Clicky

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

22/03/2023

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

เชิญชวนผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่สนใจรับวัคซีนกระตุ้น Pfizer ชนิด 2 สายพันธุ์ เข้ารับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว ได้เช่นกัน

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนนคร่อมคลองวัดโส...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนนคร่อมคลองวัดโส เตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่ชำรุด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

📣เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 🗓 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล...
22/03/2023

📣เทศบาลเมืองปทุมธานี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

🗓 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เขต 3 จำนวน 9 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนเอื้ออาทร 1 ชุมชนเอื้ออาทร 2 ชุมชนเอื้ออาทร 3 ชุมชนธารารินทร์ ชุมชนแสงชัยพัฒนา ชุมชนเพชรปทุม ชุมชนพนาสนธิ์ ชุมชนปัญชลี ชุมชนประปาเก่า

📝 ร่วมกิจกรรมประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน

📍 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ หน้าตึก 24 ชุมชนเอื้ออาทร 2

📝 พร้อมทั้งพบกับกิจกรรม และบริการด้านต่างๆ ดังนี้
1. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การจ่ายยารักษาโรค การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกายภาพบำบัด
2. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ
3. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชยกิจ รับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
4. บริการให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน
5. บริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดขณะเกิดเพลิงไหม้ และวิธีการใช้แก๊สหุงต้ม ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
6. บริการให้คำแนะนำด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการ และสาธิตการทำขนม
7. บริการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การซ่อมแซมและดูแลรักษาสาธารณประโยชน์
8. สาธิตการฝึกอาชีพ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนผู้พิการ รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

🛒 การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
🛒 การจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจมาตรฐานและความสะอาดของตู้...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจมาตรฐานและความสะอาดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำบริโภคและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจที่จะได้รับบริการด้านน้ำบริโภคที่ปลอดภัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

📌ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือโทร ☎️ 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2566 ถึง 2...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2566 ถึง 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานีเรื่อง การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพลด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเน...
21/03/2023

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล

ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการล้างทำความสะอาด พื้นที่บริเวณตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น. เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมงนำโรค ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอให้ผู้ประกอบการค้าจัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ในการจำหน่ายสินค้าออกจากแนวท่อระบายน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่เป็นการกีดขวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านที่อาจเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หากผู้ประกอบการค้า ไม่ปฏิบัติตามและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขณะปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการค้าจะเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินกับทางเทศบาลเมืองปทุมธานีไม่ได้

📌เทศบาลเมืองปทุมธานี ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ☎ 0-2581-5740

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น – 10.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตัดต้น...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น – 10.00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณ บ้านพักสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่ต.บางปรอก เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นล้มช่วงพายุลมแรง และไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน

เวลา 10.30 น – 12.00 น.
ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้และกำจัดวัชพืช บริเวณโค้งทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก ตามคำร้องขอของประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566  นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนจาก บริษัท นาโมแมก จ...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนจาก บริษัท นาโมแมก จำกัด ให้การต้อนรับ พลตรี ประพนธ์ กิติญาณทรัพย์ และคณะจาก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจาก ดร.คมเพชร ปักคำวงษ์สังข์ ที่ปรึกษาบริษัท นาโมแมก จำกัด ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจและรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณข้างทางที่เป็นถนนสา...
21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจและรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณข้างทางที่เป็นถนนสาธารณะ และป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อความเป็นระเบียบและสร้างทัศนวิสัยที่ดีในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

👉 ทั้งนี้ขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาติดตั้งป้าย และประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2560 เรื่องการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

📌 พบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง หรือกีดขวางทางสัญจร ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

☎️แจ้งเหตุได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ

📣 เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมอบรม “ โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร...
21/03/2023

📣 เทศบาลเมืองปทุมธานี

ขอเชิญ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมอบรม “ โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ” อบรมฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ 🧑‍💻👨‍💻
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 🧑‍🍳👨‍🍳
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ผู้ประกอบกิจการ ได้แก่
- เจ้าของกิจการ
- ผู้ดูแล
- ผู้จัดการ
ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่
- คนปรุงอาหาร
- คนจำหน่ายอาหาร
- คนเสิร์ฟอาหาร
- คนล้างจาน / ภาชนะ

🎖🎫 หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวสำหรับผู้ผ่านการอบรม ภายหลังจบการฝึกอบรม

📝 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566
- ผู้ประกอบกิจการ 50 คน
- ผู้สัมผัสอาหาร 100 คน

ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี (ชั้น3)
Download ใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1i28cVMPdIX1mDCsAEPrmzu7I6kxB0e3u/view?usp=sharing

📌 หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร. 0-2581-5740 หรือติดต่อ คุณเฉลิมเกียรติ โทร.095-493-1881

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 23.30  น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จ...
21/03/2023

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 23.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเขียวหางไหม้ ความยาวประมาณ 80 ซม. บริเวณชุมชนสุขใจพัฒนา ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

20/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ดำเนินการตัดประสานท่อเพื่อเสริมแรงดันน้ำและปรับปรุงระบบส่งจ่ายน้ำ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด Ø 800 มม.
- บริเวณสี่แยกปทุมวิไล ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
- เริ่มดำเนินการในคืนวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ถึง วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น. รวมเวลาดำเนินการ 48 ชั่วโมง
(หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำทันที)
-ผลกระทบน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล
1. พื้นที่ อำเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่
- ตำบลบางเดื่อ ทั้งหมด
- ตำบลบางหลวง (เฉพาะ หมู่ 5)
- ตำบลบางขะแยง ทั้งหมด
- ตำบลบางคูวัด ทั้งหมด
2. พื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่
- ตำบลคลองพระอุดม (เฉพาะ หมู่ 7)

ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว โปรดสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ
ติดตามข่าวสารการประปาได้ที่ Line Official ID :
กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศ 20 มี.ค. 66

20/03/2023

ซีเซียม 137 คืออะไร❓

👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌https://datariskcom-ddc.moph.go.th/

มาหาคำตอบไปพร้อมกันที่ภาพด้านล่างนี้ได้เลยย !! 👇

#สารกัมมันตรังสี
#สคร6ชลบุรี
#กรมควบคุมโรค

Photos from ป้องกันภัยออนไลน์'s post
20/03/2023

Photos from ป้องกันภัยออนไลน์'s post

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จ...
19/03/2023

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเขียวพระอินทร์ บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

19/03/2023

วันที่ 19 มีนาคม 2566
แจ้งปิดน้ำ ซ่อมท่อ PVC 200 mm.
บริเวณที่โล่ง ข้างร้านเบเกอรี่ ดีโป้ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง
××××××××××××××××××××××××××
ผลกระทบน้ำไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลตั้งแต่แยกสันติสุข ต.บางปรอก จนถึง ซ.วัดมะขาม ต.บ้านกลาง รวมถึงบ้านกลางหมู่ที่ 2,3,4 บางส่วน และบริเวณโดยรอบ
ต.บางปรอก ต.บ้านกลาง อ.เมือง
×××××××××××××××××××××
ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ...
19/03/2023

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณ ศาลาริมน้ำวัดหงษ์ปทุมาวาส

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำความต้องการที่จำเป็น ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายในเทศบาล การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนฉัตรหลวง ชุมชนบางโพธิ์ใน ชุมชนคลองพิกุล ชุมชนบางปรอก ชุมชนพัฒนสัมพันธ์ ชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา ชุมชนเทศสัมพันธ์ ชุมชนซื่อตรง ชุมชนปทุมทอง และชุมชนกฤษณา

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จ...
19/03/2023

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเขียวพระอินทร์ บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566🏡 งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน - ทำควา...
18/03/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

🏡 งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน
- ทำความสะอาดบริเวณ ศาลาริมน้ำวัดหงษ์ปทุมาวาส เพื่อเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร
- ล้างทำความสะอาด บริเวณ ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1(ตลาดผัก) , ปทุมรัฐ2(ตลาดปลา) เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรคและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้า

👉 หากพบปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายอุดตัน แจ้งได้ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1124 ในวันและเวลาราชการ

