คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thailand

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องแนวทางการตจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากการเรียนการสอนในที...
30/12/2021

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องแนวทางการตจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
30/12/2021

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
28/12/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

The 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) would like to bring...
27/12/2021

The 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) would like to bring a Second Announcement of PST 2022 conference.

Please find all invited speakers and topics in this conference here.

Registration and paper submission is opening soon. For more information, please visit >> https://pst-conference.org/

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
23/12/2021

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนของคณะเภสัชศาสตร์ ทางคณะเภสัชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏

รศ.ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฏาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี...
20/12/2021

รศ.ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฏาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 🙏

รศ.ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฏาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 🙏

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินร้านยาคุณภาพประกาศ ณ...
15/12/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินร้านยาคุณภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จากสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินร้านยาคุณภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จากสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์พันโทหญิง ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมีได...
15/12/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
พันโทหญิง ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
ได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการบริหารเภสัชกิจวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
พันโทหญิง ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
ได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการบริหารเภสัชกิจวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันรอบ 2 สำหรับการประกวดแผนการตลาดของสมาคมเภสัชกรการตลาด (MPAT) โปรเจ็ค Start-up Pharma รอบที่ 2 ขอแ...
07/12/2021

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันรอบ 2 สำหรับการประกวดแผนการตลาดของสมาคมเภสัชกรการตลาด (MPAT) โปรเจ็ค Start-up Pharma รอบที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่5 ทั้ง 4 คน (Home Elf Team) ที่ผ่านเข้ารอบอีกครั้ง🥳👏🏻👏🏻 โดยรอบที่ 2 นี้ทางคณะกรรมการได้คัดเลือก 6 ทีมจาก 12 ทีมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ร่วมแข่งขัน โดยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย สมาชิกในทีม 4 คน คือ
1. นศภ.ยงธิดา แสวงสุข
2.นศภ.ณัฐกฤตา ครองแถว
3.นศภ.สรัช ธีระสุต
4.นศภ.ธนกฤต โสเจยยะ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบอีกครั้ง🥳👏🏻👏🏻
สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันรอบเปิดต่อสาธารณชน ทาง MPAT ให้สาธารณชนเข้าร่วมโหวดสำหรับรางวัล Popular Vote ด้วย ขอเชิญชวนให้พวกเราชาวมธ.เข้าร่วมโหวตในการแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ 15 มกราคม 2565
รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก
FB: Start-up Pharma by MPAT
IG: startuppharma.mpat
Email: [email protected]
For more information: https://linktr.ee/pharmarketing.mpat
#StartUpPharmabyMPAT

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันรอบ 2 สำหรับการประกวดแผนการตลาดของสมาคมเภสัชกรการตลาด (MPAT) โปรเจ็ค Start-up Pharma รอบที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่5 ทั้ง 4 คน (Home Elf Team) ที่ผ่านเข้ารอบอีกครั้ง🥳👏🏻👏🏻 โดยรอบที่ 2 นี้ทางคณะกรรมการได้คัดเลือก 6 ทีมจาก 12 ทีมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ร่วมแข่งขัน โดยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย สมาชิกในทีม 4 คน คือ
1. นศภ.ยงธิดา แสวงสุข
2.นศภ.ณัฐกฤตา ครองแถว
3.นศภ.สรัช ธีระสุต
4.นศภ.ธนกฤต โสเจยยะ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบอีกครั้ง🥳👏🏻👏🏻
สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันรอบเปิดต่อสาธารณชน ทาง MPAT ให้สาธารณชนเข้าร่วมโหวดสำหรับรางวัล Popular Vote ด้วย ขอเชิญชวนให้พวกเราชาวมธ.เข้าร่วมโหวตในการแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ 15 มกราคม 2565
รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก
FB: Start-up Pharma by MPAT
IG: startuppharma.mpat
Email: [email protected]
For more information: https://linktr.ee/pharmarketing.mpat
#StartUpPharmabyMPAT

The 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) is now calling for ...
03/12/2021

The 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) is now calling for papers.

