Clicky

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , หน่วยงานราชการ, 46/1 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง, Phetchaburi.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย บริเวณถนนพานิชเจริญ ตำบลท่าราบ จากการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบความเสี่ยงการระบาดอยู่ในระดับสูง

📍 มาตราการในการป้องกัน 5 ป 1 ข คือ
ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ําขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ํา
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ํากําจัดไข่ยุง

📍ปลอดลูกน้ำ ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุ...
27/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ท่าหิน ไร่ขิง พระปรางค์ พระนครคีรี โดยให้บริการ ทำแผลผู้ป่วยติดบ้านโรคกระดูกหักนิ้วเท้า 1 ราย ทำแผลฝีที่ต้นขาด้านหลัง 1 ราย ทำแผลฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวน 2ราย รวม 4 รายตามแผนการรักษาของแพทย์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค เฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลปฏิบัติตนได้ลดความรุนแรงของโรค และดำรงชีวิตประจำวันได้

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เรื่อง เปิดฉีดวัคซีนโควิด19 รอบพิเศษ‼️
26/12/2022

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เรื่อง เปิดฉีดวัคซีนโควิด19 รอบพิเศษ‼️

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุ...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ท่าหิน ไร่ขิง พระปรางค์ พระนครคีรี โดยให้บริการ ทำแผลผู้ป่วยติดบ้านโรคกระดูกหักนิ้วเท้า 1 ราย ทำแผลฝีที่ต้นขาด้านหลัง 1 ราย ทำแผลฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวน 2ราย รวม 4 รายตามแผนการรักษาของแพทย์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค เฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลปฏิบัติตนได้ลดความรุนแรงของโรค และดำรงชีวิตประจำวันได้

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนข้างวัดใหญ่สุวรรณาราม
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนข้างวัดใหญ่สุวรรณาราม

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพงษ์สุริยา...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพงษ์สุริยาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนพานิชเจริญ
26/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนพานิชเจริญ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณถนนพงษ์สุริยา
26/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณถนนพงษ์สุริยา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนคีรีรัถยาและถนนรถไฟ
26/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนคีรีรัถยาและถนนรถไฟ

📣📣งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมเครื่องดื...
25/12/2022

📣📣งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ ถนนพานิชเจริญ ในกิจกรรม“ถนนมีชีวิต พานิชเจริญเปิดหมวก”
#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ #ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ #ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย #เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ...
25/12/2022

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย บริเวณถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง จากการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบความเสี่ยงการระบาดอยู่ในระดับสูง

📍 มาตราการในการป้องกัน 5 ป 1 ข คือ
ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ําขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ํา
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ํากําจัดไข่ยุง

📍ปลอดลูกน้ำ ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ใ...
23/12/2022

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ท่าหิน ไร่ขิง พระปรางค์ วัดจันทราวาส โดยให้บริการ ทำแผลผู้ป่วยติดบ้านโรคกระดูกหักนิ้วเท้า 2 ราย ทำแผลกดทับผู้ป่วยเรื้อรัง 1 ราย ทำแผลฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวน 3 ราย เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ 2 ราย เปลี่ยนสายให้อาหาร 1 ราย รวม 9 รายตามแผนการรักษาของแพทย์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค เฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลปฏิบัติตนได้ลดความรุนแรงของโรค และดำรงชีวิตประจำวันได้

📣📣ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีพบว่ามีอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก และสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มแอลกอฮ...
23/12/2022

📣📣ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีพบว่ามีอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก และสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ
🚨จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขของทุกครอบครัว🎉🥳
#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ #ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ #ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย #เทศบาลเมืองเพชรบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการ...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าสาธารณะ ถนนพงษ์สุริยา

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพงษ์สุร...
22/12/2022

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพงษ์สุริยาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และท...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและพ่นสารเคมีกำจัดยุงควบคุมโรค บริเวณถนนนเรนทร์รักษา ตำบลคลองกระแชง จากการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบความเสี่ยงการระบาดอยู่ในระดับต่ำ

📍 มาตราการในการป้องกัน 5 ป 1 ข คือ
ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ําขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ํา
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ํากําจัดไข่ยุง

📍ปลอดลูกน้ำ ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

วันที่ 20-21 มกราคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ใน...
21/12/2022

วันที่ 20-21 มกราคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ท่าหิน ไร่ขิง โดยให้บริการ ทำแผลผู้ป่วยติดบ้านโรคกระดูกหักนิ้วเท้า 1 ราย ฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวน 1 ราย รวม 2 รายตามแผนการรักษาของแพทย์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค เฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลปฏิบัติตนได้ลดความรุนแรงของโรค และดำรงชีวิตประจำวันได้

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพงษ์สุริยา
21/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพงษ์สุริยา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และท...
20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและพ่นสารเคมีกำจัดยุงควบคุมโรค บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ตำบลท่าราบ จากการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบความเสี่ยงการระบาดอยู่ในระดับสูง

📍 มาตราการในการป้องกัน 5 ป 1 ข คือ
ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ําขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ํา
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ํากําจัดไข่ยุง

📍ปลอดลูกน้ำ ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

วันที่ 20 ธันวาคม 2565    งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรวจเลือดและปัสสาวะประจำปี ในผู้ป...
20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรวจเลือดและปัสสาวะประจำปี ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นการตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อน และประเมินผลการรักษาในผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง ที่รับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน65 คน ในโครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ2566

วันที่ 19 มกราคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุม...
19/12/2022

วันที่ 19 มกราคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ท่าหิน ไร่ขิง พระปรางค์ โดยให้บริการ ทำแผลผู้ป่วยติดบ้านโรคกระดูกหักนิ้วเท้า1ราย ฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวน2ราย รวม3รายตามแผนการรักษาของแพทย์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค เฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลปฏิบัติตนได้ลดความรุนแรงของโรค และดำรงชีวิตประจำวันได้

จากกิจกรรม “แยก แลก บุญ” และ กิจกรรม “เหลือ ขอ” สิ่งของที่ทุกท่านได้นำมาบริจาค คุณได้ช่วยอะไร ช่วยใครไปแล้วบ้าง….- ในเดื...
19/12/2022

จากกิจกรรม “แยก แลก บุญ” และ กิจกรรม “เหลือ ขอ” สิ่งของที่ทุกท่านได้นำมาบริจาค คุณได้ช่วยอะไร ช่วยใครไปแล้วบ้าง….
- ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้นำสิ่งของที่ท่านนำมาบริจาคบางส่วนเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลฯ จำนวน 8 ราย

📢📢“เหลือ-ขอ”ครั้งที่ 4 📢📢🔴ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม เหลือ-ขอ และ กิจกรรม แยก-แลก-บุญ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ สมทบทุนช่วยเหลื...
19/12/2022

📢📢“เหลือ-ขอ”ครั้งที่ 4 📢📢

🔴ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม เหลือ-ขอ และ
กิจกรรม แยก-แลก-บุญ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

⬇️⬇️⬇️
สนใจร่วมบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 032-425820

🔻 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะ และสร้างบุญร่วมกันค่ะ
#เหลือขอ #แยกแลกบุญ #เทศบาลเมืองเพชรบุรี #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่แยกวัดลาดถึงหอนาฬ...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่แยกวัดลาดถึงหอนาฬิกาวัดเกาะ

วันที่ 16ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนราชวิถี
16/12/2022

วันที่ 16ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนราชวิถี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ อุทยาน ร.4
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ อุทยาน ร.4

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถนนพงษ...
16/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถนนพงษ์สุริยาถึงแยกวัดลาด

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนารักษาความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณสามแยกไฟแดงต้นมะม่ว...
16/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนารักษาความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณสามแยกไฟแดงต้นมะม่วง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าโดยรอบอุทยาน ร.4
16/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าโดยรอบอุทยาน ร.4

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนคีรีรัถยา
16/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนคีรีรัถยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนพงษ์สุริยา
16/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนพงษ์สุริยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเชลล์ ชโยวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี ...
16/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเชลล์ ชโยวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมนมบำรุงร่างกาย และมอบเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย

"แยกแลกบุญ 👉เปลี่ยนขยะเป็นบุญ🙏"

❤️เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือขยะรีไซเคิล สามารถนำมาบริจาคที่เรา "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี" เพื่อนำรายได้จากสิ่งของเหล่านี้ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และท...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและพ่นสารเคมีกำจัดยุงควบคุมโรค บริเวณราชวิถี ตำบลคลองกระแชง จากการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบความเสี่ยงการระบาดอยู่ในระดับสูง

📍 มาตราการในการป้องกัน 5 ป 1 ข คือ
ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ําขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ํา
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ํากําจัดไข่ยุง

📍ปลอดลูกน้ำ ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรคให้บริการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี 25...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรคให้บริการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 แก่เด็กแรกเกิด - 5 ปี ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่เชิงสะพานเทศบาลถึ...
15/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่เชิงสะพานเทศบาลถึงสี่แยกไฟแดงถนนพงษ์สุริยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนารักษาความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณ...
15/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนารักษาความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณซอยสิริแพทย์พิสุทธิ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดซอย4โพธิ์ทอง และถน...
15/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดซอย4โพธิ์ทอง และถนนข้างกำแพงวัดใหญ่สุวรรณาราม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรั...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในโครงการให้ความรู้ สู้ภัยร้ายโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของตนและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคุมอาการของโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน61คนได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เรื่องตารางฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม 2565 💉💉
14/12/2022

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เรื่องตารางฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม 2565 💉💉

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และท...
13/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและพ่นสารเคมีกำจัดยุงควบคุมโรค บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ตำบลท่าราบ จากการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พบความเสี่ยงการระบาดอยู่ในระดับสูง

📍 มาตราการในการป้องกัน 5 ป 1 ข คือ
ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ําขัง
ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ํา
ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก 7 วัน
ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นนิสัย
1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ํากําจัดไข่ยุง

📍ปลอดลูกน้ำ ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

ที่อยู่

46/1 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632425820

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi (แสดงผลทั้งหมด)

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี RTP Cyber Village ภ.จว.เพชรบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุ Phetchaburi Province จังหวัดเพชรบุรี ปภ. เพชรบุรี Phetchaburi Province สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบ สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