โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย, ดอนคาน, Phetchaburi.

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA (Office of Basic Education Co...
23/11/2021

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA (Office of Basic Education Commission Quality Award) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2562
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA (Office of Basic Education Commission Quality Award) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2562
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จึงกำหนด...
08/11/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการการเปิดเรียน 2/2564 ในรูปแบบ On-Site
จึงกำหนดเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยนักเรียนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและรับการตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการของโรงเรียน
**ทั้งนี้ การเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site อาจปรับเปลี่ยนกำหนดไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
**ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง คิดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือประสานครูประจำชั้นอย่างต่อเนื่องในด้วยการเรียนรู้

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการการเปิดเรียน 2/2564 ในรูปแบบ On-Site
จึงกำหนดเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยนักเรียนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและรับการตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการของโรงเรียน
**ทั้งนี้ การเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site อาจปรับเปลี่ยนกำหนดไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
**ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง คิดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือประสานครูประจำชั้นอย่างต่อเนื่องในด้วยการเรียนรู้

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเรื่อง เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ...
31/10/2021

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
เรื่อง เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยได้กำหนดลักษณะและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศิกายน 2564 กำหนดจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ป.1-6) เรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Line, ON Demand, ON Hand
- ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ
1) จัดการเรียนการสอน ON-Site ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยอนุญาตนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน)
2) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Line, ON Demand, ON Hand ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ,3่, 4,5 และให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 1 ที่ผู้ปกครองประสงค์ให้เรียนรู้ที่บ้าน
-ระยที่ 3 การเปิดเรียนปกติ แบบ ON-Site เต็มรูปแบบ โดยผ่านการประเมินสถานการณ์จากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ของโรงเรียนและได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

***หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้นักเรียน และผู้ปกครองติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
เรื่อง เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยได้กำหนดลักษณะและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศิกายน 2564 กำหนดจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ป.1-6) เรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Line, ON Demand, ON Hand
- ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ
1) จัดการเรียนการสอน ON-Site ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยอนุญาตนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน)
2) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Line, ON Demand, ON Hand ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ,3่, 4,5 และให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 1 ที่ผู้ปกครองประสงค์ให้เรียนรู้ที่บ้าน
-ระยที่ 3 การเปิดเรียนปกติ แบบ ON-Site เต็มรูปแบบ โดยผ่านการประเมินสถานการณ์จากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ของโรงเรียนและได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

***หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้นักเรียน และผู้ปกครองติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๓/๒๕๖๔วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ณ ห้องทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยดูรูปเพิ่...
18/10/2021

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ดูรูปเพิ่มเติม :: https://wdk.ac.th/th/galleries/74955-all2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ดูรูปเพิ่มเติม :: https://wdk.ac.th/th/galleries/74955-all2564

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต...
13/10/2021

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

📌ประกาศ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย👉ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2564"👉เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีกา...
12/10/2021

📌ประกาศ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
👉ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2564"
👉เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564"

📌ประกาศ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
👉ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2564"
👉เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564"

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่านด้วยค่ะ💖
11/10/2021

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่เข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่านด้วยค่ะ💖

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่เข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่านด้วยค่ะ💖

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/8 ได้พานักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ทั้ง 8...
11/10/2021

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/8 ได้พานักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ทั้ง 8 ห้อง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัควีนป้องกัน Covid-19) วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี

การประชุมฝ่ายงานธุรการ นักการและแม่บ้าน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมรับมือการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ ภาคเ...
08/10/2021

การประชุมฝ่ายงานธุรการ นักการและแม่บ้าน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมรับมือการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เป็นประธานในการประชุม วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ลานโดมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษโครงการสองภาษา (EP) โดยมีคณะผู้บร...
08/10/2021

การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษโครงการสองภาษา (EP) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ คณะครูชาวไทย คณะครูชาวต่างชาติ และบุคลากรของโครงการสองภาษา (EP) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุ...
05/10/2021

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

การรับนมโรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะครู บุคลากรและพี่เลี้ยง เป็นผู้จัดสรรนมโรงเรียน และส่งมอบแก่ผู้ป...
05/10/2021

การรับนมโรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะครู บุคลากรและพี่เลี้ยง เป็นผู้จัดสรรนมโรงเรียน และส่งมอบแก่ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ ๕ ตุลาคม ๓๕๖๔ ณ ลานโดม และโรงอาหารใหม่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

บรรยากาศการรับนมโรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะครู บุคลากรและพี่เลี้ยง เป็นผู้จัดสรรนมและส่งมอบแก่ผู้...
04/10/2021

บรรยากาศการรับนมโรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะครู บุคลากรและพี่เลี้ยง เป็นผู้จัดสรรนมและส่งมอบแก่ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ ๔ ตุลาคม ๓๕๖๔ ณ ลานโดม และโรงอาหารใหม่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

"พิธีมุทิตาจิตานุสรณ์ ๒๕๖๔ สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ โดยผ่านแอ...
01/10/2021

"พิธีมุทิตาจิตานุสรณ์ ๒๕๖๔ สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ โดยผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM Meeting วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ หัวหน้าสาระ วิชา...
01/10/2021

การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ หัวหน้าสาระ วิชาการระดับ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทองอุไร

29/09/2021
มุทิตาจิตานุสรณ์ 2564

📌ถ่ายทอดสด "พิธีมุทิตาจิตานุสรณ์ ๒๕๖๔"
แด่ครูเกษียณอายุราชการ ของ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
✅ page โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
✅ Website โรงเรียน คลิก www.wdk.ac.th
✅ Youtube : WDK Channel คลิก https://youtu.be/UeoaTX5Tieo

ร้อยใจมากราบครู มุทิตาแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยสังกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
28/09/2021
MV เพลงร้อยใจมากราบครู มุทิตาครูผุ้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ร้อยใจมากราบครู มุทิตาแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สังกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต๑

youtube link >> https://youtu.be/LkhKwLX47y8

MV จัดทำขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ประจำปี ๒๕๖๔ บทเพลงบรรเ...

📌ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "พิธีมุทิตาจิตานุสรณ์ ๒๕๖๔"แด่ครูเกษียณอายุราชการ ของ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยวันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ...
27/09/2021

📌ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "พิธีมุทิตาจิตานุสรณ์ ๒๕๖๔"
แด่ครูเกษียณอายุราชการ ของ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
✅ page โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
✅ Website โรงเรียน คลิก www.wdk.ac.th
✅ Youtube : WDK Channel คลิก https://youtu.be/UeoaTX5Tieo

📌ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "พิธีมุทิตาจิตานุสรณ์ ๒๕๖๔"
แด่ครูเกษียณอายุราชการ ของ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
✅ page โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
✅ Website โรงเรียน คลิก www.wdk.ac.th
✅ Youtube : WDK Channel คลิก https://youtu.be/UeoaTX5Tieo

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่า...
22/09/2021

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ Google Meet วันที่ 22 กันยายน 2564 โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ แอพลิเคชั่น ZOOM Meeting วันที่ 19 กันยายน 2564
21/09/2021

การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ แอพลิเคชั่น ZOOM Meeting วันที่ 19 กันยายน 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมธรรมภิบาลต่...
17/09/2021

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกคุณธรรม และโครงการจิตอาสา “Big Cleaning Day” ป้องกันไวรัส COVID - 19 วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกคุณธรรม และโครงการจิตอาสา “Big Cleaning Day” ป้องกันไวรัส COVID - 19 วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระ...
15/09/2021

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยรับการถ่ายทอดสัญญาณ จาก ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระ...
14/09/2021

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET/NT) ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยรับการถ่ายทอดสัญญาณ จาก ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

การประชุมฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยวันที่ 13 กันยายน 2564 ณห้องทองอุไร โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ นางสาวจุฑามณี ชู...
13/09/2021

การประชุมฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยวันที่ 13 กันยายน 2564 ณห้องทองอุไร โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ นางสาวจุฑามณี ชูเชิด รองฯผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางศรีนภา แก้วแจ้ง วิชาการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และคณะครูวิชาการระดับชั้น ป.1-ป.6 ทั้ง 6 ท่าน

การประชุมข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา(PA)ผ่านระบบแอปลิเคชั่น ZOOM Meetingวันที่...
11/09/2021

การประชุมข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

เรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา(PA)

ผ่านระบบแอปลิเคชั่น ZOOM Meeting

วันที่ 10 กันยายน 2564

พี่เลี้ยงนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ นักเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งคอยดูแลนักเรียนในคาบเรียน...
06/09/2021

พี่เลี้ยงนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ นักเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งคอยดูแลนักเรียนในคาบเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงโดยติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้ว...
06/09/2021

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงโดยติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสายไฟเบอร์ออปติค และตัวกระจายสัญญานอินเทอร์เน็ตที่รัศมีครอบคุมทั่วทั้งตึกอาคารเรียน
เพื่อสนับสนุนให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมให้นักเรียนใช้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้

การมอบเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพ...
04/09/2021

การมอบเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละ 2,000 บาท โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย นักเรียนชั้น ป.4/1 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ Diamond Grade 3 จากการแข่ง...
02/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย นักเรียนชั้น ป.4/1 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ Diamond Grade 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ( World Mathematics Invitational 2021 WMI Final Round )

