สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการ...
22/01/2021

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ได้ชี้แจงแผนการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.เพชรบุรีขอให้เร่งร...
20/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
ขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.เพชรบุรี
ขอให้เร่งรัดการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกรายต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
----------
หากไม่ยื่น
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
----------
ยื่นเอกสารเป็นเท็จ
จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร...
14/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สรุปได้ดังนี้
1)​ วันที่ 1 ก.พ. 2564​ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล (วันที่นายกฯ/สมาชิกสภาชุดปัจจุบัน​พ้นตำแหน่ง)​
2)​ วันรับสมัคร วันที่ 8-12​ ก.พ.64
3)​ วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่่ 28 มี.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาช...
09/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายก...
09/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รอง...
26/12/2020

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานประจำ สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานกำชับคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการดำรงตน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน และประสานงานแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดภารกิจ เจ็บป่วย หรือพักอาศัยอยู่ห่างไกลไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต่...
23/12/2020

ติดภารกิจ เจ็บป่วย หรือพักอาศัยอยู่ห่างไกลไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 21 - 27 ธันวา นี้
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322

ติดภารกิจ เจ็บป่วย หรือพักอาศัยอยู่ห่างไกลไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 21 - 27 ธันวา นี้
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด...
21/12/2020

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการรวมผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ)
21/12/2020

ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.เพชรบุรียื่นบัญชีร...
21/12/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
ขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.เพชรบุรี
ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกรายต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
----------
หากไม่ยื่น
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
----------
ยื่นเอกสารเป็นเท็จ
จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.อย่าลืมเตรียมหลักฐานในการแสดงตน ดังนี้ ติดตัวก่อนเ...
20/12/2020

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.
อย่าลืมเตรียมหลักฐานในการแสดงตน ดังนี้ ติดตัวก่อนเดินทางออกจากบ้าน เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยนะคะ
1.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ
อย่าลืม....20 ธันวาคม 2563 เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น อย่าลืมไปเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบจ.สระแก้ว ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
รับบัตร 2 ใบ กาใบละเบอร์
#ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะ
#เลือกตั้งท้องถิ่นปลอดภัยห่างไกล COVID19
"20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส"

วันนี้ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ขอเชิญชวนชาวเพชรบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี ณ หน่ว...
20/12/2020

วันนี้ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ขอเชิญชวนชาวเพชรบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ #อย่านอนหลับทับสิทธิ #เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นาย...
19/12/2020

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ ในเวลาเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี จ่าสิบตำรวจอชิระ พูลผล หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง นางสาวสาวิตรี สายพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสังเกตการณ์การมอบวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้ง 8 อำเภอ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์เพื่อความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ...
18/12/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์
เพื่อความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ.เพชรบุรี กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง(ทุกท้องที่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นเขตเลือกตั้ง) ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (19 ธ.ค.63) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (20 ธ.ค.63)
ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรีกันเยอ...
18/12/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรีกันเยอะๆนะคะ

📢เว้นระยะห่าง 🧏‍♀️🧏‍♂️🙎‍♂️💁‍♀️
😷ใส่หน้ากากอนามัย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ในสถานการณ์โควิด 19
💚ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ❣️
#เลือกตั้งอบจ #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส #20ธันวา63 #แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชาสั...
17/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ให้กับ สวท.เพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมาย...
17/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี และนายโฆษิต จันทร์แสง พนักงานบริการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอชะอำและอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมอำเภอชะอำ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนิคมเขื่อนเพชร และหอประชุมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบ...
17/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และคณะ ได้สนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการอบรมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

กิจกรรม BIG DAY รณรงค์เลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี พ.ศ. 2563https://www.youtube.com/watch?v=qI2IBNKMIfI
16/12/2020
กิจกรรม BIG DAY รณรงค์เลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี พ.ศ. 2563

กิจกรรม BIG DAY รณรงค์เลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี พ.ศ. 2563
https://www.youtube.com/watch?v=qI2IBNKMIfI

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวั....

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี จัด...
16/12/2020

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย “20 ธันวากลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส (Big Day) ” เพื่อสร้างกระแสความสนใจ และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้กลับบ้านมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. เพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
ในการนี้นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวรายงานต่อ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาชนและเยาวชน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี - รอบเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สนง.กกต.จว.เพชรบุรี​ ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรีวันอาทิตย์​ที่​ 20​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา 08.00​ -​ 17.00​...
16/12/2020

สนง.กกต.จว.เพชรบุรี​ ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์​ที่​ 20​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา 08.00​ -​ 17.00​ น.
❎บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.เพชรบุรี​ **สีเทาฟ้า
❎บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.เพชรบุรี​ **สีน้ำตาลเข้ม
***อย่า​ลืมใส่หน้ากากอนามัยหรือ​หน้ากากผ้าไปใช้​สิทธิเลือกตั้งด้วยนะคะ
***รับบัตร​สองใบ (เลือก​นายก อบจ. และ ส.อบจ.)​ กากบาทได้บัตรละหนึ่งเครื่อง​หมาย​เท่านั้น
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให...
15/12/2020

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี และนายโฆษิต จันทร์แสง พนักงานบริการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง ห้องประชุมโรงเรียท่ายางวิทยา และห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนข...
15/12/2020

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้ง อบจ.เพชรบุรีรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่มิอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ให้กับสำนักข่าวยอดเพชรนิวส์ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานสำนักงานค...
14/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นา...
14/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนางรจสุคนธ์ นักเบศร์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นา...
14/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนางรจสุคนธ์ นักเบศร์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ #การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ✦ การเล...
14/12/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ #การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
✦ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น #ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง #และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้นั้น
✦ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนก็ได้ หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
✦ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
➤ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563
➤ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563
✦✦การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากมีเหตุดังต่อไปนี้
(1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
(6) ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
(7) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
สามารถ Downloadหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ได้ที่ QR CODE ตามที่แนบมานี้

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายใ...
13/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนางรจสุคนธ์ นักเบศร์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอชะอำ จำนวน 2 รุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมเขื่อนเพชร และหอประชุมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

13/12/2020
เลือกตั้งทุกอำเภอ [Official MV]

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น "Official Music Video เลือกตั้งทุกอำเภอ"
https://youtu.be/-qGw1NseGW4
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ทาง
แฟนเพจ
https://www.facebook.com/phetburi.ect
Facebook
https://www.facebook.com/ect.phetchaburi
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn1qGko2-nxUkVXb2wvwobg

เลือกตั้งทุกอำเภอ [Official MV] ⭐รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น ⭐ สามารถติดตามข้อมูลข่าว.....

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...
12/12/2020

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนางรจสุคนธ์ นักเบศร์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 3 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให...
11/12/2020

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนางรจสุคนธ์ นักเบศร์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห
Phet Buri
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632474810

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phet Buri

แสดงผลทั้งหมด