คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thailand
(12)

เปิดเหมือนปกติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะในศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ...
01/03/2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะในศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
(1st International Online Conference on TU Health Science (ICTUHS) Challenges in Health Promotion and Innovation)
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)
ซึ่งมีการบรรยาย อภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทาง:
http://www.med.tu.ac.th/InternationalHealthScienceConference/#/

Faculty of Pharmacy, Thammasat University in collaboration with Faculty of Medicine, Thammasat University Hospital, Chulabhorn International College of Medicine, Faculty of Public Health, Faculty of Allied Health Sciences, Faculty of Nursing and Faculty of Dentistry are holding the 1st International Online Conference on TU Health Science (ICTUHS) Challenges in Health Promotion and Innovation) between 16-18 March 2021 (online format). There will be special lectures, discussions and workshops. We would like to cordially invite all healthcare professionals, lecturers, and students to join the program.

Please find the registration link attached below.

http://www.med.tu.ac.th/InternationalHealthScienceConference/#/

23/02/2021
"กินยาให้ถูกวิธี ... ชีวิตปลอดภัย" โครงการความรู้สู่ประชาชน หมวดบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสต

วีดีโอเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน " "กินยาให้ถูกวิธี ... ชีวิตปลอดภัย" คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

https://www.youtube.com/watch?v=xbNpcdod0hg

และอ่านบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพิ่มเติมได้ที่
https://pharm.tu.ac.th/rx-articles

คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ทำการต้อนรับ Asst.Prof. Adryan Fristiohady, Faculty of Pharmacy, Universitas Halu Oleo ประเทศอินโดนีเ...
17/02/2021

คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ทำการต้อนรับ Asst.Prof. Adryan Fristiohady, Faculty of Pharmacy, Universitas Halu Oleo ประเทศอินโดนีเซีย ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและวิจัย ที่คณะ ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2564

Faculty of Pharmacy, Thammasat University gives a warm welcome to Asst.Prof. Adryan Fristiohady, Faculty of Pharmacy, Universitas Halu Oleo, indonesia on the academic and research visit from 17-25 February, 2021.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะในศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ...
14/02/2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะในศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
(1st International Online Conference on TU Health Science (ICTUHS) Challenges in Health Promotion and Innovation)
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)
ซึ่งมีการบรรยาย อภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทาง:
http://www.med.tu.ac.th/InternationalHealthScienceConference/#/

Faculty of Pharmacy, Thammasat University in collaboration with Faculty of Medicine, Thammasat University Hospital, Chulabhorn International College of Medicine, Faculty of Public Health, Faculty of Allied Health Sciences, Faculty of Nursing and Faculty of Dentistry are holding the 1st International Online Conference on TU Health Science (ICTUHS) Challenges in Health Promotion and Innovation) between 16-18 March 2021 (online format). There will be special lectures, discussions and workshops. We would like to cordially invite all healthcare professionals, lecturers, and students to join the program.

Please find the registration link attached below.

http://www.med.tu.ac.th/InternationalHealthScienceConference/#/

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เกศินี เนตรสมบูรณ์...เนื่องในโอ...
05/02/2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เกศินี เนตรสมบูรณ์
...เนื่องในโอกาส... ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
ประจำปี 2564 จากคณะเภสัชศาสตร์
“ ในระดับดีเด่น ”
ในชื่อผลงาน : Thiolated chitosans: Are Cys-Cys ligands key to the next generation?

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงตวงรัตน์  โพธะ เนื่องในโอกาสได้รับทุนจาก ...
22/01/2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงตวงรัตน์ โพธะ
เนื่องในโอกาสได้รับทุนจาก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและรูปแบบการจัดบริการการแพทย์วิถีใหม่”
และได้รับ “รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
ประเภท: รางวัลสนับสนุนการเขียนโครงร่างงานวิจัย”
👍👍

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทก...
21/01/2021

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และได้รับ "รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 3)" จากคณะเภสัชศาสตร์ 🥰🥰🥰

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มธ. เรื่อง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563http...
04/01/2021
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มธ. เรื่อง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563

https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=935

จำนวน 2.5 หน่วยกิต สามารถอ่านและทำแบบทดสอบภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)

ช่องทางการติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 - 17 มกราคม 2564
04/01/2021

ช่องทางการติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 - 17 มกราคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)
02/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)
.
สรุปสาระสำคัญ
1. ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

2. ให้ส่วนงานนำรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติ ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนาการ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับท่ี 6)

ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) หรือออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเงินเดือน บุคลากร กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานด้านการคลังอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ได้รับมอบหมาย

3. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยไม่มีเหตุจำเป็น

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์ลำปางให้ถือตามแนวการปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ อว 67.06.3/ว.1330 ของหมวดทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารศูนย์ลำปาง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

🔺อ่านประกาศฉบับเต็มhttps://tu.ac.th/uploads/news-tu/images/jan64/file/Thammasat-University-Notification-16-TH.pdf
🔺ประกาศฉบับอื่นๆ https://tu.ac.th/announcement-covid19

#thammasat
#thammasatnews
#covid19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ ประจำปีการ...
23/12/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ แกล้วทนงค์ (พี่อะตอม) ได้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงขององค์กร...
18/12/2020

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ แกล้วทนงค์ (พี่อะตอม)
ได้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงขององค์กร : TU-Talent
(สายสนับสนุนวิชาการ) (หลักสูตรจำนวน 54 ชั่วโมง)

ในหัวข้อ การประยุคต์ใช้งาน QR Codeในการจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Applying the use of QR Code for Herbal Garden Knowledge Management at Faculty of Pharmacy, Thammasat University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ...
14/12/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม >> https://pharm.tu.ac.th/rx-news

ประกาศ แจ้งข้อมูลสำรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการสอบครั้งที่ 6/2563 (PLE...
14/12/2020

ประกาศ แจ้งข้อมูลสำรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการสอบครั้งที่ 6/2563 (PLE-PC1) สอบวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลาสอบ 13.00-16.00 น. สนามสอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ชั้น 4 ห้อง 413
อาคารที่สอบ
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1+3+(SC3)/@14.0705367,100.6025962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e27fdbd18834b3:0xf2726a48daf96b2a!8m2!3d14.0705315!4d100.6047849?hl=th

ประกาศ แจ้งข้อมูลสำรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการสอบครั้งที่ 6/2563 (PLE...
14/12/2020

ประกาศ แจ้งข้อมูลสำรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการสอบครั้งที่ 6/2563 (PLE-PC1) สอบวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลาสอบ 13.00-16.00 น. สนามสอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ชั้น 4 ห้อง 413
อาคารที่สอบ
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1+3+(SC3)/@14.0705367,100.6025962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e27fdbd18834b3:0xf2726a48daf96b2a!8m2!3d14.0705315!4d100.6047849?hl=th

ประกาศ แจ้งข้อมูลสำหรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการสอบครั้งที่ 6/2563 (PL...
14/12/2020

ประกาศ แจ้งข้อมูลสำหรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการสอบครั้งที่ 6/2563 (PLE-PC1) สอบวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลาสอบ 13.00-16.00 น. สนามสอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ชั้น 4 ห้อง 413
อาคารที่สอบ
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1+3+(SC3)/@14.0705367,100.6025962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e27fdbd18834b3:0xf2726a48daf96b2a!8m2!3d14.0705315!4d100.6047849?hl=th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
07/12/2020

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชวน รัตน์รักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
07/12/2020

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชวน รัตน์รักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
07/12/2020

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มงานเทิด...
04/12/2020

คณะเภสัชศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มงานเทิดพระเกียรติพระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันสถาปนา รพธ. ครบรอบ 33 ปี

นักเรียนโครงการ วมว เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
18/11/2020

นักเรียนโครงการ วมว เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กว่าจะได้เป็นเภสัชกรที่ #พร้อมทำงานเพื่อประชาชน#Openhouse2020#pharmacyTU
12/11/2020

กว่าจะได้เป็นเภสัชกรที่ #พร้อมทำงานเพื่อประชาชน
#Openhouse2020
#pharmacyTU

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แ...
02/11/2020

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการรับใช้ประชาชน ดังคำที่ว่า ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน❤️❤️❤️

Congratulations to our first batch of PharmD graduates from Thammasat University. We wish you all the success in your pharmacy career and in serving the Thai people as we know ‘We love Thammasat University because the University teaches me to love the people.”

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวานพานพุ่มในงาน สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธร...
21/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวานพานพุ่มในงาน สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ความรู้กันไปเยอะเลย 🙂🙂
20/10/2020

นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ความรู้กันไปเยอะเลย 🙂🙂

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้องบรรยาย...
20/10/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ PST 2021 ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564
20/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ PST 2021
ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ชนกเนตร ยศปัญญาได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ...
19/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ภญ.ชนกเนตร ยศปัญญา
ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

นศภ.สุภวดี เขตสินบุญ
ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.ชายสรรพศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง)

นศภ.เอกราช จีระนุช
ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี เนื่องในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นศภ.โชติกา ชุณห์กุล
นศภ.พลอยแก้ว แสงผดุง
นศภ.ณัฐชา บำเพ็ญทาน
ได้รับรางวัลเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๓ ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยทศพิธราชธรรมนำประเทศ เรื...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยทศพิธราชธรรมนำประเทศ เรืองวิเศษโรจน์รุจสุดสมัย
แม้เสด็จฯ ล่วงทิพย์สถานพิมานใด
ปวงชาวไทยเทิดไท้มั่นนิรันดร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีทำบุญประจำปี ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ วันที่ 12 ต.ค. 2563
12/10/2020

พิธีทำบุญประจำปี ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ วันที่ 12 ต.ค. 2563

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -  Faculty of Pharmacy TU's post
09/10/2020

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU's post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม >>...
07/10/2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://pharm.tu.ac.th/rx-news#content-0

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad-master
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชนกเนตร ยศปัญญา ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเข็มร...
14/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชนกเนตร ยศปัญญา ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเข็มรางวัลและเกียรติบัตร บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

โครงการอบรมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 : Professio...
10/09/2020

โครงการอบรมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 : Professional tip and techniques: Roads to advanced academic career path วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

โครงการอบรมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 : Professional tip and techniques: Roads to advanced academic career path วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Pathum Thani
12121

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2564-4440

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://pharm.tu.ac.th/rx-news#content-0 รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad-master รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad
ดีใจด้วยกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 TuRx03 ที่จบการฝึกงานผลัดแรกและเป็นกำลังใจให้กับการฝึกงานผลัดที่ 2 และอย่าลืมนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกงานผลัดต่อๆไป😄😁
ประชาสัมพันธ์งานประชุมดีๆ แห่งปี งานประชุมเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 5 UPDATES ON VACCINE 2019 : What You Need To Know สำหรับเภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน 👉 เภสัชกร ได้รับ CPE 9.5 😊😊 👉 แพทย์ ได้รับ CME 11 😊😊 ********************** HIGHLIGHT TOPICS ********************** 💉Update on Thai EPI 2019 โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ 💉Roles of Vaccine on Community Immunity โดย อ.ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ 💉Trend of Children Vaccine in 2019 โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 💉New Recommendation Guidelines for Rabies Vaccine โดย อ.พญ. สุดา พันธุ์รินทร์ 💉Role of Vaccine for Combating Hepatitis B and C to Reach Elimination by 2030 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 💉Recommended Vaccines for Adult and Elderly Society โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง และ อ.ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง 💉Vaccines for Pregnants โดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา 💉Vaccine storage and cold chain management โดย ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช ******************* ลงทะเบียนได้แล้วที่ ******************* https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=138
ชาวธรรมศาสตร์ เตรียมตัวพบกับกิจกรรมสนุกๆ กับงานสุดสัปดาห์ on campus เพื่อปลุกความกล้าของน้องๆ #สุดสัปดาห์OnCampus #กล้าให้สุด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
SDL Thailand is seeking for #lifescience #freelance translators Main qualification - #Thai native speakers who are available full-time or part-time, with a responsible attitude, as deadlines can be very tight. - Possessing at least 3 years of #pharmaceutical, life Sciences, medical translation experience How to Apply - Please send your resume to [email protected] or apply via the following website; https://lnkd.in/fuC6B_5 - All applicants who are contacted, will be required to test our non-paid test.
ขอฝากด้วยนะครับ สำหรับน้องๆเภสัชกร ที่สนใจร่วมงานร้านยา อ.เมือง โคราช ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ ขอบคุณครับ https://www.facebook.com/sathaneeyakorat
สำหรับน้องๆเภสัชกรที่สนใจทำงานร้านขายยา ที่อ.เมือง โคราช เชิญนะครับ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ --->https://www.facebook.com/sathaneeyakor…/