สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน หน่วยงานราชการ
(5)

เปิดเหมือนปกติ

14/07/2021

ประกาศ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่องการ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑ ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรและส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว ดังนี้
๑) องค์กรที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวน ๕๔ แห่ง เป็นจำนวนประชากรที่ได้รับจัดสรรในระยะที่ ๑ นี้จำนวน ๓๗๕,๓๒๐ คน ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น
๒) ลำดับความสำคัญกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรคือ
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ/นักบวช
หมายเหตุ กลุ่มธุรกิจ/กิจกรรมอื่นๆ และองค์กรอื่นที่ส่งแผนการจัดกลุ่มมาสมบูรณ์ตามเวลาจะได้รับการจัดสรรตามกลุ่มกิจกรรมความจำเป็น ความรุนแรงของการระบาดและปริมาณวัคซีนที่มีมาในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
.
ดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/
.
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน (ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป
.
๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยจะได้จัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีนเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
.
๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังนัดรับการฉีดวัคซีนขององค์กร)โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ/นักบวช
.
สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน (ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มด้อยโอกาส) หรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีน กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง https://vaccine.cra.ac.th กดปุ่ม “สำหรับ อปท ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น” และส่งเข้ามาได้ทางอีเมล : [email protected] ภายในวันศุกร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

14/07/2021

เรื่องจัดการขยะก็สำคัญมาก เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยค่ะ

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post
14/07/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
14/07/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานเก็บขยะติดเชื้อโควิ...
14/07/2021

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานเก็บขยะติดเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนผู้ที่กักตัว 14 วัน บริเวณปทุมคอนโดเพลส ชุมชนซื่อตรง และชุมชนแสงชัยพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่...
14/07/2021

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต ถนนปทุมกรุงเทพ ( ตามหนังสือคำร้องขอ) และบริเวณป้ายรถเมล์ที่มีประชาชนผู้ใช้บริการหนาแน่น ท่ารถยนต์โดยสารตลาดเจริญผลวัฒนา ตลาดปทุมรัฐ 1,2 และ 3 ตลาดพิทักษ์สันติ ตลาดสดเทศบาล (ตลาดหมู) ตลาดศิริวัฒนา และตลาดโต้รุ่ง

📌 ทั้งนี้ เทศบาลฯ ออกปฏิบัติงานตามแผนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างสม่ำเสมอตามจุดเสี่ยงที่มีประชาชนหนาแน่น จึงขอความร่วมมือประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันรักษาระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Photos from ไทยคู่ฟ้า's post
14/07/2021

Photos from ไทยคู่ฟ้า's post

14/07/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

14/07/2021

📣ประกาศ ‼️
👉เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
ขอความร่วมมือปรับเวลาการให้บริการการขอใช้ไฟฟ้าและชำระค่ากระแสไฟฟ้า
จากเดิมเวลาทำการปกติ
เป็นเวลา ▶️🔸09.00 - 14.00 น.🔸◀️
เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
**ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บริการผ่าน Application PEA Smart Plus /เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/ช่องทางออนไลน์อื่นๆได้ตามปกติ
***โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในเวลาทำการ ได้ที่
แผนกบริการลูกค้า โทรศัพท์ 02-581-7628 (ขอใช้ไฟฟ้า),
แผนกบัญชีและประมวลผล โทรศัพท์ 02-581-7627 (ชำระเงินค่าไฟฟ้า)
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ด้วยความปรารถนาดี จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 😊

14/07/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตรวจสอบหัวจ่ายดับเพลิงประป...
14/07/2021

วันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตรวจสอบหัวจ่ายดับเพลิงประปาหัวแดง ในพื้นที่ตำบลบางปรอกให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปรอก

แจ้งจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ หรือ ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชนในชุมชนปัญชลี ...
14/07/2021

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชนในชุมชนปัญชลี ให้ช่วยจับงูภายในบ้านเรือนประชาชน จึงออกปฏิบัติงานเมื่อไปถึงพบเป็นงูเหลือมจำนวน 2 ตัว เจ้าหน้าจึงเข้าจับและนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

แจ้งจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ หรือ ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนว...
14/07/2021

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 4 จุด ภายในชุมชนพนาสนธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีช่องทางการรับฟังข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรม จากหน่วยงานราชการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

แจ้งเสียงตามสายเทศบาล - ชุมชนชำรุด เสียงไม่ดัง ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1145 ในวันและเวลาราชการ

13/07/2021

มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วประเทศ

1. ค่าไฟฟ้า ให้มีการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ สค. 2564
- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้คิดดังนี้ 1) หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง 2) หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือน ก.พ. 64 หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 3) หากใช้ 501 - 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50 4) หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำหรับกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก
- สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

2. ค่าน้ำประปา ลดร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ระยะเวลา 2 เดือน (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ สค. 2564
โดยรวมทั้งสิ้นภายใต้กรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท

13/07/2021

⚠️⚠️*ประกาศ* ⚠️⚠️

แจ้งงดการให้บริการทุกประเภทชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยง 🔻😷😷😷
ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 ก.ค. 64

เน้นย้ำ ชำระช่องทางออนไลน์ 📲📱📱📱📱📱

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังสำนักงาน โดยท่านสามารถชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์
โดยการเพิ่มเพื่อน PWA Official Line
@pwathailand📱
#ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ ✅
#ชำระค่าประสานมาตรฯออนไลน์✅
#ขอติดตั้งประปาออนไลน์ ✅
#ชำระค่าติดตั้งประปาออนไลน์✅
#ตรวจสอบค่าน้ำประปาออนไลน์✅

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

13/07/2021

ช่วยกัน สู้ภัยโควิด

“เปลี่ยนโต๊ะทำงานผู้ว่าฯ เป็นที่ทำงานแพทย์

ปรับห้องรับแขก เป็นที่ทำงานพยาบาล

จากเจ้าหน้าที่ศาลากลาง เป็นผู้ประสานงานกับผู้ป่วยโควิด-19”

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post
13/07/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post

13/07/2021

ด่วนล่าสุด! มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

1.1 ขอบเขตของกิจการที่ได้รับการเยียวยา
กลุ่มที่ 1
9 หมวดกิจการ (เพิ่มเติมจากเดิม 4 หมวด) ประกอบด้วย 1) ก่อสร้าง 2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4) กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5) ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ 6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9) ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มที่ 2
5 กิจการของถุงเงิน (เพิ่มเติมจากเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ประกอบด้วย 1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2) ร้าน OTOP 3) ร้านค้าทั่วไป 4) ร้านค้าบริการ 5) กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

1.2 ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ: 1 เดือน (อาจมีการขยายต่อตามสถานการณ์)

1.3 รายละเอียดของการเยียวยา แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

1. ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

2. นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน

3. สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน

4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

5. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

6. ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

7. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

8. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3) รวมทั้งสิ้นภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วประเทศ

2.1 ค่าไฟฟ้า ให้มีการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ สค. 2564
- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้คิดดังนี้ 1) หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง 2) หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือน ก.พ. 64 หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 3) หากใช้ 501 - 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50 4) หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำหรับกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก
- สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

2.2 ค่าน้ำประปา ลดร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ระยะเวลา 2 เดือน (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ สค. 2564
โดยรวมทั้งสิ้นภายใต้กรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท

3. มาตรการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านอื่นๆ

3.1 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
ครม. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หารือกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 /2564 และให้จัดทำโครงการที่รัฐร่วมสมทบส่วนลดบางส่วนให้แก่สถานศึกษา ให้เสนอครม. ภายใน 1 สัปดาห์ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือปัญหาทางการเงินแก่สถานศึกษาเอกชนด้วย

3.2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ครม. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกับธนาคารพาณิชย์ ดำเนินมาตรการผ่อนปรนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างจริงจัง และกำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ให้บริการนอกระบบการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดมาตรการจริงจังสำหรับผู้ทวงถามหนี้ที่ดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนด้วย และให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี's post
13/07/2021

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี's post

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตั้งถังขยะสำหร...
13/07/2021

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตั้งถังขยะสำหรับบริการจุดทิ้งขยะติดเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนผู้ที่กักตัว 14 วัน บริเวณปทุมคอนโดเพลส ชุมชนซื่อตรง และชุมชนแสงชัยพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่า...
13/07/2021

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง บริเวณชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม พร้อมทั้งเข้าเก็บขยะติดเชื้อภายในชุมชนปัญชลี และชุมชนเอื้ออาทร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

13/07/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ       ...
12/07/2021

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ
https://bless.m-culture.go.th/5_bless/

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ
https://bless.m-culture.go.th/5_bless/

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post
12/07/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post

12/07/2021

6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง 'เคอร์ฟิว' ได้
.
เปิดรายละเอียด 6 กลุ่มยกเว้น ที่สามารถเดินทางออกนอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยมีระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
.
1) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

2) การขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

3) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ที่เดินทางไปยังที่ศูนย์พักคอยรอการส่งตัวเพื่อรับการรักษาโรค ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

4) การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม งานกู้ภัย การประกันภัย ผู้ต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5) การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม ผู้ทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์

6) กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
.
ซึ่งผู้เดินทางจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่อย่างเคร่งครัด
.
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/3xyiaNY

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

ถนน เทศปทุม
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025816400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานนะคะ ที่ดูแลพวกเราอย่างดีเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ท่านเสมอนะคะ
รบกวน เจ้าหน้าที่ เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่รับผิดชอบ ป้ายไฟ หน้าโรงพยาบาลปทุมธานีซุ้มประตู 2 ตั้งแต่ ซ่อมบำรุง ทางเจ้าหน้าที่ ยังไม่ได้มาต่อไฟ ฟ้า ที่ป้ายรถเมล์ กลางคืน มืดค่ำ ดูแล้วน่ากลัว รบกวนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มาทำการต่อไฟฟ้าซ่อมบำรุงให้หน่อยนะครับ ขอกล่าวขอบคุณล่วงหน้านะครับ
เมื่อไหร่สนามฟุตซอลจะได้เล่นค่ะท่านเจ้าหน้าที่เด็กๆอยากทราบค่ะ
ขอร้องเรียนในการมาเก็บขยะในซอยศรีปทุม2 ถ้าจะมาเก็บขยะช่วยมาให้เป็นเวลาหน่อยค่ะ ไม่ไช่นึกจะมาตอนใหนก็มา ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ช่วยมาจัดระเบียบให้ใหม่ค่ะ เพราะมันมีปัญหาตังแต่มาเริ่มเก็บ มีประธานชุมชนก็เหมื่อนไม่มีไม่เห็นจะมาพัฒนาอะไรในชุมชนเลย 1 แจ้งเวลาที่จะมาเก็บให้เป็นเวลา 2 หาแผงกั้นมาตั้งปากซอยเวลามาเก็บกันไม่ให้มีรถเข้ามาเพื่อป้องกันรถติดในในซอย หวังว่าคงจะนำไปแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงนะค่ะจ
ไม่ทราบว่าสนามฟุตซอลจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่ค่ะ เด็กๆหลายๆคนฝากถามกันค่ะ ท่านเจ้าหน้าที่ค่ะ...
วันนึงรับทำบัตรประชาชนกี่ใบคะอยากรู้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆทำไมต้องจำกัดแค่80ใบ
เจ้าหน้าที่2คนที่คอยทำบัตรประชาชนเทศบาลอ.เมืองปทุมใจดำมากพาแม่แก่อายุ80ไปทำบัตรนางบอกคิวเต็มโมโหจัดคุณนั่งว่างเม้ากันอยู่น่าจะทำให้คนแก่สักใบไม่เป็นอะไรมั้งคงไม่ทำให้โดนไล่ออกมั้งคะจิตใจทำด้วยอะไร
งานเก็บกวดถนนยังรับอยู่ไหม