สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุ
(12)

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบ...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing System สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 23 คน
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบุญถาวร

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแร...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่5/ 2566 ณ ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมออกตรวจสถานประกอบการจำนวนสองแห่งประกอบด้วย บริษัทเอเอ็มดี ทราเวลลิ่ง โปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ส.อรุณ คอกรีต ปทุมธานี จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  ร่วมออกตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อ...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมออกตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2566 จำนวน 3 สถานประกอบกิจการ ดังนี้ 1. บริษัท แลนด์บริดจ์เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด
2. บริษัท ไทยอาสโก้เบรด จำกัด 3. บริษัท อินเตอร์วู้ด ทิมเบอร์ จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะช่างเหรียญทอง ประจำปี 2566...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะช่างเหรียญทอง ประจำปี 2566 ในสาขาโดรนการเกษตร รถขุด รถแทรกเตอร์ และรถเกี่ยวนวดข้าว ณ ศูนย์อบรมสยามคูโบต้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแร...
07/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 30 คนระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

29/07/2023
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวั...
26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ แผน ผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด การใช้ประโยชน์ รวมถึงการรายงานผลในระบบ รายงาน Dashboard และพิจารณากำหนดเป้าหมายทิศทางของการพัฒนากำลังคนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ต้องข...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ของศูนย์การเรียนพรหมวิหาร ธรรม ในพระสังฑทานชูปถัมภ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยมีควรอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติ ณ โรงฝึกอบรมแดน2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สา...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างบำรุงรักษาเครื่องเป่าขวดเครื่องดื่มโออิชิ(ประเภท PET) ระดับ 1 ให้กับบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้กับศูนย์ทด...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีวศึกษา จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1.สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1
2. สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1
3. สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน ระดับ 1
โดยได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระ...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 10 คน และช่างประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 7 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน บุญถาวร อำเภอคลอง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวั...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมบูรณาการ บริษัท ซีบีอาร์วี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการทดสอ...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมบูรณาการ บริษัท ซีบีอาร์วี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานของบริษัท จำนวน 19 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ฟิวเจอร์...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ฟิวเจอร์ เอวี. จำกัด
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์การ์ด จำกัด 3) บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียวริตี้ ซิสเทม จำกัด
4) บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด
ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้ชี้แจงหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการทราบ

12/07/2023

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์

10 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเสริมสร้างทัศนคติด้านอาชีพสำหรับผู้ถูกคุมประพฤ...
10/07/2023

10 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเสริมสร้างทัศนคติด้านอาชีพสำหรับผู้ถูกคุมประพฤติที่เข้ารับการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้ผู้คุมความประพฤติมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ จำนวน 24 คน ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 กรกฎาคา 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผ...
10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคา 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวฮักสนั่นรักษ์ หลักสูตรการทำขนมอบ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 10/2 ต. สนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่  10  กรกฎาคม 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กท...
10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing System สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 12 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบุญถาวร

27/06/2023

จังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาว “ปทุมธานี”
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 ภายใต้ธีมหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทาง QR code หรือ https://race.thai.run/wrb9pathumthani สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ NCD 0644264606

📌 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ เรนวูด ปาร์ค คลอง 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14 ปทุมธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคา...
23/06/2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14 ปทุมธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 9 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโฮมโปร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ชาเมียร์เล...
23/06/2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พัฒนาอินเตอร์คู
ล จำกัด บริษัสรณ์พิศุทร์ จำกัด บริษัท เพ็ญพจน์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้ชี้แจงหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการทราบ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยกา...
15/06/2023

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ให้แก่ช่างไฟฟ้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 25 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 และวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 25 คน ณสถาบันพัฒนาฝีมือรงงาน 14 ปทุมธานี

15/06/2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมหลักสูตรการขับโดรนเพื่อการเกษตร

14/06/2023
วันที่ 8 มิถุนายน 2566  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอ...
08/06/2023

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing System สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 34 คน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 8 มิถุนายน  2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระ...
08/06/2023

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน จากสถานประกอบกิจการ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

08/06/2023

DSD Channel Ep.29 “อุบลโมเดล UBISD” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
https://youtu.be/vpTccUqNinE

01/06/2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปถนอมอาหาร

รับสมัครฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรม การการฝึกเตรียมเข้าทำงา...
30/05/2023

รับสมัครฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรม การการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านขนาดเล็ก
(Small Air – Conditioning Mechanic)
ระยะเวลาฝึกอบรม 280 ชั่วโมง
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2566
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- อายุตั้งแต่ 15 – 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันฝึกอบรม)
- มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
รับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 ทั้งช่องทางออนไลน์และการสมัครด้วยตัวเอง
วิธีการสมัครฝึกอบรม
สมัครทางออนไลน์
1. ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม ตามลิงค์ https://shorturl.asia/hgAqn
2. กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
3. สแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์ [email protected]
4. รอการตอบกลับทางอีเมล์ยืนยันสิทธิ์การฝึกอบรม
สมัครด้วยตนเอง
1.เดินทางมาสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัครได้ในวันและเวลาราชการ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครฝึกอบรม https://shorturl.asia/hgAqn
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. วุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
4. รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 02-577-5867-9 ต่อ 111-114
ผู้ประสานงาน
นายสามารถ ระยะวรรณ์ โทรศัพท์ 086-549-6600
นายกิตติ พงษ์หนู โทรศัพท์ 089-676-4836
นายธนกฤต ทองเรไร โทรศัพท์ 089-116-0313
หมายเหตุ : การพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ขอพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถาบันก่อนเป็นอันดับแรก

ที่อยู่

เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Pathum Thani
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-5775867-9

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด
#}