นางสาวจุฑามณี ชูเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย นางอุบล ดอกพรม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโครงการคณิตศาสตร์และนางสาว...
02/09/2021

นางสาวจุฑามณี ชูเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย นางอุบล ดอกพรม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโครงการคณิตศาสตร์
และนางสาวณัฐณิศา สายหยุด ครูประจำชั้น ป.4/1 เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ 👏👏👏👏👏👏👏👏
💖เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย นักเรียนชั้น ป.4/1💖
🥇ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ Diamond Grade 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ( World Mathematics Invitational 2021 WMI Final Round )

นางสาวจุฑามณี ชูเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย นางอุบล ดอกพรม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโครงการคณิตศาสตร์
และนางสาวณัฐณิศา สายหยุด ครูประจำชั้น ป.4/1 เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ 👏👏👏👏👏👏👏👏
💖เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย นักเรียนชั้น ป.4/1💖
🥇ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ Diamond Grade 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ( World Mathematics Invitational 2021 WMI Final Round )

การประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับชั้น วิชาการโรงเรียน และวิชาการระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) วันที่ 2 กันยายน...
02/09/2021

การประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับชั้น วิชาการโรงเรียน และวิชาการระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) วันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมีนายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเป็นประธานในการประชุม

นักการและแม่บ้าน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน   อาคารเรียน ห้องน้ำ สวนหย่อม สนามฟุตบอล ให้มีสภาพที่ ...
02/09/2021

นักการและแม่บ้าน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ สวนหย่อม สนามฟุตบอล ให้มีสภาพที่ สะอาด เรียบร้อยเหมาะสม อยู่เสมอ เพื่อพร้อมต่อการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ของปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

ดอนคาน
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0851852302

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA (Office of Basic Education Commission Quality Award) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการการเปิดเรียน 2/2564 ในรูปแบบ On-Site จึงกำหนดเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยนักเรียนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและรับการตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการของโรงเรียน **ทั้งนี้ การเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site อาจปรับเปลี่ยนกำหนดไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน **ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง คิดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือประสานครูประจำชั้นอย่างต่อเนื่องในด้วยการเรียนรู้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด
ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เรื่อง เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยได้กำหนดลักษณะและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ - ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศิกายน 2564 กำหนดจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ป.1-6) เรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Line, ON Demand, ON Hand - ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ 1) จัดการเรียนการสอน ON-Site ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยอนุญาตนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน) 2) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Line, ON Demand, ON Hand ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ,3่, 4,5 และให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 1 ที่ผู้ปกครองประสงค์ให้เรียนรู้ที่บ้าน -ระยที่ 3 การเปิดเรียนปกติ แบบ ON-Site เต็มรูปแบบ โดยผ่านการประเมินสถานการณ์จากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ของโรงเรียนและได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ***หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้นักเรียน และผู้ปกครองติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ดูรูปเพิ่มเติม :: https://wdk.ac.th/th/galleries/74955-all2564
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
📌ประกาศ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 👉ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2564" 👉เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 "ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564"
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่เข้ารับ ตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่านด้วยค่ะ💖
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/8 ได้พานักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ทั้ง 8 ห้อง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัควีนป้องกัน Covid-19) วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี
การประชุมฝ่ายงานธุรการ นักการและแม่บ้าน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมรับมือการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เป็นประธานในการประชุม วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ลานโดมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษโครงการสองภาษา (EP) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ คณะครูชาวไทย คณะครูชาวต่างชาติ และบุคลากรของโครงการสองภาษา (EP) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
💰สินเชื่อบุคคลSmartMoneythai💰 💵💵#สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นค่า💵💵 👉ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” 👉 วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท 👉 ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร💢 - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่ www.smartmoneythai.com
#สินเชื่อบุคคลSmartMoneythaiช่วยคุณลดภาระทางการเงิน ผ่อนสบาย ได้มากกว่า จะปิดหนี้ จะเรื่องไหนๆ ให้สินเชื่อสมาร์มันนี่ไทยช่วยคุณ - ดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง”พิโกไฟแนนซ์-พลัส” - วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 แสนบาท - ผ่อนนานสูงสุดถึง 48 เดือน เงื่อนไขผู้สมัคร - เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป - ทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัด สุราษฎร์/ชุมพร/ประจวบ/เพชรบุรี/กทม/นนทบุรี/นครปฐม/ปทุมธานี *ศึกษารายละเอียดและสมัครที่ http://smartmoneythai.com/ สาขาเพชรบุรี โทร. 090-7881528