โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ วมว.-มพ. จัดตั้ง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

💜🎉🎉 ร่วมเป็นกำลังใจ…ให้นักเรียนโครงการ วมว. - มพ. ในการแข่งขัน "โครงการตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพร...
10/02/2024

💜🎉🎉 ร่วมเป็นกำลังใจ…ให้นักเรียนโครงการ วมว. - มพ. ในการแข่งขัน "โครงการตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 23 (23rd BIOCONTEST)" รอบชิงชนะเลิศ 💫💫🧡
🔻 ทั้งนี้ มีนายจิณณพัด ยาวิละ (เซกิ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 โครงการ วมว. เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวฯ โดยมี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และดร.วิภาศิริ สุนทรชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะดำเนินการแข่งขัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
🔻 ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - มพ.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมและเห็นถึงความสำคัญ ของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต ต่อไป
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #วมว2567

💜โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉นักเรียนที่ได้รับรางวัลJunior Young Rising Stars ...
09/02/2024

💜โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
Junior Young Rising Stars of Science Award 2023
🔻 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🔻 ทั้งนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #วมว2567

🚩 Don’t ever stop learning and achieving. 🚩🌟  🌟💜🧡 โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดี กับนัก...
09/02/2024

🚩 Don’t ever stop learning and achieving. 🚩
🌟 🌟
💜🧡 โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 7 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 14 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ได้แก่ 💜🧡
🧑‍🎓 นายพงศภัค ฝนมณี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว. - มพ.)
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่
1. 🎓 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับปริญญาตรี-โท)
⚗️ คณะวิทยาศาสตร์
🧪 สาขาวิชาเคมี
⚛️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
🧑‍🏫 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.)
2. 🎓 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
⚗️ คณะวิทยาศาสตร์
🧪 สาขาวิชาเคมี
⚛️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
🔻โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จึงขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะบุคลลากรด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม รวมถึงในฐานะพลเมืองโลก (Global Citizen) 💫💜🧡
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #ระบบ ี่1

🚩 Congratulations! You did it! 🚩🌟  🌟💜🧡 โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมั...
08/02/2024

🚩 Congratulations! You did it! 🚩
🌟 🌟
💜🧡 โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 7 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 14 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ได้แก่ 💜🧡
👩‍🎓 นางสาววรัญญา ปุกคำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว. - มพ.)
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ได้แก่
🎓 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📐 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
🧮 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
🛕 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
🔻โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จึงขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะบุคลลากรด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม รวมถึงในฐานะพลเมืองโลก (Global Citizen) 💫💜🧡
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #ระบบ ี่1

🚩 We’re so proud of you. 🚩🌟  🌟💜 โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
07/02/2024

🚩 We’re so proud of you. 🚩
🌟 🌟
💜 โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 7 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 14 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ได้แก่ 🧡
👷 1. นายพิชญะ รัชผล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว. - มพ.) ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 3 สถาบัน ได้แก่
1. 🎓 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🔭 คณะวิทยาศาสตร์
💻 สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (สองปริญญา)
🔬 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2. 🎓 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🛠️ คณะวิศวกรรมศาสตร์
💡 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
⚙️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3. 🎓 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🔩 คณะวิศวกรรมศาสตร์
💡 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
⚙️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
🔻โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะบุคลลากรด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม รวมถึงในฐานะพลเมืองโลก (Global Citizen) 💫💜🧡
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #ระบบ ี่1

✍️💜🧡 การบรรยายพิเศษ : เรื่อง “AI กับการปฏิรูปการศึกษาจากห้องเรียนสู่ชุมชน ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการสัมมนาการ...
06/02/2024

