สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 02-549-3502,3503,3505,3506,3508,3511
(1)

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 5 เพื่อนำมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 4 เพื่อนำมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 11 และ วันที่ 13-14 สิงหาคม ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ที่มา เว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=2359
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 025493690 025493691 และ 025493692 ในวัน-เวลาราชการ หรือ เพจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน” จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

22/06/2020
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...
18/06/2020

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 18-19 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยกระดับยุทธศาสตร์รับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของโลก (Industrial Revolution) และตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนยุคใหม่ (New Normal) โดยการจัดตั้ง “RMUTT MOOC” ที่เป็นศูนย์รวมของสรรพวิทยาการของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal Education)ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนคนไทยทุกคน สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะ Up-skill และ Re-skill ให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นระบบการศึกษาที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน มีความยืดหยุ่น ต่อเนื่อง และมีคุณภาพประสิทธิภาพ ตามปรัชญา “RMUTT mooc ส่งมอบความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
สนใจลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://mooc.rmutt.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสาริณี จ่างเจริญ
โทรศัพท์ : 02-549-3085
ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/05/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร นำ อาหารแห้ง เช่น บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร นม น้ำมันพืช ใส่ในตู้ “ราชมงคลตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณถนนเลียบคลองหก ใกล้ประตู 3 มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/04/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

📣📣📣เปิดแล้ว โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Work From Home สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 เปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 15 พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/48039

หรือ https://www.ict.rmutt.ac.th/?p=2576

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มี
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาหน้า
2. การเรียนการสอนระบบออนไลน์
3. หอพักนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.rmutt.ac.th/content/48013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มาตรการการให้ความช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 8) เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
06/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฏิทินการศึกษา และ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=14122

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
04/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
04/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
03/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอได้ทำผลิตให้กับ
-อาจารย์เจ้าหน้าที่ 2,000 ชิ้น
-ตำรวจ 2,000 ชิ้น
-แพทย์พยาบาล จำนวน10โรงพยาบาล 1,000 ชิ้น
-ภาครัฐและเอกชนอีกประมาณ 1,000ชิ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#ทรงพระเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี และผู้บริหาร นำเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนตลาดพรธิสาร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพป้องกันไวรัสโควิด-19

และช่วงบ่าย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี และผู้บริหาร นำ Face Shield Mask และหน้ากากผ้า มอบให้นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 บริเวณหน้าโรงพยาบาลธัญบุรี

ภาพจากกองประชาสัมพันธ์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ระบบติดตามสถานการณ์ covid19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
28/03/2020
ระบบติดตามสถานการณ์ covid19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบติดตามสถานการณ์ covid19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบติดตามสถานการณ์ covid19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และข้อมูลผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
27/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และการแจ้งการสอบสัมภาษณ์ของคณะ ในการสอบตรงกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน. https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=13842

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 5)
26/03/2020

ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 5)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป กองอาคารสถานที่จะปิดประตู 2 ตั้งแต่ 17.00 - 06.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะเปิดใช้งานเฉพาะประตู 1 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ 26 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แจ้งเลื่อนการคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=7530

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการจัดประชุม สัมมนา และการจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ให้งด เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น การสัมมนา การจัดเลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ให้หัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านพักอาศัยโดยผ่านระบบเทคโนโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อยู่ที่บ้านก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ Remote Desktop Connection, ERP หรือ การสืบค้นงานวิจัย ได้ด้วย

"VPN-RMUTT"

VPN-RMUTT เป็นระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่อยู่นอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายส่วนตัว ของมหาวิทยาลัยฯ เสมือนว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ Remote Desktop Connection, ERP, การสืบค้นงานวิจัย โดยการเข้าใช้งาน ต้องมี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย

อ่านวิธีการตั้งค่า และ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47483

และอ่านวิธีการติดตั้ง VPN ระบบต่างๆทั้งหมดได้ที่
http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11/03/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [นายสมหมาย ผิวสอาด]
ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมลับ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมหมาย ผิวสอาด ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง พิเศษ เล่ม ๑๓๗ ตอน ๕๖ หน้า ๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/056/T_0007.PDF

ที่อยู่

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Pathum Thani
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-549-3502,3503,3505,3508

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด