สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี หน่วยงานราชการ
(6)

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จั...
26/08/2023

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทลูกงูเหลือม ความยาวประมาณ 30 ซม. บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

📝รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด🏡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ดังนี้วันจันท...
25/08/2023

📝รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด

🏡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- พัฒนาทำความสะอาดถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ถนนปทุมกรุงเทพ
- เก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ บริเวณซอยธนาคารทหารไทย, หน้าปากซอยร่มเย็น
- เปลี่ยนถังขยะหน้าสำนักงานการไฟฟ้าปทุมธานี

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- พัฒนาทำความสะอาด ป้ายรถเมล์ท่ารถ 33 ถนนเจริญผลวัฒนา, ถนนปทุมกรุงเทพ (ฝั่งปทุมวิไล), หน้าวัดโสภาราม, ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว
- เปลี่ยนถังขยะหน้าโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี, สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลปทุมธานี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- พัฒนาทำความสะอาดถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ถนนปทุมสายใน, ถนนเกรณาวัฒนะ
- ล้างทำความสะอาดถนนคร่อมคลองวัดโส บริเวณหลังธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสิน , ข้างสำนักงานเทศบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- ล้างทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
- ล้างจุดตั้งถังขยะหน้าหมู่บ้านปทุมทอง, ถนนพัฒนสัมพันธ์
- พัฒนาทำความสะอาดถนนเจริญผลวัฒนา, ชุมชนสมประสงค์

เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

👉 หากพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งได้ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1124 ในวันและเวลาราชการ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ หน่วยวิชาการบ่มเพาะนักจัดการปัจ...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ หน่วยวิชาการบ่มเพาะนักจัดการปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การควบคุมยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ในตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ”

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และมีผู้แทนจากชุมชนคลองพิกุล ชุมชนโสภาราม ชุมชนธารารินทร์ และชุมชนปทุมวิลเลจ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการการสร้างชุมชนและบ้านปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นต้นแบบ ศูนย์กลางการควบคุมยาสูบระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจสถานการณ์การใช้ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ประเมินศักยภาพในการส่งเสริม ควบคุมและแก้ไขปัญหายาสูบในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ ลด ละ เลิก ยาสูบในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความรอบรู้เรื่องยาสูบ โดยใช้กลวิธี Community – based participatory research : CBPR เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในทุกกระบวนการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จั...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูสิง ความยาวประมาณ 50 ซม. บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานีเรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดนัดวันพุธ - วันพฤหัสบดี (รายเก่า) มายืนยันตัวตนและจำหน่ายสินค้าต...
25/08/2023

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดนัดวันพุธ - วันพฤหัสบดี (รายเก่า) มายืนยันตัวตนและจำหน่ายสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

ตามที่เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคร่อมคลองวัดโส (ด้านข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี) มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนั้น

เนื่องจากขณะนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ได้ลดความรุนแรงจนเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้ารายเก่าและรายใหม่ทำการจำหน่ายสินค้าปะปนกันอยู่ เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าตลาดนัดวันพุธ - วันพฤหัสบดี ให้อยู่ในระบบบัญชีของเทศบาลเมืองปทุมธานีเพื่อให้เป็นปัจจุบัน จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการค้า (รายเก่า) ที่หยุดจำหน่ายสินค้าไป ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าตามเดิมดำเนินการยืนยันตัวตนและกลับมาทำการจำหน่ายสินค้าตามเดิม
📌 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 หากไม่มายืนยันตัวตนและจำหน่ายสินค้าภายในกำหนด เทศบาลเมืองปทุมธานีถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าต่อ โดยจะดำเนินการยกเลิกสิทธิการจำหน่ายสินค้าเดิมและจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้ารายอื่นต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้ารายใหม่สามารถยื่นคำร้องขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 เทศบาลเมืองปทุมธานี ในวันและเวลาทำการ

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5740 และ 0-2581-6400 ต่อ 1126 ในวันและเวลาทำการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.เทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดโคก แทนตำแหน่ง...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดโคก แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดโคก

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกแจ้งเตือนเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองรถยนต์ที่นำมาจอดทิ้งใน...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกแจ้งเตือนเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองรถยนต์ที่นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะให้นำรถยนต์ออกจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นเหตุให้กีดขวางการจราจรทำให้การสัญจรของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจและรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณข้างทางที่เป็นถน...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจและรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณข้างทางที่เป็นถนนสาธารณะ และป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อความเป็นระเบียบและสร้างทัศนวิสัยที่ดีในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

👉 ทั้งนี้ขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาติดตั้งป้าย และประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2560 เรื่องการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

📌 พบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง หรือกีดขวางทางสัญจร ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

☎️แจ้งเหตุได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรั...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณชุมชนวัดฉาง เขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นล้มช่วงพายุลมแรง และไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

เวลา 10.00 น.
ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเหลือม ความยาวประมาณ 2 เมตร บริเวณชุมชนบางปรอกในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

24/08/2023

❌ เจอข้อความแบบนี้ห้ามกดลิงก์เด็ดขาด ❌

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 20.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากร้านอาหารบ้านรามัญ...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 20.30 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากร้านอาหารบ้านรามัญ บริเวณชุมชนคลองพิกุล ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก พบว่ามีตัวต่อมาทำรังบริเวณต้นไม้ภายในร้าน

เจ้าหน้าที่จึงออกตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง และนำอุปกรณ์ที่เตรียมมา กำจัดรังต่อออกได้สำเร็จ โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ เป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน บริ...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชนเทพพัฒนา เพื่อติดตามการช่วยเหลือปรับปรุงและซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าและความเร...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าและความเรียบร้อย การก่อสร้าง “ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้

23/08/2023

โรงพยาบาลปทุมธานี ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เฉพาะวันอังคาร เริ่ม กันยายน 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.50 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับส...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.50 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทตัวเงินตัวทอง บริเวณชุมชนบางปรอก ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดรัฐอำนวย กรณีเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรช่วงสัป...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดรัฐอำนวย กรณีเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล นายธนเดช จะบัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการค้า เพื่อกำหนดมาตรการ ตรวจสอบเฝ้าระวัง ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนประกอบของไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกรณีการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น และสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.15 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับส...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.15 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทลูกงูเหลือม ความยาวประมาณ 30 ซม. บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ  ญาณจินดา เลขานุการนายกเทศมน...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ ญาณจินดา เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566

โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และ ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ณ ศาลหลักเมืองปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภ...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ตามแนวสายไฟฟ้า ภายในชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม เขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นล้มช่วงพายุลมแรง และไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานีเรื่อง   การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพลด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำ...
22/08/2023

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล

ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น. เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอให้ผู้ประกอบการค้าจัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ในการจำหน่ายสินค้าออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่เป็นการกีดขวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านที่อาจเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หากผู้ประกอบการค้า ไม่ปฏิบัติตามและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขณะปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการค้าจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินกับทางเทศบาลเมืองปทุมธานีไม่ได้

📌เทศบาลเมืองปทุมธานี ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ☎ 0-2581-6400 ต่อ 1124

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 20.30 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 20.30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทลูกงูเหลือม ความยาวประมาณ 30 ซม. บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.15 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.15 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทลูกงูเหลือม ความยาวประมาณ 30 ซม. บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของ บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม บ้านซึ่งแบ่ง...
21/08/2023

📣 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของ บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม บ้านซึ่งแบ่งเป็นห้องเช่า แมนชั่น ห้องชุดให้เช่า หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตั้งกระจกโค้งจราจ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตั้งกระจกโค้งจราจรที่ชำรุดเสียหาย บริเวณชุมชนปทุมวิลเลจและชุมชนเทศสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางจราจรให้กับผู้สัญจรไปมาภายในชุมชน

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ 🚒

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทลูกงูเหลือม ความยาวประมาณ 30 ซม. จำนวน 2 ตัว บริเวณชุมชนปัญชลี ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัยต่าง ๆ จับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร ☎️ 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

21/08/2023

📣📣📣ขอความร่วมมือเกษตรกร "งด!!! เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง" เพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนื่องจากข้าวยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ เนื่องจากปรากฎการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนมีแนวโน้มจะแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2566 จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลงและต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2567 ทำให้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ปริมาตรน้ำใช้การได้ 4 เขื่อนหลัก ประมาณ 5,000-7,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก เพียงพอสนับสนุนเฉพาะปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและอื่นๆ ยกเว้นเพื่อการเกษตร ที่มา : กรมชลประทาน

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 22.20 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าระงับเหตุเพลิงไ...
19/08/2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 22.20 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณร้านขายไก่ทอดตลาดรัฐอำนวย ตลาดริมน้ำเทศบาลเมืองปทุมธานี สาเหตุเบื้องต้นมาจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

🚒 หากพบเจอสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ หรือ ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ กำจ...
19/08/2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ กำจัดเถาวัลย์และวัชพืชตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณชุมชนสมประสงค์ซอย17 เขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นช่วงพายุลมแรง
และออกติดตั้งถังดับเพลิง บริเวณชุมชนสมประสงค์และชุมชนพัฒนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชน

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

19/08/2023

📣 ผู้ปกครองต้องรู้ ! คาร์ซีทมีผลบังคับใช้แล้ว ถ้าไม่มีต้องปฏิบัติตามสามข้ออย่างเคร่งครัด จะไม่ถูกปรับ 2,000 บาท

📍สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกฎหมายเรื่องการกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องมีคาร์ซีท (Car Seat) ส่วนกรณีไม่มีคาร์ซีท จะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ข้อที่กำหนด ซึ่งหากละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

🇹🇭 ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

📌 อ่านต่อ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/207121

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชน พบว่ามีตั...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชน พบว่ามีตัวต่อมาทำรังภายในบ้าน บริเวณชุมชนบางโพธิ์ใน ในเขตพื้นที่ ตำบลบางปรอก

เจ้าหน้าที่จึงออกตรวจสอบตามที่ประชาชนแจ้ง เมื่อไปถึงพบตัวต่อทำรังอยู่บนต้นไม้ภายในบ้านหลังดังกล่าว จึงนำอุปกรณ์ที่เตรียมมา กำจัดรังต่อออกได้สำเร็จ

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📝รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด🏡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ดังนี้วันอังค...
18/08/2023

📝รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสะอาด

🏡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🏡 เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงาน ดังนี้

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- พัฒนาทำความสะอาด ถนนปทุม-กรุงเทพ, ถนนโสภาราม, ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว
- เก็บกิ่งไม้ ตู้ ที่นอน เศษวัสดุบริเวณถนนเจริญผลวัฒนา, ถนนพัฒนสัมพันธ์, ชุมชนปัญชลี, สวนเทพปทุม
- ตั้งถังขยะชุมชนปัญชลี

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- เปลี่ยนถังขยะ บริเวณหอพักสบาย ซอยร่มเย็น ชุมชนพัฒนสัมพันธ์
- ประเมินค่าขยะโรงแรมรอยัลสวีท
- ล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดเปิดท้าย, ข้างสำนักงานเทศบาลฯ, ซอยอิทธิพล
- ดูดลอกท่อ และล้างทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
- ดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
- พัฒนาทำความสะอาด บริเวณป้ายรถเมล์ท่ารถ 33 ถนนเจริญผลวัฒนา, ถนนสายวัดโคก, ตลาดเปิดท้ายวันพุธ วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย บริเวณตลาดรัฐอำนวย
- ตั้งถังขยะบริเวณท่ารถปทุมสายใน
- พัฒนาทำความสะอาด บริเวณถนนสายวัดโคก, ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ, ซอยสุขใจ, ชุมชนสมประสงค์, ตลาดเปิดท้ายวันพุธวันพฤหัสบดี

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ออกปฏิบัติงาน
- ร่วมกับงานป้องกันฯ ล้างทำความสะอาดศาลหลักเมือง
- พัฒนาทำความสะอาด บริเวณป้ายรถเมล์ 33 ถนนเจริญผล
- ล้างทำความสะอาดตลาดปทุมรัฐ 1 , ปทุมรัฐ 2 , ถนนรัฐอำนวย
เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

👉 หากพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ท่อระบายน้ำอุดตัน แจ้งได้ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1124 ในวันและเวลาราชการ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชตามแนว...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณชุมชนสมประสงค์ซอย17 เขตพื้นที่ ต.บางปรอก เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นช่วงพายุลมแรง

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ....
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และญัตติอื่นๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณศาล...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

🚨 ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

ที่อยู่

ถนน เทศปทุม
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625816400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากเจ้าของน้องหรั่งมารับด้วยนะค๊าา น้องหลงเข้าบ้านมา สงสัยจะกลัวพลุ🙏🏻🙏🏻❤️
ถังนี้3วันแล้วยังไม่มีรถขยะมาเก็บไปสักที
ชาวปทุมฯขอขอบคุณนายกฯติ๊กที่นำ วัคซีนมาฉีดให้ชาวบางปรอก
หจก.การค้า 2564 ยินดีรับใช้คับ 093~3780980
ตอนนี้ประล็อคดาว3ทุ่มประชาชนเจ้าบ้าน รถขยะมาเก็บไว้23:18 ดังมากตลก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
( #วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
( #สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก)

#สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
#หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานนะคะ
ที่ดูแลพวกเราอย่างดีเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ท่านเสมอนะคะ
#}