✍️💜🧡 การบรรยายพิเศษ : เรื่อง “AI กับการปฏิรูปการศึกษาจากห้องเรียนสู่ชุมชน ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. 🤖🦾🌐
🚩Day 2 🚩วันที่ 28 มกราคม 2567 : โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการบรรยายพิเศษ : เรื่อง “AI กับการปฏิรูปการศึกษาจากห้องเรียนสู่ชุมชน ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ณ ห้องประชุม R501 มหาวิทยาลัยพะยา วิทยาเขตเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
🔻 โดย (ภาคเช้า) ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประธานอนุกรรมการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (กสศ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าวฯ โดยกล่าวว่า "ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) กับระบบการศึกษา ถือเป็นส่วนสนับสนุนทำให้การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนชัดเจนขึ้น สามารถให้คำแนะนำในระดับบุคคล และให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์การศึกษาในรูปแบบใหม่ แต่ทั้งนี้ AI ก็ยังพบข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น การนำ AI มาใช้ในการศึกษาอาจมีราคาแพง และอาจถูกจำกัดในสถาบันการศึกษาขนาดเล็กที่มีเงินทุนจำกัด รวมถึงการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล" ทว่า มากกว่านั้น "AI สามารถสร้างห้องเรียนที่ให้บริการได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนทุกคน ที่แม้แต่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือการได้ยิน หรือพูดภาษาที่ใช้ จะแตกต่างกันก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น “ChatGPT” เป็นต้น" ✍️
🔻 สาระสำคัญ 6 ประการ กับรูปแบบการใช้ AI ในการศึกษา โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
✍️ 1. Personalized learning
💻 2. Task automation in education
📱3. Smart content creation
🌐 4. 24/7 educational and administrative assistance
🌏 5. Inclusive and universal access to education
🤖 6. AI-based Text Generation Language
🔻 พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุน และขับเคลื่อนในการพัฒนานักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนห้องเรียนโครงการ วมว. - มพ. เข้าร่วมสัมมนา ก่อนเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันกับวิทยากร 🤝
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #วมว2567

👩‍🔬👩‍🎓🧬การบรรยายพิเศษ : เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โครงการ วมว. ระยะที่ 3 กับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนากำลัง...
05/02/2024

👩‍🔬👩‍🎓🧬การบรรยายพิเศษ : เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โครงการ วมว. ระยะที่ 3 กับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.” ภายใต้โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. 🧡💜✍️
🚩Day 1🚩 วันที่ 27 มกราคม 2567 : โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการบรรยายพิเศษ : เรื่อง เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โครงการ วมว. ระยะที่ 3 กับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.” ภายใต้โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ณ ห้องประชุม R501 มหาวิทยาลัยพะยา วิทยาเขตเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
🔻 โดย (ภาคบ่าย) ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉราพร บุญญพนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. จากกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่องดังกล่าวฯ โดยกล่าวว่า “โครงการ วมว. ระยะที่สาม (ปี 2564 - 2583) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยตั้งเป้าหมายหลัก 3 เป้าหมาย คือ
🚩 1. ขยายจำนวนห้องเรียน : 36 ห้องเรียนต่อปี (ม.4) รวมทั้งหมด 636 ห้องเรียนต่อปี (ม.4 - ม.6)
🚩 2. เพิ่มเป้าหมายการผลิตนักเรียน : 1,080 คนต่อปี รวมทั้งหมด 19,080 คน ในระยะเวลา 20 ปี และ
🚩 3. เพิ่มสัดส่วนจำนวนนักวิจัยด้าน วทน. : คาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วน จำนวนนักวิจัยด้าน วทน. (30% ของผู้สำเร็จการศึกษาพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้าน วทน.) “ อีกทั้ง “มุ่งเน้นขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายความร่วมมือ โดยการใช้กลไกความร่วมมือ ทั้งในรูปแบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน และการขอความร่วมมือในระดับองค์กร หน่วยงาน/สถาบันวิจัย เครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับ Talented มหาวิทยาลัย โรงเรียน ตลอดจนชุมชน/สังคม และครอบครัว เป็นต้น” ✍️
🔻 พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (ดร.ธงชัย ชิวปรีชา) ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุน และขับเคลื่อนในการพัฒนานักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนห้องเรียนโครงการ วมว. - มพ. เข้าร่วมสัมมนา ก่อนเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันกับวิทยากร 🤝
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #วมว2567

🧡💜✍️ การบรรยายพิเศษ : เรื่อง “การจัดหลักสูตรพิเศษที่ใช้เป็นระบบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิ...
02/02/2024

