สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0-3248-8053-7

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15 กันยายน 2564 จังหวัดเพชรบุรีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลดอนยางนายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตร...
16/09/2021

วันที่ 15 กันยายน 2564 จังหวัดเพชรบุรีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลดอนยาง

นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้นายประสาน ปานคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ รถไถ และรถไถเดินตาม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวดอนยาง โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานมอบ มีนายอรรถพร พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกนะทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี เกษตรกรแปลงใหญ่เข้าร่วมพิธีมอบ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองมะขาม หมู่ 3 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

24 สิงหาคม 2564 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผ...
24/08/2021

24 สิงหาคม 2564 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวมยุรี ประกอบแสง เกษตรอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับนางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบชุดอุปกรณ์ผสมเทียมพร้อมถังเก็บน้ำเชื้อ พร้อมแม่โค ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 4 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบตอนฝูงสู่การเลี้ยงแบบระบบฟาร์มมาตรฐานและนำเทคโนโลยีการผสมเทียมเพื่อผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี และตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ดินดานเพื่อทำการเกษตร และมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและสูบน้ำใช้ในแปลงเกษตร ณ แปลงทุเรียนนายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ หมู่ 5 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

📢📢📢 #ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 👉 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรจังห...
24/08/2021

📢📢📢 #ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง 👉 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

📍 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจพร้อมทำสัญญาจ้าง 👉 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 👈

👉 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/Passed%20Name%20List.pdf

18 สิงหาคม 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพี่น้องประชาชน มอบเงิน จำนวน 10,00...
18/08/2021

18 สิงหาคม 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพี่น้องประชาชน มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และมอบหมายให้นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายประสาน ปานคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อมะนาวจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ตัน เพื่อส่งมอบในโครงการ "ตู้ปันสุข"ปันน้ำใจช่วยคนไทยยามยากในยุควิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อแบ่งปันแจกจ่ายและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับมอบดังกล่าว สำหรับตู้ปันสุขนี้ตั้ง ณ ประตูใหญ่ฝั่งถนนพหลโยธิน กรมส่งเสริมการเกษตร

📢📢📢 #ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 👉 #รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้...
13/08/2021

📢📢📢 #ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง 👉 #รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
👉 #เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ในตำแหน่ง #นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ
ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

📌📌 ภายใต้สังกัด
#สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
#กรมส่งเสริมการเกษตร

👉 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการ #สอบสัมภาษณ์
👉 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
#พิกัดสถานที่ตั้งสำนักงาน https://goo.gl/maps/gAZ7G1X72izoCfMQ6

📌📌 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้ และขอให้นำ #ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาในวันดังกล่าวด้วย

👉 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/Name%20List%20Exam%202.pdf
และสามารถติดตามข่าวสารการสอบได้ที่
http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/job_Index.html

📢📢📢 #ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 👉 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) สำ...
06/08/2021

📢📢📢 #ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง 👉 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📌📌 ภายใต้สังกัด
#สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
#กรมส่งเสริมการเกษตร

👉 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/covid%20rule%20for%20exam.pdf

และสามารถติดตามข่าวสารการสอบได้ที่
http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/job_Index.html

📢📢 ช่องทางการติดตามข่าวสาร#การคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ📌 #สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสห...
05/08/2021

📢📢 ช่องทางการติดตามข่าวสาร
#การคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
📌 #สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในจังหวัดเพชรบุรี

👉 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
https://www.opsmoac.go.th/phetchaburi

👉 กรมประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-phetchaburi

👉 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
https://www.alro.go.th/phetchaburi

👉 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
#สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
https://phetchaburi.cad.go.th

📢📢 ช่องทางการติดตามข่าวสาร
#การคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
📌 #สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในจังหวัดเพชรบุรี

👉 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
https://www.opsmoac.go.th/phetchaburi

👉 กรมประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-phetchaburi

👉 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
https://www.alro.go.th/phetchaburi

👉 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
#สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
https://phetchaburi.cad.go.th

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช เกษตรอำเภอบ้านลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ร่วมกันมอบกล้าไม...
04/08/2021

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช เกษตรอำเภอบ้านลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ร่วมกันมอบกล้าไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี และเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งได้รับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมอบกล้าไม้คนละ 20 ต้น เมล็ดพันธุ์ผักคนละ 9 ชนิด เพื่อให้เกษตรกรปลูกไม้ใช้สอยไม้ยืนต้นและผักสวนครัว

📢📢📢 #ประกาศสำคัญ 👉สำหรับผู้มีรายชื่อ #ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ...
03/08/2021

📢📢📢 #ประกาศสำคัญ
👉สำหรับผู้มีรายชื่อ #ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📌📌 ภายใต้สังกัด
#สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
#กรมส่งเสริมการเกษตร
(เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น)

👉 ขอให้เข้าร่วม #Openchat เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ โดยขอให้ใช้ชื่อและนามสกุลจริงใน Open chat นี้

👉 คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "พนง.ราชการเฉพาะกิจ กษจ.เพชรบุรี" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/HgVZSyBy8Hr_1AopjAliYw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

สุขภาพดีด้วย มะนาว
02/08/2021

สุขภาพดีด้วย มะนาว

สุขภาพดีด้วย มะนาว

02/08/2021
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพั...
30/07/2021

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และบริษัทประชารัฐฯ ร่วมหารือแนวทางการกระจายผลผลิตมะนาวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะล้นตลาดในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ โดยในที่ประชุมเสนอแนวทางสรุปได้ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เชิญชวนการบริโภคมะนาว 2. สำรวจความต้องการมะนาวของจังหวัดปลายทาง เพื่อกระจายผลผลิตมะนาว 3.เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนมะนาว เพื่อขอใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

📢📢 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์👉 #รอบเวรการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564/2565👉 #ปฏิทินการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 #และฤ...
30/07/2021

📢📢 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

👉 #รอบเวรการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564/2565

👉 #ปฏิทินการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 #และฤดูฝน ปี 2564

📍 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพาะปลูกพืช
จัดทำโดย #โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

👉 ประกาศรายชื่อ #ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัต...
23/07/2021

👉 ประกาศรายชื่อ #ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/Name_List.pdf

📢📢 และสามารถติดตามข่าวสาร #การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ได้ที่ http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/job_Index.html

📢📢 สามารถติดตามข่าวสาร #การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดสำนักงานเกษตรจั...
23/07/2021

📢📢 สามารถติดตามข่าวสาร #การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่ http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/job_Index.html

👉 โดยสามารถจะสามารถตรวจสอบรายชื่อ #ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ #ในช่วงเย็น

📢📢 สามารถติดตามข่าวสาร #การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่ http://www.phetchaburi.doae.go.th/job/job_Index.html

👉 โดยสามารถจะสามารถตรวจสอบรายชื่อ #ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ #ในช่วงเย็น

Photos from ข่าวเมืองเพชร's post
05/06/2021

Photos from ข่าวเมืองเพชร's post

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเ...
04/06/2021

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด – 19) จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร มอบผลผลิตทางการเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID – 19” ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบข้าวสาร และปัจจัยจำนวน 50,000 บาทให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีไปจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด – 19) ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ น้ำพริกเครื่องแกง พริกสด มะเขือ แฟง ฟักทอง สับปะรดดอนขุนห้วย (สับปะรดผลสด) ไข่ไก่ มะนาว กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง และภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ประกอบอาหารภายใน
วัดศีลคุณาราม ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

31/05/2021

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2564
สมัครได้ที่ https://doae.thaijobjob.com/

24/05/2021
ขอเชิญรับชม Live การแถลงข่าว "ครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ขอเชิญรับชม Live การแถลงข่าว "ครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และลุ้นรับของรางวัล ฟรี !!
พบกันวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ค่ะ

ข่าวดี 🎉🥳🎊 ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทุกท่าน 🛒🛍📹รับชม Facebook Live การแถลงข่าวกิจกรรม...
22/05/2021

ข่าวดี 🎉🥳🎊 ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทุกท่าน 🛒🛍

📹รับชม Facebook Live การแถลงข่าวกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของเรา
🎯เปิดไปที่ เพจ "ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร"
https://www.facebook.com/pr.doae🎯
📍ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป📌

👍กด Like 📲กด Share
🙋‍♀️🙋🙋‍♂️พร้อมแสดงตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
โดยการแคปรูปและชื่อสินค้าของท่านที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com แล้วตอบเป็นคอมเม้นต์ใต้โพสขณะชม Live สด📱

🤩🤩🤩 100 ท่านแรก จะได้รับคูปองส่วนลดค่าขนส่งจำนวน 300 บาท จากบริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด😎😎😎

🥳🥳ผู้โชคดี ทีมงานจะติดต่อกลับภายหลังจบการ Live แล้ว🥰🥰

❤️❤️มาร่วมชม Live และร่วมแสดงพลังของพวกเรากันเยอะๆ นะคะ ❤️❤️

ขอเชิญรับชม Live การแถลงข่าว "ครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และลุ้นรับของรางวัล ฟรี !!

พบกันวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ค่ะ

" #ทุกความเห็นมีความหมาย " ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนโดยท่านสามารถแ...
20/04/2021

" #ทุกความเห็นมีความหมาย " ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
โดยท่านสามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้
หรือเข้าไปที่ https://opdc.csn.cx/

" #ทุกความเห็นมีความหมาย " ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
โดยท่านสามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้
หรือเข้าไปที่ https://opdc.csn.cx/

จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 อำเภอบ้านลาด ให้เกษตรกรได้รั...
05/04/2021

จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 อำเภอบ้านลาด ให้เกษตรกรได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกร

วันนี้ (5 เมษายน 2564) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลท่าเสน (ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านลาด) หมู่ 5 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 อำเภอบ้านลาด โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สถาบันการศึกษา และเกษตรกรประชาชนในพื้นที่อำเภอ
บ้านลาด ร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย
นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรีประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 อำเภอบ้านลาด ได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรโดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภารคการเกษตร โดยการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้เกษตรกรได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกร และมีความพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการเข็งขันที่รุนแรงมากขึ้น
การจัดงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้โดยเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรผู้นำ บรรยายให้เกษตรกรด้วยกันเอง ได้แก่ 1. สถานีการใช้เทคนิคในการเตรียมดินปลูกกล้วยหอม 2. สถานีการปลูกและดูแลรักษากล้วยหอม 3. การป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูพืชในกลัวหอม 4. การสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมทอง เป็นต้น การจัดงานได้มีการออกหน่วยให้บริการของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร การออกให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) การจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และศูนย์เครือข่าย ศพก.

02/04/2021

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

📢📢 #กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ #KerryExpressThailand สนับสนุนเกษตรกรไทยทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 👉👉 ลดค่าส่งสินค้าเกษต...
02/04/2021

📢📢 #กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ #KerryExpressThailand สนับสนุนเกษตรกรไทยทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 👉👉 ลดค่าส่งสินค้าเกษตร 10% 🍊🍍🍉🥦
👉👉 โดยแสดงสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) และบัตรประชาชน
📌📌 ** โปรโมชันพิเศษนี้เฉพาะที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซล ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://bit.ly/3wk1A3Y

📢📢 #กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ #KerryExpressThailand สนับสนุนเกษตรกรไทยทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 👉👉 ลดค่าส่งสินค้าเกษตร 10% 🍊🍍🍉🥦
👉👉 โดยแสดงสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) และบัตรประชาชน
📌📌 ** โปรโมชันพิเศษนี้เฉพาะที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซล ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://bit.ly/3wk1A3Y

18/03/2021
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (รายละเอียดอยู่ในประกาศ) ระหว่างวันที่ 22 - 26 มี.ค.64 ...ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน กพ. ประกาศตามลิงค์นี้
สสก.1 ชัยนาท https://doae1.thaijobjob.com/
สสก.2 ราชบุรี https://doae2.thaijobjob.com/
สสก.3 ระยอง https://doae3.thaijobjob.com/
สสก.4 ขอนแก่น https://doae4.thaijobjob.com/
สสก.5 สงขลา https://doae5.thaijobjob.com/
สสก.6 เชียงใหม่ https://doae6.thaijobjob.com/

วันนี้ (18 มกราคม 2564) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี...
18/01/2021

วันนี้ (18 มกราคม 2564) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและบ้านพัก ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

📢📢📢วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 👉👉👉อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนประจำปี 2564 👈👈👈💢💢ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2564💢💢🔥...
06/01/2021

📢📢📢วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
👉👉👉อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนประจำปี 2564 👈👈👈
💢💢ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2564💢💢

🔥🔥🔥หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียน🔥🔥🔥

🔥🔥🔥รับแบบและยื่น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ🔥🔥🔥

📢📢📢วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
👉👉👉อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนประจำปี 2564 👈👈👈
💢💢ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2564💢💢

🔥🔥🔥หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียน🔥🔥🔥

🔥🔥🔥รับแบบและยื่น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ🔥🔥🔥

ที่อยู่

Amphoe Muang Phet Buri
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032 488 054

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ผมสามารถทำใบปลอดโรคได้ยังไงครับ
https://youtu.be/nVmNMS_gU7Q กดไลท์/กดแชร์/กดกระดิ่ง/เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
ลงทะเบียนออนไลท์ได้ไหมครับ
26/27 ตุลาคมนี้ พรุ่งนี้แล้วจ้า #ตำบลเวียงคอย
สนุก ปลอดภัย มีคนใหญ่คอยดู น่าพาเด็กๆ มาเล่นน้ำคลองนะ มาหัดว่ายน้ำกัน น้ำยังสะอาด สิ่งแวดล้อมยังดี #คลองเวียงคอย #ตำบลเวียงคอย #เล่นน้ำจนว่ายได้
ขับเครื่อนผลิตอาหารปรอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบลธงชัย เป็นความต้องการของ ชุมชน เองและได้รับการส่งเสริมสนันสนุนโดย การบริจากพื้นที่ให้ทำโดยไม่คิดมูลค่า นายกอบต.ธงชัย ประหยัด แสงหิรัญ ..วันนี้ มีการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำแปลงปลูกประเดิมก้อนแรก เราพร้อมแล้วที่จะกว้าเดินเพื่อเป็นการทำให้ดู เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร ..เกษตรอินทรีย์ทำได้ ลดต้นทุน ได้ผลผลิต ที่สอาด ปรอดภัย กินอาหารเป็นยา และเป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้100% ลด 50% รับแล้ง เพื่อให้กำลังใจ เกษตรกร ผ่านควาใยากลำบากไปด้วยกัน
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ลด50% โปรแรงๆ ที่ไม่ควรพลาด เลยครับ สำหรับเกษตรกร ลดรับแล้ง ให้กำลังใจเกษตรกรให้ผ่านแล้งไปให้ได้โดยได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับ
ทุ่งปอเทือง @ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
ทุ่งปอเทือง @ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
ทดสอบ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สำแดงเดช เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี และทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลบางจาน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง