สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท สจป.10 สาขาเพชรบุรี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงา...
18/02/2021

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านวลัย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน บ้านวังไทรติ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านวิ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายปลูกป่า แทน ผอ.สจ...
18/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
โดยนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายปลูกป่า แทน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมเป็น
คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมตรวจติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาปลูกสวนป่า ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เกษตรกรจำนวน 1 ราย ได้แก่
1.นายธงชัย ระรอกแก้ว เกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดชัยนาท
และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นฯ ได้ร่วมประชุมและคัดเลือก นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรดีเด่นฯจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาปลูกสวนป่า ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี ผต.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น

ทปษ.รมว.ทส. ยุทธพล เปิดพิธีอบรม เครือข่ายไฟป่า ย้ำ! ความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดกา...
18/02/2021

ทปษ.รมว.ทส. ยุทธพล เปิดพิธีอบรม เครือข่ายไฟป่า ย้ำ! ความร่วมมือของ
ประชาชนสำคัญที่สุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองหญ้าปล้อง, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง ที่1 (เพชรบุรี) จัดอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับเครือข่ายฯ ในพื้นที่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วันที่ 18​ กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปข.2 (วังยาว)และหน่วยป...
18/02/2021

วันที่ 18​ กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปข.2 (วังยาว)และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพาน ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันจัดทำเสวียนธนาคารใบไม้เพี่อจัดเก็บเศษใบไม้แทนการเผาทำลาย บริเวณสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปข.2(วังยาว) พิกัดที่ 47 P 547761 E 1243129 N

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายปลูกป่า แทน ผอ.สจ...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายปลูกป่า แทน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมตรวจติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาปลูกสวนป่า ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
2.นายกฤกษ์วัชร์ ปาปะกัง เกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ผต.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานจัดทำขอบเขตหมู่บ้านท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก และปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านแพรกตะลุย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาจ้าว บ้านศาลาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาลัย บ้านเขาน้อยห้วยตามา หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาลอย บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6 และบ้านมะขามโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านเนินมะปราง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปข.9 (หนองยิงหมี) และหน่...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปข.9 (หนองยิงหมี) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราณบุรี ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันจัดทำเสวียนธนาคารใบไม้เพี่อจัดเก็บเศษใบไม้แทนการเผาทำลาย บริเวณสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปข.9(หนองยิงหมี) พิกัด 47 P 591539 1369054

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านวังไทรติ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย และบ้านมะขามโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองประจวบคีรีขันธ...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองประจวบคีรีขันธ์และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันจัดทำเสวียนธนาคารใบไม้ เพื่อจัดเก็บเศษใบไม้ แทนการเผาทำลาย บริเวณสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข. 4 (ห้วยทราย)พิกัด 47P 575292 1290648

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  10 สาขาเพชรบุรี  จนท.ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ผอ...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จนท.ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ วนอุทยานเขาตาม่องล่าย ร่วมกันจัดทำ “เสวียนใบไม้” สำหรับเก็บใบไม้ซึ่งจะแห้งและกลายเป็นเชื้อเพลิงอันจะก่อให้เกิดไฟป่าได้ง่ายซึ่งเรียกได้ว่า “การชิงเก็บ” ตามนโยบายรัฐมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ในการจัดทำ “เสวียนใบไม้”ในครั้งนี้จากอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 ก.พ. 64 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุยบุรีและหน่วยป้องกันรักษาป...
15/02/2021

วันที่ 15 ก.พ. 64 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุยบุรีและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.8 (รวมไทย) ได้ร่วมกันจัดทำซ่อมบำรุงเสวียนธนาคารใบไม้ เพื่อจัดเก็บเศษใบไม้แทนการเผาทำลาย บริเวณสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.8 (รวมไทย)พิกัดที่ 47P E 570817 N 1333991

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
15/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานจัดทำขอบเขตหมู่บ้านท้องที่ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 5 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวน้อย บ้านสองกะลอน หมู่ที่ 4 บ้านหุบผึ้ง หมู่ที่ 5 บ้านเขาไม้รวก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านฟากนา หมู่ที่ 7 ต.สามกระทาย อำเภอกุยบุรี บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุยบุรี...
15/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุยบุรี ได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจปฏิบัติงานแนวเขตหมู่บ้านและร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 4 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพ...
15/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพานน้อย เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 เรื่อง พิจารณาสำนักพุทธศาสนาขอใช้พื้นที่ป่า พ.ศ.2484 สร้างวัดเขาไชยราช ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชโดยมี นายบุญนำ หงษ์ทอง เป็นประธานในที่ประชุม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
14/02/2021

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านห้วยพลับ หมู่ 5 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี บ้านหนองจิก หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่ บ้านห้วยตามา หมู่ 9 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด บ้านย่านซื่อ หมู่ 9 ตำบลหาดขาม บ้านวิ่งน้อย หมู่ 8 ตำบลสามกระทาย บ้านหนองกระทิง หมู่ 6 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี บ้านมะขามโพรง หมู่ 9 ตำบลเกาะหลัก บ้านหุบผึ้ง หมู่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
13/02/2021

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 4 บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี บ้านหนองยิงหมี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม บ้านแพรกตะลุย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี บ้านวังไทรติ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม), หน่วยป้อ...
13/02/2021

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งกระจาน , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก , ตำบลกลัดหลวง ได้ร่วมกันทำการดับไฟป่า และทำแนวกันไฟ บริเวณพิกัด 47P 570699 E -1414473 N ท้องที่บ้านยางชุม ม.6 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ พื้นที่เสียหายประมาณ 53 ไร่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
12/02/2021

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านน้ำตกสาย หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี บ้านไร่ดินทอง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
11/02/2021

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... “มะตาด" 🌱 🥭 🌿

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
11/02/2021

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "เครือมวกไทย" 🌺 🍂 🌿

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม), หน่วยป้อ...
11/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งกระจาน , ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1(เพชรบุรี) ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ร่วมกันทำการดับไฟป่า บริเวณพิกัด 47P 568947 E -1437498 N ท้องที่บ้านลำตะเคียน ม.4 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ พื้นที่เสียหายประมาณ 40 ไร่

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
11/02/2021

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

พะยูง...เมล็ดไม้มีค่า
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญฤทธิ์ ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรัก...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
นายบุญฤทธิ์ ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปข. 1 (โป่งคา) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข. 2 (วังยาว) และหน่วยป้องกันรักษา ที่ ปข. 4 (ห้วยทราย) ได้รับการสั่งการจาก ผอ.สจป. ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ให้ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ภาค 7 นายอำเภอทับสะแก เจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 15 กรมป่าไม้ และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งโครงการ คทช. การดูแลรักษาป่า การตัดไม้ทำลายป่า และการเข้าไปใช้ประโยชน์ซ้ำในพื้นที่ที่ถูกจับกุม และดำเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ  ศาสนสถาน...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- กล้าไม้ทั่วไป 650 กล้า 1 ราย
- กล้าไม้ขนาดใหญ่ 220 กล้า 2 ราย
รวม จำนวน 870 กล้า ผู้ขอรับจำนวน 3 ราย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำ...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 บ้านคั่นกะได หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวน้อย บ้านเขาไม้รวก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านหาดขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี บ้านน้ำตกสาย หมู่ที่ 11 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก บ้านแพรกตะลุย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาจ้าว บ้านต้นไทร หมู่ที่ 4 บ้านหนองยิงหมี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี บ้านวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยกา...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมชี้แจงร่วมกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ กรณี สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นเรื่องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวน กรณี ชาวต่างชาติถูก บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด หลอกให้ซื้ออาคารชุดหรือทรัพย์สินในโครงการ“Phetchaburi Park Project” ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว สวนอาหาร และสวนน้ำ ในพื้นที่กว่า 555 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยอ้างว่าเป็นที่ดินมีเอกสาร นส.3 ทำให้ชาวต่างชาติหลงเชื่อซื้อหลายราย แต่ปรากฏต่อมาว่าที่ดินดังกล่าวกลับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สามารถครอบครองได้ จึงทำให้มีผู้ถูกหลอกเสียหายจำนวนมาก และร่วมตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าว

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
10/02/2021

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

จันทน์เทศ...เครื่องเทศรสร้อนแรง
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
10/02/2021

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ครั่งเพื่อเศรษฐกิจ
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ด...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก นายบุญฤทธิ์ ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย วัฒโน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) นายณรงค์ เลียบวัน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) ร่วมชี้แจงข้อมูลการสำรวจ รังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ต่อคณะ ปปช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่มีการถือครองแปลงที่ดิน บริเวณหุบผาก บ้านทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 ก.พ. 64 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพานน้อยและหน่วยป้องกันรั...
09/02/2021

วันที่ 9 ก.พ. 64 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางสะพานน้อยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) ได้ร่วมกันจัดทำเสวียนธนาคารใบไม้ เพื่อจัดเก็บเศษใบไม้แทนการเผาทำลาย บริเวณสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา)พิกัดที่ 47P 540550E - 1229496N

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำร...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสำรวจ ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการสำรวจ รังวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลเขาจ้าว ตำบลหนองตาแต้ม ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหล้ก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ  ศาสนสถาน ...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ ส่วนราชการ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- กล้าไม้ทั่วไป 700 กล้า 2 ราย
- กล้าไม้ขนาดใหญ่ 350 กล้า 2 ราย
รวม จำนวน 1,050 กล้า ผู้ขอรับจำนวน 4 ราย

วันนี้ (8 ก.พ.64) เวลา 12.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม),...
08/02/2021

วันนี้ (8 ก.พ.64) เวลา 12.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม), ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองหญ้าปล้อง ร่วมกันตรวจสอบจุดข้อมูลความร้อน (Hotspot) จำนวน 4 จุด
1.บริเวณพิกัด 47P 578284E- 1463534N ท้องที่บ้านห้วยกระแทก ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม)และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี) ได้ทำการดับไฟป่าเรียบร้อยแล้ว ตาม ปจว.ข้อ 9 เวลา 16.52 น. ลว. 7 ก.พ. 64 พื้นที่เสียหายประมาณ 34-0-21 ไร่
2.บริเวณพิกัด 47P 580152E- 1444109N ท้องที่บ้านทุ่งเคล็ด ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ไฟป่าได้ดับลงแล้ว พื้นที่เสียหายประมาณ 40 ไร่
3.บริเวณพิกัด 47P 580414E- 1443082N พื้นที่แนวเขตติดต่อบ้านทุ่งเคล็ด ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และบ้านพุตูม ม.5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม)และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี) ได้ทำการดับไฟป่าเรียบร้อยแล้ว พื้นที่เสียหายประมาณ 30 ไร่
4.บริเวณพิกัด 47P 577957E- 1448054N ท้องที่บ้านวังซอ ม.1 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ไฟป่าได้ดับลงแล้ว

ที่อยู่

361 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032402519

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพียงแค่ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการเงินทุน เงินขาดมือ เรามีบริการสินเชื่อเงินด่วน ไว้บริการทุกท่าน ให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส บริการด้วยความจริงใจ สนใจโทร 090-7881528
ยุคนี้เงินทองหายาก…อยากได้เงินสักก้อนไว้ใช้ ไม่ต้องคิดมากแล้ว!! เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้ สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 👍 สมัครง่าย 👍 ผ่อนสบาย 👍 ไม่เช็คเครดิต *ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เพียงแค่ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการเงินทุน เงินขาดมือ เรามีบริการสินเชื่อเงินด่วน ไว้บริการทุกท่าน ให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส บริการด้วยความจริงใจ สนใจโทร 090-7881528
ขออภัยด้วยครับ วันนี้ไปรับต้นไม้ไม่ทัน เนื่องจากเปลี่ยนกำหนดการเข้าเร็วกว่าเดิม และเปลี่ยนสถานที่ปลูกต้นไม้ใหม่ และปลูกต้นเดียว พอดีผู้ใหญ่บ้านมีต้นประดู่แดง อยู่ เลยปลูกไป
รับเช้าวันที่ 9 เม.ย. ได้ไหมครับ (ผู้ว่า และ นพ.สสจ.พบ. ตรวจเยี่ยมบ่ายครับ
ได้ครับ รับได้ที่ไหนครับ กี่โมงครับ
ขอ 2 ต้นพอครับ สูงประมาณหัวเข่าก็ได้ครับ
ผู้ว่า และ นพ.สสจ.พบ. ตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ที่ รพ.สต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ต.ไร่ส้ม อยู่แถวเขาบันไดอิฐ) วันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61 เวลาประมาณ 16.00 น. อยากได้ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข คือต้น การบูร (แต่ถ้าไม่มี ขอเป็นไม้ยืนต้น หรือไม้มงคล อื่นๆ เช่น ราชพฤกษ์ สัก พะยูง ประดู่ เป็นต้น)
สอบถามว่า จะขอต้นไม้ 2 ต้น เพื่อให้ ผู้ว่าฯ และ นพ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปลูก พอจะมีสนับสนนหรือไม่ครับ หรือว่าต้องติดต่อที่ไหน ที่มีครับ (ทั้ง 2 ท่าน ตรวจเยี่ยมสถานที่ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.)
ขออนุญาตส่งผ่านหนังสือถึงหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อยด้วย..ขอบคุณครับ (ขออภัยส่งทางเมล์ไม่ทันครับ)
จะไปขอรับพันธุ์ไม้่ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 60 ไปรับได้ที่ไหนครับ
ขอถามหน่อยครับ เลี้ยงนกหัวจุกไว้ 2 ตัว แต่ไม่ได้ซื้อจากฟาร์ม จึงไม่มีใบฟาร์ม สามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้ไหมครับ