🧡💜✍️ การบรรยายพิเศษ : เรื่อง “การจัดหลักสูตรพิเศษที่ใช้เป็นระบบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างกำลังคนด้าน วทน. สอดรับกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. 👩‍🔬👩‍🎓🧬
🚩Day 1🚩 วันที่ 27 มกราคม 2567 : โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการบรรยายพิเศษ : เรื่อง “การจัดหลักสูตรพิเศษที่ใช้เป็นระบบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างกำลังคนด้าน วทน. สอดรับกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ณ ห้องประชุม R501 มหาวิทยาลัยพะยา วิทยาเขตเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
🔻 โดย (ภาคเช้า) ได้รับเกียรติจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าวฯ โดยกล่าวว่า "การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน STEM มีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้มีการสร้างนวัตกรรม และมีงบประมาณสนับสนุน ในการทำงานวิจัย ในการประดิษฐ์ และในการสร้างนวัตกรรม ต้องเพิ่มนักวิจัย นักประดิษฐ์ และผู้สร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นหัวรถจักรที่มีพลังสูงช่วยขับเคลื่อนประเทศ" อีกทั้ง "การสรรหานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ โครงการ วมว. มาพัฒนาบ่มเพาะเพื่อให้ทุกคนเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักปราชญ์ นักคิด และผู้สร้างนวัตกรรม ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม ระดับเดียวกับของนานาชาติที่พัฒนาแล้ว มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ" ✍️
🔻 พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุน และขับเคลื่อนในการพัฒนานักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนห้องเรียนโครงการ วมว. - มพ. เข้าร่วมสัมมนา ก่อนเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันกับวิทยากร 🤝
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #วมว2567

01/02/2024

📢 ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 14 th SCiUS Forum การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. และมหกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในโครงการ วมว. 📢

🌟กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน 14 th SCiUS Forum การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. และมหกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในโครงการ วมว. ทั้ง 19 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ในวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

👩‍🔬👨‍🔬ผู้เข้าร่วมงานจะได้เยี่ยมชมโปสเตอร์แสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. กว่า 300 โครงงาน และบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการ วมว. #ถามจริง #ตอบตรง #ตัวต่อตัว กับนักเรียน คณาจารย์และคณะครูผู้สอน

📱สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2567
ได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeC2MrZt_ON76jJgnS-KkPM0MAncirOp9GETWb-tXqfOpWmQ/viewform

📍ตรวจสอบแผนที่การเดินทางเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ได้ที่ลิงก์ https://maps.app.goo.gl/WUnfXEsyYWRvy3c56

-----------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ วมว. มธ. – สกร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือโทร 093-508-8110 ภายในวันและเวลาราชการ

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 💛🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ...
27/01/2024

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 💛
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภท Oral Presentation ในรูปแบบออนไลน์
ในงาน TOYOKO ACADEMIA
จัดโดย Hyogo Prefectural Toyooka High School ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 27 มกราคม 2567

กลุ่มที่ 1
หัวข้อ Analyzing Tomato Curvature with Third Degree Polynomial Graphs
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นายธฤตวัน นาคสวัสดิ์ ม.5.5
​2. นายเป็นธรรม โยธาวุธ ม.5.4

กลุ่มที่ 2
หัวข้อ Mmwave radar sensor for health-care robot
ผู้จัดทำโครงงา
1. นายธนวิชญ์ ชัยดา ม.5.4
​2. ​นายจักรราช เมฆเครือ ม.5.4
​3. ​นายธนดล เพาะผล ม.5.4

✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว

📣⛰️ทีมนักเรียน สาธิตฯ มพ. ศึกษาและติดตามการเกิดแผ่นดินไหวจากประเทศจีน จากสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว หรือ "Seismometer" ...
26/01/2024

📣⛰️ทีมนักเรียน สาธิตฯ มพ. ศึกษาและติดตามการเกิดแผ่นดินไหวจากประเทศจีน จากสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว หรือ "Seismometer" 🔭💡
🔻 วันที่ 23 มกราคม 2567 : ช่วงเช้า ตามเวลาประเทศไทย ทีมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการกำกับดูแลของ ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. ดร.ชัชวาล วงค์ชัย (อาจารย์ที่ปรึกษา) พร้อมด้วยนายเด่นดนัย ลือราช (นักวิทยาศาสตร์) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 1. นายพิชญุตม์ เงินมูล ชั้น ม.4.1 2. นายทีปกร มะลิลา ชั้น ม.4.2 และ 3. นายตุลยวัต ไกรมาก ชั้น ม.4.2 รวมทีมศึกษาและติดตามการเกิดแผ่นดินไหว ตรวจสอบพบการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่บริเวณชายแดนจีน - คีร์กีซสถาน (ประเทศจีน) ขนาด 7 และหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ก็สามารถตรวจพบแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีก 3 ครั้ง ในพื้นที่ดังกล่าว ตามลำดับ ณ อาคารปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 🇹🇭🤝🇯🇵
🔻 ทั้งนี้ ทีมนักเรียน พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว หรือ "Seismometer" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว ที่ได้ดำเนินการติดตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ร่วมกับ Prof. Yoshio Okamoto นักธรณีวิทยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว (Seismometer) แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ของการเกิดแผ่นดินไหว และรายงานข้อมูลให้ประชาชนทราบได้อย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 🇯🇵🤝🇹🇭
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #ธรณีวิทยา #สถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวภาคเหนือ #แห่งแรกภาคเหนือ #แผ่นดินไหวจีน

