Clicky

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ เป็นแห่งแรกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้เปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering and Industrial Technology,Phetchaburi Rajabhat University

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกร...
03/03/2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ท

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM จัดโดยอาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิต “นักคิด” “นักสื่อสาร” “นักประสาน” และ “นักสร้างนวัตกรรม” ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสังคม สามารถนำความรู้กลับไปสร้างและพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การทำงานและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้เติบโตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทุกองค์กรการทำงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายทักษะทั้ง 5 ทักษะ ดังนี้ 1) อาจารย์ชลีดล อินยาศรี บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือฟ้าประทาน 2) อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูลอาจารย์ บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือนาฬิกาชีวิต 3) อาจารย์พรพรรณ ทองแพง บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ Timeline พัฒนาการ 4) อาจารย์ชลาลัย วงเวียน บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ Timeline กระบวนการ 5) อาจารย์ปองพล รักการงาน บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ M.I.C Model

https://intech.pbru.ac.th/index.php/soft-skills2022-entech-pbru/

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ให้กับนั...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม PBRU Open House 2022 และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม โดยแข้งขันตอบค...
18/02/2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม PBRU Open House 2022 และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม PBRU Open House 2022 และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม โดยแข้งขันตอบคำถาม “ความถนัดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม” ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2665 เวลา 13.00-16.00 น. (รูปแบบออนไลน์)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือองค์กรทางการการศึกษาได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากขึ้น รวมทั้งเป็นการแพร่เผยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทักษะจำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน

https://intech.pbru.ac.th/index.php/pbru-open-house-2022/

[…]

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุต...
17/02/2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์วิศวะ เนื่องในวันราชภั

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำกิจกรรมจิตอาสารักษ์วิศวะ เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนด

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews0902022-volunteer-activities/

[…]

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาส...
17/02/2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ความเป

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย การมีจิตอาสาเพื่อสังคม ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้นินมต์ พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี มาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “ศีล สมาธิ และปัญญา” และจัดกิจกรรมพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดบังสุกุลเพื่อน้อมรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ผ่องรัศมี อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มาร่วมฟังเทศน์และได้ร่วมกันทำบุญ เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดี และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่ดี

https://intech.pbru.ac.th/index.php/entech09022022-promote-art-and-culture/

[…]

Timeline photos
14/02/2022

Timeline photos

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำถาม “ ความถนัดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม” ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻Faculty Engineering is i...
13/02/2022

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำถาม “ ความถนัดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม” ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Faculty Engineering is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม "ความถนัดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม"
Time: Feb 14, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98654292629?pwd=TjFIcS9EUlg4WGZmdFFNWXpVeHNVQT09

Meeting ID: 986 5429 2629
Passcode: 850899

และเข้ากลุ่มไลน์ Entech Open House 2022
เพื่อรับเกียรติบัตร
http://line.me/ti/g/TMJVJKcKPB

11/02/2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📢รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย📢
🎯เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม
“ความถนัดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม”
ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565🎯

🗓วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2665 เวลา
13.00-16.00 น. (รูปแบบออนไลน์)
ชิงทุนการศึกษา 3 รางวัล🥇🥈🥉
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/zduVg1ztGBn8mJmbA
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 ก.พ.65 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-708619

Timeline photos
10/02/2022

Timeline photos

🎉🎉🎉🎉  ขอแสดงความยินดีกับ  🎉🎉🎉🎉            ทีม Energy PBRU             ซึ่งประกอบด้วย     ...
02/02/2022

🎉🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉🎉
ทีม Energy PBRU
ซึ่งประกอบด้วย
1. นางสาวนันทวรรณ พุทธนุรัตนะ
2. นางสาวเบญจวรรณ แจ้งชู
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม IEEE PES-Thailand
ในการแข่งขันรอบ Conceptual Proposal Video Clip

🎉เรื่อง องศาที่เหมาะสมสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีสองด้าน ☀️

เป็น 1 ใน 17 ทีม จาก 54 ทีม ทั่วประเทศ
เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ Project Summary ต่อไป

-----------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/100505215605499/posts/242581734731179/?d=n

01/02/2022

🎉🎉🎉วิศวกรรมพลังงาน🎉🎉🎉
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
สามารถสมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รับสมัคร วุฒิ ม.6 ทุก สายวิชา
วุฒิ ปวช. ปวส.
📣 วิศวกรรมพลังงาน
💡คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔔 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#วิศวกรรมพลังงาน #วิศวกรรม #รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี #วุฒิวศบที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
link สมัคร
http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp?fbclid=IwAR2MPoacASIjKOhP0sEYLMio6SsQ7QPYRuTLXTbuw4d0xuP_1w3jBaJnq3Y

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อ...
28/01/2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงาน สืบสานพิธีทำขวัญเกลือ และถ่ายทอดเทคโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีฯ และ อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมเข้างานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย เพชรบุรีจำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
#ENTECHPBRU

https://intech.pbru.ac.th/index.php/sea-salt-production/

[…]

27/01/2022

✏ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมพลังงาน?
เพราะพลังงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันอย่างมาก และพลังงานใช้งานแล้วหมดไป จึงต้องผลิตขึ้นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 🔔🔌💻📚💡💲📊🛠

📌📌📌มาเรียนวิศวกรรมพลังงานกันเถอะ

📯สาขาเราเน้นเรียนด้าน พลังงานทดแทน และ การอนุรักษ์พลังงาน

✏เรียนกับวิศวกรรมพลังงาน มรภ.เพชรบุรี ได้อะไรบ้าง?
🛒 ได้รับ ปริญญาตรี วุฒิ: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
🛒ได้รับ ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร
🛒 ได้รับ ใบประกาศนียบัตรเป็น ผชร.สามัญ (อาคาร และ โรงงาน) จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
😍💡📚📯📊🛠🎺✏

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้...
20/01/2022
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สองท่าน ที่ได้รับรางวัล จากการนำเสนอผลงานวิจัย Thailan

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์ ไชยวงศ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณภาพจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews-thailand-research-expo-2021/

[…]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานก...
19/01/2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพื้นที่ตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาของคณะฯ - Faculty of Engineer

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นักศึกษาที่ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ของคณะฯ เข้ารับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) สำรวจข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน
และตรวจหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

https://intech.pbru.ac.th/index.php/entechnews_atk2022/

[…]

13/01/2022

📻มาฟังกันเถอะ มาฟังกันเถอะ 🌈✨

เร่เข้ามาจ้าาาาา🧑‍🎤
มาฟังรายการ " PBRU Talk"
💚💛รู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.35 - 12.00 น.⏰
วันนี้ออนแอร์ ครั้งแรกทาง สวท.เพชรบุรี F.M.95.75 MHz

🎙ดำเนินรายการโดย
📻อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี
วันนี้พบกับ แขกรับเชิญสุดพิเศษ
📻ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
กับเรื่องราวความเป็นไปภายในคณะพยาบาลฯ

🎙ติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่
เพจงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และ youtube PBRU Channel💚💛

💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาห...
07/01/2022

💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🪛🧰🪜⚖️
เข้าชม Website เรา คลิก👇👇👇👇
https://intech.pbru.ac.th/
เพจ Facebook 👉👉👉👉https://www.facebook.com/entechpbru
💥💥💥รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา 💥💥💥
เพจ Facebook
🟦สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/ie.pbru
🟪สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/mepbru/
🟥สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน📣📣📣
คลิก 👉👉 https://web.facebook.com/วิศวกรรมพลังงาน-492365170787055
🟧สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/pbru.ice/
🟫สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 📣📣📣
คลิก 👉👉https://www.facebook.com/ROBOTPBRU
🟩สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-PBRU-100975029002147
📣📣📣สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/PBRU.IAT/

07/01/2022

โครงงานวิศวกรรมพลังงาน: ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแอร์แว บนทุ่นลอย #วิศวกรรมพลังงาน #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
โดยทีมวิจัย
- นายธนาธร กุชนันท์
- นางสาวธีราภรณ์ ช่วยบำรุง
- นางสาวทิพวรรณ ปั่นทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
ผลการวิจัย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแอร์แวบนทุ่นลอยสำหรับใช้งานในร่องสวนโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ขนาด 200 วัตต์ แบตเตอรี่ 70 แอมป์ ปั้มน้ำ DC ชนิดจุ่ม 125 วัตต์ โดยการติดตั้งแอร์แวหลังเครื่องสูบน้ำ เพื่อดักอากาศที่มากับน้ำเก็บไว้ในท่อน้ำปิด ทำให้มวลน้ำขาออกมีปริมาณต่อหน่วยเวลามากขึ้น ช่วงที่แรงดันสูงแรงดันที่สูงนี้จะดันอากาศในท่อหดตัว เมื่อแรงดันจากเครื่องสูบน้ำต่ำ อากาศในท่อขยายตัวดันน้ำขาออกช่วยดันให้น้ำไปได้ไกลขึ้น และช่วยรักษาแรงดันน้ำปลายทางให้คงที่ จากผลการทดสอบพบว่า การติดตั้งแอร์แวร่วมกับเครื่องสูบน้ำจะทำให้ระยะการส่งน้ำในแนวราบและอัตราการไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 75% และ 23% ตามลำดับ

💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา...
05/01/2022

💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🪛🧰🪜⚖️
เข้าชม Website เรา คลิก👇👇👇👇
https://intech.pbru.ac.th/
เพจ Facebook 👉👉👉👉https://www.facebook.com/entechpbru
💥💥💥รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา 💥💥💥
เพจ Facebook
🟦สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/ie.pbru
🟪สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/mepbru/
🟥สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน📣📣📣
คลิก 👉👉 https://web.facebook.com/วิศวกรรมพลังงาน-492365170787055
🟧สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/pbru.ice/
🟫สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 📣📣📣
คลิก 👉👉https://www.facebook.com/ROBOTPBRU
🟩สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-PBRU-100975029002147
📣📣📣สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/PBRU.IAT/

27/12/2021
ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมและคะแนนความประพฤติ - V.1.95b

📣📣 รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม
"อบรม ลด ละ เลิก บุหรี่"
📱 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom
📅 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
⏰ ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น.
รับจํานวนจํากัด 290 คนเท่านั้น‼️
👔 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับลิงค์เข้าห้องอบรมได้ที่ 👉
https://dsd.pbru.ac.th/index.php/reduce-and-quit-smoking/
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ 👉
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรและความประพฤติ

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post
25/12/2021

Photos from งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี's post

🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🪛🧰🪜⚖️เข้าชม Website เรา คลิก👇👇👇👇               https://intec...
24/12/2021

🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🪛🧰🪜⚖️
เข้าชม Website เรา คลิก👇👇👇👇
https://intech.pbru.ac.th/

💥💥💥รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา 💥💥💥
วิศวกรรมอุตสาหการ
👉 https://www.facebook.com/ie.pbru
วิศวกรรมเครื่องกล
👉 https://www.facebook.com/mepbru/
วิศวกรรมพลังงาน
👉https://www.facebook.com/วิศวกรรมพลังงาน-492365170787055/
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
👉 https://www.facebook.com/pbru.ice/
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
👉https://www.facebook.com/ROBOTPBRU
วิศวกรรมไฟฟ้า
👉 https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-PBRU-100975029002147
สถาปัตยกรรมภายใน 📣📣📣
👉 https://www.facebook.com/PBRU.IAT/

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3jIIwrV
หรือติดต่อ อ.แป้ง Tel: 096-942-9455 FB: ChalaLai Wongwian
💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp

ออกบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20%💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.p...
23/12/2021

ออกบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20%

💎💎💎กรอกข้อมูลการรับสมัคร💎💎💎ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
🔩⚙️🧱🔨คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🪛🧰🪜⚖️
เข้าชม Website เรา คลิก👇👇👇👇
https://intech.pbru.ac.th/
เพจ Facebook 👉👉👉👉https://www.facebook.com/entechpbru
💥💥💥รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา 💥💥💥
เพจ Facebook
🟦สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/ie.pbru
🟪สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/mepbru/
🟥สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน📣📣📣
คลิก 👉👉 https://web.facebook.com/วิศวกรรมพลังงาน-492365170787055
🟧สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/pbru.ice/
🟫สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 📣📣📣
คลิก 👉👉https://www.facebook.com/ROBOTPBRU
🟩สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-PBRU-100975029002147
📣📣📣สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 📣📣📣
คลิก 👉👉 https://www.facebook.com/PBRU.IAT/

ที่อยู่

จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632708619

เว็บไซต์

https://intech.pbru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University - ตัวแทนนักศึกษาชมรม UBIs Club ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”
ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส
เปิดปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหลังใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=6VeYl0HjDkE เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 100 คน ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ Petchpoom Hotnews เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2018
ขออนุญาต Admin ในการประชาสัมพันธ์งานนะครับ ทางคณะผู้จัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมชมงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ขอบคุณครับ ชัยวัฒน์ 089-811-7937