PST 2022 is hosted by the Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thai Industrial Pharmacist Association (TIPA), along with 13 co-host academic and professional institutions in Thailand.

The theme of the conference is “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals”.

Due to the coronavirus (Covid-19) pandemic continuing to have an impact on face-to-face meetings, PST 2022 conference will be held on a virtual platform.

Pharmaceutical scientists in the Asia-Pacific region and around the world are most welcome to participate and present your research work!

Please save the dates.

IMPORTANT DATES

January 15 - March 1, 2022 Abstract submission
April 22, 2022 Notification of abstract acceptance &
payment
January 15 - April 30, 2022 Early bird registration
June 23-24, 2022 5th PST Conference 2022
For more information, please visit https://pst-conference.org/

The 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) is now calling for papers.

PST 2022 is hosted by the Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thai Industrial Pharmacist Association (TIPA), along with 13 co-host academic and professional institutions in Thailand.

The theme of the conference is “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals”.

Due to the coronavirus (Covid-19) pandemic continuing to have an impact on face-to-face meetings, PST 2022 conference will be held on a virtual platform.

Pharmaceutical scientists in the Asia-Pacific region and around the world are most welcome to participate and present your research work!

Please save the dates.

IMPORTANT DATES

January 15 - March 1, 2022 Abstract submission
April 22, 2022 Notification of abstract acceptance &
payment
January 15 - April 30, 2022 Early bird registration
June 23-24, 2022 5th PST Conference 2022
For more information, please visit https://pst-conference.org/

งานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเภส...
02/12/2021

งานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ และท่านอาจารย์จอมจินเป็นอย่างสูง

ประกาศรางวัลผู้โชคดีร่วมการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มธ และ line offic...
01/12/2021

ประกาศรางวัลผู้โชคดีร่วมการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มธ และ line official
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล Tesco lotus มูลค่า 300 บาท จำนวน 3 รางวัล
1. คุณ Worada
2. คุณอารยา มารศรี
3. คุณลำดวน ดีหนัก

รางวัลที่ 2 บัตร Starbuck มูลค่า 100 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. คุณ Patcharaporn
2. คุณ Bongkoth
3. คุณ Somsamornounjit
4. คุณ mind-lion
5. คุณ 06567093xx
รางวัลพิเศษ เงินสดมูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณชลดา ปันคำ
2. คุณ 08966954XX
ทางคณะเภสัชศาสตร์ จะทำการติดต่อกลับไปยังช่องทางที่ท่านให้ไว้
กรณีที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ไม่สามารถติดต่อท่านได้ในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากนี้ ทางคณะจะขอเรียกผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
***ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม****

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตาได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่น ใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ประจำปี 2...
01/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่น ใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ประจำปี 2564
ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 - 2564
ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่น ใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ประจำปี 2564
ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 - 2564
ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น ประจำปี 2564(ตา...
24/11/2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น ประจำปี 2564
(ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔)
1. เป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
- รศ. ดร. เภสัชกรนมนต์ หิรัญ
- ผศ. ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
- รศ. ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2. เป็นเลิศด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นครู
- อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพนิตา สุวรรณน้อย
- ผศ. ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
👏👏👏

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
10/11/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (TU-NSTDA Excellent Research Graduate Scholarship)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3/2564)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่5 ทั้ง 4 คน Home Elf Team สมาชิกในทีม 4 คน คือ 1. นศภ.ยงธิดา แสวงสุข 2.นศ...
08/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่5 ทั้ง 4 คน
Home Elf Team สมาชิกในทีม 4 คน คือ
1. นศภ.ยงธิดา แสวงสุข
2.นศภ.ณัฐกฤตา ครองแถว
3.นศภ.สรัช ธีระสุต
4.นศภ.ธนกฤต โสเจยยะ
ที่เข้าแข่งขันการประกวดแผนการตลาดของสมาคมเภสัชกรการตลาด (MPAT) คัดเลือก 12 ทีมจาก 50 ทีมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่ร่วมแข่งขัน โดยได้ผ่านเข้ารอบที่ 2

คลิปวิดีโอแผนการนำเสนอการตลาด Eldarband
https://youtu.be/D8DqZLuThbk

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -  Faculty of Pharmacy TU's post
07/11/2021

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

ตารางสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ย. - ธ.ค. 2564
29/10/2021

ตารางสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ย. - ธ.ค. 2564

ตารางสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ย. - ธ.ค. 2564

การคัดเลือกนักศึกษารับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  https://pharm.t...
26/10/2021

การคัดเลือกนักศึกษารับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://pharm.tu.ac.th/std-scholar

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 พ.ย.64 ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 5 นะคะ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -  Faculty of Pharmacy TU's post
21/10/2021

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎ...
21/10/2021

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ ประจําปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ ประจําปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น 2564ประเภทผู้ส่งเสริมกา...
14/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น 2564
ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
จาก สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น 2564
ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
จาก สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา  โสดาตาเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่ด...
14/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10/10/2021

[Trainee BLOG] ร่างกายของเราในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย นศภ.ณัชชากัญญ์ เกิดชัยวิวัฒน์ นักศึกษาฝึกงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
“บัญชียาหลักแห่งชาติคืออะไร” เป็นคำถามที่ได้รับตอนเข้ามาฝึกงานที่ HITAP

คำตอบสรุปง่าย ๆ อาจเป็นเพียง บัญชียาหลักแห่งชาติ คือ รายการยาที่ประชาชนได้รับสิทธิประกันสุขภาพของภาครัฐ โดยภาครัฐจะเป็นสนับสนุนค่ายา ประชาชนจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่การฝึกงานที่นี่ทำให้สามารถบอกอะไรได้มากกว่านั้น

“บัญชียาหลักแห่งชาติ” เป็นสิ่งที่ทุกคนที่เรียนคณะเภสัชศาสตร์ต้องเคยได้ยิน อย่างน้อยที่สุด คือ ตอนเรียนวิชาคณะ เช่น วิชาจ่ายยา วิชากฎหมาย หรือแม้กระทั่งตอนอ่านหนังสือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ และแน่นอนว่าทุกคนที่เรียนคณะนี้ น่าจะรู้จักกับความหมายของบัญชียาในแต่ละบัญชีย่อย แต่หากถามว่าเพราะเหตุใดยานี้ถึงได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือกระบวนการในการคัดเลือกยาแต่ละชนิดต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และพิจารณาจากเกณฑ์ใดบ้าง อาจจะไม่สามารถให้คำตอบได้
.
ประสบการณ์ฝึกงานที่ HITAP ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมทำงานในกระบวนการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติอาจสามารถให้คำตอบบางส่วนได้
.
อ่านต่อ https://www.hitap.net/181859

#HITAP #ยา #บัญชียาหลักแห่งชาติ #เภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงวิมลสินี โคต่อเนตร ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ...
07/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงวิมลสินี โคต่อเนตร
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัล "บัณฑิตดีเยี่ยม" สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สัญญาลงนามในปีงบประมาณ 2564 🌟🌟🌟
06/10/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สัญญาลงนามในปีงบประมาณ 2564 🌟🌟🌟

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สัญญาลงนามในปีงบประมาณ 2564 🌟🌟🌟

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จากมหาวิทยาล...
06/10/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์🌟🌟🌟

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล  อาษาสุจริต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีว...
06/10/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง
เนื่องในโอกาสได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 🌟🌟🌟

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง
เนื่องในโอกาสได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 🌟🌟🌟

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจํานวน) ประจําภาค 1/2564
22/09/2021

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจํานวน) ประจําภาค 1/2564

ขอบคุณพี่น้ำหวานและพี่หมูแดง ที่ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และจัดส่งให้น้องๆ นักศึกษาเป...
17/09/2021

ขอบคุณพี่น้ำหวานและพี่หมูแดง ที่ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และจัดส่งให้น้องๆ นักศึกษา

เป็นกำลังใจให้น้องๆ ในการเรียนออนไลน์นะคะ 🥰🥰

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)เรื่อง การใช้สารเภสัชรังสีในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง (CPE 3....
26/08/2021

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง การใช้สารเภสัชรังสีในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง (CPE 3.0)
โดย อ.ดร.ภญ. ภัทรพร ใจขาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://pharm.tu.ac.th/service-articles หรือ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1069
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Email: [email protected]
Line ID: @583sjdgz

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง การใช้สารเภสัชรังสีในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง (CPE 3.0)
โดย อ.ดร.ภญ. ภัทรพร ใจขาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://pharm.tu.ac.th/service-articles หรือ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1069
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Email: [email protected]
Line ID: @583sjdgz

ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12121

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629869213

เว็บไซต์

http://www.pharm.tu.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ป โท เภสัช ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมเท่าไรต่อเทอมค่ะ...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติเวยโฟ(WEIFO)..เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้......สอบถาม idline:weifo1/062-4944693 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
คณะเภสัชศาสตร์ เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://pharm.tu.ac.th/rx-news#content-0 รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad-master รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad
ดีใจด้วยกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 TuRx03 ที่จบการฝึกงานผลัดแรกและเป็นกำลังใจให้กับการฝึกงานผลัดที่ 2 และอย่าลืมนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกงานผลัดต่อๆไป😄😁
ประชาสัมพันธ์งานประชุมดีๆ แห่งปี งานประชุมเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 5 UPDATES ON VACCINE 2019 : What You Need To Know สำหรับเภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน 👉 เภสัชกร ได้รับ CPE 9.5 😊😊 👉 แพทย์ ได้รับ CME 11 😊😊 ********************** HIGHLIGHT TOPICS ********************** 💉Update on Thai EPI 2019 โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ 💉Roles of Vaccine on Community Immunity โดย อ.ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ 💉Trend of Children Vaccine in 2019 โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 💉New Recommendation Guidelines for Rabies Vaccine โดย อ.พญ. สุดา พันธุ์รินทร์ 💉Role of Vaccine for Combating Hepatitis B and C to Reach Elimination by 2030 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 💉Recommended Vaccines for Adult and Elderly Society โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง และ อ.ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง 💉Vaccines for Pregnants โดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา 💉Vaccine storage and cold chain management โดย ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช ******************* ลงทะเบียนได้แล้วที่ ******************* https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=138
ชาวธรรมศาสตร์ เตรียมตัวพบกับกิจกรรมสนุกๆ กับงานสุดสัปดาห์ on campus เพื่อปลุกความกล้าของน้องๆ #สุดสัปดาห์OnCampus #กล้าให้สุด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
SDL Thailand is seeking for #lifescience #freelance translators Main qualification - #Thai native speakers who are available full-time or part-time, with a responsible attitude, as deadlines can be very tight. - Possessing at least 3 years of #pharmaceutical, life Sciences, medical translation experience How to Apply - Please send your resume to [email protected] or apply via the following website; https://lnkd.in/fuC6B_5 - All applicants who are contacted, will be required to test our non-paid test.
ขอฝากด้วยนะครับ สำหรับน้องๆเภสัชกร ที่สนใจร่วมงานร้านยา อ.เมือง โคราช ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ ขอบคุณครับ https://www.facebook.com/sathaneeyakorat
สำหรับน้องๆเภสัชกรที่สนใจทำงานร้านขายยา ที่อ.เมือง โคราช เชิญนะครับ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ --->https://www.facebook.com/sathaneeyakor…/