💜🧡📣✅ บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง…นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้อง...
22/01/2024

💜🧡📣✅ บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง…นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 📣✅💜🧡
🔻วันที่ 20 มกราคม 2567 : เวลา 10.00 น. โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ปรียานันทน์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธานสนามสอบ) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (รองประธานสนามสอบ) ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการห้องเรียน วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา เช่น การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร การรักษาระดับผลการเรียน การใช้ชีวิตในระบบโรงเรียนประจำ การมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จ พร้อมรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในโครงการ วมว. โดยมี นายนรวิชญ์ มหาพรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 โครงการ วมว. - มพ. ร่วมแชร์ประสบการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อซักถามต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารผู้สูงอายุ หลังที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
🔻 ทั้งนี้ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของโครงการ วมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.mhesi.go.th/) และเว็บไซต์ของโรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ทั้ง 19 แห่ง ภายในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (https://www.facebook.com/SCiUSUP)💜 🧡
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #สนามสอบจังหวัดพะเยา #สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #สอบวมว. #สอบวมวรอบสอง #สอบวมว2567 #วมว2567

💜🧡📣✅ บรรยากาศ…การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ...
22/01/2024

💜🧡📣✅ บรรยากาศ…การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบสอง 📣✅💜🧡
🔻วันที่ 20 มกราคม 2567 : โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ปรียานันทน์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธานสนามสอบ) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (รองประธานสนามสอบ) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบสอง โดยมีนักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง จำนวนทั้งสิ้น 218 คน แบ่งเป็น จำนวน 8 ห้องสอบ พร้อมทั้งมีผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ สนามสอบอาคารเรียน SA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
🔻 ทั้งนี้ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของโครงการ วมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.mhesi.go.th/) และเว็บไซต์ของโรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ทั้ง 19 แห่ง ภายในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (https://www.facebook.com/SCiUSUP)💜 🧡
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #สนามสอบจังหวัดพะเยา #สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #สอบวมว. #สอบวมวรอบสอง #สอบวมว2567 #วมว2567

📣ลิงก์การประชุมผู้ปกครองที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยาJoin Zoom Meetinghttps://up-ac-...
20/01/2024

📣ลิงก์การประชุมผู้ปกครองที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา

Join Zoom Meeting
https://up-ac-th.zoom.us/j/99709655186?pwd=c2lwMnh6Tk83SE0zNXoydURwMGlVZz09

Meeting ID: 997 0965 5186
Passcode: 945885

📣🧾 ประชาสัมพันธ์...กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึก...
19/01/2024

📣🧾 ประชาสัมพันธ์...กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 💜🧡
🏢⏰ โดยผู้เข้าสอบรายงานตัว : ณ สนามสอบอาคาร SA เวลา 08.30 น.)
📣👨‍👩‍👧‍👧 และกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
🏢⏰ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 : ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารผู้สูงอายุ หลังที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (แผนที่อาคารผู้สูงอายุ หลังที่ 1 : https://maps.app.goo.gl/Lqh26tc8c1Vg5zHi9)
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 054-466-666 ต่อ 6820 หรือ งานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ต่อ 3846

📣✍️‼️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2...
18/01/2024

📣✍️‼️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 👩‍🔬🧬🔭
⏰ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 : ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรียน SA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (โดยผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ สนามสอบ เวลา 08.30 น.)
✅ ตรวจสอบรายชื่อ :https://academic.satit.up.ac.th/admission/news/file/65a8c7c08b544crZZG.pdf ‼️
📌 สิ่งที่ต้องเตรียม และห้ามลืมเด็ดขาด 📌
✅ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (รอบแรก) ปริ้นท์จากเว็บไซต์ : https://apply.mwit.ac.th/ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
✅ 2. ปากกาลูกลื่นสีดำ หรือสีน้ำเงิน ดินสอ 2B และยางลบ
✅ 3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅ 4. อนุญาต ให้นำน้ำดื่มและเสื้อคลุมเข้าห้องสอบได้
🚫 สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 🚫
❌ 1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
❌ 2. ห้ามนำนาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ โดย สนามสอบจะจัดเตรียมนาฬิกาสำหรับบอกเวลาไว้ให้ในห้องสอบ
❌ 3. ฝากสัมภาระส่วนตัวไว้กับผู้ปกครอง และนัดหมายเวลา และสถานที่ในการรับกลับบ้าน
🚗🍜: สำหรับการเดินทางมายังสนามสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบวางแผนการเดินทางก่อนถึงวันสอบ (แผนที่การเดินทาง) : https://me-qr.com/D8MSjpYN ทั้งนี้ ทางสนามสอบมีร้านค้า / ร้านจำหน่ายอาหาร บริการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตฯ 💜🧡
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 054-466-666 ต่อ 6820 หรือ งานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ต่อ 3846

📣✍️‼️ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม...การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ป...
17/01/2024

📣✍️‼️ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม...การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 👩‍🔬🧬🔭
⏰ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 : ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรียน SA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (โดยผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ สนามสอบ เวลา 08.30 น.)
📌 สิ่งที่ต้องเตรียม และห้ามลืมเด็ดขาด 📌
✅ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (รอบแรก) ปริ้นท์จากเว็บไซต์ : https://apply.mwit.ac.th/ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
✅ 2. ปากกาลูกลื่นสีดำ หรือสีน้ำเงิน ดินสอ 2B และยางลบ
✅ 3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅ 4. อนุญาต ให้นำน้ำดื่มและเสื้อคลุมเข้าห้องสอบได้
🚫 สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 🚫
❌ 1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
❌ 2. ห้ามนำนาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ โดย สนามสอบจะจัดเตรียมนาฬิกาสำหรับบอกเวลาไว้ให้ในห้องสอบ
❌ 3. ฝากสัมภาระส่วนตัวไว้กับผู้ปกครอง และนัดหมายเวลา และสถานที่ในการรับกลับบ้าน
🚗🍜: สำหรับการเดินทางมายังสนามสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบวางแผนการเดินทางก่อนถึงวันสอบ (แผนที่การเดินทาง) : https://me-qr.com/D8MSjpYN ทั้งนี้ ทางสนามสอบมีร้านค้า / ร้านจำหน่ายอาหาร บริการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตฯ 💜🧡
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 054-466-666 ต่อ 6820 หรือ งานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ต่อ 3846

📣🗒️ โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธ...
17/01/2024

📣🗒️ โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสอง) 🗒️📣
🔻วันที่ 15 มกราคม 2567 : โครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. และรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการกลาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบสอง เพื่อชี้แจงและเน้นย้ำแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนแก่คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการกลาง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🔻ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 : ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรียน SA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (โดยผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ สนามสอบ เวลา 08.30 น.) โดย จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของโครงการ วมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.mhesi.go.th/) และเว็บไซต์ของโรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ทั้ง 19 แห่ง ภายในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 💜 🧡
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #สนามสอบจังหวัดพะเยา #สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #สอบวมว. #สอบวมวรอบสอง #สอบวมว2567 #วมว2567

📣📣 นับถอยหลังอีก 2 วัน 🗓️หมดเขตการยืนยันสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหา...
12/01/2024

📣📣 นับถอยหลังอีก 2 วัน 🗓️
หมดเขตการยืนยันสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 💰🗓️
🔻โดย สามารถเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (https://academic.satit.up.ac.th/admission/news) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2567 และสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...
👆1. สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร
- เลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ"
- Username และ Password = รหัสประจำตัวประชาชน
👆2. คลิกเมนู "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" โดยสามารถปริ้นใบชำระเงินและสามารถชำระได้ที่
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ‼️ทั้งนี้ ต้องนำใบเสร็จมายืนยันต่อคณะกรรมการในวันสอบรอบสอง‼️
👆3. สามารถตรวจสอบ การชำระหลังชำระเงิน 3 วันทำการ ผ่านระบบแล้วสมัครออนไลน์โรงเรียนสาธิตฯ คลิก “ตรวจสอบผลการคัดเลือก”
⚠️เน้นย้ำ : กรณีชำระเงินแต่ไม่ขึ้น “สถานะชำระแล้ว” ให้นำใบเสร็จมายืนยันต่อคณะกรรมการกลางในวันสอบรอบสอง
✦ ━━━━━━━━━━━━
#กดติดตาม ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/desup.official และ https://www.facebook.com/SCiUSUP
เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/
✦ ━━━━━━━━━━━━
#วมวมพ #สาธิตมพ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ห้องเรียนวมว #อว #สนามสอบจังหวัดพะเยา #สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว #ชำระเงินวมว. #ชำระเงินสอบวมว.

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6654466666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด