สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ...
10/01/2022

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ส. 2030
สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ส. 2030
สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สนง.กกต.จว.เพชรบุรีนายชูชาติ ครุฑใจกล้า รอง...
10/01/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สนง.กกต.จว.เพชรบุรี
นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รอง ผอ.สนง.กกต.จว.เพชรบุรี
พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลัง กปน.
สำหรับการเลือกตั้งใหม่ของ ส.อบต. เขต 3 อบต.ต้นมะม่วง และ ส.อบต. เขต 4 อบต.ไร่ส้ม
และการออกเสียงลงคะแนนใหม่ของ ส.อบต เขต 6 อบต.บางจาก และ นายก อบต. และ ส.อบต. หน่วยที่ 1 เขต 7 อบต.หนองโสน
เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ วันที่ 8 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห...
08/01/2022

วันนี้ วันที่ 8 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนางรจสุคนธ์ นักเบศร์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ สังเกตการณ์การมอบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
สำหรับการเลือกตั้งใหม่ของ ส.อบต. เขต 3 อบต.ต้นมะม่วง และ ส.อบต. เขต 4 อบต.ไร่ส้ม
และการออกเสียงลงคะแนนใหม่ของ ส.อบต เขต 6 อบต.บางจาก และ นายก อบต. และ ส.อบต. หน่วยที่ 1 เขต 7 อบต.หนองโสน
เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ วันที่ 7 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห...
07/01/2022

วันนี้ วันที่ 7 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และคณะ ได้สังเกตการณ์อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่ของ นายก อบต. และ ส.อบต. หน่วยที่ 1 เขต 7 อบต.หนองโสน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวั...
07/01/2022

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ สังเกตการณ์อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งใหม่ของ ส.อบต. เขต 4 อบต.ไร่ส้ม เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวั...
07/01/2022

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ติดตามการดำเนินการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งใหม่ของ ส.อบต. เขต 3 อบต.ต้นมะม่วง และการออกเสียงลงคะแนนใหม่ของ ส.อบต เขต 6 อบต.บางจาก เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 5 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบ...
05/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานประจำ สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ได้ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อรับฟังนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานกำชับคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการดำรงตน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน และประสานงานแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่...
30/12/2021

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2...
30/12/2021
ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ 2565

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565
https://youtu.be/lmhSyx-6eC0

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับป.....

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565https:...
30/12/2021
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ 2565

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565
https://youtu.be/UtaTotfE23Q

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธ....

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 28 ...
29/12/2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 28 มกราคม 2565 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ในวันและเวลาราชการ)
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=128

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 28 มกราคม 2565 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ในวันและเวลาราชการ)
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=128

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ...
29/12/2021

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (เพิ่มเติม) ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/8392/TH-TH

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (เพิ่มเติม) ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/8392/TH-TH

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 159/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริห...
22/12/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 159/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 24 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 159/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ จังหวัด

วันนี้วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจัง...
22/12/2021

วันนี้วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ รุ่นที่ 4 โดยให้จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือก...
21/12/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายฯ ในวัน เวลา และสถานที่ตามภาพที่แนบมานี้
----------
**จึงขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
#ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
----------
หากไม่ยื่น
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
----------
ยื่นเอกสารเป็นเท็จ
จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งนายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต.
21/12/2021

วาระการดำรงตำแหน่งนายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห...
21/12/2021

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและพนักงาน ได้เข้าพบนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ตามมาตรา 86 แห่...
21/12/2021

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564
เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที
ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564
เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที
ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห...
15/12/2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวศิริมา เรืองศิลปประเสริฐ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ นางสาวชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.อบต. ใหม่ ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ไร่ส้ม เขตเลือกตั้งที่ 4 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ต้นมะม่วง เขตเลือกตั้งที่ 3 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อ...
05/12/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
ขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
#ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
----------
หากไม่ยื่น
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
----------
ยื่นเอกสารเป็นเท็จ
จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
ขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
#ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
----------
หากไม่ยื่น
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
----------
ยื่นเอกสารเป็นเท็จ
จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

5 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
05/12/2021

5 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

วันนี้ 5 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพช...
05/12/2021

วันนี้ 5 ธันวาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ นักเบศร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร ถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

5 ธันวาคม 2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.พระมหากรุณาธิคุณ...
03/12/2021

5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์
.
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์
.
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน...
03/12/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.....) พ.ศ. .....
โดยสามารถส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือทาง E-mail : [email protected]. หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2143 8582 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ect.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เผยแพร่เลขที่ข่าว 148/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564กกต. แจ้ง 10 อันดับจังหวัดที่มีจำน...
03/12/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เผยแพร่เลขที่ข่าว 148/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564
กกต. แจ้ง 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เผยแพร่เลขที่ข่าว 148/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564
กกต. แจ้ง 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

เหลืออีก 5 วันสำหรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
01/12/2021

เหลืออีก 5 วันสำหรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เหลืออีก 5 วันสำหรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถาม-ตอบ กับ กกต.
01/12/2021

ถาม-ตอบ กับ กกต.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือก บุคคลผู้สมควรได้รับกา...
01/12/2021

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือก บุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านกิจการโทรทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/8220/TH-TH

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือก บุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านกิจการโทรทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/8220/TH-TH

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห
Phet Buri
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632473730

เว็บไซต์

www.ect.go.th/phetchaburi

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phet Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เลือกตั้ง สมาชิก และ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.💎แสดงตน รับบัตร 2 ใบ 💎เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน 💎บัตรสมาชิก กากบาทได้ไม่เกิน จำนวนสมาชิก ที่แต่ละเขตพึงมี 💎บัตรนายก กากบาทได้หมายเลขเดียว ที่มาของข้อมูล : เพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี #เลือกตั้งอบตปี64
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายชูชาติ ครุฑใจกล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกต้ัง เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ให้เราได้ดูแลท่านเรื่องการเงินนะคะ การเงินติดขัด หมุนเงินไม่ทัน โทรหาเรานะคะ 090-7881528 สาขาเพชรบุรียินดีให้บริการค่ะ
เพิ่มความอุ่นใจ มีเงินไว้พอใช้เสมอสำหรับเรื่องสำคัญ รู้ผลอนุมัติได้ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้คุณไม่ต้อง กังวลกับเรื่องเงินไม่พอใช้อีกต่อไป #สินเชื่อสมาร์ทมันนี่ สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยถูก สนใจโทร 090-7881528 เลยค่ะ