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566นางศรัญาวรรณ  สงบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ...
18/03/2023

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

นางศรัญาวรรณ สงบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2566”

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น – 15.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น – 15.00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่ตำบลบางปรอก เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นล้มช่วงพายุลมแรง และไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงข้อ...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2566

เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมืองแต่ละกองทุน ให้สามารถบริหารจัดการกองทุนชุมชนเมืองได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะกรรมการกองทุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวเรวดี  วงศาโรจน์ ผู้อำ...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวเรวดี วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณประตูระบายน้ำวัดฉาง ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อดำเนินการซ่อมแซมประตูระบายน้ำจุดที่ชำรุด เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัยเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 02.05 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน นำทรายโรยกำจัดครา...
16/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 02.05 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน นำทรายโรยกำจัดคราบน้ำมันบนพื้นผิวจราจร จากอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยกปทุมวิไล ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากคราบน้ำมันอยู่บนผิวจราจรเป็นบริเวณกว้าง

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 20.15 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ตัดกิ่งไม้ที่ห...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 20.15 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นล้มขวางถนน บริเวณ ซอยศรีปทุม1 ชุมชนวัดหงส์ปทุมาวาส ในเขตพื้นที่ตำบลบางปรอก โดยดำเนินการไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีด...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

📝รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด🏡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ดังนี้วันจันท...
16/03/2023

📝รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด

🏡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ดังนี้

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- พัฒนาทำความสะอาด ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ถนนปทุม - กรุงเทพ, ถนนโสภา
- ฉีด ล้างทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานปทุมธานี1 ชุมชนคลองพิกุล

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- ฉีด ล้าง ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
- พัฒนาทำความสะอาด บริเวณถนนปทุม - กรุงเทพ
- ฉีด ล้างทำความสะอาดบริเวณ ถนนเทศบำรุง ถึงวัดบางโพธิ์ใน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- ล้าง ทำความสะอาด ถนนคร่อมคลองวัดโส บริเวณหลังธนาคารไทยพาณิชย์ และหลังธนาคารออมสิน
- พัฒนาทำความสะอาด ถนนปทุมกรุงเทพ, ซอยสมประสงค์
เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตพื้นที่ตำบลบางปรอก

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- เก็บ ตู้ เศษวัสดุ กิ่งไม้ ฟูก ที่นอน ที่ปรักหักพัง ถนนสายวัดโคก, ชุมชนเทศสัมพันธ์, ซอยธนาคารทหารไทย, ซอยร่มเย็น

👉 หากพบปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายอุดตัน แจ้งได้ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1124 ในวันและเวลาราชการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช ...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช บริเวณชุมชนสามเรือนถาวร ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดเรียบร้อย และปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายธรรมรัฐ ใจหนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและคณะ นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รอ...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

นายธรรมรัฐ ใจหนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและคณะ นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้ากองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการทดสอบและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน National Test :NT ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

15/03/2023

❗เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน❗

ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอลล์ และต้องดื่มน้ำที่สะอาดด้วยค่ะ/ครับ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมติดตามความคืบหน้า การเข้าร่วมโครงการ “เม...
15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมติดตามความคืบหน้า การเข้าร่วมโครงการ “เมืองสุขภาพดี” (Healthy City) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสุขภาพดี รายละเอียดเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดี

โดยมุ่งหวังให้เทศบาลเมืองปทุมธานี มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง ขยายฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดในการดำรงชีวิต มีสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ มีความรอบรู้และมีสุขภาพที่ดี

📣เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 🗓 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล...
15/03/2023

📣เทศบาลเมืองปทุมธานี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

🗓 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เขต 2 จำนวน 11 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนฉัตรหลวง ชุมชนบางโพธิ์ใน ชุมชนคลองพิกุล ชุมชนบางปรอก ชุมชนพัฒนสัมพันธ์ ชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา ชุมชนเทศสัมพันธ์ ชุมชนซื่อตรง ชุมชนปทุมทอง ชุมชนกฤษณา

📝 ร่วมกิจกรรมประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน

📍 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณ ศาลาริมน้ำวัดหงษ์ปทุมาวาส

📝 พร้อมทั้งพบกับกิจกรรม และบริการด้านต่างๆ ดังนี้
1. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การจ่ายยารักษาโรค การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกายภาพบำบัด
2. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ
3. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชยกิจ รับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
4. บริการให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน
5. บริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดขณะเกิดเพลิงไหม้ และวิธีการใช้แก๊สหุงต้ม ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
6. บริการให้คำแนะนำด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการ และสาธิตการทำขนม
7. บริการให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การซ่อมแซมและดูแลรักษาสาธารณประโยชน์
8. สาธิตการฝึกอาชีพ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนผู้พิการ รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

🛒 การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
🛒 การจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประ...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายบริเวณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

👉 ทั้งนี้เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลฯ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดของยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก และยังเป็นการควบคุมการเกิดโรคจากยุงลายด้วยนะคะ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจมาตรฐานและความสะอาดของตู้...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจมาตรฐานและความสะอาดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำบริโภคและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจที่จะได้รับบริการด้านน้ำบริโภคที่ปลอดภัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

📌ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือโทร ☎️0-2581-6400-1 ต่อ 1126 ในวันและเวลาราชการ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและคณะ ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี
เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่แห่งตน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการจัดบริการสาธารณะหรือกิจการอื่นใดในอำนาจหน้าที่ของราชการ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานส่วนท้องถิ่น

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานีเรื่อง การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566เทศบาลเมือง...
14/03/2023

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการจัดการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบกาค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีประจำปี 2566

👉 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.00 น. บริเวณลานจอดรถยนต์และใต้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี
โดยการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ขอให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าฯ ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โทร.02-581-6400-1 ต่อ 1126

14/03/2023

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ฉบับที่ 9 (79/2566) (ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้)
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 13-14 มีนาคม 2566)

-------------------------

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

13/03/2023

🔴 "โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา" มาแรงเลยทีเดียว จากข้อมูล กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ทั่วประเทศเพียงสัปดาห์เดียวพบผู้ป่วยเพิ่ม 31 ราย มีผู้ป่วยสะสม 290 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
👉 โดย 5 จังหวัดที่พบผู้ป่วย โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา มากที่สุด คือ กรุงเทพฯ รองลงมาภูเก็ต นครสวรรค์ สุรินทร์ และชลบุรี
วิธีการกำจัดและป้องกันยุงที่เป็นพาหะนำโรค สามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ 👇
✅ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก
✅ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เทน้ำทิ้ง ลดที่วางไข่ยุง
✅ เก็บขยะที่เป็นแหล่งน้ำขัง ไม่ให้ยุงวางไข่
ที่มา : กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-------------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

ถนน เทศปทุม
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625816400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากเจ้าของน้องหรั่งมารับด้วยนะค๊าา น้องหลงเข้าบ้านมา สงสัยจะกลัวพลุ🙏🏻🙏🏻❤️
ถังนี้3วันแล้วยังไม่มีรถขยะมาเก็บไปสักที
ชาวปทุมฯขอขอบคุณนายกฯติ๊กที่นำ วัคซีนมาฉีดให้ชาวบางปรอก
หจก.การค้า 2564 ยินดีรับใช้คับ 093~3780980
ตอนนี้ประล็อคดาว3ทุ่มประชาชนเจ้าบ้าน รถขยะมาเก็บไว้23:18 ดังมากตลก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
(#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
(#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก)

#สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
#หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานนะคะ
ที่ดูแลพวกเราอย่างดีเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ท่านเสมอนะคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani (แสดงผลทั้งหมด)

RTP Cyber Village สภ.หนองเสือ Kanaratbamrungpathumthani School เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - วิ ITAP โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเท สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดป โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุ หน่วยสัตวรักษ์ กองสวัสดิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดป กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหา สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุ ติวเข้า ม.1 รร.ดัง ปทุมธานี - รั เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป