/DmtJy

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  โดยมี รศ.ดร....
31/03/2022

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เป็นประธานในการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 31 มีนาคม 2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการการด...
02/03/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและวิทยากรพิเศษบรรยาย โครงการอบรมให้ค...
28/02/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและวิทยากรพิเศษบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม” ร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.45-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Metting

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก...
29/01/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA /กิจกรรม“อบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร) ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08:30 - 16:00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

📌สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรม...
27/01/2022

📌สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA /กิจกรรม“อบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร) ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08:30 - 16:00 น. ทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

24/01/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและการปรับปรุงรายหมวด หมวดที่ 2 กลยุทธ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร/ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565

20/01/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและการปรับปรุงรายหมวด หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
15/01/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

10/01/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือและการปรับปรุงรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2565 ผ่านระะบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

07/01/2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx ceriteria) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 ผ่านระะบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
03/01/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

ผศ.ดร.สุมลมาลย์ เนียมลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความ...
21/12/2021

ผศ.ดร.สุมลมาลย์ เนียมลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
>> ขอขอบคุณรูปภาพจาก กองประชาสัมพันธ์
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/0J8rt

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้มีการจัดการประชุม ติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของตนเองตามแนวการประเมินคุณ...
16/12/2021

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้มีการจัดการประชุม ติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของตนเองตามแนวการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 306 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Q28sQVHwY9GeCdLmr8_-h-5Hg6QLNmGD?usp=sharing

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดีและผู้บริหาร ป...
12/12/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดีและผู้บริหาร ประธานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ที่ทำให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ที่อยู่

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคล
Pathum Thani
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-549-3502,3503,3505,3508

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 3 - 4 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องบัวสวรรค์ ชั้น 3
ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

cr. กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 1-2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ เป็นวิทยากร

🕘ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

🖲 ณ ห้องบัวสวรรค์ ชั้น 3 ศูนย์คหกรรมช่อพวงชมพู มทร.ธัญบุรี
❗️ประกาศ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อร่วมชิงรางวัล โครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

📝หมดเขตส่ง วันที่ 27 มิถุนายน 2565
📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

🕗 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
🕹 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/125uLezg_8ohRGpmEuc6EgXkuTCIdI5lT/view?usp=sharing
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

📌 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร)

🕗 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

🕹 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://shorturl.asia/eUbYa
คู่มือ : https://shorturl.asia/DmtJy
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Overview) และโครงร่างองค์กร(Organization Profile:OP) สำหรับคณะวิชา ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 56 โดย มี ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และผู้ตรวจประเมิน EdPEx200 ของ สป.อว.) เป็นวิทยากร
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
👇
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์
📣 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

📌 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (วิทยากร) และอาจารย์พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ (วิทยากรร่วม)

🕗 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

🕹 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ : https://shorturl.asia/S5B69
คู่มือ : https://shorturl.asia/DmtJy
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani (แสดงผลทั้งหมด)

กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิ Thanyarat school official โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FIS โรงพยาบาลธัญบุรี ศูนย์ฉายรังสี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา NSM Thailand ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้า กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